Pedagogiska observationer Genom att se, reflektera och analysera

advertisement
3HGDJRJLVNDREVHUYDWLRQHU
Genom att se, reflektera och analysera får vi insikter och förståelse. Utifrån detta kan vi agera
och handla.
För att kunna hjälpa behöver vi observera barnet/eleven i sin miljö. Vi måste
registrera, lyssna och göra pedagogiska observationer och ställa oss frågor som:
•
•
•
•
•
•
Vad ser vi ?
Vad hör vi ?
Vad står det för?
Vad gör vi ?
Hur gör vi ?
Varför?
Vi är i behov av kunskap om miljön runt eleven samt elevens samspel i
skolvardagen.
Genom pedagogiska observationer får vi svar på frågor som:
•
•
•
•
•
När uppstår situationen?
Var?
Hur börjar och slutar den? Hur lång tid pågår den? Hur ofta återkommer den?
Med vem? Vilka är inblandade?
Vad händer? Vad är orsaken?
Pedagogiska observationer används för att få konkret information inom olika
områden. Utifrån observationer gör arbetslaget en sammanställning som ligger till
grund för åtgärder på olika nivåer. Observationerna görs under en period, en till två
veckor, vid olika tillfällen.
Dokumentationen av observationerna kan göras på olika sätt.
Se bifogade förslag.
Se vidare:
Birgitta Andersson: Vägledning ISBN 91-974347-1-X
3HGDJRJLVNDREVHUYDWLRQHU
Elev:……………………………………….Datum:……………………Plats:………………
+++ = Mycket bra
++ = Bra
+ = Ganska bra
--- = Mycket dåligt
-- = Dåligt - = Ganska dåligt
Övrigt:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2
$WWDQYlQGDVYLGGHSHGDJRJLVNDREVHUYDWLRQHU
• 'HQSHGDJRJLVNDPLOM|Q
Placering i gruppen /klassrummet
Organisation och instruktion inför ett arbetspass
Utevistelser /Fri tid
Övrigt
• 6SUnNHW
Hur används språket i barnet/elevens vardagsverklighet – verbal och ickeverbal
kommunikation?
• 6DPVSHO
Med en jämnårig
Med en grupp jämnåriga
Med en vuxen
Med en grupp vuxna
Övrigt
• %HWHHQGHLJUXSS
Kan vänta på sin tur
Kan arbeta självständigt
Kan samarbeta
Kan förstå / ta instruktion
Kan följa klara regler
Är impulsstyrd
•
$UEHWVVlWW
1.
Koncentration
Uthållighet
Uppmärksamhet
Igångsättning
Avslut
Hörförståelse
Motorik
……………
2.
Tar instruktioner
Påbörjar arbete
Slutför arbete
Går vidare
Koncentration
I stor grupp
I eget arbete/
Projektarbete
Liten grupp
En till en
3
3HGDJRJLVNDREVHUYDWLRQHU±$OOPlQ
'DWXP
(OHY
$OOPlQWXSSWUlGDQGH
+\SHUDNWLYLWHW+\SRDNWLYLWHW
+XUIXQJHUDUHOHYHQ"
,VW\UGDNWLYLWHW
,IULDDNWLYLWHWHU
,VWRUDJUXSSHU
,OLWHQJUXSS
(QWLOOHQ
)|UPnJDDWWWDLQVWUXNWLRQ
,VWRUJUXSS
,OLWHQJUXSS
(QWLOOHQ
3ODWV
$QVYDULJSHUVRQDO
4
3HUFHSWLRQVVYnULJKHWHU
([HNXWLYDVYnULJKHWHU
6NROSUREOHPlPQHQ
6RFLDODSUREOHP.RPSLVUHODWLRQHU
3UREOHPDWWJHQRPI|UDOl[RU
gYULJW
5
Download