Här kan du ladda ner korrekturet

advertisement
2011-04-25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Synpunkter på inne-hållet önskas tacksamt och mottages gärna
även i fortsättningen!
Skickas till: webformulär på hemsidan
Skriv dina ändringar enligt följande
Rad nr 1) I detta fall 7 2) Befintlig text 3)Rad nr
4)Föreslagen ändring Radnummer 5)Ev kommentar
E-post: [email protected]
Beställningar göres till:
SOFs kansli
Tuna industriväg 4
153 30 Järna
E-post: [email protected]
Fax: 08-550 104 09
Tel: 08-550 390 50
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
SOFs diagnosgrupp**** Uppdateras
39
40
41
Hemsidan
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Acknowledgements **** Uppdateras
Hans Mallmin
Uppsala Akademiska sjukhus
[email protected]
Lars Palm
Universitetssjukhuset Linköping
[email protected]
Per Wessberg
Sahlgrenska sjukhuset
[email protected]
Martin Sundberg (sammankallande)
Universitetssjukhuset MAS
[email protected]
www.ortopedi.se
Thomas Dolk, Ort Klin, Örebro för tidigare engagemang
Katarina Helgeson, Handkir, Örebro ritade orginalbilderna
Maria Bergman, fotoavd, Örebro databearbetade dessa
Richard Wallensten, Karolinska sjukhuset lämnade väsentliga bidrag till BEN HUR
Många intresserade har lämnat synpunkter och förbättringsförslag under de gångna åren
Stort tack till alla!
Martin Sundberg
Red
Copyright: Svensk Ortopedisk Förening
1
2011-04-25
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Innehållsförteckning**** Uppdateras
Beskrivning av dignoskoder
2
Beskrivning av operationskoder
3
Praxis för diagnoskodning
4
Kodexempel
5
Kompletteringskoder (Z)
6
Specifikationskoder (ZX, ZZ)
7
Allmänna bidiagnoser
8–9
Komplikationer till trauma, vård och behandling
Sequele
11
SBOF
12
V+W
14
Handled/Hand
16–18
P
18–21
Armbågsled/underarm
22–24
P
24–27
Axelled/överarm
28–30
P
30–-33
Rygg
34–36
P
36–39
Bäcken
40–41
P
42–43
Höftled/lårben
44–46
P
46–49
Knäled/Underben
50–52
P
52–57
Fotled/fot
58–60
P
61–63
Alfabetiskt diagnosregister
64–73
”Diagnosgubbar”
74–76
”Frakturgubbe”
77
10
Beskrivning av diagnoskoder
Diagnoserna är baserade på den svenska översättningen av ICD10: KSH97 ”Klassifikation av sjukdomar
och hälsoproblem 1997” som finns tillgänglig i handeln i en systematisk och alfabetisk version. Diagnoserna inom ortopedin återfinns i huvudsak inom kapitlen S = skador och M = muskuloskelettala
sjukdomar. Medfödda missbildningar återfinns i kapitel Q. Sequelekoder (T-koder) är koder som beskriver
besvär av annan karaktär än ett normalt efter-förlopp (t.ex fördröjd läkning eller annan komplikation).
Femte positionen är en regionkod för vissa allmänna diagnoser som artros etc. med bokstäverna A-K. Se
figuren nedan för varje regions beteckning. Varje kod skall ha minst fyra positioner och inom ortopedin i
de flesta fall en regionkod A-K, alltså fem positioner.
För vissa knädiagnoser med fyra positioner har även en femte position lagts till för att beteckna lateral/medial (menisk) eller främre/bakre (korsband), se detta avsnitt.
2
2011-04-25
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
Traumakoder (V- ,W-, X- eller Y-koder)
För att kodning av trauma eller sequelae (diagnoskoder som börjar med S eller T) skall bli fullständig
fordras en sk trauma- eller skadekod som tillägg till diagnosen. Koderna återfinns inom kapitlen V =
transportolyckor, W = fallolyckor/föremål, X = diverse skador och Y = sequelae. Dess uppgift är att ge
upplysning om hur skadan uppkom (de första 3 positionerna), var skadan skedde (4:e positionen) och vad
man gjorde (5:e positionen). Koderna börjar med en bokstav och följs av tre eller fyra siffror. För att de
patientadministrativa systemen skall godkänna registreringen krävs att koder som börjar på V, W och X har
fem positioner och Y koder har fyra positioner.
Asterisk- och daggerkoder
Nedanstående diagnosnummer med asteriskkod (manifestationskod) * skall redovisas först och alltid följas
av en sk daggerkod (etiologisk kod) ‡ (se sid 16 och 757 i KSH97), dvs får aldrig förekomma ensamma:
G55* Nervkompr pga tumör
G99* Myelopati pga annan sjd
M01* Tbc-artrit, Gc-artrit
M07* Psoriasisartrit
M49* Tbc kotpelare
M90* Tbc ben, diabetesosteopati, benfraktur vid tumörsjukdom
Ex på daggerkoder:
Tbc A18.0‡
Psoriasis L40.5‡
Fraktur pga tumör C00-D48‡
Skelettmetastas UNS C79.5‡
T.ex. så kodas en medullapåverkan pga en metastas med okänd primärtumör med koderna G550 och C795.
De allmänna (icke ortopediska) diagnoserna som ingår i lathunden är i de flesta fall valda som UNSdiagnoser och är tänkta som stöd för epikriser.
Ambitionen är att täcka ungefär 95% av de vanligaste diagnoserna.
Nya diagnoser måste bearbetas av WHO med lång remisstid, men förändringar av text eller tillägg av
regionkod godkänns av Socialstyrelsen. Förslag skall vara förankrade inom specialistföreningarna och
inom subspecialistföreningarna. Förslag kan lämnas till diagnosgruppen fortlöpande, då redaktören är
Socialstyrelsens kontaktman för ortopedi. Socialstyrelsen har också en frågebank för kodningsfrågor som
nås via adressen http://www.sos.se/epc
Beskrivning av
operationskoder
Operationskoderna bygger på KKÅ97 ”Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997” som är den svenska
versionen av de gemensamma nordiska operationskoderna NCSP 96 (NOMESCO Classification of
Surgical Procedures).
Operationskoderna är systematiskt uppdelade i en matris efter typ av kirurgi, region och huvudmetod och
innehåller 5 positioner (3 bokstäver och 2 siffror). De ortopediska koderna börjar med bokstaven N eller A.
Därefter följer en regionbokstav som är samma som för diagnoserna (se ”gubben” på sidan 2). Tredje
bokstaven beskriver typ av ingrepp t.ex. så står bokstaven J för frakturkirurgi inom respektive region.
Tekniken är ytterligare specificerad med siffror i fjärde och femte position. I vissa fall måste tilläggskoder
användas (ZX och ZZ) för att fullständigt kunna beskriva ingreppet.
Nya operationskoder Koderna förändras fortlöpande med en årlig uppdatering. Operationskoderna i NCSP
skall samordnas i Nordiskt WHO-center, det nordiska samarbetsorganet. Förslag skall vara förankrade
inom specialistföreningarna och inom subspecialistföreningarna. Förslag kan lämnas till diagnosgruppen
fortlöpande och synpunkter på förändringar skickas till Martin Sundberg som är ortopedins representant
mot Socialstyrelsen.
3
2011-04-25
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Revision av koderna
i lathunden sker successivt genom diagnosgruppens fortsatta arbete och allas medverkan.
LATHUNDEN I PRAKTIKEN
Diagnoskodning - praxis
Diagnos- och åtgärdskodning är en läkaruppgift. På sikt kommer läkarsekreterare och andra som registrerar att bli
”experter” på kodningen och viktiga koordinatorer på kliniken, men dessa personer måste trots allt ha ett stöd av
läkare. Lathunden är skriven för dessa båda kategorier i första hand.
Principer vid diagnoskodning
Huvuddiagnosen (det patienten söker eller behandlas för) sätts först och följs av eventuella bidiagnoser som har varit
relevanta för vården.
Bidiagnoser som har betydelse för vårdtillfället eller utgången av vården bör tas med (exempelvis komplikationer).
Diagnoserna skall inte spegla eventuell DRG-ersättning. Det är bättre att denna anpassas till korrekta och fåtaliga
diagnoser.
Sequelaekoder är koder som beskriver besvär av annan karaktär än ett normalt efterförlopp (t.ex fördröjd läkning eller
annan komplikation). Dessa bör användas vid varje nytt vårdtillfälle efter avslutad första vårdepisod där ett onormalt
efterförlopp uppkommer, även om kort tid förflutit sedan det primära vårdtillfället.
Patienten får då en ny huvuddiagnos (manifestation) och sequelekoden blir alltid sekundär till koden för denna. Ett
helt år behöver inte förflyta innan sequelekod börjar användas, men besvären skall uppfattas som ”sena”.
Kompletteringskod (= Z-koder) är koder som i huvudsak används som kompletterande information vid t.ex.
frakturkontroller eller ledproteskontroller. I enstaka fall ställs ingen diagnos vid besöket och då kan en Z-kod
förekomma ensam t.ex. undersökning för intygsskrivning eller en frisk patient.
Operationskodning praxis
Även vid operationskodning skall huvudoperationskoden anges först och ev. tilläggskoder senare. Ex. Sluten
reposition och osteosyntes av fraktur kodas N*J49 (osteosyntes) + N*J09 (sluten reposition). Operationskoderna ger
större möjlighet till specifikation än tidigare. Varje ”vanlig operation” kan kodas på flera olika sätt beroende på vilka
olika delmoment som ingår.
Operationskoder i gränslandet mellan två regioner
Det är naturligt att koda ex vis suprakondylära humerusfrakturer med armbågsoperationskoder, handledsfrakturer med
handoperationskoder och suprakondylära femurfrakturer inom knäoperationskoderna liksom fotledsfrakturer inom
fotledskoderna. En hög fibulafraktur (hög C-skada) med ”gaffelsprängning” (S93.2+S82.4) opereras ju sällan annat än i
”fotleden” dvs. NH-kod. Det är också den praxis som vi föreslår.
Specifikationskoder (ZX och ZZ)
ZX-koder kan användas för att specificera det operativa ingreppet. I lathunden återfinns t.ex ZXC85 (artroskopiskt
understödd op ) samt koder för specifik teknik. Använd reoperationsnummmer N*W vid reoperation pga. komplikation.
Förutom nedan där en del allmänna kodexempel står så finns under varje regionalt avsnitt exempel på kodning med
lämpliga nummer under sjukdomsförloppet.
Kodexempel
(återfinns också under respektive region)
Fraktur, här exemplifierat med radiusfraktur, men principen kan bytas ut mot vilken annan fraktur som helst.
Första besöket på akutmott
S52.50 (Radiusfraktur)
W01.04 (Snubblat i hemmet vid toalettbesök)
TNC32 (Gipsskena)
Om frakturen extern-fixerats så används
NCJ29 (Extern fixation)
NCJ09 (Sluten reposition)
4
2011-04-25
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
I tillägg till diagnoskoderna
274
Z = kompletteringskod
Vid återbesök för kontroll kodas
S52.50 (Radiusfraktur)
W01.04 (Snubblat i hemmet vid toalettbesök)
Om det efter avslutade kontroller uppträder problem härrörande från frakturen så skall koden för detta problem
användas som huvuddiagnos kompletterat med en sk T-kod som beskriver det ursprungliga traumat t.ex.
M84.1C (Pseudartros)
T92.1 (Sena besvär efter handledsfraktur)
Y88.3 (Sen effekt efter kir behandling)
Eller
M25.5C (Ledsmärta)
T92.1 (Sena besvär efter handledsfraktur)
Y88.3 (Sen effekt efter kir behandling)
Om kvarvarande osteosyntesmaterial skall tas bort används principen ovan för kodning t.ex.
M25.5C (Ledsmärta)
T92.1 (Sena besvär efter handledsfraktur)
Y88.3 (Sen effekt efter kir behandling)
NCU49 (Extraktion av osteosyntesmaterial)
Om osteosyntesmaterial skall tas bort utan att patienten har besvär kodas
Z47.0 (Borttagande av osteosyntesmaterial)
Man kan som tilläggsinformation ange den ursprungliga frakturen för att visa varför patienten har osteosyntesmaterial
NCU49 (Extraktion av osteosyntesmaterial)
Rygg med metastas kodas
G99.2* (Medullakompression pga. tumörsjukdom)
Då detta är en sk asterisk kod skall den inte stå ensam utan tumören måste också kodas med t.ex.
C79.5 (Skelettmetastas) + som tillägg för att visa primärtumören t.ex.
C50.9 (Bröstcancer)
Vid ev operation används dessa diagnoser i kombination med t.ex.
ABC56 (Dekompression av lumbala nervrötter och ryggmärg)
NAG79 (Bakre fusion)
Protes, här exemplifierat med höftprotes pga artros, men principen kan bytas ut mot vilken annan protes som helst.
Mott besök
M16.1 (Primär höftartros)
Postop kontroller
Z09.0 (Kontroll efter kirurgi)
M16.1 (Primär höftartros)
Z96.6F (Insatt höftprotes) kan förekomma som ensam kod vid t.ex. forskningskontroller
Komplikationer, infektion
T84.5F (Protesinfektion)
Y83.1 (Tid/sen effekt av kir behandling med implantat) eller Y79.2 (Ortopediska instrument och materiel som orsakat
missöde)
Komplikationer, proteslossning
T84.0F (Mekanisk komplikation)
Y83.1 (Tid/sen effekt av efter kir behandling med implantat)
5
2011-04-25
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
I enstaka fall ställs ingen diagnos. Oftast behöver diagnosen specificeras med upplysningar om åtgärder i
samband med den s.k. vårdkontakten. Z-numren skall användas i huvudsak som komplettering.
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
ZX-koder
325
ZXC -koder
(viss operativ teknik)
326
Undersökning utan diagnos
Z03.9
Observation för icke spec misstänkt sjukdom
Z04.1
Undersökning och obs efter transportolycka
Z04.2
Undersökning och obs efter o-fall i arbetet
Z04.3
Undersökning och obs efter annat o-fall.
Z10.3
Hälsokontroll idrottslag
Kompletterande uppgifter
Z51.4
Förberedande vård (ex. preop planering)
Z40.8
Profylaktisk kirurgi
Z74.8
Causa soc
Åtgärder i efterförloppet
Z42.3
Ärrkorrektion övre extr
Z42.4
Ärrkorrektion nedre extr
Z44.0
Inpassning och justering av armprotes
Z44.1
Inpassning och justering av benprotes
Z46.7
Insättning, utprovning och justering av OT-hjälpmedel
Z46.8
Insättning, utprovning och justering av andra hjälpmedel - rullstol
Z47.0
Borttagande av osteosyntesmaterial
Kompletterande uppgifter i efterförloppet
Z09.0
Kontroll efter kir behandling
Z09.4(reg) Kontroll efter frakturbehandling
Z09.8
Kontroll annan behandling
Z09.9
Efterkontroll UNS
Z47.8
Borttagande/justering av gips
Z47.9
Ospec. ortopedisk eftervård
Z02.7
Undersökning intyg
Z00.6
Undersökning forskning
Specifika tillstånd efter behandling
Z89.0-9 Status postop amp.
Z96.6(reg) Ortoped. ledimplantat
Z97.1
Förekomst av konstgjord extremitet
Z98.1
Tillstånd med artrodes
ZXA (hö/vä)
ZXA00 = höger
ZXA05 = vänster
ZXA10 = bilat
ZXB (lat/med)
ZXB00 = lateralt
ZXB10 = medialt
ZXB20= lateralt och medialt
6
2011-04-25
327
328
329
330
331
332
ZXC00
ZXC10
ZXC30
ZXC40
ZXC85
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
ZZ-koder
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
Anestesikoder SFAI
378
Vanliga diagnoser
Användande av diatermi
Användande av laser
Användande av mikrovågor
Användande av ultraljud
Endoskopiskt (artroskopiskt) assisterad op
Specificering av fria transplantat och lambåer
ZZA50 Fritt fullhudstranplantat, auto
ZZA52 Fritt fullhudstransplantat, homo
ZZA54 Fritt fullhudstransplantat, hetero
ZZB00 Ben-sena-bentransplantat, patella
ZZB10 Semitendinosus
ZZB20 Palmaris longus
ZZB40 Annat fritt sentransplantat
ZZC00 Fascia
ZZE00 Muskel
ZZF00 Fettvävnad
ZZG00 Brosk, auto
ZZG05 Brosk, homo
ZZH00 Periost
ZZJ00
Perichondrium
ZZK00 Nerv
ZZP00 Ven
ZZR00 Hudlambå
ZZS00 Rotationslambå
ZZS40 V-Y eller Y-V
ZZS45 Z-plastik
11
29
30
31
50
51
54
55
56
57
60
61
62
63
64
80
81
86
87
73
Sedering enbart
Komb anestesi mask
Komb anestesi larynxmask
Komb anestesi intub
Interskalenär blockad
-Idem m kateter
Axillär plexus
-Idem med kateter
IVRA övre extrem
Annan blockad övre
Femoralisblockad
Icshiadicusblockad
Ankelblockad
IVRA nedre extrem
Annan blockad nedre
Spinalanestesi
-Idem med kateter
Lumbal epidural
-Idem med kateter
Infiltrationsanestesi (artroskopi)
7
2011-04-25
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
Hjärta – kärl
394
395
396
397
398
399
Andningsvägar
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
CNS
410
411
412
413
414
415
416
417
Psykiatri
418
419
420
421
422
423
424
425
Urinvägar
426
427
428
429
430
431
Övrigt
432
433
434
435
436
Infektioner
Angina pectoris UNS
Akut hjärtinfarkt UNS
Hjärtinsufficiens UNS
Djup ventrombos ben UNS
Venös insufficiens
Lungemboli UNS
Varicöst bensår
Emboli nedre extrem. artär
Ateroskleros ben med gangrän
Ateroskleros ben med bensår
Claudicatio intermittens
Hypertoni
Förmaksflimmer
Lungödem
Astma bronchiale
Kronisk bronkit
Bronchopneumoni UNS
Kron. obstr. lungsjd (KOL)
ARDS
Mb Parkinson
Cerebral insult
TIA
Epilepsi UNS
Polio, sequele (symptomkod före)
Postpoliosyndrom
CVS, sequele (symptomkod före)
Hemiplegi, sequele
MS
Senil demens UNS
Depression UNS
Alkoholberoendesyndrom
Delirium tremens
Delirium, ej alkoholorsakat
Missbruk droger UNS
Blandmissbruk
Urinvägsinfektion UNS
Akut cystit
Akut pyelonefrit
Akut njursvikt UNS
Kron. njursvikt UNS
Njursvikt, ospec
Prostatahyperplasi
Osteoporos UNS
Fibromyalgi
Polymyalgia rheumatica
Generell kronisk värk
RA UNS
Tbc kotpelare (+A18.0)
Tbc coxit (+A18.0)
Tbc gonit (+A18.0)
Gasgangrän
I20.9
I21.9
I50.9
I80.3
I87.2
I26.9
I83.0
I74.3
I70.2A
I70.2C
I73.9B
I10.9
I48.9
J81.9
J45.9
J42.9
J18.0
J44.9
J80.9
G20.9
I64.9
G45.9
G40.9
B91.9
G14.9
I69.4
G81.9
G35.9
F03.9
F32.9
F10.2X
F10.4
F05.9
F19.9
F19.9
N39.0
N30.0
N10.9
N17.9
N18.9
N19.9
N40.9
M81.9
M79.7
M35.3
M25.5
M06.9
M49.0*
M01.1F*
M01.1G*
A48.0
8
2011-04-25
437
438
439
440
441
442
443
Polio sequele (symptomkod före)
Streptokocksepsis
Abscess cutan extremitet
Erysipelas
Nagelsvamp
Sepsis UNS
444
Tumörer
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
Maligna tumörer
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
Benigna tumörer
486
487
488
489
490
491
492
Huvudet
493
Thorax
B91.9
A40.9
L02.4
A46.9
B35.1
A41.9
Prostatacancer
Lungcancer UNS
Bröstcancer
Njurcancer
Multipelt myelom
Skelettmetastas UNS
Skelett/brosk övre extrem
Skelett/brosk nedre extrem
Skelett/brosk i ryggen
Skelett/brosk bröstkorg
Skelett/brosk bäcken
Bindväv/mjukvävnad övre extr
Bindväv/mjukvävn. nedre extr
Bindväv/mjukvävn. bröstkorg
Bindväv/mjukvävnad bäcken
Bindväv/mjukvävnad bål/rygg
Skelett/brosk övre extrem
Skelett/brosk hand
Skelett/brosk nedre extrem
Skelett/brosk fot
Skelett/brosk rygg
Skelett/brosk bäcken
Lipom UNS
Hemangiom
Bindväv/mjukvävnad nedre extrem
Bindväv/mjukvävnad övre extrem
Bindväv/mjukvävn. bröstkorg
Bindväv/mjukvävnad bäcken
Bindväv/mjukvävnad bål
Hudtumör UNS armen
Hudtumör UNS benet
Hudförhårdnad (callositet)
Liktorn (clavus)
Främ kr granulom mjukvävn
Främ kr granulom i hud
Tumör av okänd natur, klin bed
Tumör av okänd natur, PAD-verif
C61.9
C34.9
C50.9
C64.9
C90.0
C79.5
C40.0
C40.2
C41.2
C41.3
C41.4
C49.1
C49.2
C49.3
C49.5
C49.6
D16.0
D16.1
D16.2
D16.3
D16.6
D16.8
D17.9
D18.0
D21.2
D21.1
D21.3
D21.5
D21.6
D23.6
D23.7
L84.9A
L84.9B
M60.2
L92.3
D48.0A
D48.0B
Centralt trauma
Sårskada huvud UNS
Skallfraktur UNS
Commotio
Kontusion huvud UNS
Epidural blödning
Subdural blödning
S01.9
S02.9
S06.0
S00.9
S06.4
S06.5
9
2011-04-25
494
495
496
497
498
499
Sternumfraktur
Revbensfraktur
Multipla revbensfrakturer
”Flail chest”
Pneumothorax
Hemothorax
500
501
502
503
504
505
506
Buk/bäcken
507
508
509
510
Vanliga daggerkoder
511
512
513
514
515
516
517
518
519
Diabetes
520
521
Komplikationer till trauma, vård och behandling
522
523
524
525
526
527
528
529
530
Kompl. till trauma
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
Kompl. till kir. beh.
Mjältskada
Lever/gallskada
Bukspottkörtelskada
Njurskada
Urinblåseskada
Uretraskada
Psoriasis med ledsjukdom
Tbc i skelett och leder
S22.2
S22.3
S22.4
S22.5
S27.0
S27.1
S36.0
S36.1
S36.2
S37.0
S37.2
S37.3
L40.5
A18.0
OBS! Osteopati och artropati är asteriskkoder
Diabetisk cirk. rubbning
Diabetisk neuropati
Diabetisk osteopati*
Diabetisk artropati*
Diabetes utan kompl
Typ I
Typ II
E10.5
E11.5
E10.4
E11.4
M90.8 + E10.6 M90.8 + E11.6
M14.2 + E10.6 M14.2 + E11.6
E10.9
E11.9
Observera de speciella reoperationskoderna N*W inom varje region
Luftemboli
T79.0
Fettemboli
T79.1
Blödning
T79.2
Sårinfektion
T79.3
Chock
T79.4
Anuri
T79.5
Kompartmentsyndrom, akut + lämpligt V eller W-nr
Myositis ossificans traum
M61.0
Accidentell skada på organ
(t.ex. duraskada)
Blödning eller hämatom
Sårruptur
Sårinfektion, ytlig
+ Y83.1 tid/sen kompl till implantat
Kvarlämnat material
+ Y61.0 under kir ingrepp
+ Y61.4 under endoskopi
Trycksår
Mekanisk komplikation
- till ledprotes
- osteosyntes extremiteter
- osteosyntes rygg
- andra implantat (ben)
Infektion/inflammation efter
- ledprotes
- intern fixation
- andra impl.
T79.6
T81.2
T81.0
T81.3
T81.4
T81.5
L89.9 (reg)
T84.0 (reg)
T84.1 (reg)
T84.2 (reg)
T84.3 (reg)
T84.5 (reg)
T84.6 (reg)
T84.7 (reg)
10
2011-04-25
551
552
553
Andra kompl till implantat
T84.8 (reg)
+ Y83.1 tid/sen kompl till implantat
554
555
556
557
558
559
560
561
562
Tid kompl. vid amp /replant
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
Missöden vid vård och operativ behandling Y-nr
575
576
577
Sequele-diagnoser
578
579
580
581
T91 Bålen
582
583
584
585
586
587
588
589
590
T92 Övre extremitet
591
592
593
594
595
596
597
598
599
T93 Nedre extremitet
600
601
602
603
604
605
606
Sequele Y-nr
Replantation övre extrem.
Replantation nedre extrem.
Neurom i ampstump
Infektion i ampstump
Nekros i ampstump
Ödem i ampstump
+ Y83.5 tid kompl till amp
Fantomsmärta
T87.0
T87.1
T87.3 (reg)
T87.4 (reg)
T87.5 (reg)
T87.6 (reg)
G54.6
Läkemedelsbehandling
Y57.9
(Symptom+Y57.9+ATC-kod)
Feldosering UNS
Y63.9
Missöde orsakat av ortop implantat Y79.2
Missöde orskat av ortop instrument Y79.3
Felaktigt utförd op
Y65.5
Oavsiktlig skada/blödning under kirurgi Y60.0
Oavsiktlig skada/blödning under endoskopi Y60.4
Kvarlämnat matriel under kirurgi
Y61.0
Kvarlämnat matriel under endoskopi Y61.4
Alltid sekundär diagnos. Skall kombineras t.ex. med diagnoser för fördröjd frakturläkning, pseudartros, smärta + Y-nr nedan
Se också under resp region
Kotfraktur
Bäckenfraktur
Ryggmärgsskada
Sårskada
Fraktur arm
Fraktur hand
Luxation/distorsion
Nervskada
Muskel/sena
Klämskada/traum amp
Kärlskada (o andra specif)
Sårskada
Fraktur lårben inkl höftled
Annan fraktur
Luxation/distorsion
Nervskada
Muskel/sena
Klämskada/traum amp
Kärlskada (o andra specif)
T91.1
T91.2
T91.3
T92.0
T92.1
T92.2
T92.3
T92.4
T92.5
T92.6
T92.8
T93.0
T93.1
T93.2
T93.3
T93.4
T93.5
T93.6
T93.8
Sen effekt kir behandling med implantat Y83.1
Sen kompl. motorfordonsolycka
Y85.0
Sen kompl. annan transportolycka Y85.9
Sen kompl. annan olycka
Y86.9
Sen effekt missöde kir/med beh
Y88.1
Sen effekt missöde instr/material
Y88.2
11
2011-04-25
607
608
Sen effekt kir/med behandling eller sen komplikation till behandling
609
Pediatrisk ortopedi SBOF lista
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
Höftled (F)
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
Knä, underben (G)
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
Rygg (A/J/K)
Normal/stabil höft
Z03.8
Medfödd instabil/glidning
Q65.6
Höftluxation (luxerbar), medfödd Q65.2
Höftledssubluxation, medfödd
Q65.5
Abduktionsinskränkning,medfödd Q65.9
Höftdysplasi, medfödd
Q65.8C
Perthes sjd, juvenil osteochondr. M91.1
Coxa plana, seq (slutna fyser)
M91.2
Fyseolys, höft
M93.0
Coxa valga, medfödd
Q65.8A
Coxa vara, medfödd
Q65.8B
Femuraplasi/hypoplasi, medfödd Q72.4
Coxitis simplex
M13.1
Höftluxation, sublux förvärvad M24.3
Septisk coxit, UNS
M00.9F
Coxa valga, förvärvad
M21.0F
Coxa vara, förvärvad
M21.1F
Snapping hip
M25.8F
Add-, flexionsställn, sena
M67.1F
Kondrolys
M94.3
Avask nekros, idiopatisk, adult M87.0
Avask nekros, juvenil
M91.9
Avasc nekros, seq. lux
M91.8
Sek. leddeform. ( fraktur)
T93.1-2
Sek. leddeform. (andra skador) T93.3-9
Tibiapseudartros, medfödd
Tibia bowing
Genu recurvatum, medfödd
Knäledsluxation, medfödd
Tibia-aplasi/hypoplasi
Fibula-aplasi/hypoplasi
Genu valgus/valgum, medfödd
Genu valgum, förvärvad
Genu varum, förvärvad
Femuropatellär smärta
Osteochondritis dissecans
Diskoid menisk
Kontraktur, knä, sekundär
Normaltillstånd knä
Mb Blount
Mb Schlatter
Sinding-Larsen
Q74.2
Q68.4
Q68.2
Q68.2
Q72.5
Q72.6
Q74.1
M21.0G
M21.1G
M22.2
M93.2
M23.1L/M
M24.5G
Z03.9
M92.5B
M92.5A
M92.4
Skolios, kotmissbildning, medfödd
Kotmissbildning utan skolios,
Spondylolys/olisthes, medfödd
Spina bifida UNS
Skolios, infantil
Skolios, idiopatisk, juvenil
Skolios adolescent
Neuromuskulär skolios
Spondylolisthes
Pelvospondylit
Normaltillstånd rygg
Mb Scheuermann
Q76.3
Q76.4
Q76.2
Q05.9
M41.0
M41.1
M41.2
M41.4
M43.1
M45.9
Z03.9
M42.0
12
Y88.3
2011-04-25
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
Fot (H)
694
695
696
697
698
Intoeing
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
Neurologi
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
Egennamn
Pes equinovarus add, medfödd
Pes calcaneovarus, medfödd
Pes planovalgus, medfödd
Pes calcaneovalgus, medfödd
Pes cavovarus, medfödd
Metatarsus adductus
Vertikal talus
Hallux valgus, medfödd
Hallux varus, medfödd
Curly toe
Pes equinovarus adduct, förvärvad
Pes planovalgus, förvärvad
Hallux valgus, förvärvad
Polydaktyli
Syndaktyli, ospec.
Tåamputation, medfödd
Reduktionsmissbildning nedre extr
Klövfot
Fotdeform UNS, medfödd
Coalitio
Os tibiale externum (Haglund)
Spetsfot (tågång) sekundär
Normaltillstånd fötter
Os naviculare (Mb Köhler)
Kalkaneusapofysit
Ökad anteversion av femur
Tibiatorsion
Metatarsus adductus
”Windswept legs”
Myelomeningocele, UNS
CP, spastisk tetraplegisk
CP, spastisk diplegisk
CP, spastisk hemiplegisk
CP, dyskinetisk
CP, annan
CP, UNS
Mental retardation, UNS
Polio, seq. UNS
Charcot-Marie-Tooth
Down’s syndrom, ospec.
Spinal muskeldystrofi UNS
Muskeldystrofi
Dystrophia myotonica
Crouzons syndrom
Klinerfelter
Klippel-Feil
Klippel-Trenaunay-Weber
Marfans syndrom
Panner
Von Recklinghausen
Russel-Silver
Sprengels deformitet
Turner
Erbs pares
Klumpkes pares
Q66.0
Q66.1
Q66.6
Q66.4
Q66.7
Q66.2
Q66.8
Q66.6
Q66.3
Q66.8
M21.5
M21.4
M20.1
Q69.9
Q70.9
Q72.3
Q72.9
Q72.7
Q66.9
Q66.8
M92.6
M67.0
Z03.9
M92.6
M92.8
Q65.8
Q68.4
Q66.2
Q74.8
Q05.9
G80.0
G80.1
G80.2
G80.3
G80.8
G80.9
F79.9
B91.9
G60.0
Q90.9
G12.9
G71.0
G71.1
Q75.1
Q98.4
Q76.1
Q87.2
Q87.4
M92.0
Q85.0
Q87.1
Q74.0
Q96.9
P14.0
P14.1
13
2011-04-25
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
Diverse
Achondroplasisk dvärgväxt
Artrogrypos
Bencysta, aneurysmal
Bencysta, solitär
Förkortning av ben, medfödd
Benlängdsskilln, förvärv
Biomek. dysfunkt. led el ben
Urinblåseextrofi
Café au lait fläckar
Diastematomyeli
Dvärgväxt UNS
Dysautonomi, familjär
Extraktion extern fixation
Extraktion osteosyntesmat.
Extremitetssmärta UNS
Fibrös dysplasi, monostotisk
Gångrubbning, ospec.
Hemangiom
Ledutgjutning (hydrops)
Juvenil RA
Kartilaginär exostos mult ,medfödd
Keloidärr
Kromosomavvikelse UNS
Ledlaxitet familjär
Ledvärk UNS
Lymfangiom
Medfödd missbildning UNS
Multipel epifyseal dysplasi
Nail patella syndrom
Osteid osteom
Osteogenesis imperfecta
Osteomyelit, akut hematogen
Osteomyelit, akut annan
Osteomyelit, kronisk hematogen
Osteomyelit, kronisk annan
Osteomyelit, ospec.
Tillväxtstörn (pga osteomyelit mm)
Post polio osteopati
Radio-ulnar synostos
Luxation armbåge, medfödd
Snapping scapula
Avsaknad övre extremitet
Avsaknad öarm & uarm (hand kvar)
Avsaknad uarm & hand
Avsaknad hand & finger(rar)
Längsgående reduktion radius
Längsgående reduktion ulna
Reduktion övre extrem. UNS
Avsaknad nedre extremitet
Avsaknad lår & uben (fot kvar)
Avsaknad underben & fot
Avsaknad fot & tå(r)
Längsgående reduktion femur
Längsgående reduktion tibia
Längsgående reduktion fibula
Reduktion nedre extrem. UNS
Förvärvad extremitetsdefekt UNS
Septisk artrit, akut
Artrit, UNS
Seq fraktur arm
Seq fraktur handled/hand
Seq skada UNS övre extrem
Seq fraktur lårben
Seq fraktur nedre extrem. övr
Q77.4
Q74.3
M85.5
M85.4
Q72.8
M21.7
M99.9
Q64.1
L81.3
Q06.2
Q77.9
G90.1
Z47.8
Z47.0
M79.6
M85.0
R26.8
D18.0
M25.4
M08.0
Q78.6
L91.0
Q99.9
M35.7
M25.5
D18.1
Q89.9
Q77.9
Q87.2
D16.9
Q78.0
M86.0
M86.1
M86.5
M86.6
M86.9
M21.8
M89.6
Q74.0
Q68.8
M25.8
Q71.0
Q71.1
Q71.2
Q71.3
Q71.4
Q71.5
Q71.9
Q72.0
Q72.1
Q72.2
Q72.3
Q72.4
Q72.5
Q72.6
Q72.9
M21.9
M00.9(reg)
M13.9
T92.1
T92.2
T92.9
T93.1
T93.2
14
2011-04-25
792
793
794
795
796
797
798
799
Seq skada UNS nedre extrem
Slinkled (Girdlestone)
Stressfraktur UNS
Sympatisk reflexdystrofi
Torticollis, medfödd
Missbildn syndrom extr, medfödda
Missbildning UNS, medfödd
T93.9
M96.8
M84.3
M89.0
Q68.0
Q87.2
Q89.9
800
Traumakoder – yttre orsaker till sjukdom och död
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
Skada/fall W-koder
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
Övriga skador W & X
pga halka, is och snö
snubbling i plan
skridsko, skida, bräda
knuffning, kollision
buren el stödd
från rullstol
från säng
från stol
från annan möbel
från lekredskap på lekplats
i trappa
på el från stege
på el från byggn.ställning
från el genom byggnad
från träd
från stup
dykning, hopp i vatten
mellan plan
från toalettstol
UNS
W00.
W01.
W02.
W03.
W04.
W05.
W06.
W07.
W08.
W09.
W10.
W11.
W12.
W13.
W14.
W15.
W16.
W17.
W18.
W19.
Skadad av (kontakt med)
glas
W25.
kniv
W26.
handverktyg
W27
gräsklippare
W28
motordrivet handverktyg/hushållsmaskin W29
jordbruksmaskin
W30
Maskin ospec
W31.
skott
W34.
Främmande kropp som trängt genom huden
Spiktramp, sticka
W45
Skadad (biten) av
slagsmål utan vapen
systematisk misshandel
slagit sig/törnat mot annan person
Knuffad/nedtrampad av folkmassa
hund
annat däggdjur
kräldjur
Skadad av fysiskt föremål UNS
Y04.9
Y04.
W51.
W52.
W54.
W55.
W59.
W64.
Självdestruktiv skada
skott
skärande föremål
hopp
X73.
X78.
X80.
Exponering för (kontakt med)
explosion
W40.
15
2011-04-25
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
högtrycksstråle
elektricitet
extrem naturlig kyla
rök, eld
överansträngning, lyft
W41.
W87.
X31.
X09.
X50.
Fotgängare
kollision med person & fall
trafikolycka motorfordon
annan transportolycka
W03.9
V09.2
V09.9
Tågolycka
På- och avstigning
Fall ombord
Fall från tåg
Urspårning
Tågkollision
V81.4
V81.5
V81.6
V81.7
V81.2
Olycka med
Terrängfordon
Vattenfarkost, båt
Flyg (motor) UNS
Ballong
Drakflyg
Segelflyg
Fallskärm
V86.
V91.9
V95.9
V96.0
V96.1
V96.2
V97.2
Platskod i fjärde position:
.0 ostad, bostadsområde
.1 örläggning, fängelse, gruppboende,
ldreboende inkl servicehus och sjukhem
.2 kola, sjukhus, offentlig lokal
.3 drottsanläggning
.4 ata, väg, trottoar
.5 utiksområde,serviceområde
.6 industriområde, byggarbetsplats
.7 antbruksområde
.8 vrigt spec
.9 NS
Aktivitetskod i femte position:
0 drott
1 ek & fritid
2 örvärvsarbete
3 emarbete, studier
4 DL-aktivitet övrig
8 Andra spec aktiviteter
9 NS
16
2011-04-25
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
17
2011-04-25
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
18
2011-04-25
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
Transportolyckor V (urval)
1033
Handled/hand
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
Region D
Traumadiagnoser
Fjärde position V10-20
V30-V70
.4 förare trafik
.5
.5 passagerare trafik
.6
.9 UNS trafik
.9
För femte position se”Aktivitetskod i femte position” på sidan 14
Skadad genom kollision med/mot
Person Cykel MC
Djur
Moped
Bil
Lastbil
Buss
Tåg
Annat Före- Vurpa
fordon mål
Olycka
Cykel
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
Mc/Moped
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
Bil
V40
V41
V42
V43
V44
V45
V46
V47
V48
Lastbil
V60
V61
V62
V63
V64
V65
V66
V67
V68
Buss
V70
V71
V72
V73
V74
V75
V76
V77
V78
V80.1
V80.2
V80.3
V80.4
V80.4
V80.6
V80.7
V80.8
V80.0
Ryttare
S60 Kontusion
Finger UNS
Handled/hand
S61 Sårskada
Finger UNS
med nagelskada
Handled/hand UNS
S62 Fraktur (Sluten/öppen)
Distal radiusfraktur
Distal radius/ulna
Scaphoideumfraktur
Övriga carpalben
Metacarp I (Bennetts fr)
Övriga metacarpale
Fraktur på tumme
Fraktur övriga fingrar
S63 Luxation/distorsion
Luxation i handled
Luxation i finger eller tumme
Lig. ruptur handled
Lig. ruptur finger
Distorsion handled
Distorsion finger
S64 Nervskada
N. ulnaris
N. medianus
N. radialis
Tumnerv
Fingernerv
S65 Kärlskada
A. ulnaris
S60.0
S60.2
S61.0
S61.1
S61.9
S52.50/51
S52.60/61
S62.00/01
S62.10/11
S62.20/21
S62.30/31
S62.50/51
S62.60/61
S63.0
S63.1
S63.3
S63.4
S63.5
S63.6
S64.0
S64.1
S64.2
S64.3
S64.4
S65.0
19
2011-04-25
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
A. radialis
Ytliga palmarbågen
Djupa palmarbågen
Tummens kärl
Annat finger
S66 Muskel/sena
Tummens långa böjare
Övr långa böjsenor
Tummens långa sträckare
Övriga sträcksenor
Tummens korta senor
Fingrarnas korta senor
Multipla böjmuskler/senor
Mulitpla sträckmuskler/senor
S67 Klämskador
Fingrar, tumme
Hand
S68 Traumatisk amputation
av tumme
av ett finger
av flera fingrar
av fingrar och hand/sned
i handledsnivå
T23 Brännskada
Ospecifik
Grad 1
Grad 2
Grad 3
Köldskada
Ytlig köldskada
med vävnadsnekros
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
Övriga diagnoser
S65.1
S65.2
S65.3
S65.4
S65.5
S66.0
S66.1
S66.2
S66.3
S66.4
S66.5
S66.6
S66.7
S67.0
S67.8
S68.0
S68.1
S68.2
S68.3
S68.4
T23.0
T23.1
T23.2
T23.3
T33.5
T34.5
SKELETT
Fibrös dysplasi
Solitär bencysta
Lunatummalaci (Kienböck)
Postraum osteonekros (scaph)
Kartilaginär exostos
M85.0D
M85.4D
M93.1
M87.2D
D16.1
LEDER
CMC I artros primär ensidig
CMC I artros posttraum ensidig
CMC I artros sekundär ensidig
DIP-leds artros (Heberden)
PIP-leds artros (Bouchard)
Primär artros övrig
Posttraumatisk artros
Sekundär artros
Reaktiv artrit UNS
Reumatoid artrit seropos
Reumatoid artrit UNS
Psoriasisartrit
Juvenil reumatoid artrit
Gikt, idiopatisk
Pyrofosfatartrit
Kristallartrit UNS
Villonodulär synovit
Ospecifik synovit
Fri kropp i led
Recidivluxation/subluxation
Ledutgjutning
M18.1
M18.3
M18.5
M15.1
M15.2
M19.0D
M19.1D
M19.2D
M02.9D
M05.8D
M06.9D
M07.3D*
M08.0D
M10.0D
M11.8D
M11.9D
M12.2D
M65.9D
M24.0D
M24.4D
M25.4D
MUSKLER & MJUKDELAR
Muskelruptur (ej traumatisk)
M62.1D
Muskelatrofi
M62.5
20
2011-04-25
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
Muskelöveransträngning
M62.6
Spontanrupt sträcksena,
(mallet finger)
M66.2D
Spontanruptur böjsena
M66.3D
de Quervains sjd
M65.4
Krep. tenosynovit (hand)
M70.0
Tenosynovit UNS
M65.9D
Triggerfinger
M65.3
Ganglion
M67.4D
Bursit i hand
M70.1
Kompartmentsyndrom,akut
T79.6
Kompartmentsyndrom, icke traum M62.2
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
SPECIELLA FRAKTURER & BEH.KOMPL
Felläkning av fraktur
M84.0D
Utebliven läkning/pseudartros
M84.1D
Fördröjd frakturläkning
M84.2D
Stressfraktur
M84.3D
Pseudartros efter artrodes
M96.0D
Fraktur efter implantatkirurgi
M96.6D
Infektion efter osteosyntes
T84.6 D
Algoneurodystrofi
M89.0D
1194
ÖVRIGA DIAGNOSER
NERVER
Carpaltunnelsyndrom
Ulnarisentrapment
Radialisentrapment
G56.0
G56.2D
G56.3D
FÖRVÄRVADE DEFORMITETER
Dupuytrens kontraktur
M72.0
Kontraktur i handled/fingrar
M24.5D
Ankylos
M24.6D
Boutonnière
M20.0
Dropphand
M21.3
Klohand, klubbhand
M21.5
Böjdeformitet
M21.2
Ärrkontaktur
L90.5
INFEKTIONER
Artrit - staphylokocker
Artrit - streptokocker
Artrit purulent UNS
Akut hematogen osteomyelit
Annan akut osteomyelit
Kronisk osteomyelit
Abscess cutan
Abscess djup
Abscess i senskida
Annan inf tenosynovit
M00.0D
M00.2D
M00.9D
M86.0D
M86.1D
M86.6D
L02.4
L03.1
M65.0
M65.1
TUMÖRER
Benign skelettumör
Benign mjukdelstumör
Benign perifer nervtumör
Malign skelettumör
Malign mjukdelstumör
Skelettmetastas
Benfraktur vid tumör
D16.1
D21.1
D36.1
C40.1
C49.1
C79.5
M90.7D*
(se sidan 9 för ++ koder)
forts. nästa sida
21
2011-04-25
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
Främmande kroppsgranulom i hud
Ledlaxitet (generell)
Ledvärk ospecifik
Muskelvärk ospecifik
Smärta ospecifik
L92.3
M35.7
M25.5D
M79.1D
M79.6D
Sequele trauma
Alltid sekundär diagnos. Skall kombineras t.ex. med diagnoser för fördröjd frakturläkning, pseudartros, smärta + Y-nr nedan
T92 Övre extremitet
Sårskada
T92.0
Fraktur hand
T92.2
Lux/dist.
T92.3
Nervskada
T92.4
Muskel/sena
T92.5
Klämskada/traum amp
T92.6
Kärlskada (o andra specif)
T92.8
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
Sequele Y-nr
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
Operationer handled, hand och fingrar ND
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
NDA
Diagnostiska ingrepp
TND00
TND05
TND10
TND11
TND50
XNX00
NDA0y
NDA1y
NDA11
NDA2y
NDA21
NDA3y
Punktion av mjukdel (ganglion)
Incision (abscess)
Artrocentes
Injektion i led
Implantation av skelettmarkör
Mätning av muskeltryck
Exploration av mjukdelar
Exploration av led
Diagnostisk artroskopi
Biopsi av mjukdelar
Artroskopisk biopsi
Benbiopsi
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
NDB
Primär ledprotesop
NDB09
NDB19
NDB29
NDB39
NDB49
NDB59
NDB89
NDB99
Prim halvprotes cementfri
Prim halvprotes m cement
Prim totalprotes cementfri
Prim totalprotes hybridteknik
Prim totalprotes m cement
Prim totalprotes CMC/MCP
Prim totalprotes i fingerled
Annan primär ledprotesop
1249
1250
1251
1252
1253
NDC
Sek ledprotesoperation
NDC09
NDC19
NDC29
NDC39
Sek halvprotes cementfri
Sek halvprotes m cement
Sek totalprotes cementfri
Sek totalprotes hybridteknik
Sen kompl. motorfordonsolycka
Y85.0
Sen kompl. annan transportolycka Y85.9
Sen kompl. annan olycka
Y86.9
Sen effekt av missöde, kir/med beh Y88.1
Sen effekt av missöde, instr/material Y88.2
Sen effekt av kir/med åtg/behandling eller
sen komplikation till behandling
Y88.3
y i femte position ersätts där ej annat anges med: 0 = Perkutan/sluten, 1 = Artroskopisk, 2 = Öppen
Tilläggskod vid bl.a frakturkirurgi
Artroskopiskt assisterad op: +ZXC85
HÖ=ZXA00, VÄ=ZXA05, BILAT=ZXA10
ZXB00=lateralt, ZXB10=medialt, ZXB20=lat och med
22
2011-04-25
1254
1255
1256
1257
NDC49
NDC59
NDC89
NDC99
Sek totalprotes m cement
Sek ledprotes CMC/MCP
Sek ledprotes i fingerled
Annan sekundär ledprotesop
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
NDE
Op ledkapslar/ledband
NDE0y
NDE1y
NDE2y
NDE4y
NDE5y
NDE9y
Incision/sutur av ledkapsel
Transc/excision av ligament
Sutur/reinsertion av ligament
Rekonstr av ligament
Rekonstr av lig m främ mtrl
Annan op ledkapsel/ledband
1265
1266
1267
1268
1269
1270
NDF
Op ledhinnor/ledytor
NDF0y
NDF1y
NDF2y
NDF3y
NDF9y
Total synovektomi
Partiell synovektomi
Fixation av ledytefragment. Inkl fragment av brosk eller ben och brosk vid osteokondrit eller trauma
Partiell excision av brosk
Annan op på ledhinna/ledyta
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
NDG
Rekonstruktion & artrodes
NDG0y
NDG1y
NDG2y
NDG4y
NDG5y
NDG9y
Excisionsartroplastik
Interpositionsartroplastik
Annan artroplastik, ej protes
Artrodes med intern fixation
Artrodes med extern fixation
Annan rekonstr eller artrodes
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
NDH
Luxation, fri kropp
NDH0y
NDH1y
NDH2y
NDH3y
NDH4y
NDH5y
NDH7y
Reposition av handled
Reposition av fingerled
Reposition av luxerad protes
Adherenslösning
Extraktion av främ/fri kropp
Exc intraart exostos/osteofyt
Op för recidiverande luxation
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
NDJ
Op för fraktur eller pseudartros
NDJ09
NDJ19
NDJ29
NDJ39
NDJ49
NDJ59
NDJ69
NDJ79
NDJ89
NDJ99
Sluten reposition
Öppen reposition
Extern fixation
Osteosyntes med bioimplantat
Osteosyntes med cerklage, stift
Osteosyntes med märgspik
Osteosyntes m platta /skruvar
Osteosyntes med skruvar
Osteosyntes komb metod
Annan frakturkirurgi
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
NDK
Operationer på ben
NDK09
NDK19
NDK29
NDK39
NDK49
NDK59
NDK69
NDK79
NDK89
NDK99
Exc av benfragment el sekvester
Part/total exc av ben/exostos
Fenestrering av ben
Curettage av bencysta
Epifyseodes
Vinkel/rotations- osteotomi
Förkortn-/förlägn-osteotomi
Bentransportoperation
Epifysdistraktion
Annan operation på ben
1311
NDL
Op muskler & senor
y i femte position ersätts med:
0 = radiokarpalled, 1=intercarpalled, 2=första CMC, 3=annan CMC, 4=första MCP, 5=annan MCP, 6=IP-led, 7=annan led
23
2011-04-25
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
NDL09
NDL19
NDL29
NDL39
NDL49
NDL59
NDL69
NDL79
NDL89
NDL99
Friläggning av muskel
Sutur/rekonstr av muskel
Transposition av muskel
Myotomi eller tenotomi
Sutur/reinsertion av sena
Tenolys eller tenosynovekt
Tenodes, förkortn, förlängn
Excision av muskel el sena
Transposition av sena
Annan op på muskel el sena
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
NDM
Op fascia/senskida/bursa
NDM09
NDM19
NDM29
NDM39
NDM49
NDM59
NDM69
NDM79
NDM99
Fasciotomi
Dupuytren op
Sutur av fascia eller senskida
Excision av ganglion
Klyvning av senskida
Partiell excision av senskida
Rekonstruktion av pulley
Excision av bursa
Annan op på dessa strukturer
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
NDN
Transplantationer
NDN09
NDN19
NDN29
NDN39
Autotransplantation av ben
Homotransplantation av ben
Heterotransplantation av ben
Transplantation av sena
(+ZZ-koder, se sidan 21)
Av brosk, periost eller fascia
Annan transplantation
(+ZZ-koder)
1341
1342
1343
1344
1345
NDP
Re- & autotransplantation
NDP09
NDP19
NDP29
Replantation av finger
Autotransp/transpos finger
Replantation av hand
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
NDQ
Amputationer inkl revision
NDQ09
NDQ11
NDQ12
NDQ13
NDQ14
NDQ15
NDQ16
NDQ29
NDQ99
Exartikulation i handled
Amputation i karpalregion
Amputation i MCP-region
Total amputation av tumme
Partiell amputation av tumme
Total amp av annat finger
Partiell amp av annat finger
Revision av exart/amp
Annan amputationsrel op
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
NDR
Op för tumörer
NDR09
NDR19
NDR29
NDR39
NDR49
NDR59
NDR79
NDR99
Intralesionell exc mjukdelstumör
Marginell exc av mjukdelstumör
Vid exc av mjukdelstumör
Kompartmentell exc. mjukdelstumör
Intralesionell exc. skeletttumör
Marginell exc. skelett-tumör
NDR69 Vid exc. skelett-tumör
Kompartment exc skelett-tumör
Annan operation för tumör
1366
1367
1368
1369
1370
NDS
Op vid infektion
NDS09
NDS19
NDS29
NDS39
Incision/debridering mjukdelsinf
Incision/debridering vid septisk artrit
Incision/debridering vid osteit
Implant läkem mjukdelsinf
NDN49
NDN99
24
2011-04-25
1371
1372
1373
NDS49
NDS59
NDS99
Implant läkem septisk artrit
Implant läkemedel vid osteit
Annan op vid infektion
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
NDT
Korrektiva operationer
NDT09
NDT19
NDT39
NDT49
NDT69
NDT79
NDT99
Avlägsn främmande kropp, vävnad
Mobilisering av led
Korrektion m mjukdelskir
Korrektion m ext/int fix
Pollicisation
Falangisering av metacarpal
Annan op handled eller hand
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
NDU
Extr.implantat /ex fix
NDU09
NDU19
NDU29
NDU39
NDU49
NDU69
NDU89
Extrakt halvprotes handled
Extrakt totalprotes handled
Extrakt protes annan led
Extrakt av ext fixationsmtrl
Extrakt av int fixationsmtrl
Extrakt av ligamentprotes
Extrakt implantat infbeh
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
NDW
Reop handled & hand
NDW49
NDW59
NDW69
NDW79
NDW89
NDW99
Sutur av sårruptur
Reop för sårinfektion
Reop för djup infektion
Reop för sårblödn/hematom
Reop för djup blödning
Annan reoperation
1397
1398
1399
1400
1401
1402
TND
Stödförband
TND30
TND31
TND32
TND33
TND40
Mjuk ortos
Prefab ortos
Modellerbar skena/gips
Modellerbar cirkulär ortos/gips
Extern sträckbehandling
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
QC
Sårbehandling
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
AC Op på perifera nerver
Tilläggskoder
ZZA00
Fritt delhudstranplantat
ZZA50
Fritt fullhudstransplantat
QCA00
Punktion (även hematom)
QCA10
Incision (även hematom)
QCB00
Sutur av sår
QCB10
Omläggning
QCB05
Sårrevision
QCC00
Exc främmande kropp, subcutan
QCG30
Sek.sutur (inkl traktion)
QCE35
Rekonstr av huddefekt
QCH00
Avlägsnande av fingernagel
y i femte position 1=n. medianus, 2=n. radialis, 3=n. Ulnaris, 9= annan
Tilläggskoder:
Artroskopiskt assisterad op: ZXC85
TAC00
Blockad av perifer nerv
ACA1y
Explor av perifer nerv
ACB1y
Exstirp av patol förändring i nerv
ACB2y
Sutur av nerv
ACC1y
Transc av perifer nerv
ACC2y
Rekonstruktion av nerv
ACC4y
Transposition av perifer nerv
ACC5y
Dekompr av nerv (adh.lösn)
GAE40
Op för thoracic outlet syndrom
(revben el mjukdel)
25
2011-04-25
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
ZZ-koder
1451
Praxis för kodning
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
Scaphoideumfraktur – så här bör det se ut!
