Större logikändringar i NordDRG version 2010

2009-09-09
Enheten för DRG och patientregistret
Större logikändringar i NordDRG version 2010
Nordiska expertnätverket för NordDRG sammanträdde i Helsingfors den 26-27 februari 2009
varvid man diskuterade föreslagna uppdateringar inför 2010 års version av NordDRG. Den
Nordiska styrgruppen för NordDRG fattade beslutade om de föreslagna ändringarna vid
styrgruppsmöte den 20 mars 2009.
Här presenteras de större logikförändringarna som införts i version 2010, de som innebär att
nya DRG tillkommer eller att gamla försvinner eller får markant förändrat innehåll.
Kortvårdslogiken avskaffad
Kortvårdslogiken, dvs att slutenvårdspatienter som skrivits in och ut samma dag (vårdtid = 0)
i vissa fall grupperas till samma DRG som motsvarande öppenvårdspatienter, infördes 2004.
Kortvårdslogiken gällde bara i de fall där det hade utförts någon större och DRG-styrande
åtgärd för i dessa fall ansågs det att kortvårdspatienterna i slutenvård kostar ungefär lika
mycket som öppenvårdspatienterna. I övriga fall grupperades kortvårdspatienterna i
slutenvård på samma sätt som de med längre vårdtid, dvs till konservativa slutenvårds-DRG.
Syftet med kortvårdslogiken var att motverka medicinskt onödiga inskrivningar i slutenvård,
dvs inskrivningar som gjordes enbart för att ge en högre ersättning, vilket rapporterades
förekomma i viss utsträckning i samband med dagkirurgi.
Systemet med kortvårdslogik fungerade tillfredsställande så länge vi hade ganska få och
enbart relativt tunga kortvårds-DRG (dagkirurgi och liknande) men sedan ett flertal nya
kortvårds-DRG med lägre vikt infördes 2006 har vi upptäckt en oönskad bieffekt. Bortfall av
en åtgärdskod kan leda till att en vårdkontakt grupperas till ett konservativt (medicinskt)
slutenvårds-DRG som har en högre vikt jämfört med det kortvårds-DRG man skulle få om
åtgärden registrerats. I de fall där man har DRG-baserad ersättning skulle man alltså få mer
betalt om man lät bli att registrera vad man gjort. Ett sådant ekonomiskt incitament till att inte
registrera åtgärdskoder medför i sin tur en risk för att vi får felaktiga vårddatalager och
hälsodataregister. Denna bieffekt är mycket allvarligare än eventuella onödiga inskrivningar,
eftersom de senare kan upptäckas vid en revision medan det däremot är synnerligen svårt att i
efterhand upptäcka något som utförts ifall det inte har registrerats. Mot denna bakgrund beslöt
därför CPK att avskaffa kortvårdslogiken i den slutna vården fr.o.m. år 2010. Det innebär att
alla DRG-koder som slutar med bokstaven O eller P fortsättningsvis bara avser
öppenvård.
Innan beslutet om avskaffande av kortvårdslogiken övervägde CPK alternativet att införa
kortvårdslogik även för konservativa DRG. Det skulle innebära ca 280 nya DRG. Dessutom
skulle vi få många DRG med endast ett fåtal patienter (<50 vårdkontakter per år), vilket ger
osäkra DRG-vikter. Vi ansåg det inte vara motiverat att göra en så stor förändring i NordDRG
bara för att motverka eventuella onödiga inskrivningar, vilka ändå är relativt enkla att
upptäcka vid en revision. Vidare är det vanligtvis inte samma patienturval i öppen och sluten
vård. Rätt använd är slutenvården avsedd för de patienter där det finns sådan co-morbiditet
eller risk för komplikationer så att de måste kvarstanna till nästa dag eller längre. För dessa
patienter måste man alltså avsätta en sängplats på en vårdavdelning även om den sedan inte
alltid behöver utnyttjas.
2009-09-09
Enheten för DRG och patientregistret
Avskaffandet av kortvårdslogiken innebär flera fördelar:

Vårdgivarna kan fokusera på en korrekt registrering av åtgärder.

Det är enklare att förstå grupperingslogik och viktberäkningar när man inte blandar
slutenvård och öppenvård i samma DRG. Transparensen i systemet blir bättre och
därmed även legitimiteten.

Det behövs bara en enda grupperarversion. Versionen ”Classic”, som tidigare
användes av de landsting som inte ville använda kortvårdslogiken, är överflödig och
kan utgå. Med endast en version blir det färre kontrollmoment, vilket minskar risken
för fel och arbetsbelastningen på CPK. Det blir också lägre kostnader genom att vi inte
behöver betala mjukvaruleverantörerna för dubbla versioner.

Det behövs bara en enda viktlista för somatisk vård vilket också minskar arbetsbelastningen på CPK. Tidigare behövdes en viktlista för Classic, en för enbart
öppenvård och en för de som använde kortvårdslogiken.

Kortvårdsgrupperna i slutenvård hade osäkra vikter pga att sjukhusens KPPredovisning inte var anpassad till kortvårdslogiken.

Det är enklare att göra jämförelser mellan landsting/regioner när man bara har en
grupperarversion.
Diabetes med organspecifik komplikation grupperas till MDC 10
Diagnoskoderna för diabetes med organkomplikation grupperades tidigare till andra MDC än
MDC 10 (Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar).
Koderna för diabetes med neurologisk komplikation grupperades således till MDC 01, de med
ögonkomplikation till MDC 02, de med kärlkomplikation till MDC 05 och de med njurkomplikation till MDC 11. Följden av detta blev bl.a. att man på en enhet för diabetesvård
kunde få sina patienter grupperade till en mängd olika DRG utan närmre anknytning till
diabetes.
Från och med NordDRG version 2010 har detta ändrats så att samtliga diagnoskoder för
diabetes (E10-E14) grupperas till MDC 10. Förändringen gäller enbart för konservativa fall,
dvs de utan någon DRG-styrande åtgärd, medan åtgärdsfallen grupperas på samma sätt som
tidigare. De konservativt behandlade diabetespatienterna, oavsett eventuell organkomplikation, koncentreras alltså till DRG 294 (Diabetes, >35 år) och 295 (Diabetes, 0-35 år)
i slutenvård och till DRG 836O (Övriga läkarbesök vid endokrina och metabola sjukdomar)
och 836P (Läkarbesök i team vid endokrina och metabola sjukdomar) i öppenvård.
DRG 377 Sjukdomar i puerperiet med operationer
utgår och ersätts av:
DRG 377N Obstetriska problem med andra operationer
2009-09-09
Enheten för DRG och patientregistret
Den gamla gruppen var en restgrupp för fall där man utfört diverse operationer under
puerperiet (barnsängstiden). Den nya gruppen inkluderar dessa fall men också fall med
diverse operationer under graviditeten, vilka tidigare hamnade i DRG 477. Logikförändringen
gäller även för DRG 377O som får ny text, Obstetriska problem med andra operationer i
öppenvård.
DRG 475 Respiratorbehandling för sjukdomar i andningsorganen
utgår och ersätts av:
DRG 475A Respiratorbehandling för sjukdomar i andningsorganen
DRG 475B Behandling med CPAP/BiPAP
Behandling med CPAP/BiPAP ingick i den gamla DRG 475. Förändringen är alltså en ”split”
av DRG 475 och den motiveras av att patienterna som behandlas med CPAP/BiPAP är
mycket mindre resurskrävande än de andra patienterna i DRG 475.
DRG 751O Algologiska blockader, öppenvård
splittras i två grupper:
DRG 751O Algologiska blockader, övriga, öppenvård
DRG 751P Algologiska blockader, resurskrävande, öppenvård
Förändringen motiveras av att blockader som kräver röntgengenomlysning
(facettledsblockader) är mer än 3 ggr så kostsamma som övriga blockader varför de brutits ut
ur DRG 751O och grupperas istället till DRG 751P.