Patient som ska vårdas inneliggande eller genomgå sjukvårdande

advertisement
Förvaltning: Alla
Verksamhet/division:
Alla
ID.nr
Titel:
Dokumenttyp
Screening av resistenta bakterier
Godkänt av:
Landstingsövergripande styrgruppen
för smittskydd och vårdhygien i
Uppsala län/
Kategori:
Skapat av:
Granskad av:
Reviderat av:
Godkänt den:
2012-01-09
Sektionen för vårdhygien i Uppsala län
Skapat den:
2010-06-23
Sektionen för vårdhygien i Uppsala län
Reviderat den:
2013-10-22
Patient som ska vårdas inneliggande eller genomgå sjukvårdande
behandling* ska screenas enligt nedan:
•
MRG (multiresistenta gramnegativa bakterier, inklusive ESBL)
Screening ska utföras på
- patient som inom det senaste halvåret varit inlagd på vårdinrättning eller
fått sjukvårdande* behandling i öppen vård utanför Sverige (undantag
Åland).
•
MRSA (methicillinresistenta stafylokocker)
Screening ska utföras på
- patient som inom det senaste halvåret varit inlagd på vårdinrättning eller
fått sjukvårdande behandling* i öppen vård utanför Sverige (undantag
Åland).
- patient som tidigare varit bärare av eller varit infekterad med MRSA
- patient med anhörig eller annan person i sin omgivning som sedan
tidigare är känd bärare av MRSA.
•
VRE (vancomycinresistenta enterokocker)
Screening ska utföras på
- patient som inom det senaste halvåret varit inlagd på vårdinrättning eller
fått sjukvårdande behandling* i öppen vård i Gävleborg eller utanför
Sverige (undantag Åland).
- patient som tidigare varit bärare eller varit infekterad med VRE.
* Med sjukvårdande behandling menas t ex såromläggning, sutur av sår, insättande av
perifer venkateter eller urinkateter. Sjukvårdande behandling innefattar även rektoskopi,
gastroskopi, buktappning, gynekologisk undersökning eller annan undersökning eller
behandling som inneburit exponering av tarmbakterier.
Dock betraktas inte t ex blodprovstagning, blodtrycksmätning och läkarkontroll som
sjukvårdande behandling.
Titel
Dokumentet senast sparat
Screening av resistenta bakterier
2013-10-22 10:29
Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet
Sidan 1 av 3
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN
Information om provtagning för multiresistenta bakterier (MRB)
Om patienten har svarat ja på någon av frågorna i formuläret nedan ska patienten
screenas.
Beställning
Remiss Cosmic
Remiss för beställning av prover finns i COSMIC remisser och svar, mikrobiologi under
gruppen Screening MRB, ex utlandsvårdad.
En remiss räcker för alla tre frågeställningar och för alla provmaterial som skall
analyseras. De fem översta proverna är obligatoriska att ta vid MRB screening (för MRG
ett prov, MRSA tre prov samt VRE ett prov, dvs totalt 5 provtagningspinnar).
Har patienten sår, KAD, eksem el dyl beställs de utöver obligatoriska prover, se nedan.
(Om det är > 3 ”övriga material” som skall screenas, väljs ny remiss för varje nytt övrigt
provmaterial)
Pappersremiss Mikrobiologi 1 Akademiska Laboratoriet.
En remiss räcker. Ange på rör och remiss varifrån provet är taget.
• Kryssa i respektive rutor för "provmaterial".
• Kryssa i "Utlandsvistelse” och ange land
• Kryssa i de rutor som är aktuella under ”Multiresistenta bakterier”.
Ange svarsmottagaren, dvs avd/mott där patienten ska vårdas
Provtagning
Använd vanlig steril odlingspinne med svart kork. Före provtagning kan pinnen fuktas
i transportrörets vätska eller i sterilt koksalt.
Vid provtagning av urin används sterilt plaströr med skruvkork eller vacuumrör för urin.
MRG - Provtagning
Odling tas från
1. feces - obligatoriskt (pinnprov med synlig feces på pinnen)
samt i förekommande fall från
- sår (om patienten har flera sår, odla från ett upp till tre sår)
- urin från KAD eller suprapubisk kateter
- övrigt material (insticksställe centrala infarter, stomier, dränage, tracheostomi)
MRSA - Provtagning
Odling tas från
2. näsa – obligatoriskt (näsöppningen, gränsområde hud-slemhinna)
3. svalg - obligatoriskt (tonsillområdet)
4. perineum - obligatoriskt (området mellan anus och vagina/pung)
samt i förekommande fall från
- hudskada t.ex. sår, eksem (hörselgång, skalp, underliv m.m.) Odla upp till 3 sår.
- urin från KAD eller suprapubisk urinkateter
- övrigt material (insticksställe centrala infarter, stomier, dränage, tracheostomi)
VRE - Provtagning
Odling tas från:
5. feces - obligatoriskt (pinnprov med synlig feces på pinnen)
Titel
Dokumentet senast sparat
Screening av resistenta bakterier
2013-10-22 10:29
Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet
Sidan 2 av 3
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN
Information och frågeformulär till dig som söker vård i Uppsala län
Enterokocker är en grupp tarmbakterier som ofta är ganska harmlösa. Ibland kan man
finna dessa i t.ex. sår, urin mm. Dessa bakterier har blivit allt vanligare som orsak till
sjukhusinfektioner med särskild motståndskraft mot vissa typer av antibiotika. Dessa
motståndskraftiga bakterier kallas VRE och finns allmänt på sjukvårdsinrättningar i hela
världen.
Gula streptokocker (Staphylococcus aureus) är en vanlig orsak till sårinfektioner och
andra sjukhusinfektioner. Bakterien har på senare tid blivit motståndskraftig mot vissa
typer av antibiotika. Dessa motståndskraftiga bakterier kallas MRSA och finns allmänt på
sjukvårdsinrättningar i hela världen.
MRG = Multiresistenta gramnegativa tarmbakterier.
Vi vill förhindra spridning av VRE, MRSA och MRG i vården i Uppsala län.
Därför ber vi alla patienter besvara några frågor.
Fråga 1.
Har du det senaste halvåret legat på sjukhus
eller vårdboende i Gävleborg eller utanför Sverige ?
ja
nej
Fråga 2.
Har du det senaste halvåret fått någon behandling på
sjukvårdsmottagning i Gävleborg eller utanför Sverige ?
ja
nej
ja
nej
(Med behandling menas bl.a. såromläggning, sydd sårskada,
stygn borttagna, nål insatt för att få medicindropp, urinkateter)
Fråga 3.
Har du tidigare varit bärare av eller varit infekterad av VRE,
MRSA och/eller MRG ?
Fråga 4
Har du någon anhörig eller annan person i din omgivning som sedan tidigare är känd
bärare av MRSA?
ja
nej
Om du svarat ja på någon av ovanstående frågor ber vi dig snarast kontakta
……………………………………………………………………………………………………………………..
Om du svarat nej på alla frågor tar du med dig detta dokument underskrivet till
besöket på sjukhuset.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Datum
Namn
Titel
Dokumentet senast sparat
Personnummer
Screening av resistenta bakterier
2013-10-22 10:29
Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet
Sidan 3 av 3
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN
Download