Forntiden

advertisement
Forntiden
40.000 fKr-700fKr
Första människan, Lucy (ca 40.000fKr)
Människan före högkulturerna
•
•
•
•
Homo sapiens sapiens ”den tänkande männsikan”
Jägare och samlare
Spjut, pilbåge, fångstgropar
Naturreligion
Hur kan man veta något innan skriften uppfanns?
De första civilisationerna
•
•
•
•
•
Jordbruk och boskapsskötsel startar i Mellanöstern
Mellan floderna Eufrat och Tigris (dagens Irak)
Egypten (Nilen)
Fördämde vatten, odlade ris, korn
Husbyggen, hacka, plog, keramik
Vad kännetecknar (visar) att det är en
högkultur?
• Överproduktion av mat. Man odlar mer än vad som behövs så folk kan syssla med
•
•
•
•
•
annat än jordbruk.
En centralmakt (tex en farao eller kung) som bestämmer vad som ska producerasvilka lagar som ska finnas- driver in skatter- skapar en arme. Samhällsklasser. Tex
krigare-bönder
En gemensam kultur och religion. Vi tror på samma sak!
Ligger längre fram än andra vad gäller teknik, konst, kultur.
Framväxten av städer- inte bara nomadfolk (som flyttar omkring) eller byar.
Skriftspråk som håller samman folket och tex förklarar vilka lagar som gäller.
Staden Babylon i Mesopotamien
•
•
•
•
Män och kvinnor olika roller
Indelning av maktsamhälle
Konflikter om jord och mark
Försvarare och hövding
Kilskriften (ca. 3200fKr)
De första kända lagarna som vi hittat tack vare
kilskriften: Hamurabis lagar
• 1-5 §§ handlar om falsk anklagelse för brott, mutor till vittnen, falskt vittnesmål, och
•
•
•
•
•
•
domare, som vränger rätten;
6-25 §§ om stöld, tempel- och palatsstölder, stöld från enskilda personer, stöld av människor,
inbrott och röveri;
26-41 §§ om förläning (att skänka) av statsegendomar till krigare och tjänstemän;
42-47 §§ om arrendering (att hyra) av jordegendomar;
48-51 §§ om pantsatt skörd; (att lämna skatt)
53-56 §§ om ersättningsskyldighet för skada, förorsakad av bristfällig dammbyggnad;
57-58 §§ om olovligt bete;
De första högkulturerna
”Högkultur”- ett rikt samhälle med vetenskapliga och tekniska uppfinningar
-Sumerer, folkgruppen som befolkade Mesopotamien
Grundlade städer som Ur, Babylon, Uruk
Sumererna
•
•
•
•
Kilskriften (Gilgamesh-eposet)
Matematiken(räkna), veckans sju dagar
Hjulet (underlättade handel)
De första yrkena:
Handelsmän, köpmän, murare, bagare, skrivare
Samhällsklasser exemplet Egypten.
Astronomi
•
•
•
•
Trodde stjärnorna var gudar
Namngav planeterna
Horoskop
Prästerna tydde stjärnorna
Uppfinningar under forntiden
•
•
•
•
•
•
•
Skriften, kilskriften och hieroglyfer
Hjulet
Assyrierna lärde sig smida järn
Kraftfullare vapen än de av brons
Järnplog med dragdjur
Lod, vinkelhake, vattenpass (byggnader)
Segelfartyg
Faraonernas Egypten
•
•
•
•
•
Egypten enas (Norra och Södra riket)
Flodkultur kring Nilen
Nilen kunde konstbevattna åkrar
Olika gudar för olika saker
Osiris-Återfödelsens/fruktbarhetens gud, Ra-solguden, Ka-dödsguden
Anubis-vägde människors liv.
Hieroglyferna berättar..
•
•
•
•
•
•
Man vet mycket om Egypternas kultur
Tack vare romarna(ockuperade nya riket)
Rosettastenen (latin)
Hieroglyfer skrevs på papyrus och på sten
Papyrus tillverkades av vass.
Gravar och utgrävningar berättar mycket om livet.
Pyramiderna i Giza
•
•
•
•
•
Chefren, Cheops, Mykerinos pyramid
Byggdes som begravningsplatser till faraonerna.
Mumifierades enligt ”dödens bok”
Tömde kroppen
Drog ut hjärnan genom näsan
Antiken 700fKr.-395 Ekr.
•
•
•
•
Tidsperioden med Greklands storhetshetstid under Alexander den store
Tidsperioden med Romarikkets uppgång och fall.
Filosofi, konst, politik, astronomi, matematik
Stor betydelse för den västerländska kulturen och
samhällsstrukturen.
Högkulturen på Kreta
•
•
•
•
•
Startar ca. 2000 fKr
Försörjde sig på handel
Konst, skrivna berättelser. (Homeros)
Stadsstater växer fram i Grekland
Sparta, Aten, Mykene, Korint
Antikens Grekland
•
•
•
•
•
Livet i Aten, rika köpmän och handelsmän
Kvinnorna hade hand om hemmet
Männen styrde samhället
Grekerna tog slavar och hade handelskolonier runt medelhavet
Man beräknar att det bodde ca 100.000 slavar i Aten (300.000 inv)
Aten
•
•
•
•
Parthenon
Tempel för gudarna
Agoran (torget) demokrati.
Amfiteatern
Demokratin växer fram
•
•
•
•
•
Demokrati betydelse
Demo-folk och cratis-härska
Alla fria män var med och bestämde
En form av direktdemokrati
Retoriken blir viktig
Ethos, patos, logos
Teatern
• Tragedi och komedi
• Teatermasker
• 20.000 personer kunde vara åskådare
Olympiska spelen
•
•
•
•
Genomfördes vart fjärde år i staden Olympia
Endast män tävlade
Diskus, spjut, brottning, hästkapplöpning, löpning, längdhopp
Under de olympiska spelen var krig förbjudet
Alexander den store 300fKr
•
•
•
•
•
•
Son till Filip II av Makedonien.
Enar Greklands stadsstater
Vinner krigen mot Perserriket.
Grundar många städer
Sprider ”hellenismen”
När Alexander dör försvinner Greklands storhetstid.
Romarriket bildas
•
•
•
•
•
Italien befolkades av olika folkgrupper
Berättelsen om Romulus och Remus
Roms 7 kullar
Etrusker och greker besegras
Italien enas och republik bildas
Romersk mytologi
• Byggde vidare på den grekiska tron
• Olika gudar hade olika tempel
• Jupiter, Mars, Venus, Merkurius, Saturnus
Romerska republiken
•
•
•
•
•
Styrdes av senaten i Rom. (folkvalda konsuler)
Adliga familjer med gott om pengar
Inbördes stridigheter om makt
Ekonomiska och sociala problem
Inbördeskrig
Rom blir en stormakt
•
•
•
•
•
Romarna hade värnplikt
Man blev medborgare
Lovad mark och pengar
Vann mot grekland
Krig mot Karthago
Livet i romarriket
•
•
•
•
Överallt där romarna drog fram tog man slavar
De romerska städerna hade akvedukter, toaletter
Man byggde hyreshus
Romarna byggde även badhus, teatrar
och snabbmatsrestauranger.(då det var förbjudet att elda)
Forum Romanum
Gladiatorspel
• Underhållning för befolkningen
• Gladiatorer slogs mot farliga djur
Iscensatte romerska segrar.
• Colluseum ca.70 eKr.
• Romarriket som störst ca.117eKr.
• Romarriket bildar nya städer
Bland annat London och Paris.
• Hadrianus mur
• Svårt att administrera riket
• Krig mot germanska stammar
och skottar i norr.
Romarrikets fall
•
•
•
•
•
•
Romarriket blir kristet 330 Ekr.
Kejsar Konstantin
Romarriket delas i öst och västrom
Västrom invaderas av germanska stammar.
Västrom/Östrom olika kulturer/språkligt
Medeltiden börjar i Europa, år 476.
Den kulturella skillnaden
•
•
•
•
I Västrom var latin det vanligaste språket, i öst grekiska.
I och med uppdelningen av Östrom/Västrom växer olikheterna fram.
I Östrom blomstrar utvecklingen, i västra råder den ”mörka medeltiden”
Olika inriktningar av kristendom (romersk-katolsk/grekiskt ortodox)
Download