Vad behövs? *Drivers* för implementering

advertisement
Triagering och psykosociala team
workshop 18 oktober
Kritiska komponenter
Ideal
implementering
Acceptabel
variation
Oacceptabel
variation
Förväntad effekt
Varför är dessa
komponenter viktiga?
Hur jobbar vi på
konkret nivå, om den
viktigaste
metodkomponenten
utförs på bästa sätt?
Vad skulle vara en
acceptabel
variation?
När är vårt arbete inte
acceptabelt
Om den specifika
komponenten utförs
på bästa sätt. Vad kan
vi vänta oss för
resultat?
•
•
•
•
• Tid avsatt för
förändringsarbete/imple
mentering
• Patientens behov
• Kan anpassas till nya
arbetssätt
• Strategiska och breda
utbildningssatsningar
• Att alla bär ansvar för
att tillgodose behov
• Att verktyg kan ges till
patienten innan diagnos
• Att resurser fördelas
utifrån ett bredare
uppdrag till
primärvården
• Teamarbete där olika
kompetenser tas tillvara
• Uppföljning sker på
annat sätt, utifrån
patienternas behov av
insatser
• Utbildningsinsatser och
stöd från nationell nivå
• Framtagande av mall
från nationell nivå
• Införandet tar lång
tid
• Att båda råder
• Att inte frågan
hanteras nationellt
• Att det ser olika ut
• Att de allra flesta tar
ansvar
• Att tillgängligheten
klaras trots
diagnossättning
• Att det tar tid för
omställning
• Kommer se olika ut
beroende på lokala
förutsättningar
• Något mellan
produktionsplanering och
systematisk
uppföljning
• Att det ser
obetydande olika ut
• Att det följs upp
olika
• Införandet händer inte!
• Att inte patientens
behov beaktas
• Att pat inte får rätt vård
pga av
ersättningssystem
• Att det inte görs alls
• Att ett fåtal tar ansvar
• Att inte vård ges i tid
och pat inte får rätt
hjälp
• Att det inte sker
• Att inte patienten får
rätt insatser- brist på
helhetssyn
• Att vissa besök som ger
rätt vård till patienten
,inte räknas
• Ojämlik och
patientosäker vård
• Att inte uppföljning
sker systematiskt
• Vårdinsats snabbt
•
•
•
•
•
•
•
Tidsbrist
Verksamhetens behov
Ersättningssystemen
Bristande kompetens
kring psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa berör
bara några men inte
alla på VC
Inte stigmatisera
psykisk ohälsa genom
diagnos
Resursfördelning
Hierarki
Produktionsplanering
Utveckla en
gemensam metod för
triagering
Brist på systematisk
uppföljning av insatser
och resultat
• Förändringen involverar
patienter
• Jämlik vård
• Ökad patientsäkerhet
• Helhetssyn kring
patientens behov och
behandling
• Pat får insatser i tidigt
skede
• Behovsanpassad vård
• Bättre flöde för
patienten och rätt
insatser
• Bättre incitament för
förändringsarbetet mot
behovsanpassade
insatser
• Patientsäker ingång och
snabb kontakt
• En vård med hög
kvalitet
2011 National Implementation resarch network (NIRN) Karen Blase and Michelle A
Duda
Vad behövs? ”Drivers” för implementering
Triagering och psykosociala team
Utmaningar
1.Triagering görs
olika
2.Bristande
kompetens gällande
psykisk ohälsa
3.Brist på
behovsanalys lokalt
4.Brist på
patientinvolvering
Lösningar
1.Standardiserat
arbetssätt
2.Utbildningssatsning
3.Genomföra
kartläggning
4.Ta tillvara
patienters egna
erfarenheter
Rätt använd metod
Integrerade &
kompensatoriska
Utmaningar
1.Stöd för att förändring
och implementering
kräver tid
2.Bristande uppföljning av
effekter för nya arbetssätt
3.Resursbrist utifrån
behov
Utmaningar
1.Ersättningssystemen
2.Produktionssystem
3.Brist på helhetssyn
kring patienten
Lösningar
1.Ekonomisk styrning
som underlättar
2.Systematisk
uppföljning som
stödjer nya arbetssätt
3.Tydliggöra ansvar
och följsamhet till
överenskommelser
Ledarskap
Lösningar
1.Kunskap i förändringsledarskap och
delmål-mål
2.Hälsoekonomiska utvärderingar
som grund för beslut
3.Omfördelