Särskilda webbsatsningar 2017

advertisement
Kommunikationsavdelningen
[Ev. kompletterande text,
t.ex. befattningshavare]
SLU ID: SLU.[Skriv numret här]
2017-05-30
Särskilda webbsatsningar 2017
Projektledare: Maria Bergkvist
Uppdragsgivare: Sara Arons
Bakgrund och motiv
I juni 2016 lanserades SLU:s nya webbplatser och projektet Webb16 lämnade över
fortsatt arbete till ordinarie webborganisation. Vissa åtgärder är större och mer
resurskrävande än vad den ordinarie budgeten medger. Därför har vi äskat särskilda
medel för några av åtgärderna, nämligen dessa:
1. Kampanjwebbar för stora SLU-evenemang
2. Träffsäkerhet i externa sökmotorer för ökad hittbarhet
3. Utbildningsinsatser för ökad kompetens hos SLU:s webbpublicerare
1. Kampanjwebbar för stora SLU-evenemang
När SLU arrangerar större evenemang eller vill marknadsföra vissa satsningar,
finns behov av att använda webb och sociala medier i marknadsföringen. Det
kan göras som en del av ordinarie innehåll på externwebben slu.se, men där har
vi idag ingen möjlighet att särprofilera en kampanj.
Målet med kampanjwebbarna är att skapa tillfälliga webbplatser med fokus på
det enskilda evenemanget. Ett exempel är SLU:s 40-årsfirande som ska
uppmärksammas på olika sätt under året. På en kampanjwebb får jubileumsåret
en egen visuell identitet som matchar övrigt jubileumsmaterial.
Budget för detta beror helt på vår ambitionsnivå, men genom att utveckla
funktionalitet inom vår egen webbplattform minskar behovet att köpa in
motsvarande tjänster för varje gång SLU vill sätta upp en kampanjwebb.
Tidsplan: utvecklingen beräknas pågå under februari-maj 2017.
Uppskattad budget för att utveckla kampanjwebbar: 200 000 kr
Postadress: Postadress
Besöksadress: Besöksadress
Org nr: 202100-2817
www.slu.se
Tel: 018-67 10 00 (vx)
Mobilnr: XXX-XXX
[email protected]
Särskilda webbsatsningar 2017
2. Träffsäkerhet i externa sökmotorer för ökad hittbarhet
Mer än hälften av alla besök till externwebben kommer från träffar i olika
sökmotorer, främst Google. Det är tyvärr många gånger som träffarna leder till
inaktuellt material på webben, t ex gamla versioner av dokument och sidor. Vi
har också haft problem med att innehåll inte gått att hitta när man sökt på
relevanta sökord eller sökfraser.
För att höja kvalitén och träffsäkerheten föreslår vi att en webbplatsanalys
genomförs. Analysen ger ett nuläge och åtgärdsförslag inom områden som
teknisk optimering (spindling, sitemap, indexeringsstatus), redaktionell
optimering (kvalitet och relevans i innehåll, duplicerade sidor, rubricering) och
metadatasättning (titeltaggar, metabeskrivning, filnamn).
De föreslagna åtgärderna ska därefter prioriteras som grund till fortsatt teknisk
utveckling och redaktionellt arbete.
Åtgärderna syftar främst till att öka hittbarheten i externa sökmotorer men
påverkar naturligtvis även kvalitén på sökresultatet i webbarnas interna
sökfunktion, som tidigare har fått kritik för dålig träffsäkerhet i olika
enkätundersökningar.
Tidsplan: jobbet planeras till i oktober-december 2017.
Uppskattad budget för webbplatsanalys med åtgärder: 200 000 kr
3. Utbildningsinsatser för ökad kompetens hos SLU:s webbpublicerare
Under 2016 ändrades SLU:s webborganisation och antalet webbpublicerare
minskade från 1400 till 200 personer. Uppdraget blev formaliserat som en
administrativ roll och kunskapskraven skärptes. I en mätning i augusti 2016
skattade webbpublicerarna sina webbkunskaper lågt inom flera viktiga
områden, bland annat webbanalys, sökmotoroptimering och avancerad
publicering. Genom att öka kompetensnivån hos våra webbpublicerare kan vi
säkerställa kvalitén i webbinnehållet och höja statusen i rollen.
Tidsplan: löpande utbildningsinsatser under året, med uppehåll under
september-oktober för att inte krocka med SLU:s 40-årsfirande.
Uppskattad budget för utbildningsinsatser för webbpublicerare: 250 000 kr
Projektorganisation
Projektorganisationen består av ordinarie webbredaktion, med förstärkning av
Michael Kvick och externa konsulter/utvecklare samt utbildare.
2/3
Särskilda webbsatsningar 2017
Projektet har inte en styrgrupp. Resultat delges istället webbkommittén som har en
funktion som referensgrupp för SLU:s webbarbete.
Resurser och budget
Det finns medel avsatt centralt i en projektpott för vidareutveckling av webben.
Kostnader upp till 650 tkr kan ersättas (träffsäkerhet i externa sökmotorer 200 tkr,
kampanjwebbar 200 tkr och utbildningsinsatser 250 tkr). Om det blir nödvändigt
kan vi göra en omfördelning inom dessa medel för att på bästa sätt möta de behov
som finns.
Kommunikation/ förankring under och efter projektet
I samband med respektive delprojekt sker kommunikation med berörda
målgrupper.
Webbkommittén hålls informerad om genomförda insatser vid ordinarie möten.
Godkännande av projektplanen
Projektets planering och förutsättningar godkänns samt uppdraget accepteras av
uppdragsgivaren och projektledaren.
Uppdragsgivare
Sara Arons
Projektledare
Maria Bergkvist
Avdelningschef
Sara Arons
3/3
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards