PV 17 - Underlag ledningens miljögenomgång 070329 (r)

advertisement
Ledningens miljögenomgång 29 mars - 07
Dagordning
 Genomgång av 2006 års miljömål
 Utvärdering av ständig förbättring och
miljöledningssystemets effektivitet
 Förändringar i miljölagstiftning och andra
myndighetskrav
 Rapportering av eventuella miljöolyckor, större
tillbud och avvikelser gällande miljöarbetet
 Uppföljning av tidigare protokolls kvarstående
frågor
Primärvården
Genomgång av 2006 års miljömål
 Kontorspapper - Mål 2006
 Minskad användning av kontorspapper med 2%
 Målet är uppnått - Pappersförbrukningen har
minskat med 2,7%
ark/årsarbetare
Pappersförbrukning
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
5 973 6 079 5 738
5 582
4 525 4 589
4 398
2003
2004
2005
2006
Primärvården
Primärvården
5 070
Landstinget totalt
Transporter- Mål 2006




Minskad användning av egen bil i tjänsten med 5%
Öka tågresor i tjänsten med 5%
Minska flygresor i tjänsten med 5 %
Bilar som köps in/leasas skall drivas med icke fossila
drivmedel
Primärvården
kg CO 2/årsarbetare
Koldioxidutsläpp, Primärvården
140
120
100
80
60
40
20
0
2004
2005
2006
Tjänstebilar och
hyrbilar
-
Egen bil i tjänsten
Tåg
Flyg
Tjänstebilar och hyrbilar + 3,53%
Användandet av egen bil i tjänsten - 23,79%
Tågresor - 15,87 %
Flygresorna - 52,35%
Det totala resandet i tjänsten har minskat med 17,22%
Primärvården
Transporter forts.
- Av 18 nyleasade eller utbytta bilar under året är 13 etanoldrivna
Procentuell andel drivmedel år 2006
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
8,87%
100%
80%
etanol
91,13%
34,50%
60%
Flexifueldrivna
bensin
40%
Bensindrivna
65,50%
20%
0%
procentuell andel
Primärvården
Procentuell andel bilar som kan drivas på
olika drivmedel
procentuell andel
Förslag till förbättringar
-
Informera om tankställen för alternativa drivmedel
- Uppföljning av drivmedel/bil/kvartal
- Minska antalet resor genom videokonferenser och
telefonmöten
Primärvården
Elförbrukning - Miljömål 2006
Medverka till LULs miljömål: Elanvändningen skall minska med
1% fram till år 2006 jämfört med år 2002
Mediaförbrukning, landstingsägda fastigheter
kWh/BTA
200
148 148,8 144,7 141,5
140,8 146,7 147,8
150
99,3 104,2
107,2 110,0 107,9 107,3 107,1
2000
2001
2002
100
2003
2004
50
2005
0
2006
El
Primärvården
Värme (graddagskorrigerad)
Avfall - Miljömål 2006
Hantering av konventionellt avfall
 Medverka till LULs miljömål - Mängden konventionellt avfall
(brännbart) skall årligen minska med 5% jämfört med år 2002
utan att den totala avfallsmängden ökar
 Går i dagsläget inte att mäta i Primärvården
Primärvården
Läkemedel - Miljömål 2006
 Implementering av handlingsplanen Läkemedel och miljö - i PV
 Statistik - Se särskild bilaga!
Primärvården
Sammanfattning av resultat för 2006
Av de mål som är mätbara i Primärvården har
samtliga uppnåtts
- Kontorpapper
- Transporter
- Läkemedel
Energi/el och brännbart avfall går i dagsläget inte att mäta i
Primärvården
Primärvården
Förändringar i miljölagstiftning och
andra myndighetskrav
 Socialstyrelsens reviderade förordning om
hantering av smittförande avfall från hälso- och
sjukvården
Primärvården
Utvärdering av ständig förbättring och
miljöledningssystemets effektivitet
 Av 44 utsända checklistor för 2006 års miljöarbete
har samtliga inkommit
 Utbildning - 37 nya team- och verksamhetschefer
har genomgått miljöutbildning för chefer (inkl.
Heby/Östervåla)
 Uppnådda mål
Primärvården
Rapportering av eventuella miljöolyckor,
större tillbud och avvikelser gällande
miljöarbetet
 Inga större miljöolyckor har inrapporterats
 12 avvikelser och 2 förbättringsförslag har inkommit,
varav 7 är drift-, 2 arbetsmiljö- och 5 miljöärenden
Primärvården
Uppföljning av tidigare protokolls
kvarstående frågor
 Miljöorganisation - Översyn av antalet miljöombud
 Förslag: Ett miljöombud ska finnas på varje
vårdcentral/arbetsplats.
Primärvården
Förändringar i dokument
PV 5.2 Miljömål och handlingsplan för 2007 års
miljöarbete
PV 14.2 Rapportering och hantering av avvikelser
Primärvården
Godkännande av årsredovisningen
Primärvården
Download