LEDARFORUM - ett rådgivande organ för ledare i Norden

advertisement
LEDARFORUM – ett rådgivande organ för ledare inom NLS
Syfte
Att utgöra en mötesplats, ett diskussionsforum för ledarna inom
NLS medlemsorganisationer.
Målgrupp
Samtliga ledare inom NLS medlemsorganisationer, representerande
alla pedagogiska områden och skolformer i de nordiska länderna.
Status
LEDARFORUM är ett rådgivande organ i NLS.
Innehåll
LEDARFORUM tar upp de områden och aktuella frågor som
målgruppen beslutar om.
Mötet
Ledarforum samlas då målgruppen så önskar.
(Förslagsvis kan detta ske en gång per år.)
Deltagande
NLS medlemsorganisationer beslutar var för sig om deltagande och
representation i LEDARFORUMS möten
Representanter
De representanter från målgruppen som NLS organisationerna
var för sig, fattar beslut om.
Antal
Det antal som NLS organisationerna var för sig fattar beslut om.
2
Ekonomi
Deltagande i Ledarforum bestrids av den egna organisationen.
Kommunikation
Ledarforum har en egen ikon på NLS hemsida.
Därmed kan berörda medlemmar ta del av all information inom
NLS samt själva vara interaktiva i arbetet.
Sammankallande
Ledarforum utser inom sig en ansvarig sammankallande.
Sammankallande ansvarar för kommunikationen med NLS styrelse
och kansli.
(Förslagsvis kan sammankallande utses en gång per år från den
organisation som då innehar ordförandeposten i NLS.)
Inrättande
LEDARFORUM har inrättats den 1 januari 2005.
.
Download