maximus office maximus home maximus floor/wall

advertisement
Utbyte av värme och föroreningar koncentreras till värmekällorna och transporteras bort - istället för att värma och kyla luften i rummet - vänds alla begrepp
om behaglig temperatur till en annorlunda verklighet!
InventiAir-Tekniken ger “komfortkyla” i bostaden och ett naturligt inomhusklimat
MAXIMUS OFFICE
1.
Kanalanslutet golvdon anpassat för kontorsmiljö –
ersätter konventionella rumsapparater samt golvdon
TEKNISK DATA:
InventiAir-Tekniken både ventilerar
och kyler effektivt och ljudlöst
•Flöde:
•Dimension:
•Arbetstryck
Värmekällor
15 - 30 l/s
80, 100 & 125 (mm)
30 - 120 Pa
4
•Injusteringsbart flöde
•Dimensioner: Enligt beställarens behov
•Kyl-/Värmeeffekt:
Anpassas
•Värmeväxlare:
2 st (värme & kyla)
MAXIMUS Office finns även med värmeväxlare (kyla/värme) för att individuellt kunna
anpassa funktionen mot olika typer av
värmelaster såsom solinstrålning etc.
IMORGON transporterar naturen
FRAM den värme som krävs. för att
vår hud ska få den temperatur vi
alla gillar.
ANPASSAD TILLUFT:
De unika och patenterade lamellerna vrider ned luften längs med
golvet, samtidigt som inblandning av rumsluften från ovan sker.
Form och funktion kan anpassas, så att spridningsvinkeln av
luften kan justeras 360 grader, för ett absolut dragfritt klimat.
Luft i
rummet
TEKNISK DATA:
•Flöde:
•Dimension:
4.
Männsikor och andra värmekällor skapar konvektionsluft som stiger uppåt och accelererar luftutbytet. Det
skapar ett helt naturligt luftflöde, som InventiAir-tekniken
utnyttjar med högre luftutbyte än med omblandande
teknik.
NA
Luften
H I N sprids
T
F
U
L längs golv/vägg
Tilluft ovanifrån blandar sig alltid
med rumsluften. Omblandningen blir
ett effektivt trafikhinder när det
värme, som alstras i rummet, ska
transporteras bort. Därför är det idag
överallt använda sättet att kyla rum
det minst effektiva.
5 - 20 l/s
80, 100 & 125 (mm)
•Arbetstryck
•Injusteringsbart flöde
10 - 100 Pa
•Dimensioner:
Enligt beställarens behov
•Kyl-/Värmeeffekt:
Anpassas
MAXIMUS HOME tillverkas helt enligt
beställarens önskemål. Donet är mindre och
enklare variant av MAXIMUS Office.
•Kraftig konstruktion av aluminium och plåt
MAXIMUS
HOME
består av få ingående
komponenter
(Don,
dysrör och galler) som
alla går att ta isär för
att
underhåll
och
rensning ska gå enkelt
VERKLIGHETEN
MAXIMUS FLOOR/WALL
Det unika och patenterade luftflödesriktaren ingår som komponent i
samtliga MAXIMUS produkter - men kan även kombineras enskilt
med trycksatt installationsgolv
•För installationsgolv och golvdon (InventiAir)
•Kraftig kostruktion i eloxerat aluminium
•Höjd:
35mm (justerbart + 10mm)
•Dimensioner: Enligt beställarens behov
•Finns även för montering väggdon (Maximus Wall)
L
HIN
UFT
NA
Ett enkelt röktest avslöjar de unika egenskaperna
Kontorsmiljö – Alviks strand
Patenterad och unik
InventiAir-teknik
Den "använda" och varma luften lämnar rummet uppe
vid taket - utan att den sprids till andra människor eller
värmer rummet i onödan.
OMBLANDANDE TEKNIK
•Kanaltemp:
20–22°C (året om)
•Rensbart och isärtagbart
TEKNISK DATA:
IDAG VÄRMER vi rum genom att
blanda uppvärmd luft med alltför
kall luft under onödig och oförutsägbar nerkylning av mer eller mindre
all rumsluft.
INVENTI-PRODUKTERNA
utför
därför transportjobben med en
bråkdel tillförd energi med stora
besparingar.
IMORGON transporterar naturen
BORT oönskat värme exakt där
värmet föds – och ger därför vår
hud en temperatur, som vi alla alltid
gillar. (33° C)
3.
2
Kanalanslutet tillluftsdon för bostäder som sveper in varje människa
i behaglig luft och temperatur – och därför med en bråkdel av den
energi som åtgår när vi – som idag – värmer all luft i bostaden.
INVENTI-TEKNIKEN återupprättar
naturlagarna inom ventilationstekniken.
InventiAir-tekniken koncentrerar värmeutbytet till värmekällornas ytor där tilluften underifrån ersätter den uppåtriktade konvektionsluften.
1
MAXIMUS HOME
MAXIMUS leder, med stor strömningskraft, dragfritt in
tilluften i rummet längs med golvet.
2.
Tillluft
•Styrning:
Standardkomponenter
•Tillval: Min/Max spjäll (20/100% flöde)
IDAG KYLER vi rum genom att
blanda kyld luft med alltför varm luft
under onödig och oförutsägbar
uppvärmning av mer eller mindre all
rumsluft.
INVENTIAIR TEKNIKEN
3
Minskar ohälsan – ej omblandning
av partiklar och luft
Enkel och tidseffektiv
installation
Temperaturdiagram (CFD) – InventiAir-teknik
Lufthastighetsdiagram (CFD) – InventiAir-teknik
Visualiseringen av luftens rörelser kring värmealstrare i ett rum - visar att värmen stiger naturligt
uppåt.
Att kyla effektivt är att transportera bort värme,
notera att värmeavgivningen är som starkast ovanför värmekällorna, vilket bekräftar InventiAirteknikens höga verkningsgrad upp mot 85%
(omblandande ventilation max 50%)
Diagrammet visar tydligt att värmeväxlingen är
koncentrerad till värmekällorna och inte till hela
rummet - värme och partiklar transporteras naturligt
bort från dem.
Notera den stora energibesparingspotentialen,då
lufthastigheten mellan värmekällorna är nästintill
obefintlig mellan värmekällorna, tillskillnad från
omblandande teknik.
Mer än halverar energibehov – värmeutbytet
koncentreras till värmekällorna
Design och effekt enligt
beställarens behov
Download