RE_art122

advertisement
EUROPAPARLAMENTET
2009 - 2014
Plenarhandling
6.3.2013
B7-0098/2013
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
med begäran om uppförande på föredragningslistan för debatten om fall av
kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och
rättsstatliga principer
i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen
om situationen i Egypten
(2013/2542(RSP))
Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat
för GUE/NGL-gruppen
RE\929481SV.doc
SV
PE507.368v01-00
Förenade i mångfalden
SV
B7-0098/2013
Europaparlamentets resolution om situationen i Egypten
(2013/2542(RSP))
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Egypten,
– med beaktande av EU:s och Egyptens handlingsplan från 2007 och med beaktande av det
associeringsavtal mellan EU och Egypten som trädde i kraft den 1 juni 2004,
– med beaktande av sin tidigare resolution av den 14 december 2011 om den europeiska
grannskapspolitiken och om unionen för Medelhavsområdet1,
– med beaktande av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska
rättigheter, som Egypten ratificerade 1982,
– med beaktande av artikel 122 i arbetsordningen, och av följande skäl:
A. Det är nu två år sedan Hosni Mubarak avgick efter demonstrationerna på Tahrirtorget och
upproren runtom i Egypten där det ställdes krav på grundläggande politiska, ekonomiska
och sociala reformer i landet, fullständig frihet, verklig demokrati, respekt för mänskliga
rättigheter, förbättrade levnadsförhållanden, en sekulär stat och ett slut på korruptionen.
B. Demonstranterna har fortfarande samma mål som under 25 januari-revolutionen i fråga
om frihet, mänsklig värdighet och social rättvisa. De kräver höjda löner som ska motsvara
prisökningarna samt bostäder, hälso- och sjukvård, sysselsättningsskapande,
tillbakadragande av den förvanskade konstitutionen, bildandet av en nationell
räddningsregering och nyval till presidentposten.
C. Egypten har varit låst i en politisk och ekonomisk kris i månader. Protesterna mot Mursi
har gått i vågor och har upprepade gånger utmynnat i upplopp och sammandrabbningar
med dödlig utgång. President Mursi och Muslimska brödraskapet håller faktiskt på att inta
samma roll som den avsatte Hosni Mubarak och genomför inga reformer, samtidigt som
man strävar efter att införa ett mer religiöst konservativt system.
D. Under 2012 förekom mer än 3 400 protester mot ekonomiska och sociala frågor, mest i
form av strejker och ockupationer, runtom i Egypten. Detta är nästan fem gånger fler än
andra år under 2000-talet, och mer än två tredjedelar av protesterna ägde rum efter Mursis
installation som president den 30 juni 2012.
E. Fysiska och rättsliga angrepp mot fackligt aktiva har ökat sedan Mursi blev vald till
president. I september 2012 dömdes fem fackföreningsledare vid ett containerföretag i
hamnen i Alexandria till tre års fängelse för att ha lett en strejk för 600 arbetare i
oktober 2011. Domen har överklagats.
1
Antagna texter, P7_TA(2011)0576.
PE507.368v01-00
SV
2/5
RE\929481SV.doc
F. Demonstrationerna mot Mursi har pågått i månader. Folk har gått ut på gatorna för att
protestera eftersom situationen i landet under Muslimska brödraskapets ledning inte har
förbättrats utan försämrats. Den statliga repressionen av demonstrationerna påminner om
Mubaraks repression. Demonstranterna anmäler tortyr, trakasserier, fängslanden,
lynchning och våldtäkter av den egyptiska befolkningen och vill att de ansvariga ska
ställas inför rätta. Frustrationen växer över de uteblivna reformerna och de pågående
övergreppen från polisens och andra säkerhetsstyrkors sida, som fortsätter att agera utan
påföljder. Straffriheten har underblåst sexuella trakasserier och övergrepp på kvinnor i
närheten av Tahrirtorget de senaste månaderna.
G. Vid tvåårsfirandet av 25 januari-revolutionen den 25 januari och dagarna därefter ledde
sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och demonstranter under en helg till att
45 människor dog och 1 000 människor skadades till följd av övervåld från
säkerhetsstyrkornas sida.
H. Den nya konstitution som utarbetats av Mursis parti, Muslimska brödraskapet, öppnar
dörren för en religiös stat. Den garanterar inte yttrandefrihet, eftersom den legaliserar
konfiskering av tidningar och fängslande av journalister. Den förhindrar fri utbildning,
tillåter religiös diskriminering, minskar kvinnors och barns rättigheter och innehåller inga
bestämmelser om rätten till hälsa och bostad och arbetstagarnas rättigheter. Enligt
konstitutionen står president Mursi ovanför lagen, och civila kan ställas inför rätta i
militärdomstolar.
I. Shurarådet (parlamentets första kammare) håller på att utarbeta en lag om begränsning av
strejker och demonstrationer. Till grund för denna lag ligger den mycket restriktiva lag 14
från 1923, som härrör från den brittiska koloniala repressionen efter upproret 1919 mot
den brittiska ockupationen.
J. Egypten har tillkännagivit en ny lag som förbjuder kontakt mellan nationella icke-statliga
organisationer och utländska organisationer utan förhandstillstånd från säkerhetsorgan.
Den nuvarande lagstiftningen försvårar redan registreringen av icke-statliga organisationer
och utländsk finansiering. Den nya lagen inskränker kraftigt möjligheterna för ickestatliga organisationer att genomföra studiebesök och andra väsentliga verksamheter, samt
begränsar finansieringen ytterligare.
K. Mubarak dömdes till livstids fängelse i juni för att inte ha förhindrat det dödliga våldet,
men en högre domstol ogiltigförklarade domen i januari och begärde en ny rättslig
prövning den 13 april 2013. Trots detta har ingen oberoende utredning inletts.
L. EU ska inom ramen för grannskapspolitiken utveckla särskilda förbindelser med
närbelägna länder i syfte att skapa ett område med välstånd och god grannsämja som
grundar sig på gemensamma värderingar och utmärks av nära och fredliga förbindelser
som bygger på samarbete.
M. Parlamentsval kommer att äga rum i Egypten den 22 april, och Nationella
räddningsfronten som är i opposition har meddelat att man kommer att bojkotta valet.
N. USA:s utrikesminister utövade under sitt besök den 2 mars påtryckningar på Egypten att
vidta ekonomiska åtstramningsåtgärder för att kvalificera sig för ett lånepaket från IMF på
RE\929481SV.doc
3/5
PE507.368v01-00
SV
4,8 miljarder dollar och meddelade också att USA bidrar med 190 miljoner dollar i
budgetstöd. Dessa åtstramningsreformer för att kontrollera underskottet kommer att leda
till sämre arbets- och levnadsförhållanden och sociala förhållanden för Egyptens
befolkning.
1. Europaparlamentet upprepar sitt stöd till den egyptiska befolkningens krav på frihet,
mänsklig värdighet, social rättvisa, fullständiga friheter, verklig demokrati, respekt för
mänskliga rättigheter, bättre levnadsförhållanden och en sekulär stat, i synnerhet deras
krav på höjda löner för att motsvara prisökningarna samt bostäder, hälso- och sjukvård,
sysselsättningsskapande, tillbakadragandet av den förvanskade konstitutionen, bildandet
av en nationell räddningsregering och nyval till presidentposten.
2. Europaparlamentet är ytterst oroat över det ökade förtrycket och angreppen mot
fackföreningar och fackföreningsaktiva, och begär att arbetstagare som avskedats för sitt
engagemang i fackföreningar ska återanställas.
3. Europaparlamentet försvarar arbetstagarnas rätt att bilda fackföreningar och engagera sig i
fackföreningsverksamhet utan risk för repressalier.
4. Europaparlamentet kräver att en oberoende och opartisk undersökningskommitté ska
inrättas för att utreda brott mot de mänskliga rättigheterna under Mubaraks regim, även de
som begåtts av militärrådet, samt under Mursis tid som president, däribland utomrättsliga
avrättningar och godtyckliga fängslanden. De ansvariga ska identifieras och vid behov
ställas inför rätta med kompensation till offren och deras familjer.
5. Europaparlamentet motsätter sig starkt de villkor som är förbundna med IMF-lånet,
eftersom villkoren kommer att bidra till att försämra levnadsförhållandena för
arbetstagarna och för det egyptiska samhällets mest utsatta befolkningslager.
6. Europaparlamentet betonar att Egyptens framtida öde måste ligga i det egyptiska folkets
händer, utan någon extern inblandning.
7. Europaparlamentet uppmanar med kraft de egyptiska myndigheterna att se till att den
eventuella lagstiftning som ska ersätta lagstiftningen om icke-statliga organisationer
överensstämmer med internationell rätt, iakttar yttrandefrihet och föreningsfrihet och är
baserad på öppet samråd med människorättsorganisationer och andra icke-statliga
organisationer.
8. Europaparlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att se till att straffriheten
upphör och att vidta drastiska åtgärder för att få ett slut på våldtäkter, sexuella trakasserier
och all slags könsdiskriminering.
9. Europaparlamentet påminner om att ekonomiska, politiska, sociala, kulturella eller alla
andra typer av förbindelser mellan EU och länder som omfattas av den europeiska
grannskapspolitiken måste bygga på likabehandling, icke-inblandning, solidaritet, dialog
och respekt för varje lands specifika asymmetrier och särdrag.
10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
PE507.368v01-00
SV
4/5
RE\929481SV.doc
säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, den parlamentariska
församlingen för unionen för Medelhavsområdet, Afrikanska unionen samt Egyptens
regering och parlament.
RE\929481SV.doc
5/5
PE507.368v01-00
SV
Download