Slutrapport och handlingsplan för 2014-2015

advertisement
Slutrapport 2014 Regionalt diabetesråd
Medlemmar i diabetesRegionala rådet fram 2014-02-28
Herbert Król ordf.
Kalmar
Carl Johan Östgren
Östergötland
Anki Lord
Jönköping( tom 7 jan 2014)
Anders Tengblad
Jönköping
Leni Lagerqvist sekr.
Kalmar
Sammanfattning
Det Regionala diabetes rådet i den sydöstra sjukvårdsregionen bildades 2013. Regionala rådet
fick ett regionalt uppdrag tilldelat av den Regionala sjukvårdsledningen (RSL). Regionala
rådet har träffats vid tre tillfällen. Ett fysiskt tillfälle under 2013 samt två videomöten under
2014. Regionala rådets medlemmar (exkl sekreteraren) träffades i samband med de nationella
sammankomster som Sveriges kommuner och landsting (SKL) var värd för under 2013. Två
av Regionala rådets medlemmar har dessutom ingått i det nationella diabetes rådet och varit
delaktiga i förarbetet med revidering av de ”Nationella riktlinjerna för diabetesvården -2010”.
Anki Lord avsade sig sitt uppdrag i jan. 2014, vilket innebar att kompetens mot diabetes typ1
och slutenvård saknas i Regionala rådet. Regionala rådet anser sig inte vara representativa för
typ1 diabetesvård, detta måste således säkras.
Regionala rådet anser sig heller inte ha mandat att kompromissa om landstingens
vårdriktlinjer inom typ2 i syfte att ersätta dem med ett regionalt vårdprogram. Regionala rådet
framhåller också att de inte ser att landstingen har något att vinna på att frågor om diabetes
hanteras regionalt, detta med anledning av att vårdansvaret för typ2 diabetes är
decentraliserad till vårdcentralerna.
Det Regionala rådet kan under 2014-15 fortsatt spela en roll med anledning av de
stimulansmedel som givits för att implementera nya vårdriktlinjer. En kartläggning och vissa
gemensamma utbildningsinsatser är också befogat.
Med stöd av nedanstående handlingsplan kommer det Regionala rådets enskilda
landstingsmedlemmar verka för att lokal verkställighet sker. Regionala rådet kommer
gemensamt att verka för att regionala gemensamma aktiviteter genomförs.
Sekreterarfunktionen finns enbart som stöd för den regionala nivån.
Handlingsplan för 2014
Aktivitet
Mål
Kompetensutveckla 1 –Regiongemensamt
och stärka rollen för utgångsläge
regionens
kvalitetsansvariga
2 - anpassning till
sjuksköterskor
respektive landstings
(KAS)
organisation
Inventera vilka
Identifiera regionens
Hur
Steg 1 –
regiongemensam
utbildning för KAS
Steg 2 - Respektive
landsting ansvarar
därefter för tillämpning
i linjen
Respektive landsting
Uppföljning
Återkommande
punkt vid
samtliga
regionala råd
samt
halvårsrapport till
RSL 2014
Resultat
1
gruppaktiviteter
som är aktiva samt
beskriva vilka
behov som
efterfrågats - start
våren 2014
Arbeta strukturerat
med
diabetesgrupper –
startar efter det att
inventering är
avslutad och
analyserad
Registrering i NDR
utgångsläge/baseline
genomför en lokal
inventering
presenteras vid
Regionalt
diabetesråd
hösten 2014
Lika kvalitet i landet
Använda SKL
grupputbildningsmaterial.
Regionalt
diabetesråd 2015
Ökad täckningsgrad i
NDR > 90%
Lokala stödinsatser
baserat på respektive
landstings behov
Utdata NDR
OBS korrigerat!
Öka måluppfyllelsen
för viktiga
indikatorer där det
finns
förbättringsutrymme
OBS korrigerat!
Återkommande
punkt vid
regionala råd
samt
kvartalsrapport
till RSL
Regionalt följa
måluppfyllelse för
ett utvalt antal
indikatorer varje
månad, (ex HbA1c
> 70, BT >150 och
rökning)
Stödja
implementering av
vårdprogram för
kommunal hälsooch sjukvård /vård
och omsorg
Ökad kompetensnivå
i kommunernas
hälso- och sjukvård
som sker i samverkan
med landstinget
Fortsatt arbete med
Nationella riktlinjer
2014
Följsamhet till
riktlinjerna
Utveckla den
befintliga regionala
webbsidan
Samlat publicera
regiongemensamma
dokument
Tidigare beskrivning av
beställning av tjänst
från NDR utgår, då den
sk. ”knappfunktionen” i
NDR verkställs tillika
möjliggör att respektive
landsting kan ta ut
utdata direkt från
registret
Steg 1 – regionträff för
regionens diabetesråd
och MASAR.
Steg 2 - Respektive
landsting möter
kommunal hälso- och
sjukvårdsorganisation.
Verksamhetschefernas
ansvar samt på agendan
vid respektive
landstings årliga och
lokala diabetesmöten
Regionalt diabetesråd i
samverkan med
redaktionsgruppen för
vårdriktlinjer
Uppföljning 2015
Lokalt
Regionalt
Regionalt
diabetesråd 2015
Uppföljning 2015
Lokalt
Regionalt
Regionala rådet ställer sig tveksam till om det finns tillräckliga skäl att permanenta det
Regionala rådet efter att åtgärderna i handlingsplanen genomförts.
2014-03-10 / Leni Lagerqvist sekreterare
2
Download