Översikt genomförandeplaner NLS våren 2016

advertisement
Nationella läkemedelsstrategin
Genomförandeplaner
Aktiviteter handlingsplan NLS
Våren 2016
Mål och genomförandeplaner NLS våren 2016
Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning
Nr
Aktivitet
Ansvar
Status våren 2016
Målsättning
Genomförandeplan
E-hälsa
1.1
Säkrare
läkemedelshantering
för barn
LV
Ta fram nationellt kunskapsdokument som
underlag för verksamma sjuksköterskor, läkare
farmaceuter samt hälso- och
sjukvårdspersonalunderutbildning för säkrare lmhantering.
Maj 2016 expertmöte lm-hantering till barn
Sammanfattning till S-dep. 31 okt 2016.
Kunskapsdokument publicering feb 2017.
1.2
Värdering av
behandlingseffekt i
klinisk vardag
SBU
Statistisk metod som kompenserar för skillnader
mellan patienterna i klinisk vardag och kliniska
studier möjliggör värdet av behandling med nya
läkemedel i klinisk vardag.
Diskussion i SBU:s vetenskapliga råd 13/4
2016. Diskussion i SBU:s nämnd 8/6 2016.
Slutrapportering till Socialdepartementet 1/11
2016.
1.3
Struktur för
dokumentation och
uppföljning
SKL
Förbättra förutsättningarna för uppföljning av
läkemedelsanvändning. Arbetet förväntas också
ge stöd i utvecklingen av den nationella
läkemedelslistan.
Arbetet kommer att genomföras inom ramen
för en överenskommelse mellan staten och
SKL.
1.4
Gemensam
läkemedelslista
S-dep.
Genom att ge bästa möjliga stöd till ordinatörer,
till personal i vårdkedjan och till patienter kan
riskerna som läkemedelsbehandlingar medför
minskas.
1.5
Förhindra
läkemedelsförskrivning i strid med
vetenskap och
beprövad erfarenhet
IVO
Koordinera de olika aktiviteter som är nödvändiga
för att motverka läkemedelsförskrivning i strid
med vetenskap och beprövad erfarenhet.
x
Perspektiv
Patient
Innovation
x
x
x
x
x
x
x
Departementspromemoria i månadsskiftet
september/oktober. Förslag på lagstiftning
som reglerar åtkomst till läkemedelslistan
ska kunna remitteras i slutet av 2016.
x
x
Regeringen har den 31 mars 2016 tagit
beslut om att ändra i förordningen om
läkemedelsförmåner m.m. Apoteken kan
neka kunden att få tillbaka den särskilda
receptblanketten. Möjliggör för LV att göra
förändringar i föreskrifterna för att förhindra
manipulering av recept för narkotiska prep.
x
x
Mål och genomförandeplaner NLS våren 2016
Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning
Nr
Aktivitet
Ansvar
Status våren 2016
Målsättning
Genomförandeplan
E-hälsa
Perspektiv
Patient
Innovation
1.6
Möjliggör elektronisk
rapportering av
läkemedelsbiverkningar
LV
Genom att rapportera in biverkningar genom
elektronisk rapportering från
journalsystem så kommer antalet rapporter att
öka samt att kvaliteten på de inkomna
rapporterna förbättras vilket ger bättre underlag
för att återrapportera för en säkrare lmanvändning.
2016 - maj 2016 (fas 1) genomföra en
förstudie, därefter utvärdering och nytt
finansieringsbeslut juni 2016.
Fas 2 sep 16–juni 2017. Därefter
systemutveckling och pilotdrift inom ett
landsting (LUL) samt utvärdering av pilot.
x
x
x
1.7
Förbättrad
uppföljning av
läkemedelsdosering
EHM
Skapa förutsättningar för samt utarbeta en plan
för ett nationellt införande av strukturerad
läkemedelsinformation i syfte att bidra till en ökad
patientsäkerhet samt förbättrad uppföljning.
Uppdraget ska redovisas till
Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 1 maj 2017. Samverkan kommer
att ske med berörda intressenter bl.a. via
SKL:s nätverk för informatiksamordning
läkemedel.
x
x
x
1.8
Insatser för att
förbättra
patientsäkerheten
vid det generiska
utbytet
LV
En ökad information och förståelse för det
generiska utbytet hos patienten kan bidra till en
bättre läkemedelsanvändning med ökad
förståelse och ökad trygghet. Genom att
substansnamnet tydligt och konsekvent uppges
på apoteksetiketten minskar risken för
dubbbelmedicinering.
Inventering av behovet av nya vägar för att
sprida /tillgängliggöra information om det
generiska utbytet beräknas vara klart juni
2016. Förslag på nya informationsvägar
planeras vara klart i december 2016.
Slutrapport 31 maj 2017 där aktiviteten
Märkning av apoteksetikett ingår.
x
x
x
1.9
Strukturerade
läkemedelssamtal på
apotek
S-dep.
Att via en ökad följsamhet till ordinerad
läkemedelsbehandling förbättra
läkemedelsanvändningen hos befolkningen.
Nya apoteksmarknadsutredningen lämnar
sitt slutbetänkande senast den 31 december
2016.
x
x
Mål och genomförandeplaner NLS våren 2016
Målområde 2: Tillgängliga läkemedel och jämlik användning
Nr
Aktivitet
Ansvar
Status våren 2016
Målsättning
Genomförandeplan
E-hälsa
x
Perspektiv
Patient Innovation
2.1
Nationell
samverkan för
stegvist
godkännande av
nya läkemedel
LV
Ökad samverkan mellan aktörer förväntas
generellt förkorta ledtiden från klinisk utveckling
till och med introduktion i klinisk praxis och
därmed bidra till förbättrad tillgång till behandling.
Patienter, profession och betalare får därigenom
en bättre förutsättning att påverka och styra
utvecklingen mot verkligt behov.
Under 2016 fortsätter arbetet med de
prioriterade pilotprojekten.
Projektorganisationen bygger vidare på
organisationen för den tidigare NLS aktiviteten
6.6 och ett första styrgruppsmöte är planerat
den 7 april. Workshop den 14 april 2016 med
Alzheimers sjukdom som exempel. Uppdraget
redovisas till regeringskansliet senast 31
oktober 2016.
x
x
2.2
Följa och utvärdera
nyttan med arbetet
som syftar till ett
ordnat nationellt inFörande av nya
läkemedel
S-dep/
Myndigheten för
vård- och
omsorgsnalys
Vårdanalys granskar och utvärderar utfallet av
arbetsprocessen med nationellt ordnat införande
för att ge svar på om den bidrar till en mer jämlik
och ändamålsenlig användning av nya läkemedel.
Vårdanalys ska vid behov lämna förslag till hur
arbetsprocessen kan förbättras.
Inventera vilka problem och fördelar som finns
med arbetsprocessen från horizon scanning till
dess att läkemedlen når patienterna.
Probleminventeringen ska redovisas skriftligt
till Regeringskansliet (S-dep.) senast den 1 juli
2016. Slutredovisas senast den 1 juli 2017.
Muntlig avstämning av projektets
framskridande ska ske senast i maj 2016.
x
x
2.3
Ökad kvalitet och
säkerhet på apotek
S-dep.
Åstadkomma en säker, effektiv och jämlik
läkemedelsförsörjning i hela landet och en
apoteksmarknad med god tillgänglighet och
service.
Nya apoteksmarknadsutredningen lämnar sitt
slutbetänkande senast den 31 december
2016.
x
x
2.4
Uppföljning av
läkemedel i
samverkan
myndigheter och
sjukvård
LV
Öka kvaliteten på exempelvis genomlysningar av
läkemedelssäkerhet - riskminimeringsåtgärder vid
ordnat införande av nya behandlingar.
Öka kvaliteten på exempelvis genomlysningar av
jämlik vård.
Den 1 april 2016 hålls ett prioriteringsmöte
med externa aktörer gällande inventering av
aktivitetsförslag. Dessa samordnas april/maj.
Andra kvartalet en genomförandeplan för de
delaktiviteter som ska startas under tredje
kvartalet. Delrapport 31 maj och slutrapport 31
jan 2017.
x
x
x
Mål och genomförandeplaner NLS våren 2016
Målområde 3: Samhälsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning
Nr
Aktivitet
Ansvar
Status våren 2016
Målsättning
Genomförandeplan
E-hälsa
Perspektiv
Patient
Innovation
3.1
Utvärdering av
befintliga
antibiotika för bästa
möjliga användning
FHM
Förbättrad klinisk användning av äldre antibiotika.
Förväntad nytta är färre biverkningar och minskad
resistensutveckling, färre ekologiska störningar i den
enskilde patientens normala tarmflora, förkortade
vårdtider, ev förkortad behandlingstid. Effekten av
behandlingen ska vara minst likvärdig nuvarande
behandlingsregimer.
Delredovisas 31 maj 2016 och slutredovisas
senast den 31 maj 2017.
De två stora kliniska studier som initierades
under 2015 förväntas inte vara helt
genomförda och utvärderade i samband med
slutredovisningen. Aktiviteten fortgår så länge
aktiva kliniska studier pågår.
x
x
3.2
Modeller för
tillgänglighet och
ansvarsfull användning av både nya
och gamla
antibiotika av
särskilt värde
FHM
Förbättrad tillgänglighet till både nya och äldre
antibiotika där det förekommer återkommande
bristsituationer eller att preparatet idag inte
marknadsförs i Sverige eller riskerar att inte
marknadsföras. Bästa möjliga vård för patienter med
infektioner orsakade av multiresistenta bakterier.
Klarlägger ekonomiska förhållanden för nya
antibiotika respektive marknadshållning av gamla
antibiotika.
Aktiviteten förutses pågå under 2016 och
2017 med slutredovisning innan utgången av
2017.
x
x
3.3
Verka för möjliggörande av miljöhänsyn vid
produktion och
användning av
läkemedel
Regeringskansliet
Minska de negativa effekterna på miljön av
läkemedelsbehandling. Sverige ska driva på för
ökade miljökrav kopplade till produktion av läkemedel.
Minskade utsläpp i samband med produktion av
läkemedel förväntas leda till minskade miljöeffekter,
främst i vattenmiljön, i samband med
produktionsanläggningarna och i anslutning till de
vattendrag som påverkas.
Under 2016 och 2017 kommer S-dep. att ta
upp frågan i samband med bilaterala möten
med EU-kommissionen och Europaparlamentet samt inom FN-systemet. Även
vid bilaterala möten med likasinnade länder
och länder med stor läkemedelsproduktion
kommer frågan att tas upp.
x
x
3.4
Miljöbedömning av
receptfria
läkemedel
LIF
Utvärdera om läkemedelsprodukter kan miljöbedömas
enl. den modell som utvecklats inom ramen för NLS
och om resultaten från dylik miljöbedömning kan
kommuniceras framgångsrikt till köpare och
användare. I så stor utsträckning som möjligt
minimera miljökostnader kopplade till läkemedelsanvändningen.
Ett möte med arbetsgrupp inplaneras för
maj/juni och två möten är planerade under
hösten. Avrapportering planeras ske innan
årsskiftet.
x
x
3.5
Hantering av
öppenvårdsläkemedel som inte
ingår i läkemedelsförmånerna
S-dep.
Bättre uppföljning av smittskyddsläkemedel både när
det gäller ekonomiska och medicinska aspekter.
Aktiviteten kan därigenom bl.a. bidra till en förbättrad
användning av dessa läkemedel genom att
landstingen får bättre underlag för förskrivningsrekommendationer. Ang. förslagen i TLV:s rapport
kring läkemedel utanför förmånen är det i nuläget för
tidigt att bedöma hur målsättningen kan uppnås.
Regeringen beslutade den 3 mars 2016 om
propositionen Uppföljning av smittskyddsläkemedel. I propositionen föreslås att lagen
om receptregister ska få innehålla uppgifter
om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen
och öppenvårdsapotekens fakturering av
landstingen. Förslagen föreslås träda i kraft
den 1 oktober 2016.
x
x
Download