13 - Jordbruksverket

advertisement
13:{ . ~
Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning
Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt
även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt.
. .
Titel
IGenetisk reglering av inflammation i nervsystemet efter traumatisk hjärnskada
Försökets varaktighet
3 år
Sökord (nyckelord, max 5)
Centrala nervsystemet, traumatisk skada, nervcellsdöd, genetik, inflammation
Försökets syfte (enligt 3 kap 1 § SJVFS 2012:26) - markera med kryss
Grundforskning
x
Vilka effekter sjukdomar, ohälsa eller annat awikande tillstånd har på människor. djur eller växter samt hur de ska
undvikas. förebyggas diagnosticeras eller behandlas
Utvärdering , påvisande, reglering eller modifiering av fysiologiska tillstånd hos människor, djur eller växter
Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
Utveckling, tillverkning eller testning av kvalitet, effekt och säkerhet av läkemedel, livsmedel, foder och andra ämnen
eller produkter
Artskydd
Skydd av den naturliga miljön för att bevara människors eller djurs hälsa eller välfärd
Rättsmedicinska undersökningar
Användning i högskoleutbildning eller i utbildning som syftar till att förvärva, upprätthålla eller utveckla
l yrkesfärdigheter
Upprätthållande av kolonier av genetiskt förändrade djur som inte används i andra försök
Beskriv försökets mål (de vetenskapliga frågorna, eller de vetenskapliga, klintska behoven som ska mötas).
Vi har tidigare erhållit godkännande för grundtillståndet
här följer en populärvetenskaplig sammanfattning av denna
ansökan och kopplingen till den nya tilläggsansökan
Ärftliga faktorer har betydelse för vad som händer vid alla typer av hjärnskador, inklusive traumatiska skador. Kunskap om exakt
vilka dessa arvsanslag är saknas dock fortfarande. Om vi kan idenlitera arvsanslag som påverkar utfallet efter en skada kan det
visa på molekylära signalvägar som är av betydelse, och också skulle kunna utgöra mål för behandling. Behovet är stort då det
·dag inte finns någon behandling med bevisad effekt för traumatisk hjärnskada. Pga komplexiteten i nervsystemet, en
blodhjärnbarriär som påverkar vad som kan passera över till hjärnan och inverkC!n av immunceller i blodet är det idag omöjligt att
efterlikna detta i cellkulturförsök.
Vilka nyttorförväntas komma ur försöket (vilka vetenskapliga framsteg kommer att nås, hur kan människor eller djur dra
nytta av försöket)?
våra tidigare studier har vi genom att jämföra olika stammar av i navlade råttor identifierat ett arvsanlag som påverkar utfallet
en standardiserad hjärnskada avseende antalet nervceller som överlever. Vi vill nu mer i detalj försöka förstå varför detta
larvsanlag verkar vara viktigt. Således har vi sett att råttor med låg produktion av e~·. proteln som är betydelsefullt för att hantera
eaktiva ämnen som uppstår vid oxidativ stress förlorar fler nervceller även en bit från skadan än djur som har högre nivåer. Det
lär sedan tidigare känt att produktionen av det protein vi har identifierat kan ökas .<!-V Vi,ssa läkemedel, varav ett nyligen godkänt
åkemedel för sjukdomen multipel skleros (MS) är ett; dimetyl furnarat (DMF; varunamn, Tecfidera). Mycket av denna forskning
har dock gjorts i cellodlingar eller organsystem andra än centrala nervsystemet, t ex levern
Motivet med denna tilläggsansökan är att studera om vi kan 1) kan sätta fart på produktionen av vårt protein med substanser så
som DMF, 2) om det verkligen leder till att fler nervceller överlever efter den standardiserade skadan, samt 3) att se om det
skadliga ämne som vårt protein är så bra på att oskadliggöra, 4HNE, förorsakar mindre skada vid direkt injektion i hjärnan.
~fter
Vilka arter ska användas och antalet individer?
lRåtta, 400 st
Vilka är de förväntade negativa effekterna på djuren och vilken är den förvänt~~e sv~rhetsgraden?
Skadan består i att vi borrar ett ca 1.5 mm stort hål i skallbenet över hjässloben o·ch sedan släpper en liten kula på en pistong
som ligger mot hjärnhinnan hos sövda råttor. Skadan ger en några kubikmillimeter~stor krosskada i hjärnbarken i ett område som
~anterar känselimpulser. Det uppstår inga beteendemässiga awikelser efter skadan (dvs det är omöjligt att skilja mellan ett djur
~är denna skada gjorts från ett "sham" opererat djur, där man endast Qjort en låtsasskada med snitt i skalphuden och borrhål
Diarienummer
2(3)
Fellingen text med angivet
format i dokumentet.
men ingen krosskada). Försöket innebär att djuret hålls sövt under ca 30 minuter._Långverkande lokalbedövning ges i huden.
Djuren kan efter uppvaknande försörja sig utan problem. l vissa fall iniceras en t:nY.cket liten volym av ett nervskadande naturligt
örekommande ämne, 4HNE. Injektionen görs med extremt små volymer, en-två miljondels liter, och leder inte heller den till att
~eteendet hos injicerade djur märkbart påverkas.
3R-aspekter
1. Ersätta (Replace)
Förklara varför djur måste användas och varför djurfria alternativ inte kan användas.
l projektet studeras komplexafysiologiska interaktioner mellan nerv- och immun~y~i~'ine~. In vitro metoder (dvs försök i provrör
eller cellodlingsskålar) har hittills inte kunnat ersätta försök på djur, då komplexiteten i interaktionen inte har kunnat efterliknas i
ellkultursystem.
_,.., ·..-." ·
2 . Bearänsa (Reduce)
Förklara hur ni har försäkrat er om att använda så få djur som möjligt.
Genom noggrann planering försöker vi minimera antalet djur i försök, så att så många utfallsvariabler som möjligt kan
analyseras i ett och samma experiment. Vi försöker också så långt det är möjligt att planera vår egen avel, för att undvika onödig
avlivning av överflödiga djur.
3. Förfina (Refine)
Förklara valet av art och varför den valda djurmodellen är den mest förfinade. Beskriv de insatser som görs för att minimera djurens event uella
lidande.
De skademodeller vi använder kan svårligen utföras i mindre djur än råtta. Vi har också ägnat > 1O år för att identifiera genetisk
~ariabilitet mellan olika råttstammar av betydelse vid traumatiska nervskador, som er direkt kan överföras till andra djurarter.
Följande ska fyllas i av nämnden
... ·····
Försökets svårhetsgrad
D Ringa svårhet
D Måttlig svårhet
D Avsevärd svårhet
D Terminal
D Terminallorgan
Utvärdering i efterhand
Försöket ska utvärderas i efterhand
D Ja
O Nej
Om ja, ange i vilka delar och ur vilken aspekt.
...
Tillägg eller ändringar som påverkar den populärvetenskapliga sammanfatt~J~~en
·· .. .
· _·~ ,.
\
.;.,
Observera att nämnden här endast ska notera ändringar eller tillägg som behövs--f öl>att den populärvetenskapliga
sammanfattningen ska bli korrekt.
, l • •
.· •.. :
.. : .· . .
Download