Top margin 1

advertisement
IP/09/617
Bryssel den 22 april 2009
Fiske: En allmän diskussion om den gemensamma
fiskeripolitikens framtid
Europeiska kommissionen antar idag en grönbok om den gemensamma
fiskeripolitikens framtid. I grönboken konstateras att den nuvarande politiken
har brister och att det bör inledas ett brett samråd om hur bristerna bäst kan
åtgärdas. Fiskare och andra berörda parter inom sektorn, forskare, det civila
samhället och allmänheten uppmanas därför att komma med synpunkter och
förslag kring hur den framtida fiskeripolitiken inom EU bör utformas.
Förslagen och synpunkterna ska lämnas in senast den 31 december 2009.
Samrådet är det första steget i en genomgripande reform av den
gemensamma fiskeripolitiken.
Kommissionsledamoten Joe Borg, som ansvarar för havsfrågor och fiske, sade
bland annat följande: ”Vi är ute efter att se över politiken i dess helhet och det är
därför viktigt att alla frågor, även själva grunderna för politiken, diskuteras ordentligt.
Vi är inte intresserade av någon vanlig reform. Det är dags att ta fram ett modernt,
enkelt och hållbart system för förvaltning av fisket inom EU som kan fungera långt in
på 2000-talet.”
Dagens grönbok har två syften. Dels syftar den till att öka medvetenheten om de
problem som sektorn har ställts inför under de senaste åren, och dels till att
åstadkomma en respons från allmänheten, något som kan utnyttjas för att skapa en
ny, innovativ och konsensusbaserad syn på fiskeripolitiken. De frågor om tas upp är
bland annat följande: Hur kan vi se till att fisket blir hållbart och lönsamt på lång sikt?
Hur kan vi justera den totala flottkapaciteten och ändå ta hänsyn till de sociala
problem som detta innebär för kustsamhällena? Hur kan vi förbättra efterlevnaden av
reglerna? På vilket sätt kan den gemensamma fiskeripolitiken bidra till hållbart fiske i
andra vatten än EU-vattnen?
I grönboken analyseras alla aspekter av dagens fiskeripolitik och det förklaras också
varför vissa problem kvarstår trots den positiva utveckling som har ägt rum sedan
reformen 2002. Ett av de största problemen är utfiskningen av bestånden i Europa.
Så mycket som 88 % av bestånden är överfiskade (vilket ska jämföras med ett
genomsnitt på 25 % för hela världen) och 30 % av bestånden befinner sig utanför
säkra biologiska gränser, vilket betyder att fisken inte kan reproducera sig i normal
takt på grund av att föräldragenerationen har fiskats ut. Trots detta fortsätter vi att ta
fisk ur dessa bestånd, ibland upp till två eller tre gånger så mycket som är hållbart.
Detta beror huvudsakligen på att flottkapaciteten är för stor. Det är ekonomiskt
olönsamt att ha en för stor flottkapacitet för det leder både till att bestånden fiskas ut
och till att sektors lönsamhet konstant minskar. Vi måste finna lösningar så att vi kan
återuppbygga de värst drabbade bestånden och samtidigt se till att fisket även
fortsättningsvis kan vara en tillförlitlig inkomstkälla för fiskarna.
Utöver problemet med överkapacitet identifieras i grönboken fyra andra strukturella
problem i den nuvarande fiskeripolitiken, nämligen
- bristen på konkreta politiska mål, särskilt när det gäller det ekologiska ansvaret
och integrationen av detta med de allmänna havsfrågorna,
- det faktum att beslutsprocessen är för centraliserad och inriktad på kortsiktiga
lösningar, något som ofta underminerar den långsiktiga hållbarheten,
- det faktum att den rättsliga ramen inte ålägger industrin ett tillräckligt ansvar,
samt
- bristen på politisk vilja att se till att fångstbegränsningarna efterlevs.
Det är viktigt att finna lösningar på dessa frågor i dagens läge när EU importerar två
tredjedelar av de fiskeriprodukter som efterfrågas.
Kommissionen fruktar att om fisket inte görs miljömässigt hållbarare under de
närmaste åren kommer resultatet att bli utfiskning och förlorad lönsamhet för
fiskeindustrin. Om vi däremot lyckas att reformera den gemensamma fiskeripolitiken
på ett sådant sätt att den blir hållbar långt in på 2000-talet är detta något som inte
bara gynnar fiskare och kustsamhällen utan samtliga EU-medborgare.
Det finns inget juridiskt tvång för kommissionen att se över vissa delar av den
gemensamma fiskeripolitiken till 2012, men den rådande situationen, särskilt när det
gäller beståndens status och flottornas överkapacitet, är sådan att kommissionen
anser det nödvändigt att inleda reformprocessen redan nu. Det samråd som inleds
idag kommer att avslutas den 31 december 2009 och kommissionen kommer att
sammanfatta resultaten under det första halvåret 2010. Efter samråd med aktörerna
på området kommer kommissionen därefter att ta fram en konsekvensbedömning
och ett förslag till en ny grundförordning. Förslaget kommer därefter att läggas fram
för Europaparlamentet och rådet i början av 2011 för antagande under 2012.
Mer information finns på följande webbplats:
http://ec.europa.eu/fisheries/reform
2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards