Arbetsplan för biologi Björkvallsskolan

advertisement
2011-08-26
Arbetsplan för biologi Björkvallsskolan
Genom undervisningen i biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att
•
•
•
Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta
ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
Genomföra systematiska undersökningar i biologi
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
biologiska samband i människokroppen, i naturen och i samhället.
Arbetsområden
åk 7
Alla levande organismer
Under detta arbetsområde ingår undervisning om levande organismer och hur dessa är
indelade, hur livet uppkommit samt viss artkunskap. Även fotosyntesen och växters nytta
och användning tas upp.
•
•
•
•
•
Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner
om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering,
utförande och utvärdering,
Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller
och teorier.
2011-08-26
Arbetsområden
åk 8
Människokroppen
I detta arbetsområde behandlas människokroppen och hur denna påverkas av våra
levnadsvanor och sjukdomar.
•
•
•
•
Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala
relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och
hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning.
Antibiotika och resistenta bakterier.
Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och
samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller
och teorier.
Sex och samlevnad
Inom detta arbetsområde informeras eleverna om sexuellt överförbara sjukdomar och
preventivmedel. Vidare diskuteras frågor om till exempel identitet, relationer och ansvar.
•
•
Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet,
relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara
sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt
perspektiv.
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor
och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
2011-08-26
Arbetsområden
åk 9
Ekologi och miljö
I detta arbetsområde arbetar man med olika ekosystem och naturtyper samt människans
påverkan på dessa. Begreppet hållbar utveckling konkretiseras för eleverna.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument
och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner
om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra
ekosystemtjänster.
Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.
Samband mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala
ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och
föränderlighet.
Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering,
utförande och utvärdering,
Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller
och teorier.
Evolutionen
Under detta arbetsområde presenteras hur livet uppkommit och utvecklats utifrån ett
naturvetenskapligt förhållningssätt. Utrymme skall också ges för aktuell forskning
exempelvis inom genteknik.
•
•
•
•
•
•
•
•
Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och
miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för
samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald
utifrån evolutionsteorin.
Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller
och teorier.
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor
och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards