Kursens namn - Stockholms universitet

advertisement
Mall för beskrivning av
kurs
2017-07-14
1 (2)
Dnr 12-2008:3673
Lärosätets namn
Stockholms universitet, Institutionerna för neurokemi, miljökemi och biokemi &
biofysik
Kursens namn
Livets kemi och kemiska hälsorisker – ingår i lärarfortbildningen
Antal högskolepoäng
30
Pris per deltagare och högskolepoäng
1760 kr
Antal deltagare (min och max)
Minimiantal: 12
Maximiantal: 24
Målgrupp
Senarelärare, i först hand gymnasielärare
Studietakt
Helfart, delvis på kvällstid
Start- och slutdatum
Start: 2009-08-22
Slut: 2010-01-16
Arbetsform (distans, campus)
Alla moment är förlagda till Kemiska Övningslaboratoriet och
Arrheniuslaboratoriet vid Stockholms universitet
Kursens innehåll
Den ämnesteoretiska delen av kursen består av ca 35 föreläsningar á 100 min som
syftar till djupare kunskaper inom ämnena cellbiologi/biokemi, neurokemi och
miljökemi.
Den ämnesdidaktiska delen i kursen utformas i form av projektarbeten (4
studenter/grupp) som syftar till att utveckla illustrativa laborationer inom ämnet
vilka ska kunna användas ute på skolorna. Teorin ligger till grund för de praktiska
momenten men egen informationssökning i befintliga databaser ingår i
projektarbetet. Viktiga ingredienser i projektarbetet är ämnets aktualitet för en
Skolverket
2 (2)
hållbar utveckling med betoning på de naturvetenskapliga grundbegreppen som
kretslopp och energi.
Förkunskaper: minst NO-lärarkompetens för högstadiet (fr.o.m. årskurs 7)
Examination: Hemtentamina inom biokemi, neurokemi och miljökemi. Godkänt
projektarbete
Betyg: IG, G eller VG
Förväntade effekter av kursen
Målet med kursen är att:
 ge en uppdatering och fördjupning av den moderna kemin med anknytning till
livet från cellnivå till populationer
 förmedla kunskaper om kemins betydelse i biologiska system på ett
verklighetsanknutet sätt
 ge aktuell kunskap inom kemi och miljö, med visst fokus på kemiska
hälsorisker
 ge lärarna ännu ett redskap att stimulera elevernas ”nyfikenhet och
iakttagelseförmåga” med fokus på livs- och miljövetenskap enligt kursmålen
för kemi på gymnasiet
Effekterna av kursen:
 Lärarnas ökade kunskaper i ”Life science-kemi” stärker dem i deras förmåga
att kunna stimulera elevernas intresse för kemi genom att anknyta ämnet till
för eleverna begripliga sammanhang i kroppen och miljön
 Projektarbetena ska resultera i ett kompendium med laborationsbeskrivningar
som ska kunna användas i skolundervisningen. Laborationerna ska vara
moderna, begripliga och relevanta ur elevernas perspektiv.
Kursens lärare
Samtliga lärare är disputerade och aktiva forskare. Alla moment, inklusive
projektarbetet, i kursen handleds av lärare.
Preliminär lärarlista:
Profs. Astrid Gräslund, Mikael Oliveberg, Elzbieta Glaser, Gunnar von Heijne,
Kerstin Iverfeldt, Åke Bergman
Docenterna Lena Mähler, Anders Undén
Forskarna Anna Forsby (även kursadministratör), Agneta Norén, Mattias Hällbink,
Anna-Lena Ström, Maria Athanasiadou
Download