Unga vuxna och neuropsykiatri

advertisement
Unga vuxna och
neuropsykiatri
"Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte
finns något enkelt svar”
Nalle Puh
Gillberg
ESSENCE (early symptomatic syndromes eliciting neuro-developmental
clinical examinations
Flera diagnoser är regel och inte undantag.
Problem relaterade till den generella utvecklingen går ofta hand i hand med
svårigheter med :
Begåvning, perception, sensorik, kommunikation, språk, impulsivitet,
koncentration, social interaktion, humörsvängningar, och beteendeproblem
Borde genomföras mer individuell diagnostik för att få en tydlig bild av just den
personen.
Autism
Mental retardation
ADHD
Tourette
Dyslexi
OCD
Ångest/depression
Sömnstörning
Samhället alltmer komplext och ställer allt större
krav på individen.
Begåvning
Social kompetens
Exekutiva funktioner
Sen känslomässig utveckling även vid god
intellektuell förmåga.
Effekter av att ha svårt att förstå abstrakt språk
Hänger upp sig på något enstaka ord och missar helhet och sammanhang.
Orkar inte anstränga sig för att förstå det som sägs och kommunicera med
andra.
Bli frustrerad och irritabel
Blir ofta ”fråga – svar ” men inget samtal.
Ofta mycket ”vet inte.”
Svårt att verbalt beskriva känslor och känslolägen
Svårt att tolka talesätt och metaforer.
Känsla av underlägsenhet.
Visa hur man gör, istället för att bara berätta. Och visa flera gånger.
Rita upp situationen och förklara.
Behöver ofta en till en undervisning.
Hörsel
Syn
Lukt
Smak
Känsel
Avvikande tolkning av sinnesintryck
Över/underkänslighet
Problem att beskriva perceptuella upplevelser
Ljud, dofter, smaker, och beröring som kan vara obehagligt. Även
sådana som andra knappt uppfattar och reagerar för.
Hjärnan kan ha svårt att hantera alla intryck och blir överbelastad.
Utbrott
Utbrott är jobbiga att få och leder till besvikelse och ledsenhet
Oftast resultatet av att man pressat sig över sin gräns socialt eller blivit utsatt för överbelastning
av intryck.
Hamnar i situation som man inte kan lösa.
Ger en känsla av maktlöshet och påverkar självkänslan.
Utbrotten kan ofta förebyggas om man lär sig se ett mönster.
Jobbiga situationer
När rutiner bryts.
När man inte får göra färdigt. Avsluta.
Att påbörja.
Situationer som kräver flexibilitet.
När ovidkommande stimuli stör.
Andra som är otåliga och/eller oflexibla.
Strukturera tillvaron minskar oro som kan leda till förvirring och ilska.
Mentalisering
Förmågan att förstå att man själv och andra människor har ett tankeoch känsloliv som styr ens handlingar.
Förstå att tankar och känslor kan vara olika hos individer som befinner
sig i en och samma situation.
Bristande mentalisering gör det svårt att lösa uppgifter som kräver
en förmåga att se något ut andras perspektiv.
Om andras reaktioner på det jag gör är oförutsägbart, kan det bli
svårt att lita på andra.
Vi är sociala varelser
!
!
!
?
Svårigheter vid brister i förmågan till mentalisering
Andras beteenden blir svårtolkade.
Sociala regler blir svåra att förstå.
Kan uppfattas som respektlös eller ouppfostrad.
Samtal blir svårförståliga och det blir ofta monologer.
Svårt att förstå vitsen med social gemenskap i sig.
Mobbing. Behöver skydd och tillsyn!!
Att lära sig socialt fungerande.
Lära turtagning i samtal
Lära be om hjälp.
Sociala berättelser och seriesamtal.
Träna ömsesidighet i rollspel.
Lära vad man bör säga och inte bör säga.
Hitta sociala aktiviteter med andra med liknande värderingar eller
intressen.
Lära adekvat misstänksamhet
Sex
Osäker könsidentitet
Osäkerhet kring sexuell läggning
Pornografi som tolkas som information om hur
man gör.
EXEKUTIVA FUNKTIONER
Förmågor som krävs för att styra och reglera det egna handlandet.
Inre språk (tänkande) som styr och planerar handlingar långsiktigt och kortsiktigt
Att hålla en inre dialog för att lösa problemet.
Planera och organisera sitt beteende till det som situationen kräver.
Impulskontroll
Förmåga att strukturera tid och prioritera.
Förmåga att byta strategi och vara flexibel
Lära sig hantera misstag och lära av dessa
Förstå mer komplexa och abstrakta begrepp
Tidsuppfattning
Hur lång tid får varje sak ta för att jag skall hinna med?
Svårt att skynda på.
Svårt att hoppa över något för att skynda på.
Ger upp redan innan.
Konsekvenser av exekutiva svårigheter
Problem att generalisera det man lärt sig till nya situationer.
Svårt att automatisera rutiner och beteenden. Även vardagliga
rutiner som hygien, betala räkningar och byta kläder.
Söker intellektuellt lösa och förstå det som andra har omedelbar
förståelse av.
Söker trygghet i invanda rutiner i sammanhang där detta inte är
framgångsrikt eller lämpligt.
Svårt att kompromissa eller anpassa sitt beteende till andras
önskemål och vilja när detta är socialt lämpligt.
Prioritera.
En historia av överkrav som lett till misslyckanden.
Skam
Rädsla att misslyckas igen
Maktlöshet
Undvikande
Rädsla att inte klara vuxenvärldens krav och bli vuxen
Skam
Skamkänsla är en upplevelse av att förlora sitt anseende eller
gillande hos andra, vare sig upplevelsen är korrekt eller
inte. Skamkänslor handlar om föreställningar om hur andra
uppfattar ens egen person, vad man har gjort, eller vad man
har sagt.
Döljer sina svårigheter och tillkortakommanden för att inte
”avslöjas” till priset av att dölja sitt sanna jag och sina tillgångar.
Trygghet, ärlighet och genuinitet hos behandlaren behövs för att
man skall våga tala om det svåra, som begåvningssvårigheter.
Flickor är ofta svårare att direkt känna igen.
Svårigheterna blir ofta tydliga senare.
Svårigheter när kraven på socialt samspel ökar under mellanstadiet.
Ofta ovilja att gå till skolan.
Monomana intressen som ibland inte uppfattas som avvikande.
Socialt naiva på ett sätt som är riskfyllt.
Svenny Kopp
Flickor med neuropsykologiska svårigheter diagnostiseras
som enbart ha:
Ångest
Depression,
Relationsproblem
Sociala svårigheter
Trotssyndrom
Alltså de svårigheter som är en följd av pålagringar av ett
grundläggande funktionshinder.
Download