PROV I HISTORIA, K 3

advertisement
Esbo, 30.09.2010
PROV I HISTORIA, K 3
Besvara 3 av följande frågor;
1) Karikatyren publicerades i slutet av augusti 1939.
a) Bedöm karikatyrens budskap och förklara texten (Undrar hur länge smekmånaden
räcker?)(2)
b) Utred bakgrunden till 'äktenskapet' Hur och av vilka anledningar fann parterna
varandra? (4)
2. a) Analysera karikatyrens bild av de europeiska stormakternas förhållande till varandra
under mötet i München.(3)
b) Vilka beslut fattades på mötet? Vilka följder hade besluten för den sovjetiska
utrikespolitiken under året efter mötet? (3)
3) Enligt denna sovjetiska skämtbild från 1944 förlorade tyskland det andra världskriget
eftersom de allierade var så mycket starkare. Bedöm riktigheten i bildens budskap. Vilka
misstag gjorde Hitler som kunde förklara varför Nazityskland förlorade det andra
varldskriget? (6)
4)
På denna teckning ser man hur den serbiske studeranden Gavrilo Princip skjuter den
Österrikisk-Ungerska tronarvingen Frans Ferdinand tillsammans med hustrun Sophie. Hur
kunde denna incident resultera i ett Världskrig? (6)
5)
Nedan en översiktskarta över en del av Tysklands förluster i.o.m Versaillesfreden.
Fredsslutet har
i efterhand kritiserats för att ha sått fröet till det andra Världskriget. Bedöm ifall denna kritik
är berättigad. (6)
6) På detta fotografi hälsar SA-chefen Ernst Röhm på Adolf Hitler. Röhm som varit en av
Hitlers trognaste vapendragare mördades sommaren 1934. Av vilka orsaker kom Hitler till
slutsatsen att Röhm måste försvinna och vilka konsekvenser hade detta för Hitlers
ställning vid makten? (6)
7)
Gorbatjov övergav Chrustjev- samt Bresjnevdoktrinerna och introducerade en politik i
central- och östeuropa som lanserats som 'Sinatradoktrinen' utgående från Frank Sinatras
hit 'My Way'. Varför utvecklades kommunismens fall i de forna sovjetsatelliterna till en
relativt fredlig process?
8) Dessa två skämtteckningar är inspirerade av 'Kubakrisen' 1962.
a) Diskutera budskapen i skämtteckningarna och hur de skiljer sig från varandra. (3)
b) Varför anses denna kris som den farligaste under det kalla kriget och vilka positiva
konsekvenser fick krisen? (3)
9)
På den sovjetiska propagandabilden ser vi landsfadern Stalin som beskyddar nationens
framtid. Hur lyckades Stalin uppnå en diktatorisk maktposition i Sovjetunionen? (6)
Lycka till!!!!!!!!!!!!!!
Download