NYHETSBREV nr 1/2015

advertisement
NYHETSBREV nr 1/2015
Till samtliga medlemmar i HSB Brf Askim Stom
Motion om solceller
På årsstämman i november 2014 antog stämman en motion om att styrelsen borde utreda
om solceller för egen elproduktion kan monteras på våra tak för att spara pengar och miljön.
Styrelsen har nu gjort en utredning i samarbete med en energiexpert på HSB Göteborg och vi
anser inte att det är tekniskt och ekonomiskt intressant att göra denna installation.
Skälen för detta är flera men de övervägande skälen som talar emot är den höga
investeringskostnaden, den låga verkningsgraden på anläggningen och den alltför långa
återbetalningstiden för att tjäna in investeringskostnaden. Till det kommer osäkerheten om
det framtida elpriset och hur snabb den tekniska utvecklingen blir på dessa anläggningar.
Styrelsen går nu vidare med en utredning om det finns enklare och mer ekonomiska
lösningar att spara el och miljö t ex genom att införa individuell elmätning och debitering
bland oss medlemmar i stället för som idag där all el är gemensam och betalas i
månadsavgiften efter lägenhetsyta.
Beträffande trafikbuller från väg 158
På årsstämman i november 2014 framställdes önskemål om att styrelsen skulle försöka få
Trafikverket att sänka ljudnivån från trafiken på väg 158 med en bulleravskärmning. Ungefär
samtidigt skrev en våra medlemmar på egen hand till Trafikverket i samma ärende och fick av
dem ett uttömmande svar om att trafikbullret från vägen inte nådde upp till den
störningsnivå som gäller för bostadshus som ligger inom visst avstånd från vägen.
Trafikverket anser därmed i sitt svar till medlemmen att ytterligare bulleravskärmning inte
behövs. Styrelsen bedömer att frågan därmed inte kan drivas vidare mot Trafikverket med
framgång.
Återvinningscentralen på Värslevägen
Vi har skrivit till Kretslopp & Vatten inom kommunen som ansvarar för denna och begärt en
förbättrad belysning och en ökad tömningsfrekvens då det ofta är överfullt och skräpigt runt
behållarna. Svaret vi har fått är att tömningsfrekvensen anses vara tillräcklig men att man
avser att förbättra belysningen vid behållarna och montera ett nätstängsel runt om dem.
Självdragsystemet
Notera att våra hus är försedda med sk självdragsystem som innebär att vi har
frånluftsventiler på flera ställen i lägenheterna. För att tillräcklig ventilation skall uppnås får
ventilerna inte vara helt stängda eller täckas över. Då kan fuktskador uppstå. Av samma skäl
skall det finnas en luftspalt (mellanrum) mellan innerdörr och karm som det finns i
lägenhetens originalutförande. Detta är mycket viktigt att tänka på för er som vill byta
innerdörrar och karm. Luftspalten måste finnas även i det nya utförandet.
Värmesystemet
Notera att det inte är tillåtet att ändra eller göra ingrepp i vårt värmesytem inkl elementen.
Det är föreningens ansvar att sköta värmesystemet. Lufta int elementen själv. Ring
felanmälan om du tycker att det är dålig värme eller om du känner att delar av elementet är
kallt/ljummet. Om du själv luftar kan det läcka vatten och det ger en felaktig signal till vårt
övervakningssystem om att det kan finnas en vattenläcka i systemet.
Dräneringshålen på aluminiumfönstren
För att förhindra vattenskador på eller vid fönsterbröstningar är det viktigt att du med jämna
mellanrum gör rent dräneringshålen i botten på fönsterkarmen. Obs! gäller endast de fönster
där fönsterkarmen och fönsterbågen är i aluminium. Har du frågor om detta så ta kontakt
med föreningsexpeditionen
Tvättstugorna
Under våren kommer vi byta ut bokningstavlorna och de tillhörande låsen. Detta gör vi av
flera skäl. En del tavlor är trasiga så att vissa tider inte går att boka. En del medlemmar har
flera lås och bokar felaktigt flera tider åt gången. Andra saknar lås och bokar med en lapp
vilket inte är tillåtet. Vi återkommer med mer info när de nya låsen delas ut och de nya
tavlorna är på plats. När de nya bokningslåsen har införts kommer vi ta ut en avgift på 350 kr
för att få ett nytt lås om det första har tappats bort.
För er som inte redan vet det finns en speciell tvättmaskin för småmattor i tvättstugan i hus 4
på Värslevägen 35-41
Målning av balkonger och uteplatser
Det är nu dags att måla dessa och eventuellt byte av de träpaneler som behövs innan
målningen. Vi kommer utföra arbetet i en del hus under våren/sommaren. Mer info kommer
senare till boende i de hus som är berörda. Notera att ni som har trädäck på er uteplats
också har underhållsansvaret för att hålla det rent och fräscht från mögel och påväxning.
Rastning av hundar och katter
Som tidigare meddelats flera gånger är det inte tillåtet att rasta hundar på gårdarna - ändå
görs det - oftast sena kvällar och tidiga morgnar. Vi förväntar oss att hundägarna i området
respekterar detta förbud och rastar sina hundar i området väster om Värslevägen där det
också finns papperskorgar för bajspåsarna. Samma regler gäller för katter i området och
sandlådorna får absolut inte vara deras ”toalett”.
Ny hemsida
Vår hemsida har fått en ny modernare layout. Besök den gärna på
www.hsb.se/goteborg/brf/askimstom HSB Göteborg har även en ny hemsida på adressen
www.hsb.se/goteborg .
HSB Portalen
Du är väl bekant med HSB Portalen som du skall ha fått inloggningsuppgifter till i brev från
HSB Göteborg? När du loggar in där kan du se data om dig och ditt boende i vår förening. Du
kan även ändra en del av dem om det skulle behövas under Mina sidor och Min profil. Under
Min bostad finns diverse uppgifter om din bostadsrätt. Under Mina medlemsdokument finns
bl a Årsredovisningen för vår förening för de senaste åren. Logga in direkt på HSB portalen
via www.hsbportalen.se .
Stor 100-års fest lördagen den 5 september
Boka redan nu in den dagen. Då firar vi 50 år tillsammans med vår grannförening Vita Fläcken
som också är 50 år. Det blir en gemensam gårdsfest för att fira 100 år med många trevliga
aktiviteter under dagen och kvällen. Mer information kommer senare.
Vi passar på att önska alla medlemmar en
Glad Påsk !
Styrelsen i HSB Brf Askim Stom
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards