Att beräkna rörliga och fasta kostnader

advertisement
Vad kostar det att ha en bil?
Kalkylobjekt:
Det objekt för vilket vi
beräknar kostnader och
intäkter
Exempel på bilkalkyl (Konsumentverket)
Kostnad/mil:
73.900
≈ 37 kr/mil
2.000
Verksamhetsvolym
Tänk på
• att kalkylen bygger på individuella
förutsättningar (skatt, värdeminskning etc..)
• att kostnader per mil är oerhört beroende av
hur många mil som kostnaden slås ut på
(Företagets) kostnadsstruktur
Rörlig kostnad:
Kostnad vars totalbelopp förändras när
verksamhetsvolymen ändras
Fast kostnad:
Kostnad vars totalbelopp inte förändras
när verksamhetsvolymen förändras
Total Rörlig kostnad + Fast kostnad = Totalkostnad
(TRK + TFK = TK)
Vad är verksamhetsvolym?
9 Antal producerade enheter
9 Antal transaktioner
9 Antal studenter
9 Antal serverade gäster
9 Antal passagerare
9 Antalet kunder
9 etc…
Exempel på bilkalkyl (Konsumentverket)
Vilka kostnader är fasta och vilka är rörliga?
Olika typer av rörliga kostnader
¾ Proportionell rörlig kostnad
¾ Progressivt rörlig kostnad
¾ Degressivt rörlig kostnad
Proportionellt rörligt kostnad
Rörlig kostnad vars totalbelopp förändras
proportionellt mot verksamhetsvolymen
TRK
RK/st
Progressivt rörligt kostnad
Rörlig kostnad vars totalbelopp förändras
snabbare än verksamhetsvolymen
TRK
RK/st
Degressivt rörligt kostnad
Rörlig kostnad vars totalbelopp förändras i
långsammare takt än verksamhetsvolymen
TRK
RK/st
The Experience Curve
Olika typer av fasta kostnader
¾ Helt fasta kostnader
¾ Halvfasta kostnader
Helt fast kostnad
Fast kostnad vars totalbelopp är helt
oförändrat när verksamhetsvolymen ändras
TFK
FK/st
Halvfast kostnad
Fast kostnad vars totalbelopp förändras vid
vissa volymer när verksamhetsvolymen ändras
Att beräkna rörliga och fasta kostnader
High-Low-method:
Välj två perioder med hög resp. låg verksamhetsvolym. Utgå
från totalkostnaden resp. period t ex:
Verksamhetsvolym Total kostnad
Låg volym
5.000
22.000
Hög volym
10.000
32.000
Att beräkna rörliga och fasta kostnader
(32.000 – 22.000)
Skillnad i kostnad 10.000
Rörlig kostnad/st :
=
=2
Skillnad i volym
5.000
(10.000 – 5.000)
Totala fasta kostnader kan erhållas vid vilken som helst av
volymerna t ex:
2 x 5.000 + TFK = 22.000
TFK = 12.000
Resultatanalys
Totala intäkter (TI)– Totala kostnader (TK) = Resultat
TI – (TRK + TFK) = Resultat
Pris/st x Volym – (RK/st x volym + TFK) = Resultat
Break-even diagram
Totala intäkter
Break even
Totala kostnader
Kritisk
intäkt
Totala fasta
kostnader
Kritisk volym
Exempel
Antag, att ett företag planerar att anordna en konsert. Beräknade
fasta kostnader (artister, lokalhyra, annonsering) uppgår totalt till
900.000 kr. De rörliga kostnaderna består av kostnader för
lunchpaket till publiken. Kostnaden för detta uppgår till 150
kr/besökare. Biljettpriset har satts till 300 kr/besökare.
a) Hur många besökare krävs för att evenemanget inte skall gå med
förlust?
b) Hur många besökare krävs för att få en vinst på 450.000 kr?
c) Vilket blir resultatet om man får 8.000 besökare?
d) Vilket pris skulle man behöva ta för att få ett resultat på 450.000 kr vid 8.000
besökare och kostnader enl. ovan?
e) Hur många ytterligare biljetter måste säljas för att täcka en tillkommande
annonseringskostnad i TV på 120.000 kr?
Exempel - lösning
a)
Antag, X besökare
300 x X – (150 x X + 900.000) = 0
X = 6.000
b)
Antag X besökare
300 x X – (150 x X + 900.000) = 450.000
X = 9.000
c)
Resultat: 300 x 8.000 – (150 x 8.000 + 900.000) = 300.000
d)
Antag pris X kr/st
X x 8.000 – (150 x 8.000 + 900.000) = 450.000
X = 318,75
e)
Antag X st
300 x X – (150 x X + 120.000) = 0
X = 800
Break-even diagram
Totala intäkter
Faktisk
intäkt
Säkerhetsmarginal
Totala kostnader
Kritisk
intäkt
Totala fasta
kostnader
Säkerhetsmarginal
Kritisk volym
Faktisk volym
Säkerhetsmarginal
Volym:
Faktisk volym – kritisk volym
Intäkt:
Faktisk intäkt – kritisk intäkt
Säkerhetsmarginal i %:
(Faktisk total intäkt - Kritisk total intäkt) x 100
Faktisk total intäkt
Täckningsbidrag/st
Täckningsbidrag/st (TB/st)= Pris/st – RK/st
Ex.
Pris:
75,50 kr/st
Rörlig kostnad:
58,75 kr/st
Täckningsbidrag/st: (75,50 – 58,75) = 16,75 kr/st
Täckningsbidrag/st
Täckningsbidraget/st anger varje försåld
enhets bidrag till att täcka de fasta kostnaderna
Break-even diagram - TTB
Totalt
täckningsbidrag
Break even
Totala fasta
kostnader
Break-even (kritisk) volym
Totala fasta kostnader
Kritisk volym =
Täckningsbidrag per styck
Täckningsgrad (TG)
Täckningsbidrag per styck
Täckningsgrad =
Pris per styck
Totalt täckningsbidrag
Täckningsgrad =
Totala intäkter
Täckningsgraden uttrycks som en procentsats
Vad säger täckningsgraden?
Täckningsgraden anger den takt som intäkterna ger
upphov till bidrag att täcka de fasta kostnaderna.
Om TG = 20%, så betyder det att varje försåld enhet
bidrar med 0,20 kr för att täcka fasta kostnader.
Break-even (kritisk) intäkt
Totala fasta kostnader
Kritisk intäkt =
Täckningsgraden
Antaganden vid resultatplanering
• Förändringar i kostnader beror endast på en faktor
• Intäkt och rörlig kostnad per styck är konstanta
• Fast kostnader är konstanta
• Kostnader kan indelas i rörliga och fasta
• Försäljningsvolym är lika med producera volym
• En vara/tjänst (ev. stabil kombination av varor/tjänster)
Relevant område
Exempel
Försäljningspris/st:
5.000 kr
Rörlig kostnad/st:
3.000 kr
Fast kostnad:
4.000.000 kr
a) TTB och resultat vid 2.500 st?
b) Kritisk volym
c) Täckningsgrad?
d) Kritisk intäkt?
Exempel
a) TB/st: (5.000 – 3.000) = 2.000 kr
TTB: 2.000 x 2.500 = 5.000.000 kr
Resultat: 5.000.000 – 4.000.000 = 1.000.000 kr
b) Kritisk volym:
4.000.000
= 2.000
2.000
(5.000 − 3.000) ∗100
= 40%
c) TG:
5.000
d) Kritisk intäkt:
4.000.000
= 10.000.000
0,40
Download