Aspergers syndrom

advertisement
Aspergers syndrom hos unga
Utredning och behandling utifrån fallbeskrivningar
Maria Råstam
Prof., MD
Barn- och ungdomspsykiatri, IKVL, Lunds Universitet
AUTISM
Kvalitativt nedsatt förmåga
• Social interaktion
• Social kommunikation (språklig och ickespråklig)
• Social fantasi/föreställningsförmåga
Associerat med
• Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i
beteende, intressen och aktiviteter
• Avvikelse före 3 års ålder av social interaktion, språk,
eller symboliska lekar eller fantasilekar
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Aspergers syndrom - diagnoskriterier
1. Stora svårigheter i fråga om ömsesidig social
kommunikation
2. Monomana, snäva intressen
3. Tvingande behov att införa rutiner och intressen
4. Tal- och språkavvikelser
5. Problem i fråga om icke-verbal kommunikation
(kroppsspråk)
6. Motoriskt klumpig
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Associerade problem
•
•
•
•
Sömnstörning
Ätstörning
Motoriska problem
Perceptionsstörning
– Musik plåga
– Blinkande lysrör
– Svårt äta med andra
– Lukter plågsamt
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Epidemiologi
•
•
•
•
•
Autismspektrumstörningar: 1%
Inkluderar
Autism: 0.2-0.3%
Aspergers syndrom: 0.3-0.7%
(Autistiska drag hos flera procent)
• Kvot pojkar: flickor 2-4:1
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Vanliga intellektuella problem vid Aspergers syndrom
Normal men ojämn begåvning
•
•
•
•
Svårighet att förstå sammanhang och helheter
Fokuserar på detaljer
Konkret tänkande och tolkar bokstavligt
Svårigheter med att överföra kunskap från en
situation till en annan
• Svårt med läsförståelse
• Mognar senare än andra
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Genetik vid autism
•
•
•
•
Syskon har autism i 3%
Syskon har autismspektrumtillstånd i 10-20%
Identisk co-twilling har autism i 60-90%
Icke-identisk co-twilling i 0-5%
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Autismspektrumstörning - 4 biologiska varianter?
• Tidig graviditet - avvikelser i hjärnstammen/lillhjärnan
som ger problem med språk, inlärning, motorik
• Midtrimester medial bitemporal/frontal lober - ex autism
vid tuberös skleros
• Uni- eller bilateral frontotemporal dysfunktion/variation
ex Aspergers syndrom
• Multi-skada, ex autism med psykisk utvecklingsstörning,
epilepsi, stora problem med motorik och hörsel
• – Avvikelser i hjärnans nätverk det gemensamma?
Gillberg & Coleman 2009 THE AUTISMS. Oxford University Press. New York
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Prognos vid autism och Aspergers syndrom
• Avsaknad av språk vid tre års ålder – kan utvecklas till
autism eller Aspergers syndrom
• Autism och visst språk vid tre års ålder – sannolikt
Aspergers syndrom som vuxen
Szatmari et al 2003; Billstedt et al 2008
• Aspergers syndrom har bättre utfall än autism men
sämre än förväntat om man beaktar begåvningen
• Var fjärde av 100 pojkar med Asperger var i vuxen ålder
anställd eller studerade och klarade ett självständigt liv
Cederlund et al 2007
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Utredning
• Intervju med tonåring
• ASDI
• Samsjuklighet (ADHD, depression, ångest, ängslighet,
tvångssymtom, sömnproblem)
• Neuropsykiatriskt status
• Beteende, tal/språk, kroppsspråk, social förmåga,
aktivitetsgrad, impulskontroll, avledbarhet
• Somatiskt status inklusive
• Fin- och grovmotoriska test
• Neuropsykologisk testning
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Utredning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anhörigintervju
Graviditet, förlossning, tidig utveckling
Familj, ärftlighet
Barnomsorg och skolgång
Uppväxten (beteende, tal/språk, social förmåga,
motorik)
Aktuellt (beteende, tal/språk, kroppsspråk, social
förmåga, motorik)
ASDI
FTF (http://www.neuropediatrik.blf.net) till föräldrar
ASSQ
Journalhandlingar, BVC, skolhälsovård
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Insatser/åtgärder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tidig diagnos och pedagogiska insatser viktig
Information till individen själv, anhöriga, skola
Anpassa omgivning
Autismvänlig miljö – minskar ängslan, överaktivitet,
utbrott, självskadande beteende
I viss grad kan beteende modifieras på sikt
Krävs autismkunskap
Fysisk träning
Oönskat beteende återkommer vid stress
LSS, habilitering
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Medicinsk behandling vid autismspektrumtillstånd
• Autistiska drag behandlas inte medicinskt
• Symtom och beteenden kan kräva behandling tidvis
• Atypiska neuroleptika (skadar andra eller sig själv,
sömnproblem, överaktivitet)
• Antiepileptika (epilepsi)
• Antiepileptika, litium (bipolär sjukdom)
• SSRI (tvång, depression)
• Centralstimulantia, atomoxetin (ADHD)
• Melatonin (sömnstörning)
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Associerade medicinska tillstånd vid Aspergers
syndrom
• Begåvningshandikapp
– Aspergers syndrom 10 %
– Autism 80 %
• Epilepsi
– Aspergers syndrom 5-10 %
– Autism 35 %
• Medicinsk sjukdom
– Aspergers syndrom 10 %
– Autism 25 %
• Hög andel har syn-, hörselnedsättning, motoriska
problem
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Associerade tillstånd vid Aspergers syndrom
• ADHD > 30%
• Affektiv sjukdom > 40%
– Bipolär sjukdom med mani 7%
• Ångestsyndrom inkl OCD 30%
• Självskadande beteende 20%
• Tics 20%
• Psykos 7%
• Ätstörningar
• Personlighetsstörning
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Självreglering vid ADHD
•
•
•
•
•
Impulsivt, oförutsägbart beteende
”Kort stubin” (ilska, häftiga humörsvängningar)
Svårt att ta kritik och att lära av misstag
Glömmer lätt inlärt beteende (” det fastnar inte”)
Behandling inriktad på att
– kontrollera och fördröja reaktioner
– överväga alternativ och välja vad som är lämpligt att göra
– separera tanke från känsla
– lära sig av erfarenhet
www.samgoldstein.com
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Autismspektrum och kriminalitet
• Studier av grupper av personer dömda till rättspsykiatrisk
vård
– Scragg & Shah 1994; Hare et al 1998; Siponmaa et al 2001
– 1.5-3% Aspergers syndrom
– 2,4-12% Autismspektrum
– 10 av 16 fällda för mordbrand
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Överlappning ASD - ADHD
• Upp till hälften av unga personer med ASD och normal
begåvning är överaktiva och uppfyller diagnoskriterier för
ADHD
• Övergår inte sällan till passivitet i tonår/unga vuxna år
• 0.5% av unga vuxna beräknas ha ASD + ADHD
• Ofta affektiva svängningar
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Tourettes syndrom
•
•
•
•
•
Motoriska tics och ljudtics flera ggr dagligen, > ett år
Första symptomen före 18 års ålder
Medför försämring i funktionen
Förekomst 1%
Ofta samtidiga problem: tvång/tvångssyndrom,
ADHD, autistiska drag
• Impulsivt, oförutsägbart beteende
• ”Kort stubin” (ilska, häftiga humörsvängningar)
• Svårt att ta kritik
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Depression
• 30% individer med Aspergers syndrom har
depression
Ghaziuddin 1998; 2005
Gillberg and Billstedt 2000
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Misstänk depression hos unga med Asperger vid
Ökad frekvens av
• Gråter mer än vanligt
• Ångest
• Negativ, lättirriterad
• Huvud- och magvärk
• Koncentrationssvårigheter
• Självmordstankar
• Förlorar lusten för tidigare intressen
• Förlorar tidigare färdigheter
• Beteendeproblem, utbrott
• Katatoni
• Isolering
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Misstänk depression hos unga med Asperger vid
•
•
•
•
•
Livshändelser (särskilt efter puberteten):
– skolbyte
– mobbning
– dödsfall/skilsmässa i familjen
Psykisk sjukdom i familjehistoria särskilt
depressioner
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Aspergers syndrom och bipolär sjukdom
• Bipolär sjukdom i tonår - efter tillfrisknande ett besök
per år – kan inte släppas
• Fler och allvarligare självmordsförsök än vid annan
affektiv sjukdom
• Stämningslabilitet
• Litet sömnbehov
• Ärftlighet för bipolär sjukdom, depression och
alkoholism
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Behandling av bipolär sjukdom vid
Aspergers syndrom
• Första hand: stämningsstabiliserande
– litium, lamotrigin etc.
• Låg dos av något neuroleptikum
– risperidon, seroquel
• Vid mani – inläggning
• Stress, omgivningsfaktorer?
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Schizofreniliknande symptom vid autismspektrum
•
•
•
•
•
Kan verka känslomässigt avflackad
Svårt att samtala
Koncentrationssvårigheter
Dyster och glädjelös
Bisarrt beteende
• men vid vanföreställningar och hallucinationer får
man överväga psykossjukdom
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Vanligare vid autismspektrumtillstånd än vid schizofreni
•
•
•
•
Stereotypt, repetitivt beteende
Motstånd mot förändring
Avvikande ögonkontakt
Avvikande kroppsspråk
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Stört ätbeteende vid autismspektrumtillstånd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dålig sugförmåga
Rädsla för nya maträtter
Pica - att äta ”oätliga” saker
Rumination – att idissla
– Stöta upp maten, tugga igen, svälja/spotta
Kräkas
Rädsla för nya maträtter
Selektivt ätande
Överdrivet vattendrickande
Äta för mycket eller för lite
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Behandling av selektivt ätande vid Asperger/autistiska drag
• Gradvis introducera ny mat
• Lär individen laga mat
– Bryter matmönster
– Ger insikt att matlagning inte är en stelbent precis
vetenskap
– Självständighet
• Sociala historier
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Asperger/autistiska drag och anorexia nervosa
• Autismspektrumtillstånd överrepresenterat vid
anorexia nervosa
• Denna grupp går det sämre för psykosocialt på sikt
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Behandling av selektivt ätande vid Asperger/autistiska drag
• Gradvis introducera ny mat
• Lär individen laga mat
– Bryter matmönster
– Ger insikt att matlagning inte är en stelbent precis
vetenskap
– Självständighet
• Sociala historier
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Aspergers syndrom och ätstörning
• Stört ätbeteende är vanligt vid autismspektrumtillstånd
och påverkar hälsa och allmän funktion
• Överväg autistiska drag/Aspergers syndrom hos udda
flickor/kvinnor med ätstörning
• Överväg anorexia nervosa hos underviktiga
pojkar/män
Lund University / Faculty of Medicine / Dept of Clinical Sciences / Child and Adolescent Psychiatry 20100118
Download