nordiska lärarorganisationers samråd

advertisement
Bergendal 29.9.2015
NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD








Att verka för pedagogisk och organisatorisk utveckling
Att verka för en höjning av lärarnas och ledarnas status i samhället
Att verka för gemensamma bedömningar och ställningstaganden i
för organisationerna viktiga frågor
Att utväxla information och upplysningar mellan de anslutna
organisationerna
Att främja ömsesidig representation vid resp. Organisationers
möten, kurser etc.
Att verka för samarbete med liknande organisationer i och utanför
Norden
Att representera Samrådet inför, europeiska och internationella
organ
Att ordna kurser och konferenser med fackligt och pedagogiskt
innehåll
Hurdalsjoen, Norge





NLS driver regionalt samarbete som bygger på
erfarenhetsutbyte
samarbetet är både formellt och informellt
nordiska samhällsmodellen har tryggat
medborgarnas välstånd, också på
arbetsmarknadspolitikens och
utbildningspolitikens område.
nordiska länderna ofta betraktas som en enhet
struktur och innehåll i den nordiska synen på
utbildning är identisk






främja samarbetet i för organisationerna gemensamma frågor
erbjuda lärarna i Norden information om grannländernas
utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik
erbjuda lärarna i Norden information om olika nordiska
lärarorganisationernas organisation och verksamhet samt en
direkt påverkningskanal till det praktiska samarbetet
fungera som arena för nordiskt samarbete och
erfarenhetsutbyte
främja organisationernas nationella fackliga verksamhet
genom erfarenhetsutbyte
ge relevant kunskap och praktiska verktyg för den nationella
intressebevakningen
Finland , Vanajalinna




Det nuværende omfang af kursus- og konferencevirksomheden
bibeholdes.
På Forbundsseminariet søges der, med udgangspunkt i forholdene på de
uddannelsespolitiske og løn- og ansættelsesmæssige områder i
ordførerlandet/værtslandet, at skabe en øget fordybelse i og diskussion af
de enkelte organisationers strategier.
Under hensyntagen til at målgruppen er en anden, kan der tages et
tilsvarende udgangspunkt for tilrettelægggelsen af sommerkurserne, hvor
formålet dog i højere grad må anses for at være en erfaringsudveksling.
Styrelsen bør overveje, om der bør være en større ensartethed i den
målgruppe, de enkelte organisationer indbyder til at deltage i
sommerkurserne.
Der opfordres til, at traditionen med at invitere hinanden til konferencer
udbygges.




Der tilstræbes ikke nogen fælles politikudvikling i NLS.
På det internationale område kan der, i det omfang der kan opnås enighed
herom, ageres i fællesskab politisk og med fælles valgstrategier.
Med det formål at diskutere og udfordre hinandens strategier fokuseres der
i højere grad på erfaringsudveksling og et dybere kendskab til, hvad der
sker i det enkelte land. Dette kan konkret ske ved, at der som
udgangspunkt for diskussionen gives en grundig orientering om forholdene i
ordførerlandet. Det gælder både med hensyn til landets
uddannelsespolitiske situation, løn- og ansættelsesforhold og
organisationernes uddannelsespolitiske og lønpolitiske strategier. I denne
forbindelse søges der afholdt et møde mellem NLS’ styrelse og
repræsentanter for arbejdsgiverne eller regeringen, eksempelvis
undervisningsministeren, i ordførerlandet.
Der skal skabes plads til at inddrage forholdene i Færøerne og Grønland,
eksempelvis ved at der med passende mellemrum placeres et
styrelsesmøde i de pågældende lande.
Internationella
sekreterares möte
Främjar informations och
erfarenhetsutbyte inom det
internationella området
STYRELSE
SOMMARKURS
Förbundsseminarium
Leder och har ansvar för NLS verksamhet
Gemensamt seminarium för
organisationerna s ledning
Har ansvar för NLS’ ekonomi
Informativ kurs för fackligt
intresserade medlemmar i
medlemsorganisationerna
Främjar informations och
erfarenhetsutbyte
Fastställer sektorernas verksamhetsområden
Ad Hoc
Arbetsgrupper
Tillsätts av styrelsen vid
behov
Tillsätter arbetsgrupper
Anställer generalsekreteraren
LEDARFORUM
Rådgivande organ till
styrelsen
Sektorn för
förskola och
fritidshem
Rådgivande organ till
samrådets styrelse
Främjar informations
och erfarenhetsutbyte
Sektorn för
grundskola
Rådgivande organ till
samrådets styrelse
Främjar informations
och erfarenhetsutbyte
Sektorn för
gymnasie- och
yrkesutbildning
Forum för ledare från alla
pedagogiska områden
och skolformer.
Rådgivande organ till
samrådets styrelse
Mötesplats, främjar
informations och
erfarenhetsutbyte
Främjar informations
och erfarenhetsutbyte
STUDERANDEFORUM
Rådgivande organ till
styrelsen
Sektorer underställda
styrelsen,
Verksamheten belastar
NLS budget
Seminarieverksamhet
Verksamheten
belastar NLS budget
Strukturer utan egen
budget
Forum för
lärarstuderande från alla
pedagogiska områden
och skolformer.
Mötesplats, främjar
informations och
erfarenhetsutbyte
Anders Rusk
NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS
SAMRÅD
[email protected]
www.nls.info
Download