1477
Armbågsled/underarm
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
Region C
Traumadiagnoser
Specificering av fria transplantat och lambåer
ZZA50
Fritt fullhudstranplantat, auto
ZZA52
Fritt fullhudstransplantat, homo
ZZA54
Fritt fullhudstransplantat, hetero
ZZB20
Palmaris longus
ZZB40
Annat fritt sentransplantat
ZZC00
Fascia
ZZE00
Skelettmuskel
ZZF00
Fettvävnad
ZZG00
Brosk, auto
ZZG05
Brosk, homo
ZZH00
Periost
ZZJ00
Perichondrium
ZZK00
Nerv
ZZP00
Ven
ZZR00
Hudlambå
ZZS00
Rotationslambå
ZZS40
V–Y eller Y–V
ZZS45
Z-plastik
Första besöket på ortoped-AKM
S62.00
(scaphoideumfraktur)
W01.03
(snubblat i bostaden under städning)
TND32
(gipsskena)
För ev. dagkirurgisk åtgärd tillkommer t.ex.:
NDJ09
(sluten reposition)
NDJ49
(Stiftfixation)
56
(IVRA)
Andra besöket på ortopeden
S62.00
(scaphoideumfraktur)
W01.03
(snubblat i bostaden under städning)
Tredje besöket på ortopeden (frakturen är läkt)
Z09.4D
(frakturkontroll handled)
S62.00
(scaphoideumfraktur)
W01.03
(snubblat i bostaden under städning)
DN001
(ev. borttagande av gips)
Patienten avslutas...
Vid senare besök (ny remiss) pga besvär:
M25.5D
(värk i handen)
T92.2
(sena besvär fraktur handled)
Y86.9
(seq. olycksfall)
Intyg till försäkringsbolag efter ett år
Z02.7
Intygsundersökning
S50 Kontusion
Armbåge
Underarm UNS
S51 Sårskada
Armbåge
Underarm
S52 Fraktur (Sluten/öppen)
Övre ulna (även Monteggia)
Övre delen av radius
S50.0
S50.1
S51.0
S51.9
S52.00/01
S52.10/11
26
2011-04-25
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
Ulnaskaftet
Radiusskaftet
Ulna + radiusskaft
Nedre delen radius
(Colles’, Smith’s)
Nedre delen av ulna+radius
Nedre delen ulna
S53 Luxation /distorsion
Lux av radiushuvudet
(även piglux)
Luxation armbågsled
Ruptur radial collig
Ruptura ulnar collig
Distorsion armbåge
S54 Nervskada
N. ulnaris
N. medianus
N. radialis
Sensorisk nerv
S55 Kärlskada
A. ulnaris
A. radialis
Underarms-ven
S56 Muskel/sena
Tummens böjmuskel
Fingrarnas böjmuskler
Övriga böjmuskler
Tummens ext/abd muskel
Fingrarnas ext.muskler
Övriga extensorer
S57 Klämskador
Armbåge
Underarm
S58 Traumatisk amputation
Armbågsnivå
Underarm
T22 Brännskada
Ospecifik
Grad 1
Grad 2
Grad 3
Köldskada
Ytlig köldskada
- med vävnadsnekros
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
Övriga diagnoser
S52.20/21
S52.30/31
S52.40/41
S52.50/51
S52.60/61
S52.80/81
S53.0
S53.1
S53.2
S53.3
S53.4
S54.0
S54.1
S54.2
S54.3
S55.0
S55.1
S55.2
S56.0
S56.1
S56.2
S56.3
S56.4
S56.5
S57.0
S57.8
S58.0
S58.1
T22.0
T22.1
T22.2
T22.3
T33.4
T34.4
SKELETT
Fibrös dysplasi
Solitär bencysta
Osteonekros, idiopatisk aseptisk
Osteonekros eft. tid. skada
Osteochondritis dissecans
Cartilaginär exostos
M85.0C
M85.4C
M87.0C
M87.2C
M93.2C
D16.0
LEDER
Primär artros
Posttraumatisk artros
Sekundär artros
Reaktiv artrit UNS
Reumatoid artrit seropos
Reumatoid artrit UNS
Psoriasisartrit (+ L40.5)
Juvenil reumatoid artrit
Gikt, idiopatisk
Pyrofosfatartrit
M19.0C
M19.1C
M19.2C
M02.9C
M05.8C
M06.9C
M07.3C*
M08.0C
M10.0C
M11.8C
27
2011-04-25
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
Kristallartrit UNS
Villonodulär synovit
Synovial chondromatos
Ospecifik synovit
Fri kropp i led
Recidivluxation/subluxation
Hemartros, spontan
Ledutgjutning
Ledlaxitet (generell)
M11.9C
M12.2C
D21.1
M65.9C
M24.0C
M24.4C
M25.0
M25.4C
M35.7
MUSKLER & MJUKDELAR
Muskelruptur (ej traumatisk)
M62.1C
Muskelatrofi
M62.5
Överansträngning av muskel
M62.6
Spontanruptur sträcksena
M66.2C
Spontanruptur böjsena
M66.3C
Olecranonbursit
M70.2
Kompartmentsyndrom, akut
T79.6
Kompartmentsyndrom icke traum M62.2
NERVER
Radialisentrapment
Ulnarisentrapment
G56.3C
G56.2C
FÖRVÄRVADE DEFORMITETER
Cubitus valgus
M21.0C
Cubitus varus
M21.1C
Böjdeformitet
M21.2
Kontraktur i armbågsled
M24.5C
Ankylos
M24.6C
Ärrkontraktur
L90.5
INFEKTIONER
Artrit - staph.
Artrit - streptococc
Artrit-infektiös UNS
Akut hematogen osteomyelit
Annan akut osteomyelit
Kronisk osteomyelit
Abscess, ytlig
M00.0C
M00.2C
M00.9C
M86.0C
M86.1C
M86.6C
L02.4
TUMÖRER
Benign mjukdelstumör
Benign skelettumör
Benign perifer nervtumör
Malign mjukdelstumör
Malign skelettumör
Skelettmetastas
D21.1
D16.0
D36.1
C49.1
C40.0
C79.5
SPECIELLA FRAKTURER /BEHANDL.PROBLEM
Felläkning av fraktur
M84.0C
Utebliven läkning/pseudartros
M84.1C
Fördröjd frakturläkning
M84.2C
Stressfraktur
M84.3C
Patol fraktur vid tumör
M90.7C*
Ålderssteoporos m fraktur
M80.8
Pseudartros efter artrodes
M96.0C
Fraktur efter implantatkirurgi
M96.6C
Infektion efter osteosyntes
T84.6 C
Myositis ossificans traumatica
M61.0C
Algoneurodystrofi
M89.0C
ÖVRIGT
Medial epicondylit
Lateral epicondylit
Ledvärk ospecifik
M77.0
M77.1
M25.5C
28
2011-04-25
1620
1621
1622
1623
1624
Muskelvärk ospecifik
Smärta ospecifik
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
Sequele trauma
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
Sequele Y-nr
1643
1644
1645
1646
1647
1648
Operationer på armbåge och underarm NC
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
NCA
Diagnostiska ingrepp
TNC00
TNC05
TNC10
TNC11
TNC50
XNX00
XXA00
NCA0y
NCA1y
NCA11
NCA2y
NCA3y
Punktion av mjukdel (ganglion)
Incision (abscess)
Artrocentes
Injektion i led
Implantation av skelettmarkör
Mätning av muskeltryck
Klinisk us i anestesi
Exploration av mjukdelar
Exploration av armbågsled
Diagnostisk artroskopi
Biopsi av mjukdelar
Benbiopsi
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
NCB
Primär ledprotesop
NCB09
NCB19
NCB29
NCB39
NCB49
NCB59
NCB99
Primär halvprotes cementfri
Primär halvprotes m cement
Primär totalprotes cementfri
Prim totalprotes hybridteknik
Primär totalprotes m cement
Interpositionsartroplastik
Annan primär ledprotesop
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
NCC
Sekundär ledprotesop
NCC09
NCC19
NCC29
NCC39
NCC49
NCC59
NCC99
Sek halvprotes cementfri
Sek halvprotes med cement
Sek totalprotes cementfri
Sek totalprotes hybridteknik
Sek totalprotes med cement
Sek interpositionsprotes
Annan sek ledprotesoperation
M79.1C
M79.6C
(se sidan 9 för ‡ koder)
forts. nästa sida
Alltid sekundär diagnos. Skall kombineras t.ex. med diagnoser för fördröjd frakturläkning, pseudartros, smärta + Y-nr nedan
T92 Övre extremitet
Sårskada
T92.0
Fraktur arm
T92.1
Lux/dist.
T92.3
Nervskada
T92.4
Muskel/sena
T92.5
Klämskada/traum amp
T92.6
Kärlskada (o andra specif)
T92.8
Sen kompl. motorfordonsolycka
Sen kompl. annan transportolycka
Sen kompl. annan olycka
Sen effekt missöde kir/med beh
Sen effekt missöde instr/material
Sen effekt kir/med behandling eller
sen komplikation till behandling
Y85.0
Y85.9
Y86.9
Y88.1
Y88.2
Y88.3
y i femte position ersätts där ej annat anges med: 0 = Perkutan/sluten, 1 = Artroskopisk, 2 = Öppen
Tilläggskod vid bl.a. frakturkirurgi
Artroskopiskt assisterad op: ZXC85
HÖ=ZXA00, VÄ=ZXA05, BILAT=ZXA10
ZXB00=lateralt, ZXB10=medialt, ZXB20 lat och med
29
2011-04-25
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
NCE
Op ledkapslar/ledband
NCE0y
NCE1y
NCE2y
NCE3y
NCE4y
NCE5y
NCE9y
Incision eller sutur av kapsel
Transc/excision av ligament
Sutur/replant av ligament
Transposition av ligament
Rekonstr av ligament
Rekonstr av lig m främ mtrl
Annan op ledkapsel/ledband
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
NCF
Op ledhinnor/ledytor
NCF0y
NCF1y
NCF2y
Total synovektomi
Partiell synovektomi
Fixation av ledytefragment. Inkl
fragment av brosk eller ben och brosk vid osteokondrit eller trauma
Partiell excision av brosk
Annan op ledhinnor/ledytor
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
NCG Rekonstruktion & artrodes
NCG19
NCG29
NCG39
NCG49
NCG59
NCG99
Excisionsartroplastik
(Caput radii resekt)
Interpositionsartroplastik
Annan artroplastik ej protes
Artrodes utan fixmaterial
Artrodes med intern fixation
Artrodes med extern fixation
Annan rekonstr eller artrodes
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
NCH
Luxation, fri kropp
NCH0y
NCH2y
NCH3y
NCH4y
NCH5y
NCH7y
Reposition av armbågsled
Reposition av ledprotes
Lösning av ledadherenser
Extrakt främmande/fri kropp
Exc intraart exostos/osteofyt
Op för recidiverande luxation
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
NCJ
Op fraktur
NCJ09
NCJ19
NCJ29
NCJ39
NCJ49
NCJ59
NCJ69
NCJ79
NCJ89
NCJ99
Sluten reposition
Öppen reposition
Extern fixation
Osteosyntes m bioimplantat
Osteosynt cerklage, stift e d
Osteosyntes med märgspik
Osteosyntes platta /skruvar
Osteosyntes med skruvar
Osteosyntes komb metod
Annan frakturkirurgi
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
NCK
Operationer på ben
NCK09
NCK19
NCK29
NCK39
NCK49
NCK59
NCK69
NCK79
NCK89
NCK99
Exc benfragment el sekvester
Part/total exc ben (exostos)
Fenestrering av ben
Curettage av bencysta
Epifyseodes
Vinkel/rotationsosteotomi
Förkortn/förlängn osteotomi
Bentransportoperation
Epifysdistraktion
Annan operation på ben
1731
1732
1733
1734
1735
NCL
Op muskler och senor
NCL09
NCL19
NCL29
NCL39
Friläggning av muskel
Sutur el rekonstr av muskel
Transposition av muskel
Myotomi eller tenotomi
NCF3y
NCF9y
NCG09
30
2011-04-25
1736
1737
1738
1739
1740
1741
NCL49
NCL59
NCL69
NCL79
NCL89
NCL99
Sutur el reinsertion av sena
Tenolys el tenosynovektomi
Tenodes förkort/förläng sena
Excision av muskel/sena
Transposition av sena
Annan op på muskel el sena
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
NCM
Op fascia, senskida, bursa
NCM09
NCM19
NCM29
NCM39
NCM49
NCM79
NCM99
Fasciotomi
Excision av fascia
Sutur av fascia
Excision av ganglion
Klyvning av senskida
Excision av bursa
Annan op på dessa strukturer
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
NCN
Transplantationer
NCN09
NCN19
NCN29
NCN39
Autotransplantation av ben
Homotransplantation av ben
Heterotransplantation av ben
Transplantation av sena
(+ZZ-koder)
Av brosk, periost eller fascia
Annan transplantation
(+ZZ-koder)
1759
1760
1761
NCP
Replantation
NCP29
Replantation av underarm
1762
1763
1764
1765
1766
NCQ
Amputationer inkl revision
NCQ09
NCQ19
NCQ29
NCQ99
Exartikulation i armbågsled
Amputation av underarm
Revision av exart/amp
Annan amputation
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
NCR
Op för tumörer
NCR09
NCR19
NCR29
NCR39
NCR49
NCR59
NCR69
NCR79
NCR99
Intralesionell exc mjukdelstumör
Marginell exc av mjukdelstumör
Vid exc av mjukdelstumör
Kompartmentell exc mjukdelstumör
Intralesionell exc skelett-tumör
Marginell exc skelett-tumör
Vid exc skelett-tumör
Kompartmentell exc skelett-tumör
Annan operation för tumör
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
NCS
Op vid infektion
NCS09
NCS19
NCS29
NCS39
NCS49
NCS59
NCS99
Incision/debridering mjukdelsinf
Incision/debridering vid septisk artrit
Incision/debridering vid osteit
Implant läkem mjukdelsinf
Implant läkem septisk artrit
Implant läkemedel vid osteit
Annan op vid infektion
1785
1786
1787
1788
1789
1790
NCT
Korrektiva op
NCT09
NCT19
NCT39
NCT49
NCT99
Exc främmande kropp vävnad
Mobilisering av armbågsled
Korrektion med mjukdelskir
Korrektion med ext/int fix.
Annan korrektionsoperation
1791
NCU
Extr implantat /ex fix
NCN49
NCN99
31
2011-04-25
1792
1793
1794
1795
1796
1797
NCU09
NCU19
NCU39
NCU49
NCU69
NCU89
Extraktion av halvprotes
Extraktion av totalprotes
Extrakt av ext fixmaterial
Extrakt av int fixmaterial
Extraktion av ligamentprotes
Extraktion implantat infbeh
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
NCW
Reoperationer
NCW49
NCW59
NCW69
NCW79
NCW89
NCW99
Sutur av sårruptur
Reop för ytlig sårinfektion
Reop för djup infektion
Reop för sårblödn /hematom
Reop för djup blödning
Annan reoperation
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
TNC
Stödförband efter skada /op
TNC30
TNC31
TNC32
TNC33
TNC34
TNC39
TNC40
Mjuk ortos (ex.slynga)
Prefab ortos
Modellerbar skena/gips
Modellerbar cirkulär ortos/gips
Thorakobrachialgips
Annan bandagering
Extern sträckbehandling
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
QC
Sårbehandling
1825
1826
1827
1828
1829
1830
PB
Op på blodkärl
PBA20
PBB20
PBC20
PBC30
Explor av a brachialis
Lig av a brachialis
Sutur av a brachialis
Sutur av a radialis/ulnaris
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
AC Op på perifera nerver
1845
1846
1847
1848
1849
Praxis för kodning
Tilläggskoder
ZZA00
Fritt delhudstranplantat
ZZA50
Fritt fullhudstransplantat
QCA00
Punktion (även hematom)
QCA10
Incision (även hematom)
QCB00
Sutur av sår
QCB10
Omläggning
QCB05
Sårrevision
QCC00
Exc främmande kropp subcutan
QCG30
Sek.sutur (inkl traktion)
QCE35
Rekonstr av huddefekt
y i femte position 1=n. medianus, 2=n. radialis, 3=n. ulnaris, 9= annan
Tilläggskoder:
Artroskopiskt assisterad op: ZXC85
TAC00
Blockad av perifer nerv
ACA1y
Explor av perifer nerv
ACB1y
Exstirp av patol förändring i nerv
ACB2y
Sutur av nerv
ACC1y
Transc av perifer nerv
ACC2y
Rekonstruktion av nerv
ACC4y
Transposition av perifer nerv
ACC5y
Dekompr av nerv (adh.lösn)
GAE40
Op för thoracic outlet syndrom
(revben el mjukdel)
Distal radiusfraktur - till exempel!
Första besöket på ortoped-AKM
S52.50
(distal radiusfraktur)
W01.03
(snubblat i bostaden under städning)
32
2011-04-25
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
TNC32
(gipsskena)
För ev. dagkirurgisk åtgärd tillkommer t.ex.:
NCJ49
(Osteosyntes med stift o cerclage)
NCJ19
(öppen reposition)
56
(IVRA)
Andra besöket på ortopeden
S 52.50
(distal radiusfraktur)
W01.03
(snubblat i bostaden under städning)
Tredje besöket på ortopeden (frakturen är läkt)
Z09.4C
(frakturkontroll handled)
S52.50
(distal radiusfraktur)
W01.03
(snubblat i bostaden under städning)
DN001
(ev. borttagande av gips)
Patienten avslutas...
Vid senare besök (ny remiss) pga besvär:
M25.5C
(värk i handleden)
T92.1
(sena besvär fraktur arm)
Y86.9
(seq. olycksfall)
Intyg till försäkringsbolag efter ett år
Z02.7
Intygsundersökning
1871
Axelled/överarm
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
Region B
Traumadiagnoser
S40 Kontusion
Axel + överarm
S41 Sårskada
Skuldra
Överarm
S42 Fraktur (Sluten/öppen)
Klavikel
Skulderblad
Humerus övre
Humerusskaft
Nedre humerus
S43 Luxation/distorsion
Axelledsluxation
AC-leds lux
Sternoclav.leds lux
Distorsion skulderled
Distorsion AC-led
Distorsion SC-led
S44 Nervskada
Brachialplexus
N. ulnaris
N. medianus
N. radialis
N. axillaris
N. musculocutaneus
Sensorisk nerv
S45 Kärlskada
A. axillaris
A. brachialis
V. axillaris/brachialis
S46 Muskel/senskada
Rotatorcuff
Biceps långa
Biceps korta
Triceps
Distal bicepsruptur
S47 Klämskador
Klämskada
S40.0
S41.0
S41.1
S42.00/01
S42.10/11
S42.20/21
S42.30/31
S42.40/41
S43.0
S43.1
S43.2
S43.4
S43.5
S43.6
S14.3
S44.0
S44.1
S44.2
S44.3
S44.4
S44.5
S45.0
S45.1
S45.2
S46.0
S46.1
S46.2
S46.3
S46.8
S47.9
33
2011-04-25
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
S48 Traumatisk amputation
Skulderled
Överarm
T22 Brännskada
Ospecifik
Grad 1
Grad 2
Grad 3
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
Övriga diagnoser
Köldskada
Ytlig köldskada
- med vävnadsnekros
S48.0
S48.1
T22.0
T22.1
T22.2
T22.3
T33.4
T34.4
SKELETT
Osteogenesis imperfecta
Fibrös dysplasi
Solitär bencysta
Osteonekros, idiopatisk aseptisk
Osteonekros eft. tid. skada
Osteolys (clavikel)
Osteochondritis dissecans
Cartilaginär exostos
Q78.0
M85.0B
M85.4B
M87.0B
M87.2B
M89.5B
M93.2B
D16.0
LEDER
Primär artros
Posttraumatisk artros
Annan sekundär artros
Reaktiv artrit UNS
Reumatoid artrit seropos
Reumatoid artrit UNS
Psoriasisartrit (+L40.5)
Juvenil reumatoid artrit
Gikt, idiopatisk
Pyrofosfatartrit
Kristallartrit UNS
Villonodulär synovit
Synovial chondromatos
Ospecifik synovit
Fri kropp i led
Recidivluxation/subluxation
Hemartros, spontan
Ledutgjutning
M19.0B
M19.1B
M19.2B
M02.9B
M05.8B
M06.9B
M07.3B*
M08.0B
M10.0B
M11.8B
M11.9B
M12.2B
D21.1
M65.9B
M24.0B
M24.4B
M25.0
M25.4B
MUSKLER & MJUKDELAR
Muskelruptur (ej traumatisk)
Muskelatrofi
Överansträngning av muskel
Spontanruptur sträcksena
Spontanrupt. böjsena (biceps)
Adhesiv capsulit (frozen shoulder)
Rotatorcuffsyndrom (inkl. ruptur)
Bicepstendinit/os
Tendinitis calcarea
Impingement syndrom
Bursit i skulderled
Kompartmentsyndrom, akut
Kompartmentsyndrom, icke traum
NERVER
Toraxapertursyndrom
Radialisentrapment
Suprascapularis entrapment
M62.1B
M62.5
M62.6
M66.2B
M66.3B
M75.0
M75.1
M75.2
M75.3
M75.4
M75.5
T79.6
M62.2
G54.0
G56.3B
G56.8B
FÖRVÄRVADE DEFORMITETER
Kontraktur axelled
M24.5B
34
2011-04-25
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ankylos
Ärrkontraktur
M24.6B
L90.5
INFEKTIONER
Artrit - staph.
Artrit - streptococc
Artrit - infektiös UNS
Akut hematogen osteomyelit
Annan akut osteomyelit
Kronisk osteomyelit
Tbc-artrit (+A18.0)
Abscess, ytlig
M00.0B
M00.2B
M00.9B
M86.0B
M86.1B
M86.6B
M01.1B*
L02.4
2019
2020
2021
2022
Sequele trauma
2023
Sårskada
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Sequele Y-nr
2033
2034
2035
2036
2037
2038
NB Operationer på axel och överarm (inkl skapula/klavikel)
TUMÖRER
Benign mjukdelstumör
Benign skelettumör
(scapula + långa ben)
Benign perifer nervtumör
Malign mjukdelstumör
Malign skelettumör
(scapula + långa ben)
Skelettmetastas
D21.1
D16.0
D36.1
C49.1
C40.0
C79.5
FRAKTURER & BEH. PROBLEM
Felläkning av fraktur
M84.0B
Utebliven läkning/pseudartros
M84.1B
Fördröjd frakturläkning
M84.2B
Stressfraktur
M84.3B
Benfraktur vid tumör
M90.7B*
Åldersosteoporos m fraktur
M80.8
Pseudartros efter artrodes
M96.0B
Fraktur efter implantatkirurgi
M96.6B
Infektion efter osteosyntes
T84.6 B
ÖVRIGT
Ledlaxitet (generell)
Algoneurodystrofi
Ledvärk UNS
Myalgi UNS
Smärta ospecifik
(se sidan 9 för ‡ koder)
M35.7
M89.0B
M25.5B
M79.1B
M79.6B
Alltid sekundär diagnos. Skall kombineras t.ex. med diagnoser för fördröjd frakturläkning, pseudartros, infektion, smärta + Ynr nedan
T92 Övre extremitet
Sen kompl. motorfordonsolycka
Sen kompl. annan transportolycka
Sen kompl. annan olycka
Sen effekt missöde kir/med beh
Sen effekt missöde instr/material
Sen effekt kir/med behandling eller
sen komplikation till behandling
T92.0
Fraktur axel
T92.1
Lux/dist.
Y85.0
Y85.9
Y86.9
Y88.1
Y88.2
Y88.3
y i femte position ersätts där ej annat anges med: 0 = Perkutan/sluten, 1 = Artroskopisk, 2 = Öppen
Tilläggskod bl.a vid frakturbehandling:
Artroskopiskt assisterad op: ZXC85
HÖ=ZXA00, VÄ=ZXA05, BILAT=ZXA10
ZXB00=lateralt, ZXB10=medialt, ZXB20 lat och med
35
T
2011-04-25
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
NBA
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
NBB
Primär ledprotesop
NBB09
NBB19
NBB29
NBB39
NBB49
NBB99
Primär halvprotes cementfri
Primär halvprotes m cement
Primär totalprotes cementfri
Prim totalprotes hybridteknik
Primär totalprotes m cement
Annan primär ledprotesop
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
NBC
Sekundär ledprotesop
NBC09
NBC19
NBC29
NBC39
NBC49
NBC99
Sek halvprotes cementfri
Sek halvprotes med cement
Sek totalprotes cementfri
Sek totalprotes hybridteknik
Sek totalprotes med cement
Annan sek ledprotesoperation
NBE
Op ledkapslar/ledband
NBE0y
NBE1y
NBE2y
NBE3y
NBE4y
NBE5y
NBE9y
Incision /sutur av ledkapsel
Transc /excision av ligament
Sutur /replant av ligament
Transposition av ligament
Rekonstr av ligament
Rekonstr av lig m främ mtrl
Annan op ledkapsel /ledband
2078
2079
2080
2081
2082
2083
NBF
Op ledhinnor /ledytor
NBF0y
NBF1y
NBF2y
NBF3y
NBF9y
Total synovektomi
Partiell synovektomi
Fixation av ledytefragment. Inkl fragment av brosk eller brosk och ben efter osteokondrit eller trauma
Partiell excision av brosk
Annan op ledhinnor /ledytor
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
NBG
Rekonstruktion & artrodes
NBG09
NBG29
NBG39
NBG49
NBG59
NBG99
Excisionsartroplastik
(AC-ledsresekt)
Annan artroplastik ej protes
Artrodes utan fix.material
Artrodes med intern fixation
Artrodes med extern fixation
Annan rekonstr eller artrodes
2092
2093
2094
2095
2096
2097
NBH
Luxation, fri kropp
NBH0y
NBH1y
NBH2y
NBH3y
NBH4y
Reposition av humskapled
Repos av AC-led /SC-led
Reposition av luxerad protes
Lösning av ledadherenser
Extrakt främmande/fri kropp
Diagnostiska ingrepp
TNB00
Punktion av mjukdel (ganglion)
TNB05
Incision (abscess)
TNB10
Artrocentes
TNB11
Injektion i led
TNB50
Implantation av skelettmarkör
XXA00
Klinisk us i anestesi
XNX00
Mätning av muskeltryck
XNB00
Subacromial blockad
NBA0y
Exploration av mjukdelar
NBA1y
Exploration av axelled
NBA11
Diagnostisk artroskopi
NBA2y
Biopsi av mjukdelar
NBA21
Artroskopisk biopsi
NBA3y
Benbiopsi
36
2011-04-25
2098
2099
2100
NBH5y
NBH7y
Exc intraart exostos /osteofyt
Op för rec luxation /instab
(Bankart)
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
NBJ
Op fraktur eller pseudartros
NBJ09
NBJ19
NBJ29
NBJ39
NBJ49
NBJ59
NBJ69
NBJ79
NBJ89
NBJ99
Sluten reposition
Öppen reposition
Extern fixation
Osteosyntes bioimplantat
Osteosyntes cerklage, stift e d
Osteosyntes med märgspik
Osteosyntes platta /skruvar
Osteosyntes med skruvar
Osteosyntes komb. metod
Annan frakturkirurgi
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
NBK
Operationer på ben
NBK09
NBK19
NBK29
NBK39
NBK49
NBK59
NBK69
NBK79
NBK89
NBK99
Excision av benfragment
Part/total exc ben/exostos
subacr.dek, acromioplastik
Fenestrering av ben
Curettage av bencysta
Epifyseodes
Vinkel/rotationsosteotomi Scott
Förkortn /förlängn.osteotomi
Bentransportoperation
Epifysdistraktion
Annan op på ben
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
NBL
Op muskler & senor
NBL09
NBL19
NBL29
NBL39
NBL49
NBL59
NBL69
NBL79
NBL89
NBL99
Friläggning av muskel
Sutur el rekonstr av muskel
Transposition av muskel
Myotomi eller tenotomi
Sutur el reinsertion av sena
Tenolys el tenosynovektomi
Tenodes/förkort/förläng sena
Excision av muskel/sena
Transposition av sena Weaver-Dunn
Annan op på muskel el sena
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
NBM
Op fascia, senskida, bursa
NBM09
NBM19
NBM29
NBM39
NBM79
NBM99
Fasciotomi
Partiell/total exc av fascia
Sutur av fascia
Excision av ganglion
Excision av bursa
Annan op på dessa strukt
2142
2143
2144
2145
2146
2147
NBN
Transplantationer
NBN09
NBN19
NBN29
NBN99
Autotransplantation av ben
Homotransplantation av ben
Heterotransplantation av ben
Annan transplantation
(+ZZ-koder, se sidan 7)
2148
2149
NBP
Replantation
NBP29
Replantation ovan armbågen
2150
2151
2152
2153
2154
2155
NBQ
Amp. inkl revision
NBQ01
NBQ02
NBQ03
NBQ29
NBQ99
Exartikulation i interthorakoscapularled
Exartikulation i humskapled
Amputation av överarm
Revision av exart/amp
Annan amputation
37
2011-04-25
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
NBR
Op för tumörer
NBR09
NBR19
NBR29
NBR39
NBR49
NBR59
NBR69
NBR79
NBR89
NBR99
Intralesionell exc mjukdelstumör
Marginell exc av mjukdelstumör
Vid exc av mjukdelstumör
Kompartment exc. mjukdels-tumör
Intralesionell exc. skelett-tumör
Marginell exc. skelett-tumör
Vid exc. skelett-tumör
Kompartment exc skelett-tumör
Total exc av ben med ledprotesop
Annan operation för tumör
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
NBS
Op vid infektion
NBS09
NBS19
NBS29
NBS39
NBS49
NBS59
NBS99
Incision/debridering mjukdelsinfekt
Incision/debridering septisk artrit
Incision/debridering vid osteit
Implant läkemed mjukdelsinf
Implant läkemed septisk artrit
Implantation läkemedel osteit
Annan op vid infektion
2175
2176
2177
2178
2179
2180
NBT
Korrektiva op
NBT09
NBT19
NBT39
NBT49
NBT99
Exc av främmande kropp, vävnad
Mobilisering av humskapled
Korrektion med mjukdelskir
Korrektion med ext/int fixat
Annan korrektionsoperation
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
NBU
Extr. implantat/ex fix
NBU09
NBU19
NBU39
NBU49
NBU69
NBU89
Extraktion av halvprotes
Extraktion av totalprotes
Extrakt av ext fixmaterial
Extrakt av int fixmaterial
Extrakt av ligamentprotes
Extrakt implantat infbeh
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
NBW
Reoperationer
NBW49
NBW59
NBW69
NBW79
NBW89
NBW99
Sutur av sårruptur
Reop för ytlig sårinfektion
Reop för djup infektion
Reop för sårblödn/hematom
Reop för djup blödning
Annan reoperation
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
TNB
Stödförband efter skada/op
TNB30
TNB31
TNB32
TNB34
TNB39
TNB40
Mjuk ortos
Prefab ortos
Modellerbar skena/gips
Thoracobrachialgips, större ortos
Annan bandagering
Externt sträck
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
QC
Sårbehandling
ZZA00
ZZA50
QCA00
QCA10
QCB00
QCB10
QCB05
QCC00
QCG30
QCE35
Tilläggskoder
Fritt delhudstranplantat
Fritt fullhudstransplantat
Punktion (även hematom)
Incision (även hematom)
Sutur av sår
Omläggning
Sårrevision
Exc främmande kropp, subcutan
Sek.sutur (inkl traktion)
Rekonstr av huddefekt
38
2011-04-25
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
AC Op på perifera nerver
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
Praxis för kodning
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
Komplikationer vid axelproteskirurgi
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
Praxis för kodning speciell axelkirurgi
y i femte position 1=n. medianus, 2=n. radialis, 3=n. ulnaris,
8= plexus brachialis, 9= annan
Tilläggskoder:
Artroskopiskt assisterad op: ZXC85
TAC00
Blockad av perifer nerv
ACA1y
Explor av perifer nerv
ACB1y
Exstirp av patol förändring i nerv
ACB2y
Sutur av nerv
ACC1y
Transc av perifer nerv
ACC2y
Rekonstruktion av nerv
ACC4y
Transposition av perifer nerv
ACC5y
Dekompr av nerv (adh.lösn)
GAE40
Op för thoracic outlet syndrom (revben el mjukdel)
Humerusfraktur – så här bör det se ut!
Första besöket på ortoped-AKM
S42.20
(collum chirurgicumfraktur)
W01.03
(snubblat i bostaden under städning)
TNB30
Mjuk ortos
Andra besöket på ortopeden
S42.20
(collum chirurgicumfraktur)
W01.03
(snubblat i bostaden under städning)
Patienten avslutas...
Vid senare besök (ny remiss) pga besvär:
M25.5B
(värk i axel)
T92.1
(sena besvär fraktur axelled)
Y86.9
(seq. olycksfall)
Intyg till försäkringsbolag efter ett år
Z02.7
Intygsundersökning
(De ”ortopediska” T84-numren för komplikationer är regionindelade - här gäller B!)
TIDIGA KOMPLIKATIONER
Annan mekanisk proteskomplikation
(miss-öde) under första vårdtillfället
(brott, perforation etc)
T84.0B + Y79.2
Ytlig sårinfektion
T81.4 + Y83.1
Tidig protesinfektion
T84.5B + Y83.1
Postop trombos
T84.8B + I80.3 + Y83.1
Postop lungemboli T84.8B + I26.9 + Y83.1
SENA KOMPLIKATIONER
Sen proteslossning
T84.0B + Y83.1
Protesinfektion/infl T84.5B + Y79.2 el Y83.1
Protesnära fraktur (efter fall) M96.6F + lämpligt W-nr + ev Z96.6B
Protesnära bendestruktion (osteolys/granulom)
M89.5 + Y79.2
Subacromiell dekompression
NBK19
(+ ZXC85 vid artroskopisk op)
Lateral klavikelresektion
NBG09
(+ ZXC85 vid artroskopisk op)
Rekonstr av rotatorcuff
NBL49
(+ ZXC85 vid artroskopisk op)
Akut refix av Bankartskada
NBE22
(NBE21 vid artroskopisk op)
Operation för recidiverande instabilitet i
humeroscapularleden
NBH72
39
2011-04-25
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
(eller NBH71 vid artroskopisk op)
+ NBE22 vid Bankart
(eller + NBE21 vid artroskopisk op)
+ NBE32 vid kapselplastik (shift)
(eller + NBE31 vid artroskopisk op)
+ NBN09 vid autologt bentransplantat
+ NBL29 för Bristow/Latarjet
+NBK59 vid Scott-osteotomi
+NBL89 vid Weaver-Dunn
2285
Rygg
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
Traumadiagnoser S1-S3
2327
Övriga diagnoser
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
A = Halsrygg
J = Bröstrygg
K = Ländrygg
Kontusion
Halsrygg
Bröst (rygg)
Ländrygg
Fraktur
S12 Halsrygg
Atlas
Axis
Annan halskota
S22 Bröstrygg
Bröstkota
S32 Ländrygg
Ländkota
Luxation/Distorsion
S13 Halsrygg
Ruptur intervertebraldisk
Luxation
Distorsion (whip lash)
S23 Bröstrygg
Ruptur intervertebraldisk
Luxation
Distorsion
S33 Ländrygg
Ruptur intervertebraldisk
Luxation
Distorsion
Nervskada
S14 Halsrygg
Ryggmärgsskada
Nervrotskada
Brachialplexus
S24 Bröstrygg
Ryggmärgsskada
Nervrotsskada
S34 Ländrygg
Ryggmärgsskada
Nervrotskada
Cauda equina
SKELETT
Sacroiliit
TBC i kota (+A18.0)
Kotkompr/fraktur vid tumör
S10.9
S20.2
S30.0
(sluten)
S12.00
S12.10
S12.20
S22.00
S32.00
S13.0
S13.1
S13.4
S23.0
S23.1
S23.3
S33.0
S33.1
S33.5
S14.1
S14.2
S14.3
S24.1
S24.2
S34.1
S34.2
S34.3
M46.1
M49.0 (reg)*
M49.5
40
2011-04-25
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
Kotkompression UNS
Osteid osteom
M48.5
D16.9
LEDER
Spondylos med sek. Olistes
(degenerativ spondylolistes)
Spondylos
Central spinal stenos
Rotkanal stenos
Mb Bechterew
RA seropos
RA UNS
M47.8
M47.9 (reg)
M48.0 (reg)
M48.8 (reg)
M45.9
M05.8 (reg)
M06.9 (reg)
DISKAR
Diskbråck halsrygg m. radikulop
Diskbråck bröstrygg
Diskbråck ländrygg
Diskit UNS
Cauda equina-syndrom
(pseudoclaudicatio)
DEFORMITETER
Kyfos UNS
Mb Scheuermann
Infantil idiopatisk skolios
Juvenil idiopatisk skolios
Adolescent idiopat.skolios
Neuromuskulär skolios
Skolios pga benmissbildn
Lordos UNS
Medfödd (dysplastisk) olistes
Spondylolys, förvärvad
Spondylolistes, förvärvad
M50.1
M51.1 J
M51.1K
M46.4
G83.4
M40.2
M42.0
M41.0
M41.1
M41.2
M41.4
Q76.3
M40.5
Q76.2
M43.0
M43.1
SMÄRTSYNDROM
Cervikokran syndrom
M53.0
Cervikobrach syndrom
M53.1
Toraxapertur syndrom
G54.0
Segmentell instabilitet, SRS
M99.1
Cervikalgi
M54.2
Ischias
M54.3
Lumbago/ischias
M54.4
Lumbago
M54.5
Bröstryggssmärta
M 54.6
Ryggvärk UNS
M54.9
Coccygodyni
M53.3
Kompartmentsyndrom icke traum M62.2
Torticollis UNS
M43.6
Instabilitet
M53.2
INFEKTIONER
Spondylit i kota
Diskit (varig)
Abscess, ytlig
Spinal abscess UNS
M46.2 (reg)
M46.3
L02.2
G06.1 (reg)
TUMÖRER
Benign mjukdelstumör
Benign skelettumör
Benign perifer nervtumör
Malign mjukdelstumör
Malign skelettumör
Skelettmetastas
Kotkompr/fraktur vid tumör
D21.6
D16.6
D36.1
C49.6
C41.2
C79.5
M49.5*
FRAKTUR/BEHANDL. PROBLEM
41
2011-04-25
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
Felläkning av fraktur
M84.0 (reg)
Utebliven läkning/pseudartros
M84.1 (reg)
Fördröjd frakturläkning
M84.2 (reg)
Stressfraktur
M48.4 (reg)
Åldersosteoporos m fraktur
M80.8
Pseudartros efter fusion
M96.0 (reg)
Fraktur efter implantatkirurgi
M96.6 (reg)
Postlaminektomisyndrom
M96.1 (reg)
Infektion efter osteosyntes
T84.6 (reg)
Duraskada l-rygg (+S34.1+Y60.0) T81.2
2419
2420
2421
2422
2423
2424
Sequele trauma
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
Sequele Y-nr
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
NA Operationer på ryggen, spinalkanalen & perifera nerver
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
ABA/
TNA
Diagn spinala ingrepp
ABA00
XAB00
XAB10
XNA00
XNA10
XNA20
XNX00
ABA10
TNA00
TNA05
TNA10
TNA11
Exploration laminektomi
Epiduroskopi
Diagnostisk rotblockad
Diskblockad (diskografi)
Facettblockad
Rucktest
Mätning av muskeltryck
Biopsi i spinalkanal
Punktion av mjukdelar
Incision av mjukdelar (abscess)
Artrocentes
Injektion i led
2459
NAA
Övr diagn ingrepp
ÖVRIGT
Nervkompress. pga tumör
(tumörer C00-D48 alt C79.5)
G55.0(reg)*
Instabilitet RA (+RA-diagnos)
M53.2
Nervkompr pga RA (+RA-diagn) G55.8*
(se sidan 9 för ‡ koder)
Alltid sekundär diagnos. Skall kombineras t.ex. med diagnoser för fördröjd frakturläkning, pseudartros, smärta + Y-nr nedan
T91 Bålen
Kotfraktur
T91.1
Bäckenfraktur
T91.2
Ryggmärgsskada
T91.3
Sen kompl. motorfordonsolycka
Sen kompl. annan transportolycka
Sen kompl. annan olycka
Sen effekt missöde kir/med beh
Sen effekt missöde instr/material
Sen effekt kir/med behandling eller
sen komplikation till behandling
Y85.0
Y85.9
Y86.9
Y88.1
Y88.2
Y88.3
y i femte position ersätts där ej annat anges med: 0 = Perkutan/sluten, 1 = Artroskopisk, 2 = Öppen
Tilläggskoder:
Användning av laser: ZXC10
Artroskopiskt assisterad op: ZXC85
Tillgång transoralt AAE20
Tillgång via torakotomi GAB96
Tillgång via torakolaparatomi JAH40
Tillgång via laparatomi JAH00
Tillgång via retroper. Dissektion KKW96
HÖ=ZXA00, VÄ=ZXA05, BILAT=ZXA10
42
2011-04-25
2460
2461
2462
NAA0y
NAA2y
NAA3y
Exploration av mjukdelar
Biopsi av mjukdelar el disk
Biopsi av kota
2463
2464
2465
2466
ABB
Op förändring
spinalkanal
ABB00
ABB40
Exstirp av spinal förändring
Utrymning av hematom
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
ABC
Dekompression & diskbråck
ABC01
ABC04
ABC07
ABC10
ABC13
ABC16
ABC20
ABC23
ABC26
ABC33
ABC36
ABC50
ABC53
ABC56
ABC60
ABC63
ABC66
ABC99
Endoskopisk cerv diskektomi
Endoskopisk torak diskekt
Endoskopisk lumb diskekt
Mikrokir cervikal diskektomi
Mikrokir torakal diskektomi
Mikrokir lumbal diskektomi
Öppen cervikal diskektomi
Öppen torakal diskektomi
Öppen lumbal diskektomi
Dekompr av torak nervrötter
Dekompr av lumb rot
Dekompr av cerv märg/rot
Dekompr av torak märg/rot
Dekompr av lumb märg/rot
Dekompr av cerv ryggmärg
Dekompr av torak ryggmärg
Dekompr av lumb ryggmärg
Annan dekompressiv op
ABW
Andra op på märg & rot
ABW99
Annan op på märg/rot (sutur durarift)
NAB
Op på kotpelaren
NAB90
Primär led/diskprotesop
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
NAG
Rekonstruktion & fusion
2502
2503
2504
NAH
Luxation
NAH00
NAH02
Sluten reposition av luxerad led
Öppen reposition av luxerad led
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
NAJ
Op fraktur eller pseudartros
TNA40
NAJ09
NAJ19
NAJ29
NAJ39
NAJ49
NAJ69
NAJ79
NAJ89
NAJ99
Externt sträck
Sluten reposition
Öppen reposition
Extern fixation (haloväst)
Osteosyntes m bioimplantat
Osteosyntes m cerklage/stag
Osteosyntes m platta/skruvar
Osteosyntes m skruvar
Osteosyntes m komb metod
Annan frakturkirurgi
2516
NAK
Op på ben
Främre fusion = intercorporeal
Bakre fusion = interlaminär/posterolateral
NAG39
Främre fusion utan fixmater
NAG49
Främre fusion m intern fix
NAG59
Främre fusion m extern fix
NAG69
Bakre fusion utan fixation
NAG79
Bakre fusion m fix
NAG89
Unilateral bakre fusion
NAG99
Annan rekonstr eller fusion
43
2011-04-25
2517
2518
2519
2520
2521
2522
NAK09
NAK19
NAK29
NAK39
NAK49
NAK99
Exc. av kotfragment el sekvester
Part/total exc kota (exostos)
Fenestrering
Curettage av cysta
Kotplastik
Annan operation på kota
2523
2524
2525
NAL
Op muskler/senor
NAL39
NAL99
Myotomi eller tenotomi
Annan op på muskel/sena
2526
2527
2528
NAM
Op fascior & bursor
NAM09
NAM99
Fasciotomi
Annan op på fascia/bursa
2529
2530
2531
2532
2533
NAN
Transplantationer
NAN09
NAN19
NAN99
Autotransplantation av ben
Homotransplantation av ben
Annan transplantation
(+ZZ-koder, se sidan 7)
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
NAR
Op för tumörer
NAR09
NAR19
NAR29
NAR39
NAR49
NAR59
NAR69
NAR79
NAR99
Intralesionell exc mjukdelstumör
Marginell exc av mjukdelstumör
Vid exc av mjukdelstumör
Kompartment exc. mjukdelstumör
Intralesionell exc. skelett-tumör
Marginell exc. skelett-tumör
Vid exc. skelett-tumör
Kompartment exc skelett-tumör
Annan operation för tumör
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
NAS
Op vid infektion
NAS19
NAS29
NAS49
NAS59
NAS69
NAS99
Incision/debridering septisk spondylartrit
Incision/debridering vid osteit
Implantat läkemedel septisk spondylartrit
Implantat läkemedel osteit
Incision/debridering vid diskit
Annan op vid infektion
2551
2552
2553
2554
2555
2556
NAT
Korrektiva op
NAT19
NAT99
Spinal korrektion med främre
korrektionsinstrument
Spinal korrektion med bakre
korrektionsinstrument
Annan korrektionsoperation i kotpelaren
2557
2558
2559
2560
NAU
Extr implant/ex fix
NAU39
NAU49
NAU89
Extrakt av ext fix.material
Extrakt av int fix.material
Extrakt av implantat infbeh
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
NAW
Reoperationer
NAW49
NAW59
NAW69
NAW79
NAW89
NAW99
Sutur av sårruptur
Reop för ytlig infektion
Reop för djup infektion
Reop för ytlig blödning
Reop för djup blödning
Annan reoperation
2568
2569
2570
2571
TNA
Stödförband efter skada/op
TNA30
TNA31
TNA32
Mjuk ortos , ex mjuk halskrage
Prefab ortos, ex styv krage
Modellerbar skena/gips
NAT29
44
2011-04-25
2572
2573
2574
2575
TNA33
TNA34
TNA39
TNA40
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
AC Op på perifera nerver
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
Praxis för kodning
2626
2627
2628
2629
2630
Bäcken
Modellerbar cirkulär ortos/gips
Thorakal gips/Minervagips
Annan bandagering
Externt sträck
y femte position 1=n. medianus, 2=n. radialis, 3=n. ulnaris, 4=n. peroneus, 5=n. t ibialis, 6= n ischiadicus, 7 =plexus
lumbalis, 8= plexus brachialis, 9= annan
Tilläggskoder:
Artroskopiskt assisterad op: ZXC85
TAC00
Blockad av perifer nerv
ACA1y
Explor av perifer nerv
ACB1y
Exstirp av patol förändring i nerv
ACB2y
Sutur av nerv
ACC1y
Transc av perifer nerv
ACC2y
Rekonstruktion av nerv
ACC4y
Transposition av perifer nerv
ACC5y
Dekompr av nerv (adh.lösn)
GAE40
Op för thoracic outlet syndrom
(revben el mjukdel)
Diskbråck
Första besöket på ortoped-AKM
M54.4
(lumbago-ischias)
För ev. dagkirurgisk åtgärd tillkommer t.ex.:
XAB10
Diagnostisk rotblockad
Operation
M51.1K
Lumbalt diskbråck
G55.1+M51.1K Kompression av nervrötter
ABC16
Mikrokir diskbråcksop
Efterkontroll
Z09.0
Kontroll efter kir behnadling
M51.1K
Lumbalt diskbråck
Patienten avslutas...
Vid senare besök (ny remiss) pga besvär:
M54.9
(ryggsmärta UNS)
Intyg till försäkringsbolag efter ett år
Z02.7
Intygsundersökning
Rygg med metastas kodas
G99.2*
(Medullakompression pga.
tumörsjukdom)
Då detta är en sk asterisk kod skall den inte stå ensam utan tumören måste också kodas med t.ex.
C79.5
(Skelettmetastas) + som tillägg för att visa primärtumören t.ex.
C50.9
(Bröstcancer)
Vid ev operation används dessa diagnoser i kombination med t.ex
ABC56
(Dekompression av lumbal märg/rot)
NAG79
(Bakre fusion)
Region E
Traumadiagnoser
S30 Kontusion
Bäcken
S30.0
45
2011-04-25
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
S32 Fraktur Sluten
Sacrum
Coccyx
Ilium
Acetabulum
Pubis
Os ischii
S33 Luxation/distorsion
S I-ledsluxation
Symfysruptur
Distorsion S I-led
Distorsion symfys
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
Övriga diagnoser bäcken
Nervskada
Lumbo-sacral plexus
S32.10
S32.20
S32.30
S32.40
S32.50
S32.80
S33.2
S33.4
S33.6
S33.7
S34.4
SKELETT
Fibrös dysplasi
Solitär bencysta
Osteolys
Juvenil osteochondros
Pagets sjukdom
Cartilaginär exostos
M85.0E
M85.4E
M89.5E
M91.0
M88.8
D16.8
LEDER
Symfyseolys (graviditets-)
Sacroiliit UNS
Mb Bechterew
Ankylos i SI-led
O26.7
M46.1
M45.9
M24.6E
MUSKLER & MJUKDELAR
Adduktortendinos eller annan
gluteal tendinos
M76.0E
Psoastendinos
M76.1
Iliac crest spur
M76.2
INFEKTIONER
Septisk pelvospondylit (staph)
M00.0E
Septisk pelvospondylit (strepto) M00.2E
Tbc-pelvospondylit SI-led (+A18.0) M01.1E*
Akut hematogen osteomyelit
M86.0E
Annan akut osteomyelit
M86.1E
Kronisk osteomyelit
M86.6E
TBC i benvävnad (+A18.0)
M90.0E*
Abscess, ytlig
L02.3
TUMÖRER
Benign mjukdelstumör
Benign skelettumör
Benign perifer nervtumör
Malign skelettumör
Malign mjukdelstumör
Skelettmetastas
D21.5
D16.8
D36.1
C41.4
C49.5
C79.5
SPEC FRAKTURER/BEHANDL. PROBLEM
Felläkning av fraktur
M84.0E
Utebliven läkning/pseudartros
M84.1E
Fördröjd frakturläkning
M84.2E
Stressfraktur
M84.3E
Patol fraktur vid tumör
M90.7E*
Åldersosteoporos m fraktur
M80.8
Pseudartros efter fusion
M96.0E
Fraktur efter implantatkirurgi
M96.6E
Infektion efter osteosyntes
T84.6E
46
2011-04-25
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
Infektion efter andra implantat
T84.7E
ÖVRIGA DIAGNOSER
Coccygodyni
Ledvärk UNS
Myalgi
Smärta ospecifik
M53.3
M25.5E
M79.1E
M79.6E
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
Sequele trauma
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
Sequele Y-nr (vid T91-93)
2726
2727
2728
NE Operationer på bäcken inkl sakrum och coccyx
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
TNE/
NEA
Diagnostiska ingrepp
XXA00
XNX00
NEA0y
NEA1y
NEA2y
NEA3y
TNE00
TNE05
TNE10
TNE11
TNE20
TNE25
TNE50
Klinisk us i anestesi
Mätning av muskeltryck
Explor av mjukdelar
Exploration av bäckenled
Biopsi av mjukdelar eller led
Biopsi av bäckenben
Punktion av mjukdelar
Incision av mjukdelar (abscess)
Artrocentes
Injektion i led
Aspiration av benmärg
Borrbiopsi av benmärg
Implantation av skelettmarkör
2744
2745
2746
2747
2748
NEG
Artrodes
NEG39
NEG49
NEG59
NEG99
Artrodes utan fixationsmater
Artrodes med intern fixation
Artrodes med extern fixation
Annan rekonstr eller artrodes
2749
2750
NEH
Luxation
NEH0y
Reposition av bäckenled
2751
NEJ
Op fraktur (pseudartros)
Alltid sekundär diagnos. Skall kombineras t.ex. med diagnoser för fördröjd frakturläkning, pseudartros, smärta + Y-nr nedan
T91 Bålen
Bäckenfraktur
T91.2
Ryggmärgsskada
T91.3
T93 Nedre extremitet
Sårskada
Fraktur ej lårben.
Luxation/distorsion
Nervskada.
Muskel/sena
Klämskada/traum amp
Kärlskada (o andra specif)
Sen kompl. motorfordonsolycka
Sen kompl. transportolycka
Sen kompl. annan olycka
Sen effekt missöde kir/med beh
Sen effekt missöde instr/material
Sen effekt kir/med behandling eller
sen komplikation till behandling
T93.0
T93.2
T93.3
T93.4
T93.5
T93.6
T93.8
Y85.0
Y85.9
Y86.9
Y88.1
Y88.2
Y88.3
y i femte position ersätts där ej annat anges med: 0 = Perkutan/sluten, 1 = Artroskopisk, 2 = Öppen
HÖ=ZXA00, VÄ=ZXA05, BILAT=ZXA10
47
2011-04-25
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
TNE40
NEJ09
NEJ19
NEJ29
NEJ39
NEJ49
NEJ69
NEJ79
NEJ89
NEJ99
Externt sträck
Sluten reposition
Öppen reposition
Extern fixation
Osteosyntes m bioimplantat
Osteosyntes m cerklage, stift
Osteosyntes m platta/skruvar
Osteosyntes med skruvar
Osteosyntes m komb metod
Annan frakturkirurgi
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
NEK
Op på ben
NEK09
NEK19
NEK29
NEK39
NEK59
NEK99
Exc. av benfragm. el sekvester
Part/total exc ben (exostos)
Fenestrering
Curettage av cysta
Vinkel el rotationsostetomi
Annan op på bäckenben
2769
2770
2771
2772
2773
NEL
Op muskler & senor
NEL19
NEL39
NEL79
NEL99
Sutur/rekonstr av muskel
Myotomi/tenotomi
Exc av muskel/sena
Annan op på muskel el sena
2774
2775
NEM
Op fascior och bursor
NEM99
Op på fascia eller bursa
2776
2777
2778
2779
2780
NEN
Transplantationer
NEN09
NEN19
NEN29
NEN99
Autotransplantation av ben
Homotransplantation av ben
Heterotransplantation av ben
Annan transplantation
2781
2782
2783
NEQ
Amp. inkl revision
NEQ19
NEQ29
Transpelvin amputation
Revision av amputation
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
NER
Op för tumörer
NER09
NER19
NER29
NER39
NER49
NER59
NER69
NER79
NER99
Intralesionell exc mjukdelstumör
Marginell exc av mjukdelstumör
Vid exc av mjukdelstumör
Kompartment exc. mjukdelstumör
Intralesionell exc. skelett-tumör
Marginell exc. skelett-tumör
Vid exc. skelett-tumör
Kompartment exc skelett-tumör
Annan operation för tumör
2794
2795
2796
2797
2798
2799
NES
Op vid infektion
NES19
NES29
NES49
NES59
NES99
Incision/debridering vid septisk artrit
Incision/debridering vid osteit
Implant läkemedel vid septisk artrit
Implant läkemedel vid osteit
Annan op vid infektion
2800
2801
2802
NET
Korrektiva op
NET49
NET99
Korrektion m ext/int fixation
Annan korrektionsoperation
2803
2804
2805
2806
NEU
Extr implant/ex fix
NEU39
NEU49
NEU89
Extrakt av ext fixationsmtrl
Extrakt av int fixationsmtrl
Extrakt implantat infbeh
48
2011-04-25
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
NEW
Reoperationer
NEW49
NEW59
NEW69
NEW79
NEW89
NEW99
Sutur av sårruptur
Reop för ytlig sårinfektion
Reop för djup infektion
Reop för sårblödn/hematom
Reop för djup blödning
Annan reoperation
2814
2815
2816
2817
2818
2819
TNE
Stödförb. efter skada/op
TNE30
TNE31
TNE34
TNE39
TNE40
Mjuk ortos
Prefab ortos
Bålbengips
Annan bandagering
Externt sträck
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
AC Op på perifera nerver
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
Praxis för kodning
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
Höftled/lårben
y i femte position, 6=n ischiadicus, 7=lumbalplexus, 9=annan
Tilläggskoder:
Artroskopiskt assisterad op: ZXC85
TAC00
Blockad av perifer nerv
ACA1y
Explor av perifer nerv
ACB1y
Exstirp av patol förändring i nerv
ACB2y
Sutur av nerv
ACC1y
Transc av perifer nerv
ACC2y
Rekonstruktion av nerv
ACC4y
Transposition av perifer nerv
ACC5y
Dekompr av nerv (adh.lösn)
GAE40
Op för thoracic outlet syndrom
(revben el mjukdel)
Bäckenfraktur - kodning
Första besöket på ortoped-AKM
S32.50
(os pubisfraktur)
W01.03
(snubblat i bostaden under städning)
Andra besöket på ortopeden
S52.50
(os pubisfraktur)
W01.03
(snubblat i bostaden under städning)
Patienten avslutas...
Vid senare besök (ny remiss) pga besvär:
M25.5E
(värk i bäckenet)
T91.2
(sena besvär fraktur bäcken)
Y86.9
(seq. olycksfall)
Intyg till försäkringsbolag efter ett år
Z02.7
Intygsundersökning
Region F
Traumadiagnoser
S70 Kontusion
Höft
Lår
S71 Sårskada
Höft
Lår
S72 Fraktur
Collum
Pertrochantär
Subtrochantär
S70.0
S70.1
S71.0
S71.1
Sluten/öppen)
S72.00
S72.10/11
S72.20/21
49
2011-04-25
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
Femurskaft
Nedre femur
S73 Luxation/distorsion
Höftledsluxation
Distorsion höftled
S74 Nervskada
N. ischiadicus
N. femoralis
Sensorisk nerv
S75 Kärlskada
A. femoralis
V. femoralis
S76 Muskel/senskada
i höften
quadriceps
adductorer
hamstrings
S77 Klämskador
Höft
Lår
S78 Traumatisk amputation
vid höftleden
vid lårbenet
T24 Brännskada
UNS
Grad 1
Grad 2
Grad 3
Köldskada
Ytlig köldskada
- med vävnadsnekros
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
Övriga diagnoser
SKELETT
Fibrös dysplasi
Solitär bencysta
Osteonekros, idiopatisk aseptisk
Osteonekros eft. tid. skada
Osteolys
Perthes sjd
Coxa plana (sen diagnos)
- I sb m beh av cong höftlux
Fyseolys i caput femoris
Osteochondrosis dissecans
Cartilaginär exostos
Osteid osteom
S72.30/31
S72.40/41
S73.0
S73.1
S74.0
S74.1
S74.2
S75.0
S75.1
S76.0
S76.1
S76.2
S76.3
S77.0
S77.1
S78.0
S78.1
T24.0
T24.1
T24.2
T24.3
T33.6
T34.6
M85.0F
M85.4F
M87.0F
M87.2F
M89.5F
M91.1
M91.2
M91.8
M93.0
M93.2F
D16.2
D16.9
LEDER
Primär coxartros, dubbelsidig
M16.0
Primär coxartros, ensidig
M16.1
Dysplastisk coxartros, dubbelsidig M16.2
Dysplastisk coxartros, ensidig
M16.3
Posttraum coxartros, dubbelsidig M16.4
Posttraumatisk coxartros, ensidig M16.5
Sekundär coxartros, dubbelsidig M16.6
Sekundär coxartros, ensidig
M16.7
Reaktiv artrit UNS
M02.9F
Reumatoid artrit seropos
M05.8F
Reumatoid artrit UNS
M06.9F
Psoriasisartrit (+L40.5)
M07.3F*
Juvenil reumatoid artrit
M08.0F
Gikt, idiopatisk
M10.0F
Pyrofosfatartrit
M11.8F
Kristallartrit UNS
M11.9F
Villonodulär synovit
M12.2F
Synovial chondromatos
D21.2
50
2011-04-25
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
Ospecifik synovit
Fri kropp i led
Recidivluxation/subluxation
Ledutgjutning
M65.9F
M24.0F
M24.4F
M25.4F
MUSKLER & MJUKDELAR
Muskelruptur (ej traumatisk)
M62.1F
Muskelatrofi
M62.5
Muskelöveransträngning
M62.6
Spontanruptur sträcksena
M66.2F
Spontanruptur böjsena
M66.3F
Trokanterbursit/tendinos
M70.6
Ischiasbursit
M70.7
Coxitis simplex
M13.1
Kompartmentsyndrom, akut
T79.6
Kompartmentsyndrom icke traum M62.2
NERVER
Lesion av nervus ischiadicus
Lesion av nervus femoralis
Piriformissyndrom
Meralgia paraesthetica
G57.0
G57.2
G57.8
G57.1
FÖRVÄRVADE DEFORMITETER
Coxa valga
M21.0F
Coxa vara
M21.1F
Kontraktur i höftled
M24.5F
Ankylos
M24.6F
Benlängdsskillnad
M21.7F
Böjdeformitet
M21.2
INFEKTIONER
Septisk artrit - staph.
Septisk artrit - streptococc
Artrit - infektiös UNS
Tbc-artrit (+A18.0)
Akut hematogen osteomyelit
Annan akut osteomyelit
Kronisk osteomyelit
Infektiös myosit
TBC i benvävnad (+A18.0)
Abscess, ytlig
M00.0F
M00.2F
M00.9F
M01.1F*
M86.0F
M86.1F
M86.6F
M60.0
M90.0F*
L02.4
TUMÖRER
Benign skelettumör (långa ben)
Benign mjukdelstumör
Benign perifer nervtumör
Malign skelettumör (långa ben)
Malign mjukdelstumör
Skelettmetastas
D16.2
D21.2
D36.1
C40.2
C49.2
C79.5
SPECIELLA FRAKTURER /
BEHANDL.KOMPL
Felläkning av fraktur
Utebliven läkning/pseudartros
Fördröjd frakturläkning
Stressfraktur
Benfraktur vid tumör
Åldersosteoporos m fraktur
Pseudartros efter artrodes
Fraktur efter implantatkirurgi
Infektion efter osteosyntes
Myositis ossificans traumatica
M84.0F
M84.1F
M84.2F
M84.3F
M90.7F*
M80.8
M96.0F
M96.6F
T84.6F
M61.0F
(se sidan 9 för ‡ koder)
ÖVRIGT
Snapping hip
Myalgi
Smärta ospecifik
M25.8F
M79.1F
M79.6F
51
2011-04-25
3002
3003
3004
Ledvärk UNS
Ledlaxitet (generell)
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
Sequele trauma
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
Sequele Y-nr
3028
3029
3030
3031
3032
3033
NF Operationer på höftled och lår
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
TNF/
NFA
Diagnostiska ingrepp
TNF00
TNF05
TNF10
TNF11
TNF50
XNX00
XXA00
NFA0y
NFA1y
NFA11
NFA2y
NFA3y
Punktion av mjukdel (bursa)
Incision (abscess)
Artrocentes
Injektion i höftled
Implantation av skelettmarkör
Mätning av muskeltryck
Klinisk us i anestesi
Exploration av mjukdelar
Exploration av höftled
Diagnostisk artroskopi
Biopsi av mjukdelar
Benbiopsi
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
NFB
Primär ledprotesop
NFB09
NFB19
NFB29
NFB39
NFB49
NFB99
(även efter tidigare frakturbehandling)
Primär halvprotes cementfri
Primär halvprotes m cement
Primär totalprotes cementfri
Prim totalprotes hybridteknik
Prim totalprotes m cement
Annan primär ledprotesop
3056
3057
3058
3059
NFC
Sekundär ledprotesop
NFC09
NFC19
Tilläggskod för benpackning se NFN
Sek halvprotes cementfri
Sek halvprotes med cement
M25.5F
M35.7
Alltid sekundär diagnos. Skall
kombineras t.ex. med diagnoser för
fördröjd frakturläkning, pseudartros, smärta + Y-nr nedan
T93 Nedre extremitet
Sårskada
T93.0
Fraktur lårben inkl höftled
T93.1
Annan fraktur
T93.2
Luxation/distorsion
T93.3
Nervskada
T93.4
Muskel/sena
T93.5
Klämskada/traum amp
T93.6
Kärlskada (o andra specif)
T93.8
Sen kompl. motorfordonsolycka
Sen kompl. annan transportolycka
Sen kompl. annan olycka
Sen effekt missöde kir/med beh
Sen effekt missöde instr/material
Sen effekt kir/med behandling eller
sen komplikation till behandling
Y85.0
Y85.9
Y86.9
Y88.1
Y88.2
Y88.3
y i femte position ersätts där ej annat anges med: 0 = Perkutan/sluten, 1 = Artroskopisk, 2 = Öppen
Tilläggskod bl.a vid frakturkirurgi:
Artroskopiskt assisterad op: ZXC85
HÖ=ZXA00, VÄ=ZXA05, BILAT=ZXA10
ZXB00=lateralt, ZXB10=medialt, ZXB20 lat och med
52
2011-04-25
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
NFC20
NFC21
NFC22
NFC23
NFC29
NFC30
NFC31
NFC32
NFC33
NFC39
NFC40
NFC41
NFC42
NFC43
NFC49
NFC99
Sek totalprotes cementfri, totalrev.
Sek total protes cementfri, cuprev.
Sek totalprotes cementfri, stamrev.
Sek totalprotes cementfri, annan del
Sek total protes cementfri, annan rev.
Sek totalprotes hybrid, totalrev.
Sek total protes hybrid, cuprev.
Sek totalprotes hybrid, stamrev.
Sek totalprotes hybrid, annan del
Sek total protes hybrid, annan rev.
Sek totalprotes med cement totalrev.
Sek total protes med cement cuprev.
Sek totalprotes med cement stamrev.
Sek totalprotes med cement an. del
Sek total protes med cement an. rev.
Annan sek ledprotesoperation
3076
3077
NFE
Op ledkapsel
NFE92
Öppen kapsulorafi
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
NFF
Op ledhinnor/ledytor
NFF0y
NFF1y
NFF2y
NFF3y
NFF9y
Total synovektomi
Partiell synovektomi
Fixation av ledytefragment.
Inkl fragment av brosk eller ben och brosk vid osteokondrit eller trauma
Partiell excision av ledbrosk
Annan op på ledhinna/ledyta
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
NFG
Rekonstr & artrodes
NFG09
NFG29
NFG39
NFG49
NFG59
NFG99
Excisionsartroplastik (Girdlestone)
Annan artroplastik ej protes
Artrodes utan fixationsmtrl
Artrodes med intern fixation
Artrodes med extern fixation
Annan rekonstrukt/artrodes
3092
3093
3094
3095
3096
NFH
Luxationer, fri kropp
NFH0y
NFH2y
NFH4y
NFH7y
Reposition av höftled
Reposition av luxerad protes
Extrakt av främman/fri kropp
Operation för recidiv luxation
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
NFJ
Frakturkirurgi
TNF40
NFJ09
NFJ19
NFJ29
NFJ39
NFJ49
NFJ59
NFJ69
NFJ79
NFJ99
Externt sträck
Sluten reposition
Öppen reposition
Extern fixation
Osteosyntes m bioimplantat
Osteosyntes med cerclage, collumspik, stift, ex LIH
Osteosyntes med märgspik
Osteosyntes m platta och skruvar
Osteosyntes med skruvar
ex Olmed, AO
Osteosyntes m glidskruv/platta
ex DHS, Medoff, Twin Hook
Annan frakturkirurgi
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
NFK
Op på ben
NFK09
NFK19
NFK29
NFK39
NFK49
NFK59
NFK69
Exc av benfragm el sekvester
Part/total exc ben (exostos)
Fenestrering
Curettage av cysta
Epifyseodes
Vinkel el rotationsosteotomi
Förkortn/förlängnosteotomi
NFJ89
53
2011-04-25
3119
3120
3121
NFK79
NFK89
NFK99
Bentransportoperation
Epifysdistraktion
Annan operation ben
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
NFL
Op muskler & senor
NFL19
NFL39
NFL49
NFL69
NFL89
NFL99
Sutur el rekonstr av muskel
Myotomi eller tenotomi
Sutur/reinsertion av sena
Tenodes, förkortn/förlängn
Transposition av sena
Annan op muskel eller sena
3129
3130
3131
3132
3133
NFM
Op fascior & bursor
NFM09
NFM29
NFM79
NFM99
Fasciotomi i höft eller lår
Sutur av fascia
Excision av bursa
Annan op på fascia el bursa
3134
3135
3136
3137
3138
3139
NFN
Transplantationer
NFN09
NFN19
NFN29
NFN99
Autotransplantation av ben
Homotransplantation av ben
Heterotransplantation av ben
Annan transplantation
(+ZZ-koder, se sidan 7)
3140
3141
3142
3143
NFQ
Amputationer
NFQ09
NFQ19
NFQ29
Exartikulation i höftled
Transfemoral amputation
Revision av exart/amp
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
NFR
Op för tumörer
NFR09
NFR19
NFR29
NFR39
NFR49
NFR59
NFR69
NFR79
NFR89
NFR99
Intralesionell exc mjukdelstumör
Marginell exc av mjukdelstumör
Vid exc av mjukdelstumör
Kompartment exc. mjukdelstumör
Intralesionell exc. skelett-tumör
Marginell exc. skelett-tumör
Vid exc. skelett-tumör
Kompartment exc skelett-tumör
Total exc av ben med ledprotesop
Annan operation för tumör
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
NFS
Op vid infektion
NFS09
NFS19
NFS29
NFS39
NFS49
NFS59
NFS99
Incision/debridering mjukdelsinf
Incision/debridering vid septisk artrit
Incision/debridering vid osteit
Implant läkem mjukdelsinf
Implant läkem septisk artrit
Implant läkemedel vid osteit
Annan op vid infektion
3163
3164
3165
3166
3167
NFT
Korrektiva op
NFT19
NFT39
NFT49
NFT99
Mobilisering av höftled
Korrektion mjukdelskirurgi
Korrektion m ext/int fix
Annan korrektionsoperation
3168
3169
3170
3171
3172
3173
NFU
Extr. implant/ex fix
NFU09
NFU19
NFU39
NFU49
NFU89
Extraktion av halvprotes
Extraktion av totalprotes
Extrakt av ext fixationsmtrl
Extrakt av int fixationsmtrl
Extraktion implantat infbeh
3174
NFW
Reoperationer
54
2011-04-25
3175
3176
3177
3178
3179
3180
NFW49
NFW59
NFW69
NFW79
NFW89
NFW99
Sutur av sårruptur
Reop för sårinfektion
Reop för djup infektion
Reop för sårblödn/hematom
Reop för djup blödning
Annan reoperation
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
TNF
Stödförband efter skada/op
TNF30
TNF31
TNF32
TNF33
TNF34
TNF39
TNF40
Mjuk ortos
Prefab ortos
Modellerbar skena/gips
Modellerbar cirkulär ortos/gips
Bålbengips
Annan bandagering
Externt sträck
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
QD
Sårbehandling
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
AC Op på perifera nerver
3214
Praxis för kodning
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
Höftfraktur - kodning
Tilläggskoder
ZZA00
Fritt delhudstranplantat
ZZA50
Fritt fullhudstransplantat
QDA00 Punktion (även hematom)
QDA10 Incision (även hematom)
QDB00 Sutur av sår
QDB10 Omläggning
QDB05 Sårrevision
QDC00 Exc främmande kropp
QDG30 Sek.sutur (inkl traktion)
QDE35 Rekonstr av huddefekt
y i femte position 6=n ischiadicus, 7=lumbalplexus, 9=annan
Tilläggskoder:
Artroskopiskt assisterad op: ZXC85
TAC00 Blockad av perifer nerv
ACA1y Explor av perifer nerv
ACB1y Exstirp av patol förändring i nerv
ACB2y Sutur av nerv
ACC1y Transc av perifer nerv
ACC2y Rekonstruktion av nerv
ACC4y Transposition av perifer nerv
ACC5y Dekompr av nerv (adh.lösn)
GAE40 Op för thoracic outlet syndrom (revben el mjukdel)
Första vårdtillfället på ortopeden
S72.00
(collumfraktur)
W01.03
(snubblat i bostaden under städning)
NFJ49
Osteosyntes med collumspik
NFJ09
Sluten reposition
Återbesöket på ortopeden
S72.00
(collumfraktur)
W01.03
(snubblat i bostaden under städning)
Patienten avslutas...
Vid senare besök (ny remiss) pga besvär från spikarna
T84.1F
(spikbesvär efter fraktur höftled)
Y79.2
(ortopediskt implantat)
Dagkirurgisk spikextraktion i lokalanestesi
T84.1F
(spikbesvär efter fraktur höftled)
Y79.2
(ortopediskt implantat)
NFU49
Extraktion av osteosyntesmaterial
73
Infiltrationsanestesi
55
2011-04-25
3237
3238
Intyg till försäkringsbolag efter ett år
Z02.7
Intygsundersökning
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
Höftfraktur och dess
komplikationer
3294
Knäled/underben
3295
3296
3297
Region G
Traumadiagnoser
TIDIGA KOMPLIKATIONER
under första vårdtillfället S72** + W-nr +
Ytlig sårinfektion
T81.4 + Y83.1
Tidig djup infektion
T84.6F + Y83.1
Tidig spikglidning
T84.1F + Y83.1
Missöde vid op (punktion, perforation, brott)
T84.1F + Y79.2
Postop trombos
T84.8F + I80.3
+ Y83.1
Postop lungemboli
T84.8F + I26.9
+ Y83.1
SENA KOMPLIKATIONER
Djup infektion
T84.6F + Y83.1
Utebliven läkning
(pseudartros)
M84.1F + T93.1
+ Y86.9
Osteonekros efter skada
M87.2F + T93.1
+ Y86.9
Spikglidning (protrusion) och annan
sen mek. komplikation
T84.1F + Y83.1
Komplikationer vid
höftproteskirurgi
(De ”ortopediska” T84-numren för komplikationer är nu regionindelade)
TIDIGA KOMPLIKATIONER
Luxation under primära
vårdtillfället
T84.0F + S73.0 + W-nr/Y79.2/Y83.1
Annan mekanisk proteskomplikation (missöde)
under första vårdtillfället
(brott, perforation etc)
T84.0F + Y79.2
Ytlig sårinfektion
T81.4 + Y83.1
Tidig protesinfektion
T84.5F + Y83.1
Postop trombos
T84.8F + I80.3
+ Y83.1
Postop lungemboli
T84.8F + I26.9
+ Y83.1
SENA KOMPLIKATIONER
Sen protesluxation
T84.0F + S73.0 + W-nr/Y79.2/Y83.1
Sen recidiverande
protesluxation
T84.0F + M24.4F
+ Y79.2/Y83.1
Sen proteslossning
T84.0F + Y83.1
Protesinfektion/infl
T84.5F + Y79.2/Y83.1
Protesnära fraktur
(efter fall)
M96.6F + lämpligt W-nr + ev Z96.6F
Protesnära bendestruktion
(osteolys/granulom)
M89.5 +Y79.2
Ektopisk benbildning
efter op
M61.4 + Y79.2
Femte positionen: M=medial, L= lateral, Q=patella, R=främre, S=bakre
56
2011-04-25
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
S80 Kontusion
Knä
S80.0
Underben
S80.1
S81 Sårskada
Knä
S81.0
Underben
S81.9
S82 Fraktur
Sluten/öppen)
Patella
S82.00/01
Övre tibia /fibula
S82.10/11
Tibiaskaft /fibula
S82.20/21
Nedre tibia /fibula
S82.30/31
Fibulafraktur isolerad
S82.40/41
S83 Luxation/distorsion/ruptur
Patellaluxation
S83.0
Knäledsluxation
S83.1
Traumatisk meniskruptur
S83.2 (M/L)
Ledbroskskada
S83.3 (M/L/Q)
Kollateralligamentdist-rupt
S83.4 (M/L)
Korsbandsdist-ruptur
S83.5 (R/S)
Övr ligament
S83.6
Patellarligament
S76.1
Multipla ledband/menisksk.
(inkl knädistorsion UNS)
S83.7
S84 Nervskada
N. tibialis
S84.0
N. peroneus
S84.1
Sensorisk nerv
S84.2
S85 Kärlskada
A. poplitea
S85.0
A. tibialis ant/post
S85.1
A. fibularis
S85.2
V. poplitea
S85.5
S86 Muskel/senskada
Hälseneruptur (skada)
S86.0
Bakre muskelloge
S86.1
Främre muskelloge
S86.2
Peroneusmuskler
S86.3
S87 Klämskador
Knä
S87.0
Underben
S87.8
S88 Traumatisk amputation
Knänivå
S88.0
Underbensnivå
S88.1
T24 Brännskada
UNS
T24.0
Grad 1
T24.1
Grad 2
T24.2
Grad 3
T24.3
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
Övriga diagnoser
Köldskada
Ytlig köldskada
- med vävnadsnekros
T33.6
T34.6
SKELTETT
Fibrös dysplasi
Solitär bencysta
Osteonekros, idiopatisk aseptisk
Osteonekros eft. tid. skada
Osteolys
Sinding-Larsen sjd
Schlatter sjd
Blounts sjd
Osteochond-rit/-osis dissecans
Cartilaginär exostos
M85.0G
M85.4G
M87.0G
M87.2G
M89.5G
M92.4
M92.5A
M92.5B
M93.2G
D16.2
57
2011-04-25
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
LEDER & MENISKER
Primär gonartros, dubbelsidig
M17.0
Primär gonartros, ensidig
M17.1
Posttraumatisk gonartros, dubbel M17.2
Posttraumatisk gonartros, ensidig M17.3
Sekundär gonartros, dubbelsidig M17.4
Sekundär gonartros, ensidig
M17.5
Reaktiv artrit UNS
M02.9G
Reumatoid artrit seropos
M05.8G
Reumatoid artrit UNS
M06.9G
Psoriasisartrit (+L40.5)
M07.3G*
Juvenil reumatoid artrit
M08.0G
Gikt, idiopatisk
M10.0G
Pyrofosfatartrit
M11.8G
Kristallartrit UNS
M11.9G
Villonodulär synovit
M12.2G
Synovial chondromatos
D21.2
Ospecifik synovit
M65.9G
Synovial plica
M67.2
Cystisk menisk
M23.0 M/L
Diskoid menisk (medfödd)
M23.1 M/L
Meniskruptur (gammal)
M23.2 M/L
Meniskganglion
M67.4 M/L
Andra meniskförändringar
M23.3 M/L
Fri kropp i knäled
M23.4
Ligamentär instabilitet i knäled M23.5
Gammal lig.skada utan instab.
M23.8
Recid. subluxation (giving way) M24.4G
Ruptur av Bakercysta
M66.0
Recidiv. luxation av patella
M22.0
Recidiv. sublux av patella
M22.1
Patellofemoral smärta
M22.2
Chondromalacia patellae
M22.4
Hypertrofi av Hoffas kropp
M79.4
Spontan hemartros
M25.0
Ledutgjutning
M25.4G
Bakercysta
M71.2
MUSKLER & MJUKDELAR
Muskelruptur (ej traumatisk)
M62.1G
Muskelatrofi
M62.5
Muskelöveransträngning
M62.6
Spontanruptur sträcksena
M66.2G
Spontanruptur böjsena
(tennis leg)
M66.3G
Prepatellarbursit
M70.4
Pes anserinusbursit
M70.5
Löparknä, ITBS
M76.3
Pellegrini-Stiedas syndrom
M76.4
Patellatendinos (Jumper’s knee) M76.5
Peroneustendinos
M76.7
Medialt tibiasyndrom
M76.8
Kompartmentsyndrom,akut
T79.6
Kompartmentsyndrom icke traum M62.2
Diabetesgangrän typ I
E10.5B
Ateroskelotiskt gangrän
I70.2A
Aterosklerotiskt bensår
I70.2C
NERVER
Lesion av nervus tibialis
Peroneusentrapment/pares
Algoneurodystrofi
G57.4
G57.3
M89.0G
FÖRVÄRVADE DEFORMITETER
Genu valgus
M21.0G
Genu varum
M21.1G
Kontraktur
M24.5G
Ankylos
M24.6G
58
2011-04-25
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
Böjdeformitet
M21.2
INFEKTIONER
Septisk artrit – staph.
Septisk artrit – streptococc
Infektiös artris UNS
Tbc-artrit (+A18.0)
Akut hematogen osteomyelit
Annan akut osteomyelit
Kronisk osteomyelit
TBC i benvävnad (+A18.0)
Infektiös myosit
M00.0G
M00.2G
M00.9G
M01.1G*
M86.0G
M86.1G
M86.6G
M90.0G*
M60.0
TUMÖRER
Benign skelettumör (långa ben)
Benign mjukdelstumör
Benign perifer nervtumör
Malign skelettumör (långa ben)
D16.2
D21.2
D36.1
C40.2
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
Sequele trauma
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
Sequele Y-nr
3491
3492
NG Operationer på knä och underben
(se sidan 9 för ‡ koder)
Malign mjukdelstumör
Skelettmetastas
C49.2
C79.5
SPECIELLA
FRAKTURER/BEH.KOMPL
Felläkning av fraktur
Utebliven läkning/pseudartros
Fördröjd frakturläkning
Stressfraktur
Benfraktur vid tumör
Åldersosteoporos m fraktur
Pseudartros efter artrodes
Fraktur efter implantatkirurgi
Infektion efter osteosyntes
M84.0G
M84.1G
M84.2G
M84.3G
M90.7G*
M80.8
M96.0G
M96.6G
T84.6 G
ÖVRIGT
Ledlaxitet (generell)
Ledvärk UNS
Myalgi UNS
Smärta ospecifik
M35.7
M25.5G
M79.1G
M79.6G
Alltid sekundär diagnos. Skall kombineras t.ex. med diagnoser för fördröjd frakturläkning, pseudartros, smärta + Y-nr nedan
T93 Nedre extremitet
Sårskada
T93.0
Fraktur lårben inkl höftled
T93.1
Annan fraktur
T93.2
Luxation/distorsion
T93.3
Nervskada
T93.4
Muskel/sena
T93.5
Klämskada/traum amp
T93.6
Kärlskada (o andra specif)
T93.8
Sen kompl. motorfordonsolycka
Sen kompl. annan transportolycka
Sen kompl. annan olycka
Sen effekt missöde kir/med beh
Sen effekt missöde instr/material
Sen effekt kir/med behandling
eller sen komplikation till
behandling
Y85.0
Y85.9
Y86.9
Y88.1
Y88.2
Y88.3
59
2011-04-25
3493
3494
3495
3496
3497
3498
y i femte position ersätts där ej annat anges med: 0 = Perkutan/sluten, 1 = Artroskopisk, 2 = Öppen
Tilläggskod bl.a vid fraakturkirurgi:
Artroskopiskt assisterad op ZXC85
HÖ=ZXA00, VÄ=ZXA05, BILAT=ZXA10
ZXB00=lateralt, ZXB10=medialt, ZXB20
lat och med.
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
TNG/
NGA
Diagnostiska ingrepp
TNG00
TNG05
TNG10
TNG11
TNG50
XXA00
XNX00
NGA0y
NGA1y
NGA11
NGA2y
NGA3y
Punktion av mjukdel (ganglion)
Incision (abscess)
Artrocentes
Injektion i knäled
Implantation av skelettmarkör
Klinisk us i anestesi
Mätning av muskeltryck
Exploration av mjukdelar
Exploration av knäled
Diagnostisk artroskopi
Biopsi av mjukdelar
Benbiopsi
NGB
Primär ledprotesop
NGB09
NGB19
NGB29
NGB39
NGB49
NGB53
NGB59
NGB99
Primär halv/delprotes cementfri
Primär halv/delprotes m cement
Primär totalprotes cementfri
Prim totalprotes hybridteknik
Primär totalprotes m cement
Primär patellofemoral protes
Kompletterande patellaprotes
som del av primär totalprotes
Annan primär ledprotesop
NGC
Sekundär ledprotesop
NGC09
NGC19
NGC29
NGC39
NGC49
NGC53
NGC59
NGC99
Sekundär uniprotes cementfri
Sekundär uniprotes m cement
Sek totalprotes cementfri
Sek totalprotes hybridteknik
Sek totalprotes m cement
Sek patellofemoral protes
Sekundär patellaprotes
Som komplement till tidigare totalprotes eller del av sekundär totalprotes
Annan sekundär ledprotesop
NGD
Op menisker
NGD0y
NGD1y
NGD2y
NGD9y
Total excision av menisk
Partiell excision av menisk
Sutur/reinsertion av menisk
Annan operation på menisk
NGE
Op ledkapslar/ligament
NGE0y
NGE1y
NGE2y
NGE3y
NGE4y
NGE5y
NGE9y
Incision /sutur av ledkapsel/lat release
Transc/excision av ligament
Sutur/reinplant. av ligament
Transposition av ligament
Rekonstruktion av ligament
Rekonstr av lig m främm mtrl
Annan op ledkapsel/ligament
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
NGF
Op ledhinnor/ledytor
NGF0y
NGF1y
NGF2y
Total synovektomi
Partiell synovektomi
Fixation av ledytefragment.
Inkl fragment av brosk eller ben och brosk vid osteokondrit eller trauma
Partiell excision av ledbrosk shaving
Annan operation på ledhinnor eller ledytor (Pridie)
NGF3y
NGF9y
60
2011-04-25
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
NGG
Rekonstr & artrodes
NGG09
NGG29
NGG39
NGG49
NGG59
NGG99
Excisionsartroplastik
Annan artroplastik ej protes
Artrodes utan fixationsmat
Artrodes med intern fixation
Artrodes med extern fixation
Annan rekonstrukt/artrodes
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
NGH
Luxationer, fri kropp
NGH0y
NGH1y
NGH2y
NGH3y
NGH4y
NGH5y
NGH7y
Repos av knäledsluxation
Repos av patellarluxation
Reposition av luxerad protes
Adherenslösning
Extrakt av främm/fri kropp
Exc intraart exostos/osteofyt
Op för recidiverande luxation
NGJ
Op fraktur (pseudartros)
TNG40
NGJ09
NGJ19
NGJ29
NGJ39
NGJ49
NGJ59
NGJ69
NGJ79
NGJ89
NGJ99
Externt sträck
Sluten reposition av fraktur
Öppen reposition av fraktur
Extern fixation av fraktur
Osteosyntes m bioimplantat
Osteosyntes m cerklage, stift
Osteosyntes med märgspik
Osteosyntes m platta/skruvar
Osteosyntes med skruvar
Osteosyntes komb metod
Annan frakturkirurgi
NGK
Operationer på ben
NGK09
NGK19
NGK29
NGK39
NGK49
NGK59
NGK69
NGK79
NGK89
NGK99
Exc av benfragm. el sekvester
Part/total exc ben (exostos)
Fenestrering
Curettage av bencysta
Epifyseodes
Vinkel el rotationsosteotomi
Förkortn/förlängnsosteotomi
Bentransportoperation
Epifysdistraktion
Annan operation på ben
NGL
Op muskler/senor
NGL09
NGL19
NGL29
NGL39
NGL49
NGL59
NGL69
NGL79
NGL89
NGL99
Friläggning av muskel
Sutur/rekonstr av muskel
Transposition av muskel
Myotomi eller tenotomi
Sutur/reinsertion av sena
Tenolys el tenosynovektomi
Tenodes, förkortn/förlängn
Excision av muskel/sena
Transposition av sena
medial. av tub tib
Annan op muskel eller sena
3603
3604
3605
3606
3607
3608
NGM
Op fascia, bursa, ganglion
NGM09
NGM29
NGM39
NGM79
NGM99
Fasciotomi
Sutur av fascia
Excision av ganglion
Excision av bursa
Annan op på fascia el bursa
3609
3610
3611
NGN
Transplantationer
NGN09
NGN19
Autotransplantation av ben
Homotransplantation av ben
61
2011-04-25
3612
3613
3614
3615
3616
3617
NGN29
NGN39
3618
3619
3620
NGP
Replantationer
NGP29
Replantation i knä- eller
underbensnivå
3621
3622
3623
3624
NGQ
Amp inkl revision
NGQ09
NGQ19
NGQ29
Exartikulation i knäled
Transtibial amputation
Revision av av exart/amp
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
NGR
Op för tumörer
NGR09
NGR19
NGR29
NGR39
NGR49
NGR59
NGR69
NGR79
NGR99
Intralesionell exc mjukdelstumör
Marginell exc av mjukdelstumör
Vid exc av mjukdelstumör
Kompartment exc. mjukdelstumör
Intralesionell exc. skelett-tumör
Marginell exc. skelett-tumör
Vid exc. skelett-tumör
Kompartment exc skelett-tumör
Annan operation för tumör
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
NGS
Op vid infektion
NGS09
NGS19
NGS29
NGS39
NGS49
NGS59
NGS99
Incision/debriderig mjukdelsinf
Incision/debridering vid septisk artrit
Incision/debridering vid osteit
Implant läkem mjukdelsinf
Implant läkem septisk artrit
Implant läkemedel vid osteit
Annan op vid infektion
3643
3644
3645
3646
3647
NGT
Korrektiva op
NGT19
NGT39
NGT49
NGT99
Mobilisering av knäled
Korrekt m mjukdelskirurgi
Korrektion ext/intern fix
Annan korrektionsoperation
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
NGU
Extr implant/ex fix
NGU09
NGU03
NGU19
NGU39
NGU49
NGU69
NGU89
Extraktion av uniprotes
Extraktion av patellaprotes
Extraktion av totalprotes
Extrakt av ext fixationsmtrl
Extrakt av int fixationsmtrl
Extraktion av ligamentprotes
Extraktion implantat infbeh
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
NGW
Reoperationer
NGW49
NGW59
NGW69
NGW79
NGW89
NGW99
Sutur av sårruptur
Reop för sårinfektion
Reop för djup infektion
Reop för sårblödn/hematom
Reop för djup blödning
Annan reoperation
3663
3664
3665
3666
3667
TNG
Stödförband
TNG30
TNG31
TNG32
TNG33
Mjuk ortos
Prefab ortos (ex korsbandsortos)
Modellerbar skena/gips
Modellerbar cirkulär ortos/gips
NGN49
NGN99
Heterotransplantation av ben
Transplantation av sena
(+ZZ-koder, se sidan 55)
- Brosk, menisk, periost el fascia
Annan transplantation
(+ZZ-koder)
62
2011-04-25
3668
3669
TNG40
TNG39
Extern sträckbehandling
Annan bandagering
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
QD
Sårbehandling
ZZA00
ZZA50
QDA00
QDA10
QDB00
QDB10
QDB05
QDC00
QDG30
QDE35
Tilläggskoder
Fritt delhudstranplantat
Fritt fullhudstransplantat
Punktion (även hematom)
Incision (även hematom)
Sutur av sår
Omläggning
Sårrevision
Exc främmande kropp
Sek.sutur (inkl traktion)
Rekonstr av huddefekt
3682
3683
3684
3685
PF
Op på blodkärl
PFA10
PFB10
PFC10
Exploration av a. popl
Ligatur av a. popl
Sutur av a. popl
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
AC Op på perifera nerver
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
ZZ-koder
3723
3724
Praxis för kodning
y i femte position 4=n. peroneus, 5=n. t ibialis, 6= n ischiadicus, 9= annan
Tilläggskoder:
Artroskopiskt assisterad op: ZXC85
TAC00
Blockad av perifer nerv
ACA1y
Explor av perifer nerv
ACB1y
Exstirp av patol förändring i nerv
ACB2y
Sutur av nerv
ACC1y
Transc av perifer nerv
ACC2y
Rekonstruktion av nerv
ACC4y
Transposition av perifer nerv
ACC5y
Dekompr av nerv (adh.lösn)
GAE40
Op för thoracic outlet syndrom
(revben el mjukdel)
Specificering av fria transplantat och lambåer
ZZA50
Fritt fullhudstranplantat, auto
ZZA52
Fritt fullhudstransplantat, homo
ZZA54
Fritt fullhudstransplantat, hetero
ZZB00
Ben-sena-bentransplantat, patella
ZZB10
Semitendinosus
ZZB20
Palmaris longus
ZZB40
Annat fritt sentransplantat
ZZC00
Fascia
ZZE00
Muskel
ZZF00
Fettvävnad
ZZG00
Brosk, auto
ZZG05
Brosk, homo
ZZH00
Periost
ZZJ00
Perichondrium
ZZK00
Nerv
ZZP00
Ven
ZZR00
Hudlambå
ZZS00
Rotationslambå
ZZS40
V–Y eller Y–V
ZZS45
Z-plastik
Främre korsbandskada
63
2011-04-25
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
Första besöket på ortoped-AKM
S83.5R
(främre korsbandsruptur)
W03.30
(kollision i fotboll)
TNG10
(punktion av knäled)
TNG30
Mjuk knäbandage
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
Komplikationer vid
knäproteskirurgi
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
Knäkirurgi övrigt
Dagkirurgisk artroskopi
NGA11
(Diagnostisk artroskopi)
XXA00
(stabilitetsprövning i narkos)
30
(komb.anestesi larynxmask)
Tredje besöket på ortopeden
Z09.0
(kontroll efter kir behandling)
S83.5R
(främre korsbandsskada)
W03.30
(kollision i fotboll)
Patienten får ett rehabiliteringsprogram och återgår efter detta till fotbollen.
Knät ”håller inte” . Han kommer med ny remiss pga instabilitetsbesvär:
M23.5
T93.3
Y86.9
NGE41
+ZZB00
(Ligamentär instabilitet knäled)
(sena besvär distorsion knäled)
(seq. Olycksfall)
Rekontruktion med autologt BPTB-transplantat
Intyg till försäkringsbolag efter ett år
Z02.7
Intygsundersökning
(De ”ortopediska” T84-numren för komplikationer är nu regionindelade – här gäller G!)
TIDIGA KOMPLIKATIONER
Luxation under primära
vårdtillfället
T84.0G + S83.1 + W-nr/Y79.2/Y83.1
Annan mekanisk proteskomplikation (missöde) under första vårdtillfället
(brott, perforation etc)
T84.0G + Y79.2
Ytlig sårinfektion
T81.4 + Y83.1
Tidig protesinfektion
T84.5G + Y83.1
Postop trombos
T84.8G + I80.3
+ Y83.1
Postop lungemboli
T84.8G + I26.9
+ Y83.1
SENA KOMPLIKATIONER
Sen protesluxation
T84.0G + S83.1
+ W-nr/Y79.2/Y83.1
Sen recidiverande
protesluxation
T84.0G + M24.4G
+ Y79.2/Y83.1
Sen proteslossning
T84.0G + Y83.1
Protesinfektion/infl
T84.5G + Y83.1
Protesnära fraktur
(efter fall)
M96.6G + lämpligt W-nr + ev Z96.6G
Protesnära bendestruktion
(osteolys/granulom)
M89.5 + Y79.2
Akut främre eller bakre korsbandsskada
S83.5R/S + lämpligt trauma W-nr
Artroskopisk meniskresektion i l.a.
NGD11 + ankod 73 (NGA11 kan uteslutas)
Akut refixation av korsband artroskopiskt
NGE21
Instabilitet efter korsbandsskada
64
2011-04-25
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
M23.5 + T93.3 + Y86.9
Artroskopisk korsbandsrekonstruktion m autologt BPTB-graft NGE41 + ZZB00
NGE02 (NGE01)
Pridieborrning (artroskopisk)
NGF92 (NGF91)
Periosttransplantation
NGN49 + ZZH00
Brosktransplantation
NGN49 + ZZG00
3804
Fotled/fot
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
Region H
Traumadiagnoser
Lateral release (artroskopisk)
Komplikationer till amputation (obs ZXA sidokod!)
