Press Release for SR14 Palestine

advertisement
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN
PRESSMEDDELANDE
ECA/13/44
Luxemburg den 11 december 2013
”EU:s direkta ekonomiska stöd till den palestinska myndigheten behöver ses över”,
säger EU:s revisorer
I en rapport som offentliggörs i dag ifrågasätter Europeiska revisionsrätten hållbarheten i Pegases direkta
ekonomiska stöd till den palestinska myndigheten.
”Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten har lyckats genomföra stödet till den palestinska myndigheten under
svåra förhållanden, men det finns ett allt större behov av att se över ett antal aspekter av det nuvarande
tillvägagångssättet, sade Hans Gustaf Wessberg, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Vissa
viktiga resultat har visserligen uppnåtts, men det behövs en grundlig översyn, till exempel behöver den palestinska
myndigheten uppmanas att genomföra fler reformer, framför allt när det gäller den offentliga förvaltningen. Dessutom
måste man hitta ett sätt att få Israel att vidta de åtgärder som krävs för att Pegases direkta ekonomiska stöd ska bli
ändamålsenligt.”
Europeiska unionen har betalat ut mer än 5,6 miljarder euro i stöd till den palestinska befolkningen sedan 1994 för att
stödja det övergripande målet att få till stånd en tvåstatslösning och få ett slut på konflikten mellan Israel och Palestina.
Sedan 2008 har det största programmet på det ockuperade palestinska territoriet varit Pegases direkta ekonomiska stöd
som beviljade cirka 1 miljard euro i finansiering mellan 2008 och 2012. Vid granskningen undersökte revisionsrätten om
kommissionen och Europeiska utrikestjänsten hade förvaltat Pegases direkta ekonomiska stöd väl under den perioden.
Syftet med Pegases direkta ekonomiska stöd är att hjälpa den palestinska myndigheten att fullgöra sina skyldigheter
gentemot tjänstemän, pensionärer och sårbara familjer, upprätthålla grundläggande offentliga tjänster och förbättra de
offentliga finanserna.
Vid granskningen konstaterade revisionsrätten att flera aspekter av programplaneringen av finansieringen behöver
stärkas, det finns utrymme för besparingar om man i större utsträckning använder sig av konkurrensutsatta
upphandlingar och förenklar det komplexa förvaltningssystemet.
Programmet har gett ett betydande bidrag till den palestinska myndighetens lönekostnader, men ett ökande antal
stödmottagare och minskande finansiering från Pegases direkta ekonomiska stöd från andra givare resulterade i stora
förseningar i löneutbetalningarna från den palestinska myndigheten under 2012, vilket ledde till oroligheter bland den
palestinska befolkningen.
Pegases direkta ekonomiska stöd har bidragit till grundläggande offentliga tjänster men ett betydande antal tjänstemän i
Gaza fick betalt utan att de gick till jobbet och tillhandahöll en offentlig tjänst på grund av det politiska läget.
Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten har inte tagit itu med det problemet tillräckligt.
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport. Hela
rapporten finns på www.eca.europa.eu.
ECA PRESS
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxemburg
Tfn +352 4398-45410 – Fax +352 4398-46410 – Mobil +352 621552224
E-post: [email protected] Twitter: @EUAuditorsECA Youtube
Slutligen, trots den stora finansieringen från Pegases direkta ekonomiska stöd hade den palestinska myndigheten ett
kraftigt budgetunderskott 2012 som också hotade att urholka reformerna av förvaltningen av de offentliga finanserna. I
sista hand kan dock hotet mot den palestinska myndighetens ekonomiska hållbarhet i hög grad spåras till de många olika
hinder som den israeliska regeringen sätter upp för det ockuperade palestinska territoriets ekonomiska utveckling. Dessa
hinder undergräver även ändamålsenligheten i Pegases direkta ekonomiska stöd.
I rapporten lämnar revisionsrätten ett antal rekommendationer som kommissionen och Europeiska utrikestjänsten bör
genomföra när de gör den nödvändiga översynen av Pegases direkta ekonomiska stöd.
Meddelande till redaktörerna:
Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda
revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.
I särskild rapport nr 14/2013 Europeiska unionens direkta ekonomiska stöd till den palestinska myndigheten undersökte
revisionsrätten hur väl Europeiska utrikestjänsten och kommissionen förvaltade Pegases direkta ekonomiska stöd till den
palestinska myndigheten. Granskningen var inriktad på utformningen och formerna för genomförande av Pegases direkta
ekonomiska stöd samt resultaten av Pegases direkta ekonomiska stöd och deras hållbarhet.
Revisionsrätten kom fram till att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten hade lyckats genomföra direkt ekonomiskt
stöd till den palestinska myndigheten under svåra förhållanden, men att det finns ett allt större behov av att se över ett
antal aspekter av det nuvarande tillvägagångssättet. Vissa viktiga resultat har visserligen uppnåtts, men det är osäkert om
de blir hållbara om man inte gör en grundlig översyn av det nuvarande arbetssättet. Som ett led i denna översyn måste
också den palestinska myndigheten uppmanas att genomföra fler reformer, framför allt när det gäller den offentliga
förvaltningen. Samtidigt måste man hitta ett sätt att få Israel att vidta de åtgärder som krävs för att Pegases direkta
ekonomiska stöd ska bli ändamålsenligt.
Utifrån granskningsresultaten rekommenderar revisionsrätten följande:
 Europeiska utrikestjänsten och kommissionen bör stärka programplaneringen av Pegases direkta ekonomiska
stöd i framtiden, särskilt genom att koppla det närmare till EU:s och den palestinska myndighetens nya
handlingsplan, planera anslag på flerårig basis, ta fram resultatindikatorer, särskilt på områdena hälsovård,
utbildning och förvaltning av de offentliga finanserna, så att man bättre kan bedöma och visa på resultat.
 Kommissionen bör minska kostnaderna för att administrera Pegases direkta ekonomiska stöd genom att
använda konkurrensutsatta upphandlingar för kontrakt som gäller förvaltning och kontroll av Pegases direkta
ekonomiska stöd när så är möjligt, förenkla förvaltningssystemet för Pegases direkta ekonomiska stöd genom att
göra EU-representationen i Palestina ansvarig för att administrera Pegases databas och för en del kontroller som
för närvarande är utlagda på entreprenad.
 Europeiska utrikestjänsten och kommissionen bör i framtiden tillämpa villkorlighet på Pegases direkta stöd,
särskilt genom att koppla det till konkreta framsteg från den palestinska myndighetens sida när det gäller
reformen av den offentliga förvaltningen och reformen av förvaltningen av offentliga finanser.
 Europeiska utrikestjänsten och kommissionen bör träffa en överenskommelse med den palestinska myndigheten
om att avbryta finansieringen av löner och pensioner från Pegases direkta ekonomiska stöd för tjänstemän i
Gaza och i stället rikta den till Västbanken.
 Europeiska utrikestjänsten och kommissionen bör tillsammans med det bredare givarsamfundet och inom ramen
för det närmare samarbetet mellan EU och Israel tillsammans med Israel fördjupa samarbetet med Israel för att
fastställa vilka åtgärder Israel behöver vidta för att Pegases direkta ekonomiska stöd ska bli mer ändamålsenligt.
Europeiska utrikestjänsten och kommissionen bör tillsammans med det bredare givarsamfundet vidare inleda
diskussioner med Israel inom ramen för det närmare samarbetet mellan EU och Israel för att fastställa vilka
åtgärder Israel behöver vidta för att Pegases direkta ekonomiska stöd ska bli mer ändamålsenligt.
Kontaktperson:
Aidas Palubinskas
Pressekreterare
Europeiska revisionsrätten
Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621552224
[email protected] www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards