Kan du” - frågor

advertisement
”Kan du” - frågor
Mål:
Att kunna tolka, kritiskt granska olika källor och värdera dem.
Material:
 Arbetsblad på nästföljande sidor
 Pennor
 suddgummi
Övning:
 Eleverna jobbar enskilt med uppgifterna på arbetsbladen.
 Gå igenom frågorna gemensamt utifrån elevsvaraen. Visa på vilka svar som är mer
eller mindre utvecklade och vad det är som gör att ett svar innehåller mer/rätt
information än ett annat.
Anna Maria Lenngren (1754–1817)
Porträtt av Evald Waldemar Hansen
publicerad i Svenska Familj-Journalen, från Swedish Wiki.
Hortur Regius eller Drottning Christinas stamträd med emblemata politica s. 15
Bild av Hustavlan från Nordiska museet 82586 Foto: Wreting, Bertil
MALMÖ STAD
Pedagogisk Inspiration Malmö
[email protected]
”Kan du” - frågor
1. Rosenhanska krokanen
Hortur Regius eller Drottning Christinas stamträd med emblemata politica s. 15
Så här tolkar Jonas Sjölander docent i historia bilden:
Den Rosenhanska krokanen är en illustration av samhället som en enhet, en kropp,
som byggde på varandra. Tillsammans bildade stånden en enhet där varje del var
viktiga för att samhället skulle fungera.
Överst finns kronan som representerar kungen och ovanför honom finns bara Gud.
Sedan kommer adeln som skulle hjälpa kungen att styra landet. Prästernas uppgift var
att predika och pränta in budskap i befolkningen (framför allt allmogen, del vill säga
småfolket och bönderna) att var och en skulle veta sin plats i samhället enligt
pyramiden för att det skulle fungera. Borgarnas uppgift var främst att bedriva handel
och hantverk, men så småningom kom de att kräva större politiskt och ekonomiskt
inflytande i samhället. Längst ner i pyramidens bas fanns bönderna som skulle arbeta
och bruka jorden.
Det var inte bara uppgifternas fördelning som var viktig – minst lika viktigt var att det
ansågs finnas en värdeskillnad mellan stånden. Skillnaden mellan hög och låg ansågs
given av Gud och den fick absolut inte ifrågasättas. Om så skedde betraktades det som
ett hot mot hela samhällets existens. Undergång hotade om den ifrågasattes.
Uppgift:
Kryssa för den eller de alternativ som du tycker stämmer.
Jonas kan dra sina slutsatser eftersom…
bilden visar att kungen och Gud är lika mäktiga
bilden visar att alla ständerna behövs för att samhället ska fungera
bilden visar att vissa ständer hade större inflytande än andra
bilden visar att kvinnor hade inflytande på 1700-talet
2
MALMÖ STAD
Pedagogisk Inspiration Malmö
[email protected]
2. Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon av Anna Maria
Lenngren
Anna Maria Lenngren var svensk poet och föddes 18 juni 1754 i Uppsala.
Källa: Versen här under kommer från dikten Några ord till min kära dotter, ifall
jag hade någon 1798.
…
Med läsning öd ej tiden bort Vårt kön så föga det behöver,
Och skall du läsa, gör det kort.
Att såsen ej må fräsa över!
…
Försiktigt även undanvik
All brydsam forskning i gazetten!
Vårt hushåll är vår republik,
Vår politik är toaletten.
…
Anna Maria Lenngren (1754–1817)
Porträtt av Evald Waldemar Hansen
publicerad i Svenska Familj-Journalen, från Swedish Wiki.
Uppgift:
Kryssa för den eller de slutsats/er som du tycker stöds av versen
1. I Sverige fick vissa grupper inte utbildning.
2. I Sverige fick alla grupper utbildning.
3. I Sverige fick kvinnor vara med och bestämma i hushållet.
4. I Sverige fick kvinnor inte vara med och bestämma i hushållet.
Avsluta meningen nedanför.
Jag tycker att inledningen i Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon
stöder påstående nummer ___________ eftersom:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3
MALMÖ STAD
Pedagogisk Inspiration Malmö
[email protected]
Tänk på att använda källkritiska begrepp. Ur källkritisk synpunkt är Några ord till
min kära dotter, ifall jag hade någon dessutom trovärdig eftersom:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Hustavlan
Texten på hustavlan lyder ”När var och en sin syssla sköter, då går allt väl,
vad som än oss möter”
Bild av Hustavlan från Nordiska museet 82586 Foto: Wreting, Bertil
Bilden är en så kallad hustavla. Hustavlan var en av Sveriges mest spridda bilder av
samhällsordningen under 1600-1700-talet.
Docent Jonas Sjölander har utifrån hustavlan dragit följande slutsatser:
1. Överheten och prästerna ville att samhället skulle se ut som en pyramid…
2. Den hierarkiska ståndsindelningen var grunden för hela samhällsorganisationen.
Uppgift:
Resonera och argumentera källkritiskt om hur Jonas Sjölander har kunnat dra dessa
slutsatser. Tänk på att använda källkritiska begrepp när du resonerar källkritiskt.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4
MALMÖ STAD
Pedagogisk Inspiration Malmö
[email protected]
Download