Primär transtibial amputation, höger
NGQ19 + ZXA00
Revision av sår utan förkortning, höger
NGQ29 + ZXA00
Reamputation (NGW) på samma nivå (NG) med förkortning av stumpen pga nekros, höger
NGW99 + NGQ19 + ZXA00
(T87.5G +Y83.5)
Reamputation (NGW) på lårbensnivå (NF) pga nekros, höger NGW99 + NFQ19 + ZXA00 (T87.5G +Y83.5)
S90 Kontusion
Fotled
Tå
Fot
S91 Sårskada
Fotled
Tå
Tå och nagel
Fot
S 82-92 Fraktur
Mediala malleolen
Laterala malleolen
Bi-el trimalleolär
Pilonfraktur
Kalkaneus
Talus
Övr. tarsalben
Metatarsalia
Stortå
Annan tå
S93 Luxation/distorsion
Fotledsluxation
Tåluxation
Ligamentruptur
Luxation i andra leder
Distorsion fotled
Distorsion tå
Distorsion fot
S94 Nervskada
N. plantaris lat.
N. plantaris med.
N. peroneus prof.
Sensorisk nerv
S95 Kärlskada
A. dorsalis pedis
A. plantaris pedis
S96 Muskel/senskada
Hälseneruptur
Tåböjare
Tåsträckare
Intrinsic
S97 Klämskador
Fotled
S90.0
S90.1
S90.3
S91.0
S91.1
S91.2
S91.3
(Sluten/öppen)
S82.50/51
S82.60/.61
S82.80/81
S82.30/31
S92.00/01
S92.10/11
S92.20/21
S92.30/31
S92.40/41
S92.50/51
S93.0
S93.1
S93.2
S93.3
S93.4
S93.5
S93.6
S94.0
S94.1
S94.2
S94.3
S95.0
S95.1
S86.0
S96.0
S96.1
S96.2
S97.0
65
2011-04-25
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
Tå
Fot
S98 Traumatisk amputation
Fotledsnivå
En tå
Flera tår
Fotnivå
T25 Brännskada
UNS
Grad 1
Grad 2
Grad 3
Köldskada
Ytlig köldskada
- med vävnadsnekros
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
Övriga diagnoser
S97.1
S97.8
S98.0
S98.1
S98.2
S98.3
T25.0
T25.1
T25.2
T25.3
T33.8
T34.8
SKELETT
Fibrös dysplasi
Solitär bencysta
Osteonekros, idiopatisk aseptisk
Osteonekros eft. tid. skada
Osteolys
Diabetesosteopati (E10.6/E11.6)
Köhlers sjd, Mb Haglund
Calcaneusapofysit
Osteochondrosis dissecans
Cartilaginär exostos
M85.0H
M85.4H
M87.0H
M87.2H
M89.5H
M90.8H*
M92.6
M92.8
M93.2H
D16.3
LEDER
Primär artros
Posttraumatisk artros
Annan sekundär artros
Reaktiv artrit UNS
Reumatoid artrit seropos
Reumatoid artrit UNS
Psoriasisartrit (+L40.5)
Juvenil reumatoid artrit
Gikt, idiopatisk
Pyrofosfatartrit
Kristallartrit UNS
Villonodulär synovit
Synovial chondromatos
Ospecifik synovit
Osteofyt i led
Fri kropp i led
Extraben
Ligamentär instabilitet i fotled
Recidivluxation/subluxation
Kontraktur i fotled
Ankylos
Ledutgjutning
M19.0H
M19.1H
M19.2H
M02.9H
M05.8H
M06.9H
M07.3H*
M08.0H
M10.0H
M11.8H
M11.9H
M12.2H
D21.2
M65.9H
M25.7
M24.0H
M89.2
M24.2H
M24.4H
M24.5H
M24.6H
M25.4H
MUSKLER & MJUKDELAR
Muskelruptur (ej traumatisk)
Muskelatrofi
Muskelöveransträngning
Spontanruptur sträcksena
Spontanruptur böjsena
(distala hälsenan)
Akillestendinos (tendalgi)
Peroneustendinos
Tibialis ant/post tendinos
Akillesinsertalgi
Akilllesbursit
Peroneussenluxation
M62.1H
M62.5
M62.6
M66.2H
M66.3H
M76.6
M76.7
M76.8
M77.5
M71.5
M67.8
66
2011-04-25
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
Ganglion
M67.4H
Kompartmentsyndrom, akut
T79.6
Kompartmentsyndrom icke traum M62.2
Diabetesgangrän typ I
E10.5B
Aterosklerotiskt gangrän
I70.2A
Aterosklerotiskt bensår
I70.2C
NERVER
N fibularisentrapment
Tarsaltunnelsyndrom
Mortons sjukdom
Algoneurodystrofi
G57.3
G57.5
G57.6
M89.0H
FÖRVÄRVADE DEFORMITETER
Hallux valgus
M20.1
Hallux rigidus
M20.2
Hallux varus
M20.3
Hammartå
M20.4
Annan tådeformitet
M20.5
Valgusfot
M21.0
Varusfot
M21.1
Droppfot
M21.3H
Plattfot
M21.4
Cavusfot
M21.5
Protrusio metatasale
M21.6
INFEKTIONER
Septisk artrit - staph.
Septisk artrit - streptococc
Infektiös artrit UNS
Akut hematogen osteomyelit
Annan akut osteomyelit
Kronisk osteomyelit
Tbc-artrit (+A18.0)
TBC i benvävnad (+A18.0)
Abscess, ytlig
TUMÖRER
Benign skelettumör (korta ben)
Benign mjukdelstumör
Benign perifer nervtumör
Malign skelettumör (korta ben)
Malign mjkudelstumör
Skelettmetastas
(se sidan 9 för ‡ koder)
M00.0H
M00.2H
M00.9H
M86.0H
M86.1H
M86.6H
M01.1H*
M90.0H*
L02.4
D16.3
D21.2
D36.1
C40.3
C49.2
C79.5
SPEC FRAKTUR/LÄKN.PROBLEM
Felläkning av fraktur
M84.0H
Utebliven läkning/pseudartros
M84.1H
Fördröjd frakturläkning
M84.2H
Stressfraktur
M84.3H
Benfraktur vid tumör
M90.7H*
Åldersosteoporos m fraktur
M80.8
Pseudartros efter artrodes
M96.0H
Fraktur efter implantatkirurgi
M96.6H
Infektion efter osteosyntes
T84.6 H
ÖVRIGT
Metatarsalgi
Plantar fasciit
Plantar fibromatos (nodulär)
Kort akillessena (förvärvad)
Calcaneussporre
Annan bensporre
Fotvårta
Callositet
M77.4
M72.2
M72.4
M67.0
M77.3
M77.9
B07.9D
L84.9A
67
2011-04-25
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
Clavus
Nageltrång
Ledvärk UNS
Ledlaxitet (generell)
Myalgi
Smärta ospecifik
4007
4008
4009
4010
4011
4012
NH Operationer på fotled och fot
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
NHA
Diagnostiska ingrepp
TNH00
TNH05
TNH10
TNH11
TNH50
XXA00
XNX00
NHA0y
NHA1y
NHA11
NHA2y
NHA11
NHA3y
Punktion av mjukdel (ganglion)
Incision (abscess)
Artrocentes
Injektion i led
Implantation av skelettmarkör
Klinisk us i anestesi
Mätning av muskeltryck
Exploration av mjukdelar
Exploration av led
Diagnostisk artroskopi
Biopsi av mjukdelar
Artroskopisk biopsi
Benbiopsi
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
NHB
Primär ledprotesop
NHB09
NHB19
NHB20
NHB30
NHB40
NHB89
NHB99
Primär halvprotes cementfri
Primär halvprotes m cement
Primär totalprotes cementfri
Prim totalprotes hybridteknik
Primär totalprotes m cement
Primär totalprotes i annan led
Annan primär ledprotesop
4035
4036
4037
4038
4039
NHC
Sekundär ledprotesop
NHC09
NHC19
NHC29
NHC39
Sek halvprotes cementfri
Sek halvprotes m cement
Sek totalprotes cementfri
Sek totalprotes hybridteknik
L84.9B
L60.0
M25.5H
M35.7
M79.1H
M79.6H
Sequele trauma
Alltid sekundär diagnos. Skall
kombineras t.ex. med diagnoser för
fördröjd frakturläkning, pseudartros, smärta + Y-nr nedan
T93 Nedre extremitet
Sårskada
T93.0
Annan fraktur
T93.2
Luxation/distorsion
T93.3
Nervskada
T93.4
Muskel/sena
T93.5
Klämskada/traum amp
T93.6
Kärlskada (o andra specif)
T93.8
Sequele Y-nr
Sen kompl. motorfordonsolycka
Sen kompl. annan transportolycka
Sen kompl. annan olycka
Sen effekt missöde kir/med beh
Sen effekt missöde instr/material
Sen effekt kir/med behandling eller
sen komplikation till behandling
Y85.0
Y85.9
Y86.9
Y88.1
Y88.2
Y88.3
y i femte position ersätts där ej annat anges med: 0 = Perkutan/sluten, 1 = Artroskopisk, 2 = Öppen
Tilläggskod bl.a vid frakturkirurgi:
Artroskopiskt assisterad op ZXC85
HÖ=ZXA00, VÄ=ZXA05, BILAT=ZXA10
ZXB00=lateralt, ZXB10=medialt, ZXB20 lat och med.
68
2011-04-25
4040
4041
4042
NHC49
NHC89
NHC99
Sek totalprotes m cement
Sek ledprotes i annan led
Annan sekundär ledprotesop
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
NHE
Op ledkapsel/ledband
NHE0y
NHE1y
NHE2y
NHE3y
NHE4y
NHE5y
NHE9y
Incision/sutur av ledkapsel
Transc/excision av ligament
Sutur/reinsert av ligament
Transposition av ligament
Rekonstruktion av ligament
Rekonstr lig m främm mtrl
Annan op ledkapsel/ligament
4051
4052
4053
4054
4055
4056
NHF
Op ledhinnor/ledytor
NHF0y
NHF1y
NHF2y
NHF3y
NHF9y
Total synovektomi
Partiell synovektomi
Fixation av ledytefragment. Inkl fragment av brosk eller ben och brosk vid osteokondrit eller trauma
Partiell excision av ledbrosk
Annan op ledhinna/ledytor
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
NHG
Rekonstruktion & artrodes
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
NHH
Luxationer, fri kropp
NHH0y
NHH1y
NHH2y
NHH3y
NHH4y
NHH5y
NHH7y
Reposition av fotledsluxation
Reposition av annan led i fot
Reposition av luxerad protes
Adherenslösni i fotens leder
Extraktav främm/fri kropp
Exc intraart exostos/osteofyt
(cheilektomi)
Op för recidiverande luxation
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
NHJ
Op fraktur (pseudartros)
TNH40
NHJ09
NHJ19
NHJ29
NHJ39
NHJ49
NHJ59
NHJ69
NHJ79
NHJ89
NHJ99
Externt sträck
Sluten reposition
Öppen reposition
Extern fixation
Osteosyntes m bioimplantat
Osteosyntes mcerklage, stift
Osteosyntes med märgspik
Osteosyntes m platta /skruvar
Osteosyntes med skruvar
Osteosyntes komb metod
Annan frakturkirurgi
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
NHK
Op på ben
y i femte position 0= talokruralled,
1= subtalarled, 2= trippelfusion, 3= tarsalled, 4= TMT-led I, 5= annan TMT-led,
6= MTP-led I, 7= annan MTP-led,
8= IP-led
NHG0y
Excisionsartroplastik falang/metat.res
NHG2y
Annan artroplastik ej protes
NHG3y
Artrodes utan fixationsmater
NHG4y
Artrodes med int fixation
NHG5y
Artrodes med ext fixation
NHG9y
Annan rekonstrukt/artrodes
y i femte position 0= lat malleol,
1= med malleol, 2= båda malleolerna,
3= båda malleolerna och bakre tibiakanten, 4= talus, 5= kalcaneus, 6= annat tarsalben, 7= metatarsalben, 8=tå, 9= ospec el
annat ben
NHK0y
Exc av benfragm. el sekvester
NHK1y
Part/total exc ben (även exostosavmejl)
NHK2y
Fenestrering
NHK3y
Curettage av bencysta
NHK4y
Epifyseodes
69
2011-04-25
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
NHK5y
NHK7y
NHK8y
NHK9y
Vinkel eller rotations eller förskjutningsosteotomi
(Chevron)
Förkortn/förlängn.sosteotomi
(Helal,Youngswick)
Bentransportoperation
Epifysdistraktion
Annan operation på ben
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
NHL
Op på muskler, senor
NHL19
NHL29
NHL39
NHL49
NHL59
NHL69
NHL79
NHL89
NHL99
Sutur el rekonstr av muskel
Transposition av muskel
Myotomi eller tenotomi
scarifiering
Sutur eller reinsert av sena
Tenolys el tenosynovektomi
Tenodes, förkortn, förlängn
Excision av muskel/sena
Transposition av sena
Annan op på muskel el sena
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
NHM
Op fascia, senskida, bursa & ganglion
NHM09
NHM29
NHM39
NHM49
NHM59
NHM79
NHM99
Fasciotomi
Sutur av fascia
Excision av ganglion
Klyvning av senskida
Partiell excision av senskida
Excision av bursa
Annan op pådessa strukturer
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
NHN
Transplantationer
NHN09
NHN19
NHN29
NHN39
Autotransplantation av ben
Homotransplantation av ben
Heterotransplantation av ben
Transplantation av sena
(+ZZ-koder, se sidan 7)
Av brosk, periost eller fascia
Annan transplantation
(+ZZ-koder)
4134
4135
4136
4137
4138
NHP
Re-/autotransplant
NHP09
NHP19
NHP29
NHP99
Replantation av tå
Autotransplel transpos av tå
Replantation av fot
Annan replantation
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
NHQ
Amp inkl revision
NHQ09
NHQ11
NHQ13
NHQ14
NHQ16
NHQ17
NHQ29
Exartikulation i talokruralled
Talocrural amputation, Syme
Tarsometatarsal amputation
Transmetatarsal amputation
Total amputation av tå
Partiell amputation av tå
Revision avexart/amp
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
NHR
Op för tumörer
NHR09
NHR19
NHR29
NHR39
NHR49
NHR59
Intralesionell exc mjukdelstumör
Marginell exc av mjukdelstumör
Vid exc av mjukdelstumör
Kompartmentell exc. mjukdelstumör
Intralesionell exc. skelett-tumör
Marginell exc. skelett-tumör
NHR69 Vid exc. skelett-tumör
Kompartmentell exc skelett-tumör
Annan operation för tumör
NHK6y
NHN49
NHN99
NHR79
NHR99
70
2011-04-25
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
NHS
Op vid infektion
NHS09
NHS19
NHS29
NHS39
NHS49
NHS59
NHS99
Incision/debridering mjukdelsinf
Incision/debridering vid septisk artrit
Incision/debridering vid osteit
Implant läkem mjukdelsinf
Implant läkem septisk artrit
Implant läkemedel vid osteit
Annan op vid infektion
4165
4166
4167
4168
4169
NHT
Korrektiva op
NHT19
NHT39
NHT49
NHT99
Mobilisering av fotens leder
Korrekt m mjukdelskirurgi
Korrektion m ext/int fixation
Annan korektionsoperation
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
NHU
Extr. implantat/ex fix
NHU09
NHU19
NHU29
NHU39
NHU49
NHU69
NHU89
Extraktion av halvprotes
Extraktion av totalprotes
Extrakt av protes annan led
Extrakt av ext fixationsmtrl
Extrakt av int fixationsmtrl
Extraktion av ligamentprotes
Extrakt implantat infbeh
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
NHW
Reoperationer
NHW49
NHW59
NHW69
NHW79
NHW89
NHW99
Sutur av sårruptur
Reop för sårinfektion
Reop för djup infektion
Reop för sårblödn/hematom
Reop för djup blödning
Annan reoperation
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
TNH
Stödförband efter skada/op
TNH30
TNH31
TNH32
TNH33
TNH40
TNH39
Mjuk ortos
Prefab ortos
Modellerbar skena/gips
Modellerbar cirkulär ortos/gips
Extern sträckbehandling
Annan bandagering
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
QD
Sårbehandling
ZZA00
ZZA50
QDA00
QDA10
QDB00
QDB10
QDB05
QDC00
QDG30
QDE35
QDH00
QDH10
Tilläggskoder
Fritt delhudstranplantat
Fritt fullhudstransplantat
Punktion (även hematom)
Incision (även hematom)
Sutur av sår
Omläggning
Sårrevision
Exc. främmande kropp
Sek.sutur (inkl traktion)
Rekonstr. av huddefekt
Avlägsnande av tånagel
Exc. av tånagelbädd
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
AC Op på perifera nerver
y i femte position 4=n. peroneus, 5=n. t ibialis, 9= annan
Tilläggskoder:
Artroskopiskt assisterad op: ZXC85
TAC00
Blockad av perifer nerv
ACA1y
Explor av perifer nerv
ACB1y
Exstirp av patol förändring i nerv
ACB2y
Sutur av nerv
ACC1y
Transc av perifer nerv
ACC2y
Rekonstruktion av nerv
71
2011-04-25
4216
4217
ACC4y
ACC5y
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
Praxis för kodning
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
Alfabetiskt diagnosregister
Transposition av perifer nerv
Dekompr av nerv (adh.lösn)
Fotledsfraktur - som exempel!
Första besöket på ortoped-AKM
S82.80
(bimalleolär fraktur)
W00.42
(halkat på is på trottoar på väg till
arbetet)
TNH32
(gipsskena)
För ev. kirurgisk åtgärd tillkommer t.ex.:
NHJ79
(Osteosyntes med skruvar)
NHJ19
(öppen reposition)
80
Spinalanestesi
Andra besöket på ortopeden
S82.80
(bimalleolär fraktur)
W00.42
(halkat på is på trottoar på väg till arbetet)
TNH33
Gipsbyte
Tredje besöket på ortopeden (frakturen är läkt)
Z09.4H
(Frakturkontroll)
S82.80
(bimalleolär fraktur)
W00.42
(halkat på is på trottoar på väg till arbetet)
DN001
Gipsborttagning
Patienten avslutas...
Vid senare besök (ny remiss) pga besvär:
M25.5H
(värk i fotled)
T93.2
(sena besvär fraktur fotled)
Y86.9
(seq. olycksfall)
Intyg till försäkringsbolag efter ett år
Z02.7
Intygsundersökning
Abscess (kutan)
Extremitet
Rygg
Abscess (djup)
Extremitet
Rygg
Abduktionsinskränkning höft
Achondroplastisk dvärgväxt
Adduktions-, flexions-ställning,
muskulär
Adhesiv capsulit
(frozen shoulder)
Akillesinsertalgi
Akillestendinos (tendalgi)
Akilllesbursit
Alkoholberoende
Algoneurodystrofi
Amputation, traumatisk
Armbågsnivå
Finger, ett
Finger, flera
Fingrar och hand, sned
Fot
Fotled
Handledsnivå
Höftled
Knäled
Lårben
L02.4
L02.2
L03.1
L03.3
Q65.9
Q77.4
M67.1
M75.0
M77.5
M76.6
M71.5
F10.2X
M89.0(reg)
S58.0
S68.1
S68.2
S68.3
S98.3
S98.0
S68.4
S78.0
S88.0
S78.1
72
2011-04-25
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
Skulderled
S48.0
Tumme
S68.0
Tå, en
S98.1
Tå, flera
S98.2
Underarm
S58.1
Underben
S88.1
Överarm
S48.1
Angina pectoris UNS
I20.9
Ankylos
M24.6(reg)
ARDS
J80.9
Artrit
Juvenil reumatoid artrit
M08.0(reg)
Psoriasisartrit
M07.3(reg)
Reaktiv artrit UNS
M02.9(reg)
Reumatoid artrit seropos
M05.8(reg)
Reumatoid artrit UNS
M06.9(reg)
Artrogrypos
Q74.3
Artros
CMC I artros annan
sekundär
M18.5
CMC I artros posttraum
M18.2
DIP-leds artros
(Heberden)
M15.1
Dysplastisk coxartros ensidig M16.3
PIP-leds artros (Bouchard) M15.2
Posttraumatisk artros
M19.1(reg)
Posttraumatisk coxartros, ens M16.5
Posttraumatisk gonartros
M17.3
Primär artros övrig
M19.0(reg)
Primär CMC I artros
M18.1
Primär coxartros, ensidig
M16.1
Primär gonartros, ensidig
M17.1
Sekundär coxartros, ensidig M16.7
Sekundär gonartros, ensidig M17.5
Sekundär artros, övrig
M19.2(reg)
Astma bronchiale
J45.9
Aterosklerotiskt gangrän
I70.2A
Aterosklerotiskt bensår
I70.2C
Atetos/dyskinesi
G80.3
Avaskulär nekros, juvenil
M91.9
Avsaknad fot & tå(r)
Q72.3
Avsaknad hand & finger(rar)
Q71.3
Avsaknad lår & underben
Q72.1
Avsaknad nedre extremitet
Q72.0
Avsaknad underarm & hand
Q71.2
Avsaknad underben & fot
Q72.2
Avsaknad överarm & uarm
Q71.1
Avsaknad övre extremitet
Q71.0
Bakercysta
M71.2
Bechterews sjd
M45.9
Bencysta, aneurysmal
M85.5
Benlängdsskillnad UNS
M21.7
Benlängdsskillnad, primär
Q72.8
Bensporre fot
M77.9
Bicepstendinos
M75.2
Biomek. dysfunkt. led el ben
M99.9
Blandmissbruk
F19.9
Blounts sjd
M92.5B
Blåsextrofi
Q64.1
Boutonnière
M20.0
Bronchopneumoni UNS
J18.0
Brännskada
Fot grad 1
T25.1
Fot grad 2
T25.2
Fot grad 3
T25.3
Fot ospecifik
T25.0
73
2011-04-25
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
Hand grad 1
Hand grad 2
Hand grad 3
Hand ospecifik
Nedre extr grad 1
Nedre extr grad 2
Nedre extr grad 3
Nedre extr ospecifik
Övre extr grad 1
Övre extr grad 2
Övre extr grad 3
Övre extr ospecifik
Bukspottkörtelskada
Bursit (hand)
Bursit i skulderled
Böjdeformitet
Café au lait fläckar
Calcaneussporre
Carpaltunnelsyndrom
Cartilaginär exostos nedre extr
Cartilaginär exostos övre extr
Cauda equina-syndrom
Causa soc
Cavusfot
Cerebral insult (CVL UNS)
Cervikalgi
Cervikobrachialt syndrom
Cervikokranialt syndrom
Charcot-Marie-Tooth
Chondromalacia patellae
Claudicatio interm.
Clavus (liktorn)
Coalitio
Coccygodyni
Commotio
Coxa plana (sen diagnos)
Coxa plana efter cong höftlux
Coxa valga, förvärvad
Coxa vara, förvärvad
Coxa vara/valga congen
Coxitis simplex
CP spastisk diplegisk
CP spastisk hemiplegisk
CP spastisk tetraplegisk
CP, UNS
Crouzons syndrom
Cubitus valgus
Cubitus varus
Curly toe
Cystisk menisk
Cystit, akut
de Quervains sjd
Delirium tremens
Depression UNS
Diastematomyeli
Diskbråck
Cervikalt
Thorakalt
Lumbalt
Diskit UNS
Diskoid menisk
Distorsion
AC-led
Armbåge
Bröstrygg
Finger
T23.1
T23.2
T23.3
T23.0
T24.1
T24.2
T24.3
T24.0
T22.1
T22.2
T22.3
T22.0
S36.2
M70.1
M75.5
M21.2
L81.3
M77.3
G56.0
D16.2
D16.0
G83.4
Z74.2
M21.5
I64.9
M54.2
M53.1
M53.0
G60.0
M22.4
I73.9B
L84.9B
Q66.8
M53.3
S06.0
M91.2
M91.8
M21.0F
M21.1F
Q65.8
M13.1
G80.1
G80.2
G80.0
G80.9
Q75.1
M21.0C
M21.1C
Q66.8
M23.0 M/L
N30.0
M65.4
F10.4
F32.9
Q06.2
M50.1
M51.1J
M51.1K
M46.4
M23.1 M/L
S43.5
S53.4
S23.3
S63.6
74
2011-04-25
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
Fot
Fotled
Halsrygg (whip lash)
Handled
Höftled
Ländrygg
S I-led
Skulderled
Sternoclavikularled
Symfys
Tå
Djup ventrombos ben UNS
Down´s syndrom, ospec.
Droppfot
Dropphand
Dupuytrens kontraktur
Dvärgväxt UNS
Dysautonomi syndrom
Dystrophia myotonica
Efterkontroll UNS
Emboli nedre extrem.
Epidural blödning
Epicondylit, lateral
Epicondylit, medial
Epilepsi UNS
Erbs pares
Erysipelas
Extraben ( t.ex os tibiale)
Extraktion osteosyntesmaterial
Fantomsmärta
Felläkning av fraktur
Fibromyalgi
Fibrös dysplasi
Flail chest
Fotvårta
Fraktur (Sluten/öppen)
Acetabulum
Atlas
Axis (Dens)
Bi-el trimalleolär
Bröstkota
Carpalben, ej scaphoideum
Collumfraktur
Coccyx
Femur, distal
Femurskaft
Fibulafraktur isolerad
Fingrar, ej tumme
Halskota, ej 1 eller 2
Humerus, distal
Humerus, proximal
Humerusskaft
Ilium
Kalkaneus
Klavikel
Laterala malleolen
Ländkota
Mediala malleolen
Metacarpale I (Bennetts fr)
Metacarpale, ej I
Metatarsalia
Os ischii
Patella
Pilonfraktur
Pubis
S93.6
S93.4
S13.4
S63.5
S73.1
S33.5
S33.6
S43.4
S43.6
S33.7
S93.5
I80.2
Q90.9
M21.3H
M21.3
M72.0
Q77.9
G90.1
G71.1
Z09.9
I74.3
S06.4
M77.1
M77.0
G40.9
P14.0
A46.9
M89.2
Z47.0
G54.6
M84.0(reg)
M79.7
M85.0(reg)
S22.5
B07.9D
S32.40
S12.00
S12.10
S82.80/81
S22.00
S62.10/11
S72.00
S32.20
S72.40/41
S72.30/31
S82.40/41
S62.60/61
S12.20
S42.40/41
S42.20/21
S42.30/31
S32.30
S92.00/01
S42.00/01
S82.60/61
S32.00
S82.50/51
S62.20/21
S62.30/31
S92.30/31
S32.80
S82.00/01
S82.30/31
S32.50
75
2011-04-25
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
Radius + ulna, distal
Radius + ulnaskaft
Radius, distal
Radius, proximal
Radiusskaftet
Revbensfraktur
Sacrum
Scaphoideum
Skallen
Skulderblad
Sternum
Stortå
Subtrochantär höft
Talus
Tarsalben, ej talus/calcaneus
Tibia /fibula distal
Tibia /fibula, proximal
Tibiaskaft /fibulaskaft
Trochantär höft
Tumme
Tå, ej stortå
Ulna, distal
Ulna, proximal
(även Monteggia)
Ulnaskaftet
Fri kropp i knäled
Fri kropp i led
Främ kr granulom mjukvävn
Främmande kroppsgranulom
i hud
Fyseolys i caput femoris
Fördröjd frakturläkning
Förekomst av konstgjord
extremitet
Förmaksflimmer
Förvirringstillstånd UNS
Ganglion
Genu recurvatum congen
Genu valgus
Genu valgus/valgum cong
Genu varum
Gikt, idiopatisk
Gångrubbning, ospec.
Hallux rigidus
Hallux valgus, förvärvad
Hallux valgus, medfödd
Hallux varus, förvärvad
Hallux varus, medfödd
Hammartå
Hemangiom
Hemartros, spontan
Hemiplegi sequele
Hemothorax
Hjärtinfarkt UNS
Hjärtinsufficiens UNS
Hudförhårdnad (callositet)
Hydrops, ledutgjutning
Hypertoni
Hypertrofi av Hoffas kropp
Hälsokontroll idrottslag
Höftdysplasi
Höftluxation, medfödd
Höftluxation, sublux förvärvad
Höftsubluxation
Iliac crest spur
S52.60/61
S52.40/41
S52.50/51
S52.10/11
S52.30/31
S22.3
S32.10
S62.00/01
S02.9
S42.10/11
S22.2
S92.40/41
S72.20/21
S92.10/11
S92.20/21
S82.30/31
S82.10/11
S82.20/21
S72.10/11
S62.50/51
S92.50/51
S52.80/81
S52.00/01
S52.20/21
M23.4
M24.0(reg)
M60.2
L92.3
M93.0
M84.2(reg)
Z97.1
I48.9
R41.0
M67.4(reg)
Q68.2
M21.0G
Q74.1
M21.1G
M10.0(reg)
R26.8
M20.2
M20.1
Q66.6
M20.3
Q66.3
M20.4
D18.0
M25.0
G81.9
S27.1
I21.9
I50.9
L84.9A
M25.4(reg)
I10.9
M79.4
Z10.3
Q65.8C
Q65.2
M24.3
Q65.5
M76.2
76
2011-04-25
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
Impingement syndrom
M75.4
Infektioner
Abscess ytlig, extremitet
L02.4
Abscess djup, extremitet
L03.1
Abscess, senskida
M65.0
Akut hematogen osteomyelit M86.0(reg)
Annan akut osteomyelit
M86.1(reg)
Diskit (varig)
M46.3
Gasgangrän
A48.0
Gc artrit (+A54.4)
M01.3
Infektiös artrit UNS
M00.9(reg)
Kronisk osteomyelit
M86.6(reg)
Osteomyelit kota
M46.2
Osteomyelit, kron hematogen M86.5
Osteomyelit, ospec.
M86.9
Sepsis ospec
A41.9
Septisk artrit – staph.
M00.0(reg)
Septisk artrit – streptococc M00.2(reg)
Spinal abscess UNS
G06.1(reg)
Tbc kotpelare (+A18.0)
M49.0
Tbc skelett (+A18.0)
M01.1(reg)
Tenosynovit, ej abscess
M65.1
Inpassning och justering av
armprotes
Z44.0
Inpassning och justering av
benprotes
Z44.1
Instabilitet i kotpelaren
M53.2
Insättning, utprovning och
justering av OT-hjälpmedel
Z46.7
Insättning, utprovning och
justering av andra
hjälpmedel – rullstol
Z46.8
Ischias
M54.3
Ischiasbursit
M70.7
Juvenil osteochondros bäcken
M91.0
Juvenil osteochondros höft
M91.1
Juvenil RA, UNS
M08.0
Kalkaneusapofysit
M92.8
Kartilaginär exostos mult. her. Q78.6
Keloid i ärr
L91.0
Klinefelters
Q98.4
Klippel-Feil
Q76.1
Klippel-Trenaunay
Q87.2
Klohand/fot, klubbhand/fot
M21.5
Klumpke pares
P14.1
Klämskada
Armbåge
S57.0
Axel/överarm
S47.9
Fingrar, tumme
S67.0
Fot
S97.8
Fotled
S97.0
Hand
S67.8
Höft
S77.0
Knä
S87.0
Lår
S77.1
Tå
S97.1
Underarm
S57.8
Underben
S87.8
Klövfot
Q72.7
Knäledsluxation, kongenital
Q68.2
Kompartmentsyndrom icke traum M62.8
Komplikationer till skada eller behandling
Accidentell skada på organ
under kir ingrepp
T81.2
Andra kompl till implantat T84.8(reg)
Anuri
T79.5
77
2011-04-25
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
Blödning
Chock
Fettemboli
Fraktur efter implantatkirurgi
Infektion efter osteosyntes
Infektion i ampstump
Infektion/inflammation efter
andra impl.
Infektion/inflammation efter
ledprotes
Kompartmentsyndrom, akut
Kvarlämnat material under
kir ingrepp
Luftemboli
Mekanisk komplikation
andra implantat (ben)
Mekanisk komplikation
osteosyntes extremiteter
Mekanisk komplikation
osteosyntes rygg
Mekanisk komplikation
till ledprotes
Nekros i ampstump
Neurom i ampstump
Postlaminektomisyndrom
Postoperativ blödning eller
hematom
Postoperativ sårinfektion
Postoperativ sårruptur
Pseudartros efter
artrodes/fusion
Sårinfektion
Tid kompl. vid amp /replant
nedre extrem.
Tid kompl. vid amp /replant
övre extrem.
Ödem i ampstump
Kondrolys
Kongen. fotdeform. UNS
Kongenital tibiapseudartros
Kontusion
Armbåge
Axel + överarm
Bröstrygg
Bäcken
Finger UNS
Fot
Fotled
Halsrygg
Handled/hand
Höft
Knä
Lår
Ländrygg
Tå
Underarm UNS
Underben
Kontraktur i led
Kontroll annan behandling
Kontroll efter frakturbehandling
Kontroll efter kir behandling
Kontusion huvud UNS
Kotkompression UNS
Kotkompression vid tumör
Kotmissbildning utan skolios,
T79.2
T79.4
T79.1
M96.6(reg)
T84.6(reg)
T87.4(reg)
T84.7(reg)
T84.5(reg)
T79.6
T81.5
T79.0
T84.3(reg)
T84.1(reg)
T84.2(reg)
T84.0(reg)
T87.5(reg)
T87.3(reg)
M96.1(reg)
T81.0
T81.4
T81.3
M96.0(reg)
T79.3
T87.1
T87.0
T87.6(reg)
M94.3
Q66.9
Q74.2
S50.0
S40.0
S20.2
S30.0
S60.0
S90.3
S90.0
S10.9
S60.2
S70.0
S80.0
S70.1
S30.0
S90.1
S50.1
S80.1
M24.5(reg)
Z09.8
Z09.4(reg)
Z09.0
S00.9
M48.5
M49.5(reg)
Q76.4
78
2011-04-25
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
Krepiterande tenosynovit (hand)
Kristallartrit UNS
Kromosomanomali UNS
Kron. obstr. lungsjd (KOL)
Kronisk bronkit
Kyfos UNS
Kärlskada
A. axillaris
A. brachialis
A. dorsalis pedis
A. femoralis
A. fibularis
A. plantaris
A. poplitea
A. radialis handled/hand
A. radialis underarm/armbåge
A. tibialis ant/post
A. ulnaris handled/hand
A. ulnaris underarm/armbåge
Annat finger
Djupa palmarbågen
Tummens kärl
Underarms-ven
V. axillaris/brachialis
V. femoralis
V. poplitea
Ytliga palmarbågen
Köhlers sjd
Köldskada
Fot med vävnadsnekros
Fot, ytlig
Hand med vävnadsnekros
Hand, ytlig
Nedre extr med vävnadsnekros
Nedre extr, ytlig
Övre extr med vävnadsnekros
Övre extr, ytlig
Ledlaxitet familjär, kongen.
Lesion av nervus femoralis
Lesion av nervus ischiadicus
Lesion av nervus tibialis
Lever/gallskada
Ligamentär instabilitet i fotled
Ligamentär instabilitet i knäled
Ligamentär skada utan
instab. i knäled
Lordos UNS
Lumbago
Lumbago/ischias
Lumbosacral övergångskota
Lunatummalaci (Kienböck)
Lungemboli UNS
Lungödem
Luxation, traumatisk (ej protes)
AC-led
Armbågsled
Axelled
Bröstrygg
Finger
Fot
Fotled
M70.0
M11.9(reg)
Q99.9
J44.9
J42.9
M40.2
S45.0
S45.1
S95.0
S75.0
S85.2
S95.1
S85.0
S65.1
S55.1
S85.1
S65.0
S55.0
S65.5
S65.3
S65.4
S55.2
S45.2
S75.1
S85.5
S65.2
M92.6
T34.8
T33.8
T34.5
T33.5
T34.6
T33.6
T34.4
T33.4
M35.7
G57.2
G57.0
G57.4
S36.1
M24.2H
M23.5
M23.8
M40.5
M54.5
M54.4
Q76.4
M93.1
I26.9
J81.9
S43.1
S53.1
S43.0
S23.1
S63.1
S93.3
S93.0
79
2011-04-25
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
Halsrygg
Handled
Höftled
Knäled
Ländrygg
Patella
Radiushuvudet
S I-led
Sternoclavikularled
Tå
Lymfangiom
Löparknä, ITBS
Mallet finger
Marfans syndrom
Medfödd luxation armbåge
Medfödd missbildning UNS
Meniskförändringar övrigt
Meniskganglion
Meniskruptur (gammal)
Mental retardation, UNS
Meralgia paraesthetica
Metatarsalgi
Metatarsus varus
Mjältskada
Mortons sjukdom
MS
Muskel/senskada
Bakre muskelloge underben
Biceps korta
Biceps långa
Biceps, distal
Fingrarna korta senor
Fingrarnas böjmuskler
Fingrarnas ext/abd muskler
Främre muskelloge underben
Hamstrings
Handens långa böjsenor
Handens långa sträcksenor
Hälseneruptur (skada)
Höft adductorer
Höftmuskler
Intrinsic, tår
Mulitpla sträcksenskador
Multipla böjsenor
Peroneusmuskler
Quadriceps
Rotatorcuff
Triceps
Tummens böjmuskel
Tummens ext/abd muskel
Tummens korta senor
Tummens långa böjare
Tummens långa sträckare
Tåböjare
Tåsträckare
Övriga böjmuskler underarm
Övriga sträckmuskler underarm
Muskelatrofi
Muskeldystrofi
Muskelruptur (ej traumatisk)
Muskelvärk ospecifik
Muskelöveransträngning
Myositis ossificans traumatica
S13.1
S63.0
S73.0
S83.1
S33.1
S83.0
S53.0
S33.2
S43.2
S93.1
D18.1
M76.3
M66.2D
Q87.4
Q68.8
Q89.9
M23.3 M/L
M67.4 M/L
M23.2 M/L
F79.9
G57.1
M77.4
Q66.2
S36.0
G57.6
G35.9
S86.1
S46.2
S46.1
S46.8
S66.5
S56.1
S56.4
S86.2
S76.3
S66.1
S66.3
S86.0
S76.2
S76.0
S96.2
S66.7
S66.6
S86.3
S76.1
S46.0
S46.3
S56.0
S56.3
S66.4
S66.0
S66.2
S96.0
S96.1
S56.2
S56.5
M62.5
G71.0
M62.1(reg)
M79.1(reg)
M62.6
M61.0(reg)
80
2011-04-25
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
Nagelsvamp
Nageltrång
Nail patella syndrom
Nervkompressioner/pares
Peroneus
Pga RA (+RA-diagnos)
Pga tumör
Radialis, armbåge
Radialis, överarm
Radialis, handled
Suprascapularis entrapment
Tarsaltunnelsyndrom
Ulnaris, armbåge
Ulnaris, handled
Nervskada
Brachialplexus
Cauda equina
Fingernerv
Lumbo-sacral plexus
N. axillaris
N. femoralis
N. ischiadicus
N. medianus hand/handled
N. medianus underarm/armbåge
N. medianus överarm
N. musculocutaneus
N. peroneus
N. peroneus prof.
N. plantaris lat.
N. plantaris med.
N. radialis hand/handled
N. radialis underarm/armbåge
N. radialis överarm
N. tibialis
N. ulnaris hand/handled
N. ulnaris underarm/armbåge
N. ulnaris överarm
Nervrotskada halsrygg
Nervrotskada ländrygg
Nervrotsskada bröstrygg
Ryggmärgsskada bröstrygg
Ryggmärgsskada halsrygg
Ryggmärgsskada ländrygg
Sensorisk nerv fotled/fot
Sensorisk nerv höft/lår
Sensorisk nerv knäled/
underben
armbåge
Tumnerv
Njurskada
Njursvikt, akut UNS
Njursvikt, kronisk UNS
Njursvikt ospec
Olecranonbursit
Ortoped. ledimplantat
Osteid osteom
Os tibiale externum (Haglund)
Ospec. ortopedisk eftervård
Osteochondritis dissecans
Osteolys
onekros eft. tid. skada
Osteoporos UNS
Pagets sjukdom
B35.1
L60.0
Q87.2C
G57.3
G55.8
G55.0(reg)
G56.3C
G56.3B
G56.3D
G56.8B
G57.5
G56.2C
G56.2D
S14.3
S34.3
S64.4
S34.4
S44.3
S74.1
S74.0
S64.1
S54.1
S44.1
S44.4
S84.1
S94.2
S94.0
S94.1
S64.2
S54.2
S44.2
S84.0
S64.0
S54.0
S44.0
S14.2
S34.2
S24.2
S24.1
S14.1
S34.1
S94.3
S74.2
S84.2
S54.3
S64.3
S37.0
N17.9
N18.9
N19.9
M70.2
Z96.6(reg)
D16.9
M92.6
Z47.9
M93.2(reg)
M89.5(reg)
M87.2(reg)
M81.9
M88.8
Sensorisk nerv underarm/
Sensorisk nerv överarm
S44.5
Osteogenesis imperfecta
Q78.0
Osteonekros
M87.0(reg)
Osteopati, postpolio M89.6
81
Oste-
2011-04-25
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
Panner
Pares, se Nervkompression
Parkinsons sjd
Patellatendinos (Jumper´s knee)
Patol fraktur vid tumör
Peroneussenluxation
Peroneustendinos
Perthes sjd, juvenil osteochondr.
Pes anserinusbursit
Pes calcaneovalgus
Pes calcaneovarus
Pes cavovarus
Pes equinovarus add congen
Pes planovalgus, congen
Piriformissyndrom
Plantar fasciit
Plantar fibromatos (nodulär)
Plattfot, förvärvad
Pneumothorax
Polydaktyli
Polymyalgia rheumatica
Preluxation, instabilitet
Prepatellarbursit
Profylaktisk kirurgi
Prostata hyperplasi
Protrusio metatasale
Psoriasis
Psoastendinos
Pyelonefrit, akut
Pyrofosfatartrit
Radioulnar synostos
Recidiv luxation av patella
Recidiv sublux av patella
Recidivluxation/subluxation
Recklinghausens sjd
Reduktion femur, längsgående
Reduktion fibula, längsgående
Reduktion radius, längsgående
Reduktion tibia, längsgående
Reduktion ulna, längsgående
Reduktion nedre extrem. UNS
Reduktion övre extrem. UNS
Resttillstånd efter CVL
Rotatorcuffsyndrom
(inkl. ruptur)
Rotkanal stenos
Ruptur, traumatisk
Intervertebraldisk bröstrygg
Intervertebraldisk halsrygg
Intervertebraldisk ländrygg
Kollateralligamentdist-rupt
Korsband
Ledbroskskada knäled
Lig. ruptur finger
Lig. ruptur fotled
Lig. ruptur handled
Lig. ruptur radialt armbåge
Lig. ruptur ulnart armbåge
Menisk
Symfysen
Russel-Silvers syndrom
Sacroiliit UNS
Scheuermanns sjd
Schlatters sjd
Segmentell instabilitet, SRS
Sekundär extr. defekt UNS
M92.0
G20.9
M76.5
M90.7(reg)
M67.8
M76.7
M91.1
M70.5
Q66.4
Q66.1
Q66.7
Q66.0
Q66.6
G57.8
M72.2
M72.3
M21.4
S27.0
Q69.9
M35.3
Q65.6
M70.4
Z40.8
N40.9
M21.6
L40.9
M76.1
N10.9
M11.8(reg)
Q74.0
M22.0
M22.1
M24.4(reg)
Q85.0
Q72.4
Q72.6
Q71.4
Q72.5
Q71.5
Q72.9
Q71.9
I69.4
Pellegrini-Stiedas syndrom
M75.1
M48.8(reg)
S23.0
S13.0
S33.0
S83.4 M/L
S83.5 R/S
S83.3 M/L/Q
S63.4
S93.2 M/L
S63.3
S53.2
S53.3
S83.2 M/L
S33.4
Q87.1G
M46.1
M42.0
M92.5A
M99.1
M21.9
82
M76.4
2011-04-25
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
Senil demens UNS
Sequele
Fraktur arm
Fraktur bäcken
Fraktur hand
Fraktur kota
Fraktur lårben inkl höftled
Fraktur nedre extremitet,
ej höft
Andra spec skador nedre
extremitet
Sequele forts.
Andra spec skador övre
extremitet
Klämskada/traum amp nedre
extremitet
Klämskada/traum amp övre
extremitet
Luxation/distorsion nedre
extremitet
Luxation/distorsion övre
extremitet
Muskel/senskada nedre
extremitet
Muskel/senskada övre
extremitet
Nervskada nedre extremitet
Nervskada övre extremitet
Polio
Septisk artrit
Skada ryggmärg
Skada UNS nedre extremitet
Skada UNS övre extremitet
Sårskada nedre extremitet
Sårskada övre extremitet
Sinding-Larsens sjd
Skolios
Adolescent idiopatisk
Infantil idiopatisk
Juvenil idiopatisk
Neuromuskulär
Skolios pga benmissbildn
Slinkled, Girdlestone
Smärta, värk
Bröstrygg
Led, ospecifik
Extremitet
Patellofemoral
Snapping hip
Snapping scapula
Solitär bencysta
Spetsfot (tågång) sekundär
Spina bifida UNS
Spinal muskeldystrofi UNS
Spinal stenos, central
Spondylolistes, förvärvad
Spondylolys, förvärvad
Spondylolys/olisthes, kongenital
Spondylos m myelopati
Spondylos m radiculopati
Spondylos med sek. olistes
Spondylos UNS
Spontanrupt sträcksena
Spontanruptur böjsena
Stressfraktur
Subdural blödning, traumatisk
F03.9
T92.1
T91.2
T92.2
T91.1
T93.1
T93.2
T93.8
T92.8
T93.6
T92.6
T93.3
T92.3
T93.5
T92.5
T93.4
T92.4
B91.9
M00.9
T91.3
T93.9
T92.9
T93.0
T92.0
M92.4
M41.2
M41.0
M41.1
M41.4
Q76.3
M96.8
M54.6
M25.5(reg)
M79.6(reg)
M22.2
M25.8F
R29.8
M85.4(reg)
M67.0
Q05.9
G12.9
M48.0(reg)
M43.1
M43.0
Q76.2
M47.1
M47.2
M47.8
M47.9(reg)
M66.2(reg)
M66.3(reg)
M84.3(reg)
S06.5
83
2011-04-25
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
Symfyseolys (graviditets-)
Syndaktyli, ospec.
Synovial plica
Synovit UNS
Sårskada
Armbåge
Finger med nagelskada
Finger UNS
Fot
Fotled
Handled/hand UNS
Huvud
Höft
Knä
Lår
Skuldra
Tå
Tå med nagelskada
Underarm
Underben
Överarm
TBC I skelettet
Tendinitis calcarea
Tendinos
TIA
Tibialis ant/post tendinos
Tibiatorsion
Tillstånd med artrodes
Tillväxtstörning
(osteomyelit mm)
Toraxapertursyndrom
Torticollis UNS
Torticollis, neonatal
Triggerfinger
Trokanterbursit/tendinos
Trycksår
Tumör-malign
Bindväv/mjukvävn.
bröstkorg
Bindväv/mjukvävn.
nedre extr
Bindväv/mjukvävnad
bål övrigt
Bindväv/mjukvävnad
bäcken
Bindväv/mjukvävnad
övre extr
Bröst
Lunga
Multipelt myelom
Njure
Prostata
Skelett bröstkorg
Skelett bäcken
Skelett i armen
Skelett i benet
Skelett i ryggen
Skelettmetastas UNS
Tumör-benign
Bindväv/mjukvävn. bröstkorg
Bindväv/mjukvävnad armen
Bindväv/mjukvävnad benet
Bindväv/mjukvävnad bål
Bindväv/mjukvävnad bäcken
Främmande kroppsgranulom
O26.7
Q70.9
M67.2
M65.9(reg)
S51.0
S61.1
S61.0
S91.3
S91.0
S61.9
S01.9
S71.0
S81.0
S71.1
S41.0
S91.1
S91.2
S51.9
S81.9
S41.1
A18.0
M75.3
M76.0(reg)
G45.9
M76.8
Q68.4
Z98.1
M21.8
G54.0
M43.6
Q68.0
M65.3
M70.6
L89.9 (reg)
C49.3
C49.2
C49.6
C49.5
C49.1
C50.9
C34.9
C90.0
C64.9
C61.9
C41.3
C41.4
C40.0
C40.2
C41.2
C79.5
D21.3
D21.1
D21.2
D21.6
D21.5
L92.3
84
2011-04-25
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
Hudtumör UNS armen
Hudtumör UNS benet
Skelett bäcken
Skelett fot
Skelett hand
Skelett nedre extrem
Skelett rygg
Skelett övre extrem
Turners syndrom
Tådeformitet övrigt
Undersökning forskning
Undersökning intyg
Undersökning och obs efter
annat o-fall.
Undersökning och obs efter
o-fall i arbetet
Undersökning och obs efter
transportolycka
Undersökning utan påvisbar
sjukdom
Uretraskada
Urinblåseskada
Urinvägsinfektion UNS
Utebliven läkning/pseudartros
Valgusfot
Varicöst bensår
Varusfot
Venös insufficiens
Vertikal talus
Villonodulär synovit
Windswept legs
Åldersosteoporos m fraktur
Ärrkorrektion nedre extr
Ärrkorrektion övre extr
Diabetes
Cirk. rubbning, gangrän
Neuropati
Osteopati
Artropati
Utan kompl
D23.6
D23.7
D16.8
D16.3
D16.1
D16.2
D16.6
D16.0
Q96.9
M20.5
Z00.6
Z02.7
Z04.3
Z04.2
Z04.1
Z03.9
S37.3
S37.2
N39.0X
M84.1(reg)
M21.0H
I83.0
M21.1H
I87.2
Q66.8
M12.2(reg)
Q74.8
M80.8(reg)
Z42.4
Z42.3
Typ I Typ II
E10.5 E11.5
E10.4 E11.4
M90.8 + E10.6
M14.2 + E10.6
E10.9 E11.9
M90.8 + E11.6
M14.2 + E11.6
Gloria orthopediae in eternum
Svensk Ortopedisk Förening
Skrift Nr 15
85
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards