Sammanfattning av

advertisement
Forsknings- och Utvecklingsenheten för
närsjukvården i Östergötland
Sammanfattning av
Vägledd självhjälpsbehandling vid depression -
En pilotstudie av internet- och telefonbaserad kognitiv beteendeterapi inom primärvården
Författare: Jonas Almlöv, Anniqa Foldemo
Publicerad: 2009
I den svenska hälso- och sjukvården behandlas patienter med psykisk ohälsa främst inom
primärvård och psykiatri. Patienter med svår ångest och nedstämdhet, suicidala beteende samt
psykotiska tillstånd remitteras vanligen till den psykiatriska vården. Annan psykisk ohälsa
behandlas oftast i primärvården. Nya psykologiska behandlingsmetoder som har växt fram är
telefon och Internet-baserade metoder som oftast bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Dessa
metoder är utvärderade i en forskningsmiljö, medan denna pilotstudie utvärderar metoden i klinisk
verksamhet.
I projektet som pågick under tiden 2007-02-01-2007-12-31,deltog sex vårdcentraler i
Östergötlands län. De patienter som fått diagnosen depression och som remitterats till vägledd
självhjälpsbehandling kunde inkluderas i studien. Exklusionskriterier var patienter som bedömdes
behöva psykiatrisk specialistvård, patienter med annan psykisk ohälsa förutom depression,
patienter som inte bedömdes ha nödvändiga koncentrations- eller läsförmåga för självhjälpsprogrammet, och patienter som själva inte ville genomgå denna typ av behandling. Före och efter
genomgången behandling skattade patienterna sina depressiva symtom och sin hälsorelaterade
livskvalitet med hjälp av Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S), Metal
Health Inventory-5 (MHI-5) och EuroQol-5D (EQ-5D). Av totalt 542 patienter som fått diagnosen
depression remitterades 151 till vägledd självhjälpsbehandling. Av dessa inkluderades 48 i
studien, 33 fick telefonstöd och 15 stöd via internet. Utifrån resultaten av studien är slutsatsen att
vägledd självhjälpsbehandling via telefon och internet kan vara fungerade behandlingsalternativ
för att hjälpa patienter med depression inom primärvården. Föreliggande studie är en pilotstudie
och för säkrare resultat krävs mer forskning.
Rapport-FoUrnalen 2009:1
ISSN 1102-3805
www.lio.se/fou
1 (1)
Download