Inbjudan till intresseanmälan av markanvisning för bostäder vid

advertisement
Inbjudan till intresseanmälan av markanvisning för
bostäder vid Distansen, Arnö, Nyköping
Nyköpings kommun inbjuder härmed till inlämnande av intresseanmälan
för markanvisning av tomter i området Distansen i Nyköping.
Inbjudan finns på kommunens webbplats
www.nykoping.se/markanvisningar.
Där finns också områdets detaljplan och övriga underlag av betydelse för
området.
Om Nyköping
Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. Närheten till
Europas storstäder via Stockholm Skavsta flygplats, skärgården och det
sörmländska kulturlandskapet gör Nyköping till en attraktiv boplats. I
centrala Nyköping bor ungefär 37 000 personer och i hela kommunen cirka
55 000. Nyköping växer och vänder sig mot vattnet med flera
bostadsområden. Ökad inflyttning och flera invånare är ett uttalat politiskt
mål. Det är lätt att komma till Nyköping och enkelt att resa vidare härifrån.
Motorvägen sveper förbi alldeles utanför Nyköping och med tåg tar man sig
snabbt till Stockholm eller Norrköping-Linköping.
Om Arnö
Området Arnö ligger direkt söder om Stadsfjärden i Nyköping och har fått
sitt namn efter Arnö Herrgård som fanns här redan på 1200-talet.
Området började byggas ut på 1970-talet. Därefter har området
kontinuerligt byggts ut och idag bor det cirka 4 500 personer i villor, radhus
och flerbostadshus. I området finns flera förskolor och två stycken skolor
för klass 1-6. På gångavstånd finns friluftsliv både i skogen och vid havet
samt närhet till ett par av Nyköpings havsbad.
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping
telefon 0155-24 80 00
I den södra delen av Arnö, Långsätter, finns ICA-affär, Långsätterskolan och
villor med skogsdungar emellan. I området Herrhagen finns framförallt
flerbostadshus och Herrhagsskolan. I Nordvästra Arnö finns trygghets- och
äldreboendet Myntan som stod klart 2014. Byggnation av både
flerfamiljshus och småhus pågår i Norra Arnö.
Det går snabbt och smidigt att ta sig till de centrala delarna av Nyköping då
gång- och cykelvägarna är väl utbyggda och kollektivtrafiken finns nära till
hands.
[email protected]
www.nykoping.se
2/4
Tilldelningsområdet
Området Distansen på Arnö ligger vid Stadsfjärdens södra sida cirka 100 meter från vattnet.
Brygga för småbåtar finns cirka 700 meter från området. Öster om området ligger förskolan
Kompassen. Markanvisningsområdet är cirka 7000 kvm stort, uppdelat på två områden. Mellan
de två områdena ligger ett par befintliga villor.
Enligt gällande detaljplan ska området bebyggas som trädgårdsstad. Övriga kvarter i
detaljplaneområdet bebyggs av Skanska/BoKlok, Maison Forte och Nokon.
Den nya bebyggelsen ska vara ett tillskott ur stadsbildssynpunkt. Den ska lyfta området och ha
ett speciellt men sammanhängande uttryck.
Intresseanmälan
Aktörer som önskar marktilldelning inom Distansen skall skicka in en intresseanmälan till
kommunen. Intresseanmälan ska innehålla minst följande:
1.
Information om företaget inklusive ekonomisk information som påvisar företagets
förmåga att genomföra projektet samt estimerat försäljningspris för bostadshusen.
3/4
2.
3.
En översiktlig redovisning i text och skisser över föreslaget projekt och en tydlig
beskrivning av byggnation och hus. Redovisningen ska i övergripande drag kunna
styrka att projektet följer de förutsättningar som preciseras i denna inbjudan.
Minst ett referensprojekt från byggföretaget och arkitekten som visar vad företagen
tidigare byggt samt dess förmåga att driva och slutföra bostadsprojekt.
Observera att detta avser en intresseanmälan till markanvisning.
Kommunen har fri prövningsrätt och kommer att välja ut de förslag som kommunen önskar gå
vidare med. Dessa aktörer kommer att bjudas in till separata möten för att presentera sina
förslag.
Intresseanmälan ska ha inkommit senast 13 juni 2017 och skickas till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad/Mark och Exploatering
611 83 Nyköping
Alternativt per epost till: [email protected]
Kuvertet/epost ska märkas ”Markanvisning Distansen” Dnr SHB17/94
Förutsättningar









Förslaget måste i huvudsak rymmas inom gällande detaljplan P06-08 med tillägget
P15-1. Detaljplanen för markanvisningen medger användning för bostäder i högst 2
våningar och inredningsbar vind.
Priset för markanvisningsområdet är 9 miljoner kronor. Kommunen förutsätter att
bostäderna upplåts med äganderätt.
Kvartersmarken förvärvas i samband med bygglov.
Exploatören står för samtliga projekterings- och underlagskostnader som krävs för att
ett köpeavtal ska kunna träffas mellan exploatören och kommunen. Exploatören står
också för bygglovskostnader, lagfartskostnader och VA-anslutningsavgifter.
Kommunens har en VA-ledning som ligger på kvartersmark (se karta på hemsida under
bilagor). Denna lednings funktion måste säkerställas vid exploatering.
Inom området finns inga kända markföroreningar.
Förslaget skall medge parkering för cykel och bil enligt Nyköpings kommuns
parkeringsnorm.
Bebyggelsen ska anpassas till terrängen. Huvuddelen av området bebyggs
företrädesvis med suterränghus.
Kommunen välkomnar förslag som lägger särskild vikt vid innovation, gestaltning och
vid beskrivningar hur projekten gynnar en ekologisk och social hållbarhet.
Området är idag indelat i 10 tomter. Fastighetsindelningen kan ändras utefter de
förslag som lämnas in.
4/4

Med tanke på läget vid Stadsfjärden ska särskild vikt läggas vid att gestaltning och
arkitektur rimmar med läget för att skapa något unikt.
Kontaktuppgifter
Samhällsbyggnad, Mark- och exploatering
Ewa Collin
[email protected]
0155-24 83 63
Maria Jalmlöv
[email protected]
0155-24 82 31
Bilagor till inbjudan – finns att hämta på www.nykoping.se/markanvisingar
Detaljplan P 06-08 och P15-1
Fördjupad översiktsplan för tätorten.
DWG-filer för området samt detaljplan finns, kontakta oss för att erhålla dessa.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards