www.vaalit.fi www.landsbygdspolitik.fi 6. Vi ökar produktionen av

advertisement
 6. Vi ökar produktionen av förnybar energi som grund för den finländska bioekonomin I Finland behövs en långsiktig energipolitik som sträcker sig över regeringsperioderna och genom vilken man systematiskt förbättrar verksamhetsförutsättningarna för den decentraliserade produktionen av förnybar energi och skapar hållbara energivärdekedjor som grund för den gröna ekonomin. En decentraliserad inhemsk produktion av förnybar energi stöder sysselsättningen, ekonomin och livskraften på landsbygden. Samtidigt minskar den vårt lands beroende av fossila bränslen och importerad energi. Den decentraliserade produktionen av förnybar energi har potential att infria de centrala målen för energipolitiken: att stödja den ekonomiska tillväxten i hela landet samt en ekologiskt och socialt hållbar utveckling, att förbättra försörjningsberedskapen inom energiförsörjningen och att stärka handelsbalansen. Finlands nationella mål är att öka användningen av förnybara energikällor till 38 procent av den totala förbrukningen före 2020. Här spelar landsbygdens resurser en viktig roll: 80 procent av produktionen av förnybar energi härstammar från träråvaror, och även produktionen av vatten‐ och vindenergi koncenteras till landsbygden. Man kan öka användningen av träråvaror i produktionen av el och värme samt som råvara för biobränslen. Även biomassa från jordbruk, som idag används i ringa utsträckning, har en potential som bör utnyttjas. Förnybar energi som produceras decentraliserat utgör en betydande möjlighet för den finländska bioekonomins tillväxt. Ett centralt mål är att utveckla resurseffektiva, produktiva och miljövänliga värdekedjor som gynnar både lokala producenter och hela nationalekonomin. Forskning har producerat viktiga tekniska innovationer och innovationer inom affärsverksamheten för att förbättra värdekedjorna för den decentraliserade förnybara energin. Den fortsatta utvecklingen av innovationer bör stödjas genom olika pilotprojekt inom ramen för vilka man undersöker användningen av närenergi och förnybar energi i praktiken och med hjälp av vilka man tar reda på vad som måste göras för att de nya energiformerna ska bli vanligare. Smarta elnät skapar en grund för användning av energi som producerats decentraliserat. Dessutom måste man lätta på tillståndspraxisen kring den decentraliserade produktionen av förnybar energi och förbättra konkurrenskraften och lönsamheten inom branschen, särskilt i fråga om stöd, investeringar och beskattning. Tilläggsproduktionen av förnybar energi påverkar naturens mångfald, särskilt genom den ökade efterfrågan på biomassa från skogen. De lång‐ och kortvariga effekterna för naturens mångfald, näringens hållbarhet och ekosystemtjänsterna måste utredas, man måste stärka de positiva effekterna och söka metoder för att minimera de negativa effekterna. För att öka produktionen av förnybar energi: 
Behövs en långsiktig energipolitik som sträcker sig över regeringsperioderna och genom vilken man systematiskt förbättrar verksamhetsförutsättningarna för den decentraliserade produktionen av förnybar energi i fråga om stöd, investeringar, beskattning och tillståndspraxis. 
Behövs betydande ekonomiskt stöd för pilotprojekt och för att ta i bruk innovationer och nya modeller för affärsverksamhet.

Man bör säkerställa ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet inom den decentraliserade produktionen av förnybar energi.
www.vaalit.fi
www.landsbygdspolitik.fi
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards