SSIF Remiss Yttr Naturv.v Skarv 2 2013dec

advertisement
Till
Naturvårdsverket
Valhallavägen 195
106 48 Stockholm
Remissyttrande över förslag till förvaltningsplan för storskarv.
Presentation av avsändaren.
Södra Skärgårdens Intresseförening är en opolitisk förening som organiserar fast
boende i den södra delen av Stockholms skärgård. En av föreningens uppgifter är att
verka för skärgårds- och kustbefolkningens möjligheter att bo, arbeta och klara
försörjning och liv i skärgården samt vårda hembygden, kulturarven och naturen. Vi
vill också att skärgården skall vara ett attraktivt alternativ att bosätta sig i.
Fiske, yrkesmässigt eller till husbehov, ingår naturligt och traditionellt i försörjningen
för kust- och skärgårdsbor. Sedan många år, men med kraftig ökning de senaste 2030 åren, har besöksnäringen kommit att spela en allt större roll. För att värna dessa
basnäringar ser vi det som nödvändigt med en bättre balans mellan bevarande
intressen av specifika arter, en trivsam miljö och människors behov.
Vi yttrar oss utifrån att förekomsten av kinesisk mellanskarv finns i vår närhet och
direkt påverkar vårt liv, vår försörjning och vår livsmiljö.
1. Förvaltningsplanens presentation mm.
Naturvårdsverket inledde med en inbjudan till en hearing den 1 oktober, 2013. I
hearingen deltog många skärgårds- och kustbor, sakkunniga i fiskefrågor från
länsstyrelsen m fl. De organisationer som representerar kust- och skärgårdsbor i
allmänhet (samhälls- och näringslivs frågor) fanns ej på plats vid hearingen. Ej heller
distribuerades underlag inför hearingen eller förslaget till förvaltningsplan till oss, trots
särskild begäran vid hearingen! Vi finner det anmärkningsvärt att naturvårdsverket
tycks vilja undvika synpunkter från de människor som närmast berörs av balansen
mellan arterna vid våra kuster och skärgårdar utan vara yrkesfiskare. Däremot tycks
organisationer som till stor del organiserar människor vars fritidsintressen rör natur,
fåglar eller fritidsfiske ha uppmärksammats och fått information
Namnförbistring
Vid hearingen framkom det tydligt, att det tycks råda en stor förvirring vad beträffar
fågelarten som problemet rör, nämligen storskarv, toppskarv, mellanskarv och
kinesisk mellanskarv (sinensis) var arts- och underarts namn som hördes i
diskussionerna. Det samma gäller tyvärr även förslaget till förvaltningsplan!
Även om grunden till namnförvirringen kanske emanerar ur EU:s fågeldirektiv, så
skulle diskussionerna i sakfrågan vinna på ett klargörande vilken art/underart av
skarv planen gäller.
Vi anser att förvaltningsplanen bör förtydligas vad avser vilken art/underart av
skarv som avses för undvikande av missförstånd nu och i framtiden.
I vårt fortsatta remissvar kommer vi att kalla underarten av storskarv, phalacrocorax
carbo sinensis, som vi antar är det latinska namnet på kinesisk mellanskarv.
Fisket och besöksnäringen
För oss som bor i skärgården är fisket av vitalt intresse. Även om det inte finns så
många yrkesfiskare kvar så är även husbehovsfisket en mycket viktig del i vår
försörjning. Många kombinerar också fiske med jordbruk eller verksamheter inom
besöksnäringen.
Vi vet att det vid hearingen framfördes stor oro för framtiden av de som
representerade fiskeriintressen och skärgårds- och kustboende. Oron gäller den
mycket kraftiga invasionen av kinesisk mellanskarv, de minskade fiskefångsterna, en
kraftig minskning av annan sjöfågel, t ex ejder samt ”döda” öar och stinkande skär.
Förslaget till förvaltningsplan är till antalet sidor omfattande, ändå saknas en
helhetssyn och viktiga delar berörs bara flyktigt. Till exempel berörs bara påverkan
på fisket och fiskebestånden högst marginellt. Detta gäller i ännu högre grad
påverkan på växtligheten. Vi skärgårdsbor och de som besöker oss, turisterna och
båtfolket tycks ha kommit bort helt.
I förslaget till förvaltningsplan är det svårt att spåra tecken på att den berörda
befolkningens intressen och möjligheter till fiske, yrkesmässigt eller till husbehov, har
fått spela någon roll. Ej heller har man spillt någon möda på att överväga ev. negativ
påverkan på det rörliga frilufts-och båtlivet, den så kallade besöksnäringen.
Vi saknar en tydlig belysning och beskrivning av konsekvenserna av
alternativa populationsstorlekar av kinesisk mellanskarv, hur det påverkar
fisket, växtligheten på häckningsplatser och viloplatser samt påverkan på den
övriga växtligheten.
Sjöfågel m.m.
Det samma gäller övriga sjöfågelarter trots att det är allmänt omvittnat att stora
minskningar/förändringar har noterats. Naturvårdsverket påstår t.o.m. att kmellanskarvkolonier utgör skydd för andra häckande sjöfåglar utan att reflektera över
att det kanske är k-mellanskarvarna som invaderat och ockuperat ursprungliga
häckningsplatser för andra arter?
Att k-mellanskarven skulle utgöra något slags skydd för annan sjöfågel stämmer
dåligt med att man på annan plats i förslaget, konstaterar att k-mellanskarv utgör en
betydande del av födan för havsörnen.
Denna s.k. ”nytta” som man lyfter fram kan också starkt ifrågasättas. Fiskgjusens
tillbakagång under senare år kan ev. förknippas med den kraftiga ökningen av
havsörn och bristande tillgång på bytesdjur, d.v.s. fisk.
Vi efterlyser studier och jämförelser med förekomsten av annan sjöfågel före
1990-talet och i dagsläget samt belysning om det ev. finns samband mellan den
kinesiska mellanskarvens kraftiga ökning och vissa andra sjöfågelarters
minskande antal.
Risk för smitta.
Varför har eventuella risker för spridning av sjukdomssmittor till såväl människa som
djur inte tagits upp? Då den kinesiska mellanskarven bildar kolonier blir mängden
spillning så stor att även stora träd och kraftiga buskar dödas. Det är rimligt att anta
att såväl häckningsplatserna som vattnen kring kinesiska mellanskarvkolonier blir
förorenade och att ev smitta lätt kan spridas med strömmar och djur. Kraven på
enskilda avlopp har skärpts ordentligt.
Vi anser att detta utgör en allvarlig brist i underlaget som Naturvårdsverket har
som grund för förvaltningsplanen. Det bör också belysas och en åtgärdsplan
vid smitta bör tas fram.
Jordbruksverket.
Jordbruksverket är ansvarigt för fiskefrågor. I förslaget till förvaltningsplan saknar vi
jordbruksverkets synpunkter och ställningstagande och det samma gäller Havs- och
vattenmyndigheten, som visserligen enligt egen uppgift, bara sysslar med det som
finns under ytan, dvs där den kinesiska mellanskarvens byten finns.
Varför saknas dessa myndigheters synpunkter?
Eu-direktivet.
Trots att problemen med kinesisk mellanskarv nu varat 30-40 år har inte mycket hänt.
I EU har man redan före Sveriges medlemskap beslutat om diverse direktiv gällande
flora och fauna, i akt och mening att säkra hotade arters fortlevnad. Dessa beslut
påverkades bland annat av de höga gifthalterna på grund av orenade utsläpp från
industrier och avlopp som starkt påverkat livet i haven och sjöar negativt. I dag har vi
en förbättrad situation, även om det ännu finns mycket att göra på området. Det tycks
också ha rått en artnamnsförbistring som kom att innebära att en icke hotad, utan
tvärtom invaderande art kom att fridlysas av EU. Detta har bidragit till den kinesiska
mellanskarvens framgångsrika ökning. Alla försök att ”mota Olle i grind” gick om intet
med hänvisning till EUs beslut.
I samband med ett lokalt initiativ från vår förening, kontaktades en av Sveriges EUparlamentariker i frågan. Resultatet blev det förtydligande som EU kom med för drygt
ett år sedan som vidgade möjligheterna till skyddsjakt och insatser för att begränsa
artens omfattning och tillväxt. Vidare framgick det också att Sveriges tolkning av EUs
fågeldirektiv beträffande kinesisk mellanskarv varit alltför snävt.
Naturvårdsverket torde ha varit medvetna om de problem som den kinesiska
mellanskarven orsakat i kust- och skärgårdar samt många insjöar sedan
många år. Har frågan aktualiserats av Naturvårdsverket i berört departement?
Om ej, varför?
Sammanfattning.
Vi ser ingenting som tyder på att förslaget till förvaltningsplan av kinesisk mellanskarv
kommer att förbättra balansen mellan arterna såväl i vattnet, som i luften och på land.
Förslaget gör intryck av att vara en ensidig bevarandeplan för den kinesiska
mellanskarven utan hänsyn till andra djurarter eller människor i och nära den miljö
där fågeln förekommer.
De olika fiskarternas möjligheter till överlevnad i tillräckligt livskraftiga bestånd
nonchaleras, liksom den kinesiska mellanskarvens påverkan av övrigt fågelliv i sjöar
och skärgårdar samt på floran och vattnet.
Hänsyn till de människor som yrkesmässigt eller för husbehov fiskar och där fisket är
en viktig del i deras ekonomi lyser med sin frånvaro. Det samma gäller hänsyn till det
rörliga friluftslivet och besöksnäringens behov. Miljön totalt i våra kust- och
skärgårdar och av kinesisk mellanskarv drabbade insjöar är kraftigt försämrad vilket
har ett negativt inflytande på båt- och fiskesporten. Fiske och besöksnäringarna är
förutsättningar för en befolkad skärgård.
Vi anser att Naturvårdsverket måste göra ett omtag med ett mycket bredare
anslag. Även om förvaltningsplanen försenas är det bättre än det föreliggande
förslaget. Vi anser att en förvaltningsplan skall tillvarata all berörda parters
behov och intressen och sammanvägas. Vi ifrågasätter om den kinesiska
mellanskarven verkligen är ett naturligt inslag norr om Kalmarsund, annat än
som enstaka individer.
Dalarö den 28 november 2013
Bo Tyrefors
Ordförande i Södra Skärgårdens Intresseförening
enligt beslut vid årsmötet den 23 november 2013
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards