Dafnis George

advertisement
Forskningsprojekt 2014
Titel: Fysisk förmåga efter abdominoperineal rektumamputation och
gluteus maximus lambå
Namn: George Dafnis
Sammanfattning:
Vid rektumamputation för cancer i nedre rektum eller för analcancer behöver
bäckenbotten avlägsnas en bloc med tarmen. Genom att ersätta den avlägsnade
bäckenbotten med en myokutan musculus gluteus maximus lambå kan defekten i
bäckenbotten rekonstrueras. Den fysiska förmågan i benen skulle därigenom kunna
påverkas. Vi har sedan metoden infördes vid vår enhet opererat 40 konsekutiva
patienter med gluteuslambå. Denna studie utvärderar om rekonstruktion med gluteus
maximus lambå påverkar den fysiska förmågan i benen och orsakar lokala symtom från
perineum. Urvalet utgöras av patienter opererade med gluteuslambå och
kontrollgruppen av rektumamputerade patienter utan gluteuslambå.
Fysisk förmåga utvärderas dels med Index of Muscle Function (IMF) som innebär
funktionsstatus i benen avseende allmän rörelse och muskelfunktion, muskelstyrka,
balans, koordination samt uthållighet, dels med Timed Stands Test (TST), förmåga att
upprepat resa sig från sittande. Dessutom skattar patienterna förmågan att sitta och att
ta upp saker från golvet.
Genom den planerade studien får den enskilda patienten i studien möjlighet till extra
noggrann uppföljning och vid behov behandling om analysen skulle visa att patienterna
har någon form av problem som kan relateras till operationen. Den största betydelsen
med studien är dock möjligheten att analysera resultaten av operationsmetoden så att
tillförlitligheten i patientinformationen preoperativt avseende förväntat
funktionsmässigt resultat kan ökas.
Download