Newton`s Andra Lag, Kraftekvationen

advertisement
Newton’s Andra Lag, Kraftekvationen
08-03-17
Syfte:
Att undersöka sambandet mellan kraft och acceleration hos en vagn i
rörelse, samt att finna ett samband mellan kraften på ett föremål och
föremålets acceleration vid olika situationer.
Accelerometer
Kraftgivare
Material:
Dator med LoggerPro programvara
LabPro/LabQuest mätinterface
Accelerometer 5g
Kraftsensor 10N
Tyngder
Lerklump, vikt.
Förberedande frågor:
När du ”puttar” på en vagn med en viss kraft så förändras vagnens
rörelse.
Om du ”puttar” hårdare på vagnen hur påverkar det vagnens rörelse?
Kan du beskriva sambandet matematiskt?
Antag att du har ett bowlingklot och en tennisboll upphängda i var
sitt snöre. Anta att du slår till klotet och bollen med ett ”brännbollsträ”. Vilket föremål förändrar sin rörelse mest, och varför?
Om vi försummar friktionen och du påverkar ett föremål med massan, m, med kraften, F, då accelererar föremålet med accelerationen,
a. Om vi sedan fördubblar massan på objektet vad händer då med
accelerationen?
Utförande:
1. Anslut Kraftgivaren till CH1 och Accelerometern till CH2.
2. Starta Logger Pro
3. Obs! Inte nödvändigt
Kalibrera kraftgivaren genom att gå in i experiment/showsensors, ”högerklicka” på kraftgivaren ange den ena referenspunkten till 0 N (karftgivaren skall ligga på bordet), häng därefter
C:\Documents and Settings\User\My Documents\Privat\eget företag\Zenit Hemsida\Kraftekvationen\kraftekvacc.doc
-1-
Newton’s Andra Lag, Kraftekvationen
08-03-17
en väldefinierad vikt i kraftgivaren och ange dess tyngd i referenspunkt 2. Kraftgivaren är nu kalibrerad. Kontrollera detta!
4. Obs! Inte nödvändigt
Kalibrera accelerometern genom att placera sensorn med positivriktning nedåt, då verkar ju accelerationen +9,82 m/s2 på givaren,
vänd därefter givaren upp och ner (dvs. 180 , positiv riktning
uppåt) och ange denna referenspunkt till –9,82 m/s2.
Accelerometern är nu kalibrerad. Kontrollera detta!
5. Rigga experimentet enligt bilden nedan.
Bilden visar vagnen med accelerometern och kraftgivaren
6. Väg vagnen med sensorerna monterade, notera massan.
7. Starta mätning genom att trycka på F11 eller klicka på
,
mättiden är fördefinierad till 10 s, dra vagnen fram och tillbaka
och se resultatet på skärmen som en kraft-tid graf och en acc
8. elartion-tid graf, se nedan.
Bilden visar programfönstret och graferna.
C:\Documents and Settings\User\My Documents\Privat\eget företag\Zenit Hemsida\Kraftekvationen\kraftekvacc.doc
-2-
Newton’s Andra Lag, Kraftekvationen
08-03-17
9. Studera utseendet på graferna, vilket samband gäller mellan
graferna? Du kan studera graferna närmare genom att använda
dig av, , funktionen på bägge graferna.
10. Du kan nu göra en ny graf där du plottar Kraften mot Accelerationen, detta gör du genom att gå till Insert Graph sen
högerklickar du på grafen och väljer Cartesian Graph Options
därefter fliken Axes Options, där väljer du kraften på y-axeln och
accelerationen på x-axeln.
11. Grafen bör beskriva en linjär funktion försök anpassa en sådan
till mätpunkterna genom att markera F-a grafen och välja , dvs
linjär regression.
12. Klistra in alla tre graferna i ett Word dokument för senare
behandling, alternativt skriv ut graferna på skrivaren.
13. Upprepa nu försöket ovan med en 1 kg vikt på vagnen.
Analys:
1. Jämför kraft-tid och acceleration-tid graferna från ett och samma
försök, beskriv detta med ord.
2. Vad gäller det för samband mellan kraft och acceleration? Vilken
fysikalisk innebörd har proportionalitetskonstanten?
3. Vilken enhet har denna konstant, uttryckt i SI enheter, vad innebär detta?
4. Skriv ner den ekvation som beskriver sambandet mellan storheterna kraft, massa och acceleration.
5. Använd uppställningen för att undersöka massan på lerklumpen,
beskriv hur du går till väga.
C:\Documents and Settings\User\My Documents\Privat\eget företag\Zenit Hemsida\Kraftekvationen\kraftekvacc.doc
-3-
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards