Policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald Po eq

advertisement
Policy for gender equality,
equal treatment and diversity
LUND UNIVERSITY
LUNDS UNIVERSITET
Policy för jämställdhet,
likabehandling och mångfald
Policy for gender equality,
equal treatment and diversity
LUND UNIVERSITY
LUNDS UNIVERSITET
Policy för jämställdhet,
likabehandling och mångfald
POLICY FOR GENDER EQUALITY, EQUAL TREATMENT AND DIVERSITY
Objective
Lund University’s target is to be one of the
very best universities in Europe. To reach that
target, the knowledge and ambitions of employees and students must be utilised, and
their different perspectives must be allowed
to help establish a creative study, learning and
research environment. Gender equality, equal
treatment and diversity lead to improved quality in the organisation.
Within the university there is zero tolerance
of discrimination. Treatment that gives each
individual the chance to develop on the basis
of his/her own experiences is also required.
Respect and consideration apply to all relationships, as does joint accountability in
terms of the university’s core values, tasks
and targets.
Targeted and systematic work towards gender equality, equal treatment and diversity
is carried out at the university. Allocation
of responsibility adheres to the university’s
decentralised model for decision-making and
responsibility. In addition to the applicable allocation of responsibility, all of the university’s
employees and students have a responsibility
to help ensure that the policy’s intentions
are realised and that catchwords related to
respect, tolerance and consideration are given
true content.
POLICY FOR GENDER EQUALITY, EQUAL TREATMENT AND DIVERSITY
Action areas
To realise the targets concerning gender
equality, equal treatment and diversity, the
following action areas are highlighted in
particular:
1. Discrimination
2. Equal treatment
3. Recruitment and promotion
4. Leadership
5. Pay rates and other terms of employment
6. Gender perspective and intersectional
perspective
As a means of conveying awareness of gender equality, equal treatment and diversity to
employees and students, Lund University’s
fundamental values are to permeate the
entire organisation. Information services at
departments, faculties and central administration offer support and serve as a resource
in the efforts.
1. DISCRIMINATION
Lund University’s aim is for all students and
employees to be knowledgeable about the
content of the faculty’s/operation’s action
plan against discrimination such as harassment and sexual harassment. To support
these efforts, drafted teaching methods will
be applied and disseminated at different levels within the organisation.
1. DISKRIMINERING
Lunds universitets strävan är att samtliga studenter och anställda har kunskap om innehållet i områdets/verksamhetens handlingsplan
mot diskriminering, så som kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Som stöd
för arbetet ska framtagna utbildningsmetoder
tillämpas och spridas på olika nivåer inom
verksamheten.
Vid universitetet bedrivs ett målinriktat och
systematiskt jämställdhets-, likabehandlingsoch mångfaldsarbete. Ansvarsfördelningen
följer universitetets decentraliserade beslutsoch ansvarsmodell. Utöver gällande ansvarsfördelning har universitetets alla anställda
och studenter ett ansvar att medverka till att
policyns intentioner realiseras och att ledorden om respekt, tolerans och omtanke får ett
reellt innehåll.
För att realisera de mål som eftersträvas
avseende jämställdhet, likabehandling och
mångfald uppmärksammas särskilt följande
insatsområden:
• Ökad kunskap om och förståelse för likabehandling av studenter och anställda genom
informationsspridning.
• Systematiskt och målmedvetet arbete för
att öka jämställdhet och mångfald vid rekrytering och mottagning av studenter.
• Ökad tillgänglighet och anpassning så att
alla har samma möjlighet att studera och
arbeta vid Lunds universitet.
• Systematiskt och målmedvetet arbete för
att förebygga och motverka trakasserier.
• Integrering av mångfaldsperspektivet i
utbildningen.
Activities at Lund University are founded on
gender equality, equal treatment and diversity
– together with the strategic plan and the Discrimination Act. This means that employees
and students, as well as job applicants and
potential students at Lund University are to be
treated and assessed without inappropriate
consideration of sex, transgender identity or
expression, ethnicity, religion or other belief,
disability, sexual orientation or age.
För att förmedla kunskap om jämställdhet,
likabehandling och mångfald till anställda och
studenter ska Lunds universitets grundläggande värderingar genomsyra all verksamhet.
Informationsfunktioner vid institutioner, fakulteter och centrala förvaltningen fungerar
som stöd och resurs i detta arbete.
1. Diskriminering
2. Likabehandling
3. Rekrytering och befordran
4. Ledarskap
5. Löner och anställningsvillkor
6. Genusperspektiv och intersektionellt perspektiv
Inom universitetet råder nolltolerans mot
kränkande särbehandling. Det krävs också ett
bemötande som ger var och en möjlighet att
utvecklas utifrån sina erfarenheter. Respekt
och omtanke gäller i alla relationer liksom gemensamt ansvarstagande mot universitetets
grundläggande värden, uppgifter och mål.
I likabehandlingsarbetet prioriterar Lunds
universitet nedanstående:
2. LIKABEHANDLING
Likabehandlingsperspektivet skapar gemensamma principer för lika villkor, medan
mångfaldsperspektivet ger en medvetenhet
och förståelse för olikheter. Att agera med
hänsyn till likabehandling och mångfald kräver lyhördhet och eftertanke. Likabehandling
innebär att alla behandlas med respekt och
omtanke och får möjlighet att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar.
Insatsområden
POLICY FÖR JÄMSTÄLLDHET, LIKABEHANDLING OCH MÅNGFALD
POLICY FOR GENDER EQUALITY, EQUAL TREATMENT AND DIVERSITY
2. EQUAL TREATMENT
The perspective of equal treatment creates
common principles for equal terms and conditions, while the perspective of diversity
offers awareness and understanding for differences. Action that takes equal treatment
and diversity into account requires sensitivity
and consideration. Equal treatment entails
everyone being treated with respect and consideration and being given the opportunity
to develop on the basis of his/her personal
circumstances.
In its efforts to promote equal treatment,
Lund University prioritises the following:
• Increased knowledge of and understanding
for equal treatment of students and employees through information dissemination.
• Systematic and purposeful efforts to increase gender equality and diversity when
recruiting and accepting students.
• Increased accessibility and adaptation so
that everyone has the same opportunity to
study and work at Lund University.
• Systematic and purposeful efforts to prevent and counteract harassment.
• Integration of the diversity perspective in
teaching.
POLICY FOR GENDER EQUALITY, EQUAL TREATMENT AND DIVERSITY
Objective
Action areas
Within the university there is zero tolerance
of discrimination. Treatment that gives each
individual the chance to develop on the basis
of his/her own experiences is also required.
Respect and consideration apply to all relationships, as does joint accountability in
terms of the university’s core values, tasks
and targets.
Targeted and systematic work towards gender equality, equal treatment and diversity
is carried out at the university. Allocation
of responsibility adheres to the university’s
decentralised model for decision-making and
responsibility. In addition to the applicable allocation of responsibility, all of the university’s
employees and students have a responsibility
to help ensure that the policy’s intentions
are realised and that catchwords related to
respect, tolerance and consideration are given
true content.
To realise the targets concerning gender
equality, equal treatment and diversity, the
following action areas are highlighted in
particular:
1. Discrimination
2. Equal treatment
3. Recruitment and promotion
4. Leadership
5. Pay rates and other terms of employment
6. Gender perspective and intersectional
perspective
As a means of conveying awareness of gender equality, equal treatment and diversity to
employees and students, Lund University’s
fundamental values are to permeate the
entire organisation. Information services at
departments, faculties and central administration offer support and serve as a resource
in the efforts.
1. DISCRIMINATION
Lund University’s aim is for all students and
employees to be knowledgeable about the
content of the faculty’s/operation’s action
plan against discrimination such as harassment and sexual harassment. To support
these efforts, drafted teaching methods will
be applied and disseminated at different levels within the organisation.
1. DISKRIMINERING
Lunds universitets strävan är att samtliga studenter och anställda har kunskap om innehållet i områdets/verksamhetens handlingsplan
mot diskriminering, så som kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Som stöd
för arbetet ska framtagna utbildningsmetoder
tillämpas och spridas på olika nivåer inom
verksamheten.
Vid universitetet bedrivs ett målinriktat och
systematiskt jämställdhets-, likabehandlingsoch mångfaldsarbete. Ansvarsfördelningen
följer universitetets decentraliserade beslutsoch ansvarsmodell. Utöver gällande ansvarsfördelning har universitetets alla anställda
och studenter ett ansvar att medverka till att
policyns intentioner realiseras och att ledorden om respekt, tolerans och omtanke får ett
reellt innehåll.
För att realisera de mål som eftersträvas
avseende jämställdhet, likabehandling och
mångfald uppmärksammas särskilt följande
insatsområden:
Lund University’s target is to be one of the
very best universities in Europe. To reach that
target, the knowledge and ambitions of employees and students must be utilised, and
their different perspectives must be allowed
to help establish a creative study, learning and
research environment. Gender equality, equal
treatment and diversity lead to improved quality in the organisation.
För att förmedla kunskap om jämställdhet,
likabehandling och mångfald till anställda och
studenter ska Lunds universitets grundläggande värderingar genomsyra all verksamhet.
Informationsfunktioner vid institutioner, fakulteter och centrala förvaltningen fungerar
som stöd och resurs i detta arbete.
1. Diskriminering
2. Likabehandling
3. Rekrytering och befordran
4. Ledarskap
5. Löner och anställningsvillkor
6. Genusperspektiv och intersektionellt perspektiv
Inom universitetet råder nolltolerans mot
kränkande särbehandling. Det krävs också ett
bemötande som ger var och en möjlighet att
utvecklas utifrån sina erfarenheter. Respekt
och omtanke gäller i alla relationer liksom gemensamt ansvarstagande mot universitetets
grundläggande värden, uppgifter och mål.
• Ökad kunskap om och förståelse för likabehandling av studenter och anställda genom
informationsspridning.
• Systematiskt och målmedvetet arbete för
att öka jämställdhet och mångfald vid rekrytering och mottagning av studenter.
• Ökad tillgänglighet och anpassning så att
alla har samma möjlighet att studera och
arbeta vid Lunds universitet.
• Systematiskt och målmedvetet arbete för
att förebygga och motverka trakasserier.
• Integrering av mångfaldsperspektivet i
utbildningen.
Activities at Lund University are founded on
gender equality, equal treatment and diversity
– together with the strategic plan and the Discrimination Act. This means that employees
and students, as well as job applicants and
potential students at Lund University are to be
treated and assessed without inappropriate
consideration of sex, transgender identity or
expression, ethnicity, religion or other belief,
disability, sexual orientation or age.
Verksamheten vid universitetet bygger – med
den strategiska planen och diskrimineringslagen som grundvalar – på jämställdhet mellan
könen, likabehandling och mångfald. Det
innebär att såväl anställda och studenter
som den som söker arbete eller studieplats vid
Lunds universitet behandlas och bedöms utan
ovidkommande hänsyn till kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning och ålder.
Lunds universitet har som mål att tillhöra de
absolut främsta bland Europas universitet. För
att det målet ska uppnås krävs att kunskaper
och ambitioner hos anställda och studenter
tas till vara och att deras olika perspektiv får
bidra till att skapa en kreativ studie- undervisnings- och forskningsmiljö. Jämställdhet,
likabehandling och mångfald leder till högre
kvalitet i verksamheten.
Målsättning
POLICY FÖR JÄMSTÄLLDHET, LIKABEHANDLING OCH MÅNGFALD
2. EQUAL TREATMENT
The perspective of equal treatment creates
common principles for equal terms and conditions, while the perspective of diversity
offers awareness and understanding for differences. Action that takes equal treatment
and diversity into account requires sensitivity
and consideration. Equal treatment entails
everyone being treated with respect and consideration and being given the opportunity
to develop on the basis of his/her personal
circumstances.
In its efforts to promote equal treatment,
Lund University prioritises the following:
Verksamheten vid universitetet bygger – med
den strategiska planen och diskrimineringslagen som grundvalar – på jämställdhet mellan
könen, likabehandling och mångfald. Det
innebär att såväl anställda och studenter
som den som söker arbete eller studieplats vid
Lunds universitet behandlas och bedöms utan
ovidkommande hänsyn till kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning och ålder.
• Increased knowledge of and understanding
for equal treatment of students and employees through information dissemination.
• Systematic and purposeful efforts to increase gender equality and diversity when
recruiting and accepting students.
• Increased accessibility and adaptation so
that everyone has the same opportunity to
study and work at Lund University.
• Systematic and purposeful efforts to prevent and counteract harassment.
• Integration of the diversity perspective in
teaching.
Lunds universitet har som mål att tillhöra de
absolut främsta bland Europas universitet. För
att det målet ska uppnås krävs att kunskaper
och ambitioner hos anställda och studenter
tas till vara och att deras olika perspektiv får
bidra till att skapa en kreativ studie- undervisnings- och forskningsmiljö. Jämställdhet,
likabehandling och mångfald leder till högre
kvalitet i verksamheten.
Målsättning
I likabehandlingsarbetet prioriterar Lunds
universitet nedanstående:
2. LIKABEHANDLING
Likabehandlingsperspektivet skapar gemensamma principer för lika villkor, medan
mångfaldsperspektivet ger en medvetenhet
och förståelse för olikheter. Att agera med
hänsyn till likabehandling och mångfald kräver lyhördhet och eftertanke. Likabehandling
innebär att alla behandlas med respekt och
omtanke och får möjlighet att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar.
Insatsområden
POLICY FÖR JÄMSTÄLLDHET, LIKABEHANDLING OCH MÅNGFALD
POLICY FÖR JÄMSTÄLLDHET, LIKABEHANDLING OCH MÅNGFALD
POLICY FOR GENDER EQUALITY, EQUAL TREATMENT AND DIVERSITY
Objective
Lund University’s target is to be one of the
very best universities in Europe. To reach that
target, the knowledge and ambitions of employees and students must be utilised, and
their different perspectives must be allowed
to help establish a creative study, learning and
research environment. Gender equality, equal
treatment and diversity lead to improved quality in the organisation.
Within the university there is zero tolerance
of discrimination. Treatment that gives each
individual the chance to develop on the basis
of his/her own experiences is also required.
Respect and consideration apply to all relationships, as does joint accountability in
terms of the university’s core values, tasks
and targets.
Targeted and systematic work towards gender equality, equal treatment and diversity
is carried out at the university. Allocation
of responsibility adheres to the university’s
decentralised model for decision-making and
responsibility. In addition to the applicable allocation of responsibility, all of the university’s
employees and students have a responsibility
to help ensure that the policy’s intentions
are realised and that catchwords related to
respect, tolerance and consideration are given
true content.
POLICY FOR GENDER EQUALITY, EQUAL TREATMENT AND DIVERSITY
Action areas
To realise the targets concerning gender
equality, equal treatment and diversity, the
following action areas are highlighted in
particular:
1. Discrimination
2. Equal treatment
3. Recruitment and promotion
4. Leadership
5. Pay rates and other terms of employment
6. Gender perspective and intersectional
perspective
As a means of conveying awareness of gender equality, equal treatment and diversity to
employees and students, Lund University’s
fundamental values are to permeate the
entire organisation. Information services at
departments, faculties and central administration offer support and serve as a resource
in the efforts.
1. DISCRIMINATION
Lund University’s aim is for all students and
employees to be knowledgeable about the
content of the faculty’s/operation’s action
plan against discrimination such as harassment and sexual harassment. To support
these efforts, drafted teaching methods will
be applied and disseminated at different levels within the organisation.
1. DISKRIMINERING
Lunds universitets strävan är att samtliga studenter och anställda har kunskap om innehållet i områdets/verksamhetens handlingsplan
mot diskriminering, så som kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Som stöd
för arbetet ska framtagna utbildningsmetoder
tillämpas och spridas på olika nivåer inom
verksamheten.
Vid universitetet bedrivs ett målinriktat och
systematiskt jämställdhets-, likabehandlingsoch mångfaldsarbete. Ansvarsfördelningen
följer universitetets decentraliserade beslutsoch ansvarsmodell. Utöver gällande ansvarsfördelning har universitetets alla anställda
och studenter ett ansvar att medverka till att
policyns intentioner realiseras och att ledorden om respekt, tolerans och omtanke får ett
reellt innehåll.
För att realisera de mål som eftersträvas
avseende jämställdhet, likabehandling och
mångfald uppmärksammas särskilt följande
insatsområden:
• Ökad kunskap om och förståelse för likabehandling av studenter och anställda genom
informationsspridning.
• Systematiskt och målmedvetet arbete för
att öka jämställdhet och mångfald vid rekrytering och mottagning av studenter.
• Ökad tillgänglighet och anpassning så att
alla har samma möjlighet att studera och
arbeta vid Lunds universitet.
• Systematiskt och målmedvetet arbete för
att förebygga och motverka trakasserier.
• Integrering av mångfaldsperspektivet i
utbildningen.
Activities at Lund University are founded on
gender equality, equal treatment and diversity
– together with the strategic plan and the Discrimination Act. This means that employees
and students, as well as job applicants and
potential students at Lund University are to be
treated and assessed without inappropriate
consideration of sex, transgender identity or
expression, ethnicity, religion or other belief,
disability, sexual orientation or age.
För att förmedla kunskap om jämställdhet,
likabehandling och mångfald till anställda och
studenter ska Lunds universitets grundläggande värderingar genomsyra all verksamhet.
Informationsfunktioner vid institutioner, fakulteter och centrala förvaltningen fungerar
som stöd och resurs i detta arbete.
1. Diskriminering
2. Likabehandling
3. Rekrytering och befordran
4. Ledarskap
5. Löner och anställningsvillkor
6. Genusperspektiv och intersektionellt perspektiv
Inom universitetet råder nolltolerans mot
kränkande särbehandling. Det krävs också ett
bemötande som ger var och en möjlighet att
utvecklas utifrån sina erfarenheter. Respekt
och omtanke gäller i alla relationer liksom gemensamt ansvarstagande mot universitetets
grundläggande värden, uppgifter och mål.
I likabehandlingsarbetet prioriterar Lunds
universitet nedanstående:
2. LIKABEHANDLING
Likabehandlingsperspektivet skapar gemensamma principer för lika villkor, medan
mångfaldsperspektivet ger en medvetenhet
och förståelse för olikheter. Att agera med
hänsyn till likabehandling och mångfald kräver lyhördhet och eftertanke. Likabehandling
innebär att alla behandlas med respekt och
omtanke och får möjlighet att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar.
Insatsområden
POLICY FÖR JÄMSTÄLLDHET, LIKABEHANDLING OCH MÅNGFALD
POLICY FOR GENDER EQUALITY, EQUAL TREATMENT AND DIVERSITY
2. EQUAL TREATMENT
The perspective of equal treatment creates
common principles for equal terms and conditions, while the perspective of diversity
offers awareness and understanding for differences. Action that takes equal treatment
and diversity into account requires sensitivity
and consideration. Equal treatment entails
everyone being treated with respect and consideration and being given the opportunity
to develop on the basis of his/her personal
circumstances.
In its efforts to promote equal treatment,
Lund University prioritises the following:
• Increased knowledge of and understanding
for equal treatment of students and employees through information dissemination.
• Systematic and purposeful efforts to increase gender equality and diversity when
recruiting and accepting students.
• Increased accessibility and adaptation so
that everyone has the same opportunity to
study and work at Lund University.
• Systematic and purposeful efforts to prevent and counteract harassment.
• Integration of the diversity perspective in
teaching.
POLICY FOR GENDER EQUALITY, EQUAL TREATMENT AND DIVERSITY
Objective
Action areas
Within the university there is zero tolerance
of discrimination. Treatment that gives each
individual the chance to develop on the basis
of his/her own experiences is also required.
Respect and consideration apply to all relationships, as does joint accountability in
terms of the university’s core values, tasks
and targets.
Targeted and systematic work towards gender equality, equal treatment and diversity
is carried out at the university. Allocation
of responsibility adheres to the university’s
decentralised model for decision-making and
responsibility. In addition to the applicable allocation of responsibility, all of the university’s
employees and students have a responsibility
to help ensure that the policy’s intentions
are realised and that catchwords related to
respect, tolerance and consideration are given
true content.
To realise the targets concerning gender
equality, equal treatment and diversity, the
following action areas are highlighted in
particular:
1. Discrimination
2. Equal treatment
3. Recruitment and promotion
4. Leadership
5. Pay rates and other terms of employment
6. Gender perspective and intersectional
perspective
As a means of conveying awareness of gender equality, equal treatment and diversity to
employees and students, Lund University’s
fundamental values are to permeate the
entire organisation. Information services at
departments, faculties and central administration offer support and serve as a resource
in the efforts.
1. DISCRIMINATION
Lund University’s aim is for all students and
employees to be knowledgeable about the
content of the faculty’s/operation’s action
plan against discrimination such as harassment and sexual harassment. To support
these efforts, drafted teaching methods will
be applied and disseminated at different levels within the organisation.
1. DISKRIMINERING
Lunds universitets strävan är att samtliga studenter och anställda har kunskap om innehållet i områdets/verksamhetens handlingsplan
mot diskriminering, så som kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Som stöd
för arbetet ska framtagna utbildningsmetoder
tillämpas och spridas på olika nivåer inom
verksamheten.
Vid universitetet bedrivs ett målinriktat och
systematiskt jämställdhets-, likabehandlingsoch mångfaldsarbete. Ansvarsfördelningen
följer universitetets decentraliserade beslutsoch ansvarsmodell. Utöver gällande ansvarsfördelning har universitetets alla anställda
och studenter ett ansvar att medverka till att
policyns intentioner realiseras och att ledorden om respekt, tolerans och omtanke får ett
reellt innehåll.
För att realisera de mål som eftersträvas
avseende jämställdhet, likabehandling och
mångfald uppmärksammas särskilt följande
insatsområden:
Lund University’s target is to be one of the
very best universities in Europe. To reach that
target, the knowledge and ambitions of employees and students must be utilised, and
their different perspectives must be allowed
to help establish a creative study, learning and
research environment. Gender equality, equal
treatment and diversity lead to improved quality in the organisation.
För att förmedla kunskap om jämställdhet,
likabehandling och mångfald till anställda och
studenter ska Lunds universitets grundläggande värderingar genomsyra all verksamhet.
Informationsfunktioner vid institutioner, fakulteter och centrala förvaltningen fungerar
som stöd och resurs i detta arbete.
1. Diskriminering
2. Likabehandling
3. Rekrytering och befordran
4. Ledarskap
5. Löner och anställningsvillkor
6. Genusperspektiv och intersektionellt perspektiv
Inom universitetet råder nolltolerans mot
kränkande särbehandling. Det krävs också ett
bemötande som ger var och en möjlighet att
utvecklas utifrån sina erfarenheter. Respekt
och omtanke gäller i alla relationer liksom gemensamt ansvarstagande mot universitetets
grundläggande värden, uppgifter och mål.
• Ökad kunskap om och förståelse för likabehandling av studenter och anställda genom
informationsspridning.
• Systematiskt och målmedvetet arbete för
att öka jämställdhet och mångfald vid rekrytering och mottagning av studenter.
• Ökad tillgänglighet och anpassning så att
alla har samma möjlighet att studera och
arbeta vid Lunds universitet.
• Systematiskt och målmedvetet arbete för
att förebygga och motverka trakasserier.
• Integrering av mångfaldsperspektivet i
utbildningen.
Activities at Lund University are founded on
gender equality, equal treatment and diversity
– together with the strategic plan and the Discrimination Act. This means that employees
and students, as well as job applicants and
potential students at Lund University are to be
treated and assessed without inappropriate
consideration of sex, transgender identity or
expression, ethnicity, religion or other belief,
disability, sexual orientation or age.
Verksamheten vid universitetet bygger – med
den strategiska planen och diskrimineringslagen som grundvalar – på jämställdhet mellan
könen, likabehandling och mångfald. Det
innebär att såväl anställda och studenter
som den som söker arbete eller studieplats vid
Lunds universitet behandlas och bedöms utan
ovidkommande hänsyn till kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning och ålder.
Lunds universitet har som mål att tillhöra de
absolut främsta bland Europas universitet. För
att det målet ska uppnås krävs att kunskaper
och ambitioner hos anställda och studenter
tas till vara och att deras olika perspektiv får
bidra till att skapa en kreativ studie- undervisnings- och forskningsmiljö. Jämställdhet,
likabehandling och mångfald leder till högre
kvalitet i verksamheten.
Målsättning
POLICY FÖR JÄMSTÄLLDHET, LIKABEHANDLING OCH MÅNGFALD
2. EQUAL TREATMENT
The perspective of equal treatment creates
common principles for equal terms and conditions, while the perspective of diversity
offers awareness and understanding for differences. Action that takes equal treatment
and diversity into account requires sensitivity
and consideration. Equal treatment entails
everyone being treated with respect and consideration and being given the opportunity
to develop on the basis of his/her personal
circumstances.
In its efforts to promote equal treatment,
Lund University prioritises the following:
Verksamheten vid universitetet bygger – med
den strategiska planen och diskrimineringslagen som grundvalar – på jämställdhet mellan
könen, likabehandling och mångfald. Det
innebär att såväl anställda och studenter
som den som söker arbete eller studieplats vid
Lunds universitet behandlas och bedöms utan
ovidkommande hänsyn till kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning och ålder.
• Increased knowledge of and understanding
for equal treatment of students and employees through information dissemination.
• Systematic and purposeful efforts to increase gender equality and diversity when
recruiting and accepting students.
• Increased accessibility and adaptation so
that everyone has the same opportunity to
study and work at Lund University.
• Systematic and purposeful efforts to prevent and counteract harassment.
• Integration of the diversity perspective in
teaching.
Lunds universitet har som mål att tillhöra de
absolut främsta bland Europas universitet. För
att det målet ska uppnås krävs att kunskaper
och ambitioner hos anställda och studenter
tas till vara och att deras olika perspektiv får
bidra till att skapa en kreativ studie- undervisnings- och forskningsmiljö. Jämställdhet,
likabehandling och mångfald leder till högre
kvalitet i verksamheten.
Målsättning
I likabehandlingsarbetet prioriterar Lunds
universitet nedanstående:
2. LIKABEHANDLING
Likabehandlingsperspektivet skapar gemensamma principer för lika villkor, medan
mångfaldsperspektivet ger en medvetenhet
och förståelse för olikheter. Att agera med
hänsyn till likabehandling och mångfald kräver lyhördhet och eftertanke. Likabehandling
innebär att alla behandlas med respekt och
omtanke och får möjlighet att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar.
Insatsområden
POLICY FÖR JÄMSTÄLLDHET, LIKABEHANDLING OCH MÅNGFALD
POLICY FÖR JÄMSTÄLLDHET, LIKABEHANDLING OCH MÅNGFALD
POLICY FOR GENDER EQUALITY, EQUAL TREATMENT AND DIVERSITY
3. RECRUITMENT AND PROMOTION
Assessments based on competence are to
form the basis of recruitment and promotion,
and entail strategic personnel planning with
active gender equality targets.
Active recruitment and career planning
contribute to diversity and an even gender
distribution within:
• first, second and third cycle courses
• all teacher categories
• administrative and technical positions
In the systematic efforts related to recruitment, career planning and promotion,
special teaching initiatives are implemented
on an on-going basis with the aim of professionalising and raising the level of knowledge
on the part of employees who take part in
recruitment processes.
5. PAY RATES AND OTHER TERMS OF
EMPLOYMENT
Lund University’s objective is for equal pay
and terms of employment to predominate.
In the systematic efforts to achieve equal
pay, work on analysing pay differences will
continue to be prioritised, proactive, and
lead to action. Work to create equal terms of
employment for the underrepresented gender
will continue. This means that:
•
•
•
•
•
4. LEADERSHIP
Continued investments will be made in
leadership development, particularly for the
underrepresented gender, as a means of achieving gender equality and diversity.
pay rates adhere to the university’s pay
policy programme
more women are to be employed as professor
short-term contracts among the underrepresented gender will be particularly
monitored
staff appraisals will highlight issues of career planning
when planning and locating work, opportunities for combining parenthood and
employment at Lund University will be
given special consideration
UPPFÖLJNING
Ett systematiskt och målinriktat jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbete
förutsätter regelbunden utvärdering, uppföljning och analys av nu fastställd policy.
Resultaten presenteras årligen i jämställdhetsbokslut.
6. GENDER PERSPECTIVE AND INTERSECTIONAL PERSPECTIVE
Gender perspectives and gender awareness
in teaching and learning will have a prominent place in the qualifying training in higher
education teaching and learning at Lund
University.
Personer med ledande befattningar utbildas i
diskrimineringslagen och dess praxis samt får
möjlighet att utveckla sin kompetens i arbetet
med jämställdhet, mångfald och likabehandling vid Lunds universitet.
The policy’s targets include all levels actively
working to achieve an even gender distribution in all decision-making bodies and in all
leading positions. When appointing faculty
management positions including executive
committee appointments, gender equality
and diversity will be observed.
Utvecklingsarbetet med att implementera
ett integrerat genus- och intersektionellt
perspektiv i undervisning och utbildning intensifieras.
The development work involved in implementing an integrated gender and inter-sectional
perspective in teaching and learning will be
intensified.
Policyns mål är att alla nivåer arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning i
samtliga beslutande organ och på ledande
befattningar. Vid tillsättning av områdesledningar inklusive verkställande utskott m.fl. ska
jämställdhet och mångfald beaktas.
Persons with leading positions will be educated on the Discrimination Act and its practice,
as well as be given the opportunity to develop
their expertise in terms of gender equality,
diversity and equal treatment at Lund University.
6. GENUSPERSPEKTIV OCH
INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV
Genusperspektiv och könsmedveten pedagogik ska ha en framträdande roll i den
behörighetsgivande högskolepedagogiska
utbildningen.
5. LÖNER OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR
• Lunds universitets målsättning är att jämställda löner och likvärdiga anställningsvillkor ska råda. I det systematiska arbetet
för jämställda löner ska analysarbetet av
löneskillnader vara fortsatt prioriterat, proaktivt och leda till handling. Arbetet med
att skapa likvärdiga anställningsvillkor för
underrepresenterat kön fortgår. Det innebär att:
• lönesättningen följer universitetets lönepolitiska program
• fler kvinnor får anställning som professor
• tidsbegränsade anställningar bland underrepresenterat kön särskilt bevakas
• karriärplanering uppmärksammas vid utvecklingssamtal
• möjligheterna att förena föräldraskap och
anställning vid Lunds universitet beaktas
vid planering och förläggning av arbetet
FOLLOW-UP
Systematic and targeted work to achieve
gender equality, equal treatment and diversity requires regular evaluation, follow-up and
analysis of the set policy. The results will be
presented annually in an equality declaration.
4. LEDARSKAP
För att uppnå jämställdhet och mångfald
inom ledarskap, kommer fortsatta satsningar
att göras, särskilt för underrepresenterat kön.
I det systematiska arbetet med rekrytering,
karriärplanering och befordran ska särskilda
utbildningsinsatser genomföras kontinuerligt i
syfte att professionalisera och höja kunskapsnivån hos anställda, som deltar i rekryteringsprocesser.
En aktiv rekrytering och karriärplanering bidrar till en jämn könsfördelning och mångfald
inom:
• utbildningen på grundnivå, avancerad nivå
och forskarnivå
• samtliga lärarkategorier
• administrativa och tekniska befattningar
3. REKRYTERING OCH BEFORDRAN
Bedömningar baserade på kompetens ska
ligga till grund för rekrytering och befordran
och innebär strategisk personalplanering med
aktiva jämställdhetsmål.
POLICY FÖR JÄMSTÄLLDHET, LIKABEHANDLING OCH MÅNGFALD
POLICY FOR GENDER EQUALITY, EQUAL TREATMENT AND DIVERSITY
3. RECRUITMENT AND PROMOTION
Assessments based on competence are to
form the basis of recruitment and promotion,
and entail strategic personnel planning with
active gender equality targets.
Active recruitment and career planning
contribute to diversity and an even gender
distribution within:
• first, second and third cycle courses
• all teacher categories
• administrative and technical positions
In the systematic efforts related to recruitment, career planning and promotion,
special teaching initiatives are implemented
on an on-going basis with the aim of professionalising and raising the level of knowledge
on the part of employees who take part in
recruitment processes.
5. PAY RATES AND OTHER TERMS OF
EMPLOYMENT
Lund University’s objective is for equal pay
and terms of employment to predominate.
In the systematic efforts to achieve equal
pay, work on analysing pay differences will
continue to be prioritised, proactive, and
lead to action. Work to create equal terms of
employment for the underrepresented gender
will continue. This means that:
•
•
•
•
•
4. LEADERSHIP
Continued investments will be made in
leadership development, particularly for the
underrepresented gender, as a means of achieving gender equality and diversity.
pay rates adhere to the university’s pay
policy programme
more women are to be employed as professor
short-term contracts among the underrepresented gender will be particularly
monitored
staff appraisals will highlight issues of career planning
when planning and locating work, opportunities for combining parenthood and
employment at Lund University will be
given special consideration
UPPFÖLJNING
Ett systematiskt och målinriktat jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbete
förutsätter regelbunden utvärdering, uppföljning och analys av nu fastställd policy.
Resultaten presenteras årligen i jämställdhetsbokslut.
6. GENDER PERSPECTIVE AND INTERSECTIONAL PERSPECTIVE
Gender perspectives and gender awareness
in teaching and learning will have a prominent place in the qualifying training in higher
education teaching and learning at Lund
University.
Personer med ledande befattningar utbildas i
diskrimineringslagen och dess praxis samt får
möjlighet att utveckla sin kompetens i arbetet
med jämställdhet, mångfald och likabehandling vid Lunds universitet.
The policy’s targets include all levels actively
working to achieve an even gender distribution in all decision-making bodies and in all
leading positions. When appointing faculty
management positions including executive
committee appointments, gender equality
and diversity will be observed.
Utvecklingsarbetet med att implementera
ett integrerat genus- och intersektionellt
perspektiv i undervisning och utbildning intensifieras.
The development work involved in implementing an integrated gender and inter-sectional
perspective in teaching and learning will be
intensified.
Policyns mål är att alla nivåer arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning i
samtliga beslutande organ och på ledande
befattningar. Vid tillsättning av områdesledningar inklusive verkställande utskott m.fl. ska
jämställdhet och mångfald beaktas.
Persons with leading positions will be educated on the Discrimination Act and its practice,
as well as be given the opportunity to develop
their expertise in terms of gender equality,
diversity and equal treatment at Lund University.
6. GENUSPERSPEKTIV OCH
INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV
Genusperspektiv och könsmedveten pedagogik ska ha en framträdande roll i den
behörighetsgivande högskolepedagogiska
utbildningen.
5. LÖNER OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR
• Lunds universitets målsättning är att jämställda löner och likvärdiga anställningsvillkor ska råda. I det systematiska arbetet
för jämställda löner ska analysarbetet av
löneskillnader vara fortsatt prioriterat, proaktivt och leda till handling. Arbetet med
att skapa likvärdiga anställningsvillkor för
underrepresenterat kön fortgår. Det innebär att:
• lönesättningen följer universitetets lönepolitiska program
• fler kvinnor får anställning som professor
• tidsbegränsade anställningar bland underrepresenterat kön särskilt bevakas
• karriärplanering uppmärksammas vid utvecklingssamtal
• möjligheterna att förena föräldraskap och
anställning vid Lunds universitet beaktas
vid planering och förläggning av arbetet
FOLLOW-UP
Systematic and targeted work to achieve
gender equality, equal treatment and diversity requires regular evaluation, follow-up and
analysis of the set policy. The results will be
presented annually in an equality declaration.
4. LEDARSKAP
För att uppnå jämställdhet och mångfald
inom ledarskap, kommer fortsatta satsningar
att göras, särskilt för underrepresenterat kön.
I det systematiska arbetet med rekrytering,
karriärplanering och befordran ska särskilda
utbildningsinsatser genomföras kontinuerligt i
syfte att professionalisera och höja kunskapsnivån hos anställda, som deltar i rekryteringsprocesser.
En aktiv rekrytering och karriärplanering bidrar till en jämn könsfördelning och mångfald
inom:
• utbildningen på grundnivå, avancerad nivå
och forskarnivå
• samtliga lärarkategorier
• administrativa och tekniska befattningar
3. REKRYTERING OCH BEFORDRAN
Bedömningar baserade på kompetens ska
ligga till grund för rekrytering och befordran
och innebär strategisk personalplanering med
aktiva jämställdhetsmål.
POLICY FÖR JÄMSTÄLLDHET, LIKABEHANDLING OCH MÅNGFALD
Download