Teckna egna ekvationer (II)

advertisement
6.6
....
w
a..
~
w
><
Teckna egna ekvationer (II)
Anna och My,har tillsammans 95' kr. Anna har 17 kr mer än
My. Hur mycket har var och en?
AKttij aft My luv.x
[)~W AI1JUlv
lo;
(~ +17)
Eftersom Anna har 17 kr mer än
My så måste Anna ha (x + 17) kr.
kr.
w
~ + (~ + 17) =; 95
..k.
+ A'; + 17 = 95
2x
+ 17=.95
2~
=
78
~ = 39
My har 39 h:
kar (3.9+ 17) Kr == 56 kr.
A~
-f!/af: MylUJ.Jf" 39&
ocJvAl1JUlv1iaY
56&.
En rektangels orhkt<ets är 40 Cffi. Rektangeln är dubbelt så
lång som Clenär bred så när som .på 1 cm. Berii'kna re~tap.gelns area.
(cm)
2,,\:; + 2(2;)(;,-'
2~
1) :::;40
+ 4~ ~2 '= 40
6J>; -: 2 =,40
'':!.,:
6~ = 42
Det fattas 1 cm för att rektangeln ska vara dubbelt så
bred som den är lång. Om du därför antar att
rektangelns bredd är x cm så blir längden (2x - 1) cm.
~=7
R.e:ktfkl1jebu eI1XV fidtv ar 7 CAM/.
Duv aJ1.dra; f~
dY (2· 7 ~ 1) CfIt1/ = 13 CfIt1/.
Area;v
= 13. 7 CU1/2 = 91 CU1/2
S!/af: Area;v dY 91 c.uJ.
,'.\
@f----------6095
Stefan och Vinh har 111 kr tillsammans. Stefan har 25 kr mer
än Vinh. Hur mycket har var och en?
6096
Elins mormor är 5 gånger så gammal som Elin. Tillsammans är
de 84 år. Hur gammal är Elin och hur gammal är mormor?
6097
I en rektangel är en sida tre gånger så lång som den andra. Rektangelns omkrets är 40 cm. Hur långa är rektangelns sidor?
6098
I triangeln ABC är vinkeln B dubbelt så stor som vinkeln A.
Vinkeln C är tre gånger så stor som vinkeln A. Hur stora är
vinklarna i triangeln?
6099
Summan av tre tal som följer efter varandra är 123. Vilka är de
tre talen?
@f-------6100
Summan av två tal är 148. Det ena talet är 12 större än det
andra. Vilka är talen?
6101
En rektangel är 2,5 cm längre än vad den är bred. Rektangelns
omkrets är 15 cm. Beräkna rektangelns area.
6102
Ett tal är fem gånger så stort som ett annat tal. Differensen av
talen är 32. Vilka är de två talen?
6103
I triangeln ABCärvinkeln B dubbelt så stor som vinkeln Aså när
som på 5°. Vinkeln C är 35°. Hur stora är vinklarna A och B?
6104
Summan av tre jämna tal som följer på varandra är 192. Vilka
är de tre talen?
6105
Vivi har tre gånger så mycket pengar som Daniella. Om Vivi ger
18 kr till Daniella så har de båda flickorna lika mycket. Hur
mycket har var och en från början?
6106
"Jag tänker på ett tal. Först subtraherar jag mitt tal med 9. Det
tal som jag då får multiplicerar jag med 4 och får då svaret 100.
Vilket tal tänker jag på?"
6107
Priset för en taxiresa beräknades med uttrycket 30 + 8x där
x = antalet kilometer.
a) Michelle fick betala 150 kr för en resa. Hur lång var resan?
b) Vad betyder talen 30 och 8 i uttrycket?
6108
Yining hade lika många femkronor som enkronor. Sammanlagt hade han 138 kr. Hur många mynt av varje sort hade
Yining? .
6109
Maria hade fem gånger så många hästbilder som Madelene.
Maria gav 30 bilder till Madelene. Därefter hade de lika många
bilder var. Hur många bilder hade var och en från början?
6110
Till en fotbollsmatch såldes det dubbelt så många vuxenbiljetter som ungdomsbiljetter. Vuxenbiljetterna kostade 50 kr och
ungdomsbiljetterna
20 kr. Sammanlagt såldes biljetter för
25 200 kr. Hur många biljetter såldes sammanlagt?
6111
Om talet 63 subtraheras med 2 ett visst antal gånger och talet
28 adderas med 3 lika många gånger, så får man samma svar.
Hur många gånger ska räkneoperationerna utföras?
6112
Lisa säger så här: "Om jag multiplicerar min ålder med 5 och
sedan subtraherar med 40 så får jag min systers ålder." Hur
gammal är Lisa om hon är 12 år yngre än sin syster?
6113
Naida fick 10 % rabatt när hon köpte sin nya stereoanläggning.
Hon fick då betala 4 410 kr. Vilket var det ordinarie priset?
6114
Frida har lika många 50-öringar, l-kronor och S-kronor. Tillsammans är alla mynten värda 1 651 kr. Hur många mynt har
hon av varje sort?
6115
Priset på en TV sänktes med 15 % och sedan med ytterligare
85 kr. Det nya priset blev 3 995 kr. Vad kostade TV:n från
början?
6095 Vinh har 43 kr och
Stefan har 68 kr.
6096 Elin är 14 år och
mormor 70 år.
6097 5 cm och 15 cm
6098 A = 30°, B = 60°
och C= 90°
6099 40,41 och 42
6100 68 och 80
6101 ,12,5 cm2
6102 40 och 8
6103 A = 50°
B =95°
6104 62,64 och 66
6105 Daniella har 18 kr
och Vivi har 54 kr.
6106 34
6107 a) 15 km
b) Den fasta kostnaden är 30 kr
och det kostar
8 kr per kilometer att åka
med taxin
6108 23 st
6109 Maria hade 75 st
och Madelene
15 st
6110 630 st
6111 7 gånger
6112 13 år
6113 4900 kr
6114254st
611S 1-/ gOO~r
Download