IDEIA Norovirus [SV] - Thermo Fisher Scientific

advertisement
IDEIA Norovirus
K604411-2
96
SV
En enzymimmunoassay för detektering av Norovirus i human
faecal specimens
1.
AVSEDD ANVÄNDNING
IDEIA™ Norovirus testet är en kvalitativ enzymimmunoassay för
detektering av genogrupp 1 och genogrupp 2 Norovirus i humana
faeces.
2.
SAMMANFATTNING
Norovirus, ursprungligen kända som små runda strukturerade
virusar1,2 (SRSV), är enkelsträngade RNA virusar klassificerade i
familjen Caliciviridae3.
Ursprungligen igenkändes4 fyra antigentyper av SRSV men nyligen
har tre genogrupper identifierats inom Norovirus5 genuset med
hjälp av molekylära tekniker. Genogrupp 1 och Genogrupp
2 associeras med humana infektioner medan Genogrupp 3
associeras med bovina och grisinfektioner6.
Norovirus specifika monoklona antikroppar. Faecal suspension
eller kontrollpreparat läggs till mikrobrunnen och inkuberas
samtidigt som en blandning av Norovirus specifika genogrupp
1 och genogrupp 2 polyklona och monoklona antikroppar
konjugerade till horseradish peroxidase.
Norovirus antigen närvarande i preparat fångas mellan
antikroppar under den fasta fasen och enzymkonjugerade
antikroppar. Efter 60 minuters inkubation vid rumstemperatur,
tvättas mikrobrunnar med bruksfärdig tvättbuffert för att ta bort
överflödiga preparat och obundna enzyminmärkta antikroppar.
Ett kromogen läggs till mikrobrunnarna och inkuberas i 30 minuter
vid rumstemperatur. Närvaron av specifikbundna enzyminmärkta
antikroppar i mikrobrunnarna resulterar i en färgförändring som
stoppas genom tillsättning av syra. Färgintensitet märkbart över
bakgrundsnivåer tyder på närvaro av Norovirus antigen i preparat
eller kontroll. IDEIA Norovirus testet detekterar både genogrupp
1 och genogrupp 2 strängar, men differentierar inte mellan dem.
4.
DEFINITIONER
Följande
symboler
i produktinformationen.
3.
PRINCIP FÖR TESTET
IDEIA Norovirus testet använder en kombination av både genotyp
1 och genotyp 2 specifika monoklona och polyklona antikroppar
i en fast fas sandwich enzymimmunoassay för att detektera
genogrupp 1 och genogrupp 2 Norovirus. Mikrobrunnar är
coatade med en blandning av genogrupp 1 och genogrupp 2
genomgående
Se bruksanvisning
Innehåller tillräckligt med material för <N> tester
N
Tillverkad
In vitro diagnostisk medicinsk apparat
Utbrott av Norovirus rapporteras vara vanligare än
bakteriell gastroenterit14 och kan ha en stor inverkan på
allmän hälsa. Infektioner hos småbarn, äldre patienter och
immunokomprometterade patienter kan leda till svår dehydrering.
Utbrott på sjukhus kan förlänga sjukhusvistelse och behandling av
infekterade barn.
Nyligen har genogrupp- och genotypspecifika antikroppar16,17
genererats och visats vara användbara i rapid enzym
immunoassay18. IDEIA Norovirus testet använder genogrupp 1
och genogrupp 2 specifika monoklona och polyklona antikroppar
i en fast fas immunoassay för snabb detektering av Norovirus
genotyper.
använts
Katalognummer
Norovirusar är en stor orsak till viral gastroenterit med hög
anfallsfrekvens hos barn och vuxna7,8. Stora utbrott kan förekomma
på sjukhus9, kryssningsfartyg10, skolor11 och vårdhem12. Flera
utbrott har uppkommit efter ingestion av kontaminerad vatten
och mat, speciellt skaldjur. Utbrott av i synnerhet Norovirus
associerad med vinterkräksjuka kan förekomma under
vintermånaderna i västra halvklotet men enstaka fall, samt lokala
och matburna utbrott kan förekomma året om13.
Laboratoriediagnosen av Norovirusinfektion spelar en viktig
roll i hantering av patienters och allmänhetens hälsa och ger
en differentialdiagnos från andra orsaker av gastroenterit. För
närvarande växer inte Norovirus lätt i cellkultursystem och
kan inte isoleras från kliniska prover. Elektronmikroskopi har
traditionellt använts som hjälp vid diagnos men används för
det mesta inom referenscenter p.g.a. den höga expertisen och
kostnaderna som krävs. Nyligen har ett antal in-house molekylära
amplifikationsmetoder beskrivits15 men dessa metoder är inte
standardiserade och resultat påverkas av hämmare närvarande
i preparaten och av primersatserna som används. Dessutom
är dessa tester varken praktiska eller kostnadseffektiva vid
rutintestning.
har
Använd före datumet
Lotnummer
Begränsningar för temperatur
Tillsätt vatten
5.
INGÅENDE REAGENS
96 – Varje sats innehåller tillräckligt med material för 96
- Satsens hållbarhet står på etiketten på den
bestämningar.
yttre förpackningen.
5.1.
IDEIA NOROVIRUS INNEHÅLL
Bruksanvisning.
1 x 96 brunn mikrotiterplatta på 12, 8
mikrobrunn delbara strips coatade med en
blandning av Norovirus genogrupp 1 och
genogrupp 2 specifika monoklona antikroppar.
Plattan levereras i en återförslutbar plastpåse
innehållande ett torkmedelskort för senare
förvaring av oanvända mikrobrunnar.
En flaska var av följande om inget annat anges:
110mL spädningsbuffert för prov. Trisbuffrad
saltlösning innehållande antimikrobiell agens
och rödfärg.
4 x f r ysto r ka d p o s i t i v ko nt ro l l : av
bakulovirusuttryckta viralliknande partiklar
av Norovirus.
13mL konjugat: peroxidasmärkta polyklona
antikroppar (kanin) och monoklona
antikroppar (mus) – mot Norovirus
genogrupp 1 och 2 i en buffrad proteinlösning
innehållande antimikrobiell agens och blåfärg.
10mL spädningsbuffert för kontroller:
fosfatbuffrad saltlösning innehållande
antimikrobiell agens och grönfärg.
2 x 50mL tvättbuffertkoncentrat (x25):
t r i s b u ff ra d l ö s n i n g s o m i n n e h å l l e r
antimikrobiellt medel och rengöringsmedel.
13mL substrat: stabiliserad peroxid
3,3’-,5,5’-tetrametylbenzidin (TMB) i
en utspädd buffertlösning. TMB har
rapporterats vara icke-karcinogent. Personlig
skyddsutrustning rekommenderas dock för att
undvika direktexponering.
12mL stopplösning: 0.46mol/L svavelsyra.
5.2. FÖRBEREDELSE, FÖRVARING OCH ÅTERANVÄNDNING AV
SATSENS INNEHÅLL
IDEIA Norovirus satsformat tillåter testning av upp till 96 preparat.
Alla oanvända komponenter i satsen bör förvaras i enlighet med
följande instruktioner för att försäkra optimal prestanda:
5.2.1
Antikroppscoatade mikrobrunnar -
Öppna plattpåsen genom att skära längs förslutningen. Bryt
av antalet mikrobrunnar som behövs och omplacera dem i
ramen. Återför alla oanvända mikrobrunnar och strips till den
återförslutbara påsen med torkmedelskortet. Förslut påsen
noggrant och förvara vid 2-8°C. Mikrobrunnar kan användas i upp
till 12 veckor efter det att paketet först öppnats om de förvaras
på detta sätt.
5.2.2
Spädningsbuffert för prov -
Bruksfärdigt. Förvara oanvänd spädningsbuffert för prov vid
2-8°C.
OBSERVERA: Spädningsbuffert för prov krävs för negativ kontroll
och tillräckligt bör bibehållas för användning med varje sats av
testade preparat. När spädningsbufferten för prov används som
negativ kontroll bör den pytsas upp i en vial identisk med de som
används för förberedning av provspädningar, för att försäkra sig
om att vialerna inte innehåller störande substanser.
5.2.3
Positiv kontroll -
Rekonstituera erfoderligt antal frystorkad positiv kontroll med
1mL spädningsbuffert för kontroller. Blanda innehållet genom
inversion. Förvara oanvänd positiv kontroll vid 2-8°C och använd
inom 1 månad. För långvarig förvaring, förvara vid –20°C i
passande alikvoter.
5.2.4
Konjugat -
Bruksfärdigt. Förvara oanvänt konjugat vid 2-8°C.
5.2.5
Spädningsbuffert för kontroller -
Bruksfärdigt. Förvara oanvänd spädningsbuffert för kontroller vid
2-8°C.
5.2.6
Tvättbuffert -
Levereras som x25 koncentrat. Späd tvättbuffertkoncentratet
genom att tillsätta 1 del koncentrat till 24 delar färskt avjoniserat
eller destillerat vatten. Förbered så mycket bruksfärdig
tvättbuffert som behövs för dagen. Förvara oanvänt koncentrat
vid 2-8°C.
Förvara inte oanvänd bruksfärdig tvättbuffert för senare
användning (se avsnitt 8.2.10).
5.2.7
Substrat -
Bruksfärdigt. Förvara oanvänt substrat vid 2-8°C, skydda mot ljus.
5.2.8
Stopplösning -
Bruksfärdigt. Förvara oanvänd stopplösning vid 2-8°C.
6.
YTTERLIGARE REAGENS
6.1. REAGENS
Färskt avjoniserat eller destillerat vatten för förberedning av
bruksfärdig tvättbuffert.
7.
UTRUSTNING
Följande utrustning krävs:
Behållare lämpliga för uppsamling av faeces-prov.
Rena engångsbehållare med skruvtopp (minimum 3mL kapacitet)
för förberedning av faeces suspensioner.
Ren vial för negativ kontroll.
Rent absorberande papper (på vilka mikrobrunnar kan knackas
torra).
Precisionsmikropipetter och engångspetsar för leverans av 100µL
och 1000µL volymer (valfritt).
Avfallsbehållare med lämpligt färskt desinfektionsmedel.
Automatisk plattvättare (valfritt) eller lämplig utrustning för
tvättning av 8 mikrobrunnstrips (avsnitt 10.2.4).
Obs: Vid tvättning av färre än 8 testmikrobrunnar i en strip med
automatisk tvättare med ett 8 mikrobrunnshuvud är det viktigt
att fylla strips helt med blanka mikrobrunnar.
Spektrofotometer eller EIA plattavläsare som kan avläsa en 96
mikrobrunnsplatta med 8 mikrobrunnstrips med absorbans på
450nm med en referens vid 620-650nm. (Valfritt, avsnitt 10.3,
Avläsning av testresultat)
Mikroplattblandare.
Appliceringsanmärkningar
för
användning
på
öppna
automatiserade system finns tillgängliga för denna assay. Kontakta
din lokala Oxoid dotterbolag eller återförsäljare.
8.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
- För diagnostisk användning in vitro. Personen som
utför en analys med denna produkt måste vara utbildad i dess
användning och ha erfarenhet av laboratorieprocedurer.
8.1. SÄKERHETSÅTGÄRDER
8.1.1
Stopplösning innehåller svavelsyra (0.46mol/L). Undvik
kontakt med hud och slemhinnor. Om stopplösning
kommer i kontakt med dessa områden tvätta omedelbart
med vatten.
8.1.2
Du bör inte äta, dricka, röka, förvara eller förbereda mat
eller sminka dig inom arbetsområdet.
8.1.3
Pipettera inte material med munnen.
8.1.4
Använd engångshandskar vid hanteringen av kliniska
prov och reagens. Tvätta alltid händerna när du har
arbetat med smittsamma ämnen.
8.1.5
Prover, positiva kontroller och all material som kommer
i kontakt med dem bör hanteras och kastas som om de
är potentiellt smittsamma.
8.1.6
Kassera alla kliniska prov i enlighet med lokala regler.
8.1.7
IDEIA Norovirus reagens innehåller en lämplig
antimikrobiell agens som är ofarlig för användaren om
vanliga laboratoriesäkerhetsföreskrifter följs.
8.1.8
TMB-substratet innehåller 1-metyl-pyrrolidon
(NMP) vid koncentrationen >5 % och <10 % vilket är
klassificerat i enlighet med gällande EU-direktiv som
Repro. kat 2. Lämpliga risk- (R) och skyddsfraser (S)
R61
Kan ge fosterskador.
S53
Undvik exponering - Begär
specialinstruktioner före användning
S45 Vid olycksfall, illamående eller annan
påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa
om möjligt etiketten
8.2. TEKNISKA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
8.2.1
Komponenter får inte användas efter Använd föredatumet som står på etiketterna. Blanda/växla inte olika
reagenssatser.
8.2.2
Reagens levereras vid fastställda koncentrationer.
Testresultat kommer att påverkas om reagens modifieras
eller förvaras under konditioner andra än de beskrivna
i avsnitt 5.2.
8.2.3
Undvik kontaminering av reagens.
8.2.4
Använd separata engångspipetter eller pipettspetsar
för varje prov, kontroll eller reagens för att undvika
korskontaminering av antingen prover eller kontroller
vilket skulle kunna leda till felaktiga resultat.
8.2.5
Vid tillsättning av prover eller enzyminmärkta
antikroppar till mikrobrunnar se till att pipettspetsen
inte kommer i kontakt med mikrobrunnarnas väggar.
8.2.6
Undvik kontaminering med metalljoner och
oxideringsagens.
8.2.7
Använd inte substrat som uppvisar en blå färg innan det
tillsätts mikrobrunnarna.
8.2.8
Skydda substrat från ljus.
8.2.9
Mikrobrunnar kan inte återanvändas.
8.2.10 Förvara inte oanvänd bruksfärdig tvättbuffert för senare
anvädning. När tvättbuffertreservoirer inte används
bör de sköljas i avjoniserat eller destillerat vatten och
lämnas för att torka.
8.2.11 Manuell eller automatisk tvättutrustning måste vara fritt
från mikrobiell kontamination, vara rätt kalibrerade och
hanteras enligt tillverkarens instruktioner.
9.
INSAMLING OCH FÖRBEREDELSE AV PROV
9.1. PROVINSAMLING
Faecal-prover bör insamlas så snart som möjligt efter uppkomsten
av symptom.
Exkretion av Norovirus i faeces från patienter med gastroenterit
rapporteras nå sin höjd mellan 25-72 timmar efter uppkomsten
av symptom.
Faeces-prov för direkt testning bör uppsamlas i behållare som
inte innehåller medel, konserveringsmedel, djursera, metalljoner,
oxideringsagens eller rengöringsmedel, eftersom alla dessa
tillsatser kan störa IDEIA Norovirus testet.
Prover kan förvaras i 3 dagar vid 2-8°C innan testning. För
långvarig förvaring av faeces-prov, förvara vid –20°C.
9.2. FÖRBEREDNING AV FAECES-PROVER
Tillsätt 1mL spädningsbuffert för prover till en lämplig inmärkt
behållare och använd för att förbereda en 10% suspension eller
lösning av faeces-prov genom tillsättning av ca 0,1g fasta faeces
(en portion lika stor som en ärta) eller ca 100µL flytande faeces.
Blanda noggrant och lämna för att sjunka i 10 minuter före
testning.
Fem tvättcykler är nödvändiga, av antingen automatisk eller
manuell tvätteknik.
Alternativt, efter förberedning av prover
suspensionen i 5 minuter vid =5000 rpm.
Manuell tvättning
Vid manuell tvättning av mikrobrunnar aspirera eller skaka ut
mikrobrunnarnas innehåll och med hjälp av färsk förberedd
tvättbuffert se till att mikrobrunnar fylls och töms helt. Avlägsna all
kvarvarande tvättbuffert mellan varje tvättsteg genom att knacka
de upp och nedvända mikrobrunnarna på rent absorberande
papper. Effektiviteten av manuell tvättning försäkras vidare om
tvättbufferten levereras vinklad så att det ger upphov till en vortex
i mikrobrunnarna. Efter en slutgiltig tvätt bör plattan vändas upp
och ned och knackas på absorberande papper för att avlägsna de
sista spåren av tvättbuffert.
centrifugera
Prover som suspenderats/spätts i IDEIA
Norovirus
spädningsbuffert för prov kan förvaras vid 2-8°C i upp till 3 dagar
innan testning.
10.
TESTPROCEDUR
SE AVSNITT 8.2 TEKNISKA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER INNAN DU
UTFÖR TESTPROCEDUREN.
Reagens och prov bör värmas upp till rumstemperatur (15 30°C)
före användning.
10.1. FÖRBEREDNING AV KONTROLLER
Negativ kontroll
Tillsätt 1mL spädningsbuffert för prov till en vial identisk med de
som används för spädning av prover.
Positiv kontroll
Den positiva kontrollen måste rekonstitueras med 1mL
spädningsbuffert för kontroller och blandas innan användning (se
avsnitt 5.2.3).
Automatisk tvättning
Automatiska tvättare bör programmeras för att slutföra 5
tvättcykler. Tvättare måste kalibreras rätt för att försäkra total
fyllning och tömning av mikrobrunnar mellan varje tvätt. Efter
den sista tvätten bör plattan vändas upp och ned och knackas på
absorberande papper för att avlägsna de sista spåren av tvätt.
10.2.5 Substrattillsättning
Tillsätt 2 droppar (eller 100µL) substrat till varje mikrobrunn.
Minst en IDEIA Norovirus positiv och negativ kontroll måste ingå
med varje sats av prover som testas (se avsnitt 10.2.1).
10.2.6 Den andra inkubationen
10.2. ANALYSPROCEDUR
Vid användning av reagens droppflaska, håll flaskorna vertikalt
med munstycket ca 5mm ovanför mikrobrunnen. Kläm flaskan
lätt och se till att dropparna faller fritt i mikrobrunnarna utan att
vidröra sidorna. Undvik kontamination av alla droppflaskornas
munstycken. Prover, kontroller och konjugat bör tillsättas med
mikropipett.
Mikrobrunnar kan avläsas visuellt omedelbart efter den andra
inkubationen (se avsnitt 10.3.1).
10.2.1 Tillsättning av prov
Sätt erforderligt antal mikrobrunnar i mikrobrunnshållaren.
Tillsätt 100µL av varje utspädd faeces-prov/faeces supernatant,
negativ kontroll eller positiv kontroll till separata mikrobrunnar.
(Minst en negativ kontroll och en positiv kontroll bör ingå i varje
sats av tester).
Undvik distribution eller upptagning av sediment i provvialen.
Vid dispensering av prover, håll överföringspipetten vertikalt
med spetsen direkt ovanför mikrobrunnen och se till att provet
levereras utan att vidröra mikrobrunnens sidor. Se till att inte
korskontaminera prover och kontrollmikrobrunnar eftersom
detta kan förorsaka felaktiga resultat.
10.2.2 Konjugattillsättning
OBSERVERA: Vid användning av 8 mikrobrunnar rekommenderas
det att använda en 8-kanalspipett.
Efter tillsättning av alla prover och kontroller till mikrobrunnar.
Tillsätt 100µL konjugat till alla mikrobrunnar med en mikropipett
och blanda försiktigt.
10.2.3 Första inkubationen
Inkubera alla mikrobrunnar 20-30°C i 60 ± 5 minuter.
10.2.4 Tvättning av mikrobrunnar
Mikrobrunnar bör tvättas med färskt förberedd bruksfärdig
tvättbuffert (se avsnitt 5.2.6).
Tvättekniken är avgörande för testets resultat (se avsnitt 8.2.11)
och bör utföras så att mikrobrunnarna fylls helt (med minst 350µL
bruksfärdig tvättbuffert) och töms helt.
Inkubera vid 20-30°C i 30 minuter.
10.2.7 Stoppa reaktionen
Tillsätt 2 droppar (eller 100µL) stopplösning till varje mikrobrunn.
Försäkra noggrann blandning av mikrobrunnar före
resultatavläsning. Den färgade produkten är stabil i upp till 30
minuter efter tillsättning av stopplösning.
10.3. AVLÄSNING AV TESTRESULTAT
10.3.1 Visuell avläsning
Mikrobrunnarna kan utvärderas visuellt omedelbart efter den
andra inkubationen. Det rekommenderas att mikrobrunnar vars
färgintensitet är svårtolkad vid jämförelse med den negativa
kontrollen också avläses fotometriskt efter tillsättning av
stopplösning (se avsnitt 10.3.2).
10.3.2 Fotometrisk avläsning
Mikrobrunnar bör avläsas fotometriskt inom 30 minuter efter
tillsättning av stopplösning. Blanda mikrobrunnarnas innehåll
och avläs varje mikrobrunns absorbans med hjälp av lämplig
spektrofotometer eller EIA plattavläsarsats vid 450nm. Se till att
mikrobrunnarnas botten är rena innan avläsning och kontrollera
att inga främmande föremål finns i mikrobrunnarna. Avläsaren
bör vara blank on air (d.v.s. ingen platta i vagnen) innan plattan
skanneras.
Alternativt, om spektrofotometern tillåter användning
av en referensvåglängd (vid 620 till 650nm), bör dubbel
våglängdsavläsning utföras eftersom detta utesluter potentiell
störning förorsakad av aberrationer såsom smuts eller märken,
på mikrobrunnarnas optiska yta.
10.4. SAMMANFATTNING AV IDEIA NOROVIRUS ASSAY
PROCEDUR
11.
TOLKNING AV TESTRESULTAT
11.1. NEGATIV KONTROLL
Som beskrivits i avsnitt 10.1 (Förberedning av kontroller), måste
minst en negativ kontroll ingå i varje assaykörning.
Fotometrisk bestämning
Det negativa kontrollvärdet, eller genomsnittet på det negativa
kontrollvärdet, bör vara mindre än 0,150 absorbansenheter.
11.2. CUT-OFF VÄRDE
Beräkning av cut-off värde
Cut-off värdet beräknas genom att lägga till 0,10 absorbansenheter
till det negativa kontrollvärdet eller medelvärdet om fler än en
negativ kontroll ingår.
Visuell bestämning
Den negativa kontrollmikrobrunnen bör inte ha synlig färg. Om
detta inte är fallet bör testet avläsas fotometriskt eller upprepas.
11.3. POSITIV KONTROLL
Som beskrivits i avsnitt 10.1 (Förberedning av kontroller), måste
minst en positiv kontroll ingå i varje assaykörning.
Visuell bestämning
Den positiva kontrollmikrobrunnen bör uppvisa en tydlig blå färg
som skiljer sig bestämt från den negativa kontrollen. Om detta inte
är fallet bör inte testresultaten bestämmas visuellt. Resultaten
bör antingen avläsas fotometriskt eller testet upprepas.
Fotometrisk bestämning
Den positiva kontrollen bör ha ett värde större än 0,5 Au.
11.4. PREPARAT
11.4.1 Visuell bestämning
Preparat som uppvisar en blå färg som är större än det negativa
kontrollvärdet bör tolkas som positiva, förutsett att den negativa
kontrollen är färglös. Alla preparat utan synlig färg bör anses vara
negativa. Om den negativa kontrollen uppvisar synlig blå färg
bör resultaten antingen avläsas fotometriskt efter tillsättning av
stopplösning eller testet upprepas.
Om innehållet i mikrobrunnen blir mörkblått och en blå-svart
fällning uppstår bör preparatet tolkas som positivt.
11.4.2 Fotometrisk bestämning
Alla preparat med absorbansvärde större än cut-off värdet är
positiva (se avsnitt 11.1). Alla preparat med ett absorbansvärde
på mindre än cut-off bör anses vara negativa. Ett resultat inom
0,010 absorbansenheter av cut-off värdet bör anses tvivelaktigt,
och testet bör upprepas eller nytt prov insamlas från patienten.
12.
PRESTANDABEGRÄNSNINGAR
12.1. Ett negativt resultat utesluter inte möjligheten att
patienten är infekterad med norovirus. Detektering av
norovirus kan misslyckas beroende på faktorer som
insamling av prov vid fel tillfälle under sjukdomens lopp
då för få virioner är närvarande, felaktig provtagning och/
eller felaktig hantering av provet.
12.2. IDEIA Norovirus test detekterar genogruppspecifika virala
proteiner hos humana genotyper av genogrupp 1 och
genogrupp 2 Norovirus. Testet kan inte användas för att
differentiera mellan serotyper av Norovirus.
12.3. Reagens levereras vid fastställda brukskoncentrationer.
Testresultat kommer att påverkas negativt om reagens
modifieras eller förvaras vid konditioner andra än de
beskrivna i avsnitt 5.2.
12.4. Alla positiva resultat måste tolkas i konjunktion med
patientrelaterad klinisk information. Testresultat bör
tolkas i konjunktion med information som finns tillgänglig
från epidemiologiska studier, klinisk utvärdering av
patienten och andra diagnostiska procedurer.
12.5. Meconiumprover har inte validerats för användning med
IDEIA Norovirus.
12.6. IDEIA Norovirus testet har inte validerats med alla kända
strängar av norovirus och därför kan detektering av
norovirus misslyckas p.g.a. antigenmångfald i cirkulerande
strängar.
12.7. Ett positivt resultat utesluter inte närvaron av andra
enteriska patogener. Medan relationen mellan norovirus
och gastroenterit är väletablerad, är samtidig infektion
med andra mikrobiella patogener möjlig. Ytterligare
mikrobiologiska tester bör utföras parallellt med
IDEIA Norovirus testet för att utesluta andra möjliga
sjukdomsorsaker.
13.
FÖRVÄNTADE VÄRDEN
Positivitetstal kan variera beroende på förekomsten av norovirus hos
olika populationer, genotyp som cirkulerar, geografisk plats, metod
för provinsamling, hantering, förvaring, transport av preparat och
patientpopulationens allmänna hälsomiljö vid studiet.7, 13
Norovirusar är en vanlig orsak till lokala utbrott av gastroenterit
särskilt på sjukhus eller vårdhem och associeras med >40% av
utbrotten i Storbritannien9, 12.
Norovirusar associeras ofta med orsaken till vinterkräksjuka.
14.
SPECIFIKA PRESTANDAKARAKTERISTIKA
14.1. KLINISKA STUDIER
Det uppdaterade IDEIA Norovirus testet utvärderades mot den
tidigare versionen av testet (K6043). Studier gjordes på faecesprov insamlade från utbrott av gastroenterit som misstänktes vara
orsakad av Norovirus runt hela Storbritannien. Alla prover hade
tidigare testats av PCR. Resultaten från de två IDEIA Norovirus
assayer jämfördes med provernas kända PCR status.
14.2. KLINISK PRESTANDA
Totalt 120 prover som omfattade 83 prover med ett positivt PCR
resultat för Norovirus och 37 prover med ett negativt PCR resultat
för Norovirus testades.
Den uppdaterade IDEIA Norovirus assayen hade större sensitivitet
och NPV (negative predictive value) i relation till PCR, samt
ekvivalent specificitet och PPV (positive predictive vaue) i relation
till PCR jämfört med satsens föregående version.
Tabell 14.2
Prestanda i relation till PCR för uppdaterad
IDEIA Norovirus (K6044) och föregående version IDEIA Norovirus
(K6043).
Uppdaterad IDEIA
Norovirus K6044
Föregående
version IDEIA
Norovirus K6043
72,8% (59/81)
55,4% (46/83)
100% (37/37)
100% (37/37)
100% (59/59)
62,7% (37/59)
100% (46/46)
51,4% (83/120)
16 (21)
12 (21)
Sensitivitet
i relation till PCR
Specificitet
i relation till PCR
PPV
NPV
Detekterade utbrott
(Antal detekterade
av PCR)
PPV= antal sanna positiva prov korrekt identifierade av testet.
NPV= antal sanna negativa prov korrekt identifierade av testet.
14.3. KORSREAKTIVITET
Följande mikroorganismer testades och visade sig vara negativa i
IDEIA Norovirus testet. Korsreaktivitetstester utfördes antingen på
kliniska prover för vilka den mikrobiella statusen hade bestämts,
eller på laboratoriekulturer av kända organismer, innehållande ca
107-108 livsdugliga organismer/mL. Källan till mikroorganismerna
hänvisas till i facit nedan:
Virusar
Adenovirusa
Astrovirusa
Rotavirusa
Bakterier
Acinetobacter sp
Aeromonas sp
Bacillus sp
Campylobacter colia
Campylobacter jejunia
Citrobacter sp
Clostridium perfringensa
Clostridium difficlea
Enterobacter sp
Escherichia coli
Enterococcus faecalis
Haemophilus influenzae
Helicobacter pylori
Klebsiella sp
Lactobacillus sp
Listeria sp
Facit:
a
b
15.
1.
Peptococcus sp
Peptostreptococcus sp
Proteus sp
Pseudomonas sp
Salmonella enteritidisa
Salmonella typhimurium
Serratia sp
Shigella flexneria
Shigella sonnei
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus group A
Veillonella sp
Vibrio choleraea
Vibrio parahaemolyticusa
Andra mikroorganisme
Candida albicansb
Mikroorganismer närvarande och testade i faeces
Mikroorganismer testade i både avföring och odlingskultur
Alla andra mikroorganismer testades i buljongkultur
REFERENSER
Jiang, X., D.Y. Graham, K. Wang, and M.K. Estes. (1990)
Norwalk virus genome cloning and characterisation
Science 250:1580-1583.
2. Jiang, X.M. Wang, K. Wang, and M.K. Estes (1993)
Sequence and genomic organisation of Norwalk virus.
Virology 195:51-61.
3.
reen, K. Y., T. Ando, M.S. Balayan, I.N. Clarke, M.K. Estes, D.O. Matson,
G
S. N Nakata, J.D. Neill, M.J. Studdert, and H.J. Theil
Caliciviridae, In M.H. van Regenmortel, C.M. Fauquet, D.H.L. Bishop, E.B.
Carsten, M.K. Estes, S.M. Lemon, J. Maniloff, M.H. Mayo, D.J. McGeoch,
C.R. Pringle, and R.B. Wickner (ed.), Virus taxonomy.
Seventh report of the International Committee on Taxonomy of Viruses,
in press.
Academic Press, Orlando, Fla.
Lewis, D. (1991)
4.
5.
Norwalk agent and other small round structured viruses in the U.K.
J. Infect. 23:220-222.
Green S.M., K.E. Dingle, P.R. Lambden, E.O. Caul, C.R. Ashley, and
I.N. Clarke (1994)
6.
Human enteric Calicivirdae; a new prevalent SRSV group defined by
RNA-dependent RNA polymerase and capsid diversity.
J. Gen. Virol. 75:1883-1888.
Ando T, Noel JS, Fankhauser (2000)
7.
RL. Genetic classification of “Norwalk-like viruses.”
J Infect Dis 181(suppl 2):S336—48.
Blacklow, N.R. and H.B. Greenberg. (1990)
8.
Viral gastroenteritis.
N. Engl. J. Med.325:252-264.
E. Owen Caul (1996)
Viral gastroenteritis: Small round structured viruses, caliciviruses and
astroviruses.
Part 1. The clinical and diagnostic perspective.
J Clin Pathol 49; 874:438–42.
Chadwick, P.R., and R. McCann, (1994)
9.
Transmission of a small round structured virus by vomiting during a
hospital
outbreak of gastroenteritis.
J. Hosp. Infect. 26:251-259.
10. McEvoy, M., W. Balke, D. Brown, J. Green, and R. Cartwright. (1996)
An outbreak of viral gastroenteritis on a cruise ship.
Commun. Dis. Rep. CDR Rev.6:R188-R192.
11. Kobayashi, S.,T. Morishita, T.Yamashita, K. Sakae, O. Nishio, T. Miyake,
Y. Ishihara, and S. Isomura. (1991)
A large outbreak of gastroenteritis associated with a small round
structured virus among schoolchildren and teachers in Japan.
Epidemiol. Infect. 107:81-86.
12. Jiang, X., E. Turf, J.Hu, E. Barrett, X.M. Dal, S. Monroe, C. Humphrey,
L.K. Pickering, and D.O. Matson. (1996)
Outbreaks of gastroenteritis in elderly nursing homes and retirement
facilities associated with human caliciviruses.
J. Med. Virol. 50.335-341.
13. E. Owen Caul (1996)
Viral gastroenteritis: Small round structured viruses, calciviruses and
astroviruses.
Part II. The epidemiological perspective.
J Clin Pathol.49:959-964.
14. H.S Evans, P. Madden, C. Douglas, G.K. Adak, S.J. O’Brien, T. Djuretic,
P.G. Wall, R. Stanwell-Smith. (1998)
General outbreaks of infectious intestinal disease in England and Wales:
1995 and 1996.
Commun Dis Public Health 1:165-71.
15. Green J. Hale A.D, Brown DWG. (1995)
Recent developments in the detection and characterisation of small
round structured viruses.
PHLS Microbiology Digest:12:219-22.
16. James P. Brinkler, Neil R. Blacklow, Mary K. Estes, Christine L. Moe,
Kellogg J. Schwab, and John E. Herrmann. (1998)
Detection of Norwalk Virus and other genogroup 1 human
Caliciviruses by a Monoclonal Antibody, Recombinant-Antigen-Based
Immunoglobulin M. Capture Enzyme Immunoassay.
Journal of Clinical, Microbiology.p.1064-1069.
17. Antony D. Hale, Tomoyuki N. Tanaka, Noritoshi Kitamoto, Max
Ciarlet, XI Jiang, Naokazu Takeda, David W.G. Brown, and M. K. Estes.
(2000)
Identification of an Epitope Common to Genogroup 1 “Norwalk-Like
Viruses”.
Journal of Clinical Microbiology -1660 (10):
18. Vipond IB, Pelosi E, Williams J, Ashley CR, Lambden PR, Clarke IN,
Caul EO. (2000)
A diagnostic EIA for detection of the prevalent SRSV strain in United
Kingdom outbreaks of gastroenteritis.
X7844 Reviderad Februari 2013
OXOID Limited, Wade Road, Basingstoke,
Hampshire, RG24 8PW, Storbritannien
Kontakta det lokala distributören för alla frågor
Download