5 juli 2017
Förväntningar och utfall
Första halvåret 2017 har karaktäriserats av en stark utveckling på
aktiemarknaden. De flesta aktieindex har uppvisat en positiv avkastning under
årets första sex månader och i många fall får avkastningen betraktas som mycket
god. Inte minst mot bakgrund av den uppgång aktiemarknaderna uppvisat sedan
finanskrisen samtidigt som räntorna fallit till rekordlåga nivåer, ter sig denna
avkastning som osedvanligt god. Avkastningen för Stockholmsbörsen uppgick vid
halvårsskiftet till knappt 11 procent medan ett globalt aktieindex gav en mer
modest avkastning om drygt 2,5 procent i svenska kronor mätt. Aktieindex i
tillväxtländerna utvecklades starkt fram till halvårsskiftet och ett index
bestående av de 50 största och mest likvida bolagen avkastade knappt
14 procent i svenska kronor.
Lika stark som utvecklingen varit på aktiemarknaden lika tråkig har den varit på
räntemarknaden. Expansiv penningpolitik med kvantitativa lättnader världen över
har lett till rekordlåga räntor och därmed skapat en miljö där räntebärande
tillgångar per definition erbjuder låg till ingen avkastning. Detta är givetvis också en
delförklaring till varför aktiemarknaden fortsatt utvecklas väl, hög värdering till
trots. På valutamarknaden kan noteras att den amerikanska dollarn försvagats
tydligt.
Bred konjunkturuppgång
Expansiv penningpolitik med rekordlåga räntor bidrar så klart till aktiemarknadens
uppgång. Detta är dock inte den enda förklaringen till styrkan i aktiemarknaden.
Under årets inledning har världsekonomin uppvisat tecken på en bred
konjunkturuppgång med en till synes god utveckling i samtliga regioner. Efter den
avmattning i konjunkturen som syntes under 2015 och inledningen av 2016 var
detta en mycket välkommen utveckling. Efter år av låg tillväxt uppvisade
exempelvis euroområdet en bred konjunkturuppgång med mycket god utveckling.
En synkroniserad konjunkturuppgång lik den som uppvisades under första halvåret
är en starkt bidragande orsak till uppgången på aktiemarknaden då denna också,
om den fortsätter, ökar möjligheten till en positiv vinstutveckling i företagssektorn.
Den ekonomiska statistiken slog också förväntningarna under det första kvartalet.
Under den senare delen av andra kvartalet verkar dock förväntningarna ha hunnit
ikapp verkligheten och överraskningsindex (index som mäter hur den ekonomiska
statistiken står sig i förhållande till förväntningarna) mattades av tydligt, inte minst
i USA där överraskningsindex vände till negativt.
5 juli 2017
Förväntansbilden styr tolkningen
Avmattningen i överraskningsindex visar att den ekonomiska statistiken i USA och
G10 inte nådde upp till förväntningarna under andra kvartalets senare del.
Överraskningsindex mattades av tydligt även i Europa och tillväxtländerna, men
här är statistiken fortsatt något bättre än förväntat. Efter en period med stark
utveckling i statistiken är det dock naturligt att analytikerkåren höjer sina
förväntningar och tröskeln blir därmed högre för positiva överraskningar. Att
överraskningsindex faller är därmed inte detsamma som att konjunkturen
försvagas, det kan vara så enkelt som att analytikerkåren blivit lite för optimistiska.
Det har dock ändå betydelse för tillgångsmarknadernas utveckling då dessa är
diskonterande mekanismer. Med andra ord, finansiella marknader prisar in den
framtida utvecklingen vilket innebär att förväntningarna blir avgörande för
prisutvecklingen. Risken är således att tillgångspriserna, trots en god konjunktur,
utvecklas svagt till följd av att en för positiv förväntansbild prisats in.
I det lite längre perspektivet är faktisk ekonomisk statistik så klart viktig och en god
konjunkturutveckling är positiv för aktiemarknaden. Men en, i det korta
perspektivet, för optimistisk förväntansbild innebär således oftast att en viss
överoptimism måste prisas ut ur tillgångsmarknaden för att kalibrera
förväntansbilden till verkligheten. Detta innebär således att korrigeringar sker med
jämna mellanrum på marknaden utan att det för den delen innebär en
omsvängning till negativ marknadsutveckling. Som investerare kan man välja att
helt bortse från dessa, till synes, obetydliga och kortsiktiga svängningar och anta en
mer långsiktig investeringshorisont och ”se igenom bruset” eller så kan man välja
att ibland, om tillfälle ges, låsa in det som bedöms vara överavkastning givet
förutsättningarna.
Vi har haft en period med en stark synkroniserad utveckling i den globala
konjunkturen vilket gett stöd till utvecklingen på världens aktiemarknader.
Samtidigt har förväntansbilden kommit ikapp och, på vissa håll, till och med gått
om verkligheten. Samtidigt som tillväxtindikatorer visat på styrka under året har
inflationstrycket inte övertygat. Inflationen har visserligen visat tecken på att öka
något, men detta är från en mycket låg nivå och om man tar hänsyn till
baseffekterna är bilden inte lika övertygande. Centralbankerna börjar samtidigt
sända signaler om att penningpolitiken skall bli mindre expansiv framöver
och att kvantitativa lättnader successivt bör upphöra. Mot bakgrund av den
starka marknadsutvecklingen är denna utveckling på marginalen ändå en
försämring av förutsättningarna. Detta är också anledningen till varför vi på
Öhman reducerade risken i våra portföljer för ett par veckor sedan och
därmed valde att ”låsa in” det vi ansåg var överavkastning genom att gå till
en mer balanserad portfölj. Betyder detta att aktiemarknaden inte kan stiga
ytterligare härifrån? Absolut inte. Aktiemarknaden kan mycket väl fortsätta
stiga till följd av stöd från konjunktur och vinster, men tröskeln för positiva
överraskningar är väsentligt högre idag och som ofta gäller att den som
gapar efter mycket…
Med förhoppning om en trevlig sommar!
Jamal Abida Norling, Head of Asset Allocation
5 juli 2017
VIKTIG INFORMATION
Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Wealth Management AB, ett
svenskt värdepappersbolag och E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag vilka båda
står under Finansinspektionens tillsyn samt av Bank Öhman S.A., en bank som står under
tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans kallade
”Öhman”). Brevet har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder
och det är avsett enbart för de mottagare som erhållit det direkt från Öhman. Brevet får inte
vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Brevet får speciellt inte skickas till eller göras tillgängligt, och det är inte avsett att
vara tillgängligt, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering
eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt
begränsad.
Marknadskommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation
enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och det har inte upprättats i enlighet
med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken
brevet eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon
användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller
för andra ändamål utan. All sådan användning ansvarar mottagaren själv för. Investeringar i
finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Investeringens
avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika
för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på
rådande marknadsläge och politiska förhållanden. Fluktueringar Fluktuationer i växelkurser
kan få investeringar och deras avkastning att öka och minska i värde.
En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann
utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både
möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning
är inte någon garanti för framtida avkastning. Finansiella instrument kan öka och minska i
värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror
och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från
Öhman.
Kontaktinformation till avsändaren av denna marknadskommentar
E. Öhman J:or Wealth Management AB
Box 7244, 103 89 Stockholm
+46 8-407 58 00
556563-7039
www.ohman.se
E. Öhman J:or Fonder AB
Box 7837, 103 98 Stockholm
+46 20-52 53 00
556050-3020
www.ohman.se
Bank Öhman S.A.
P.O. Box 583, L-2019 Luxembourg
+352 26 73 731
B112.033
www.ohman.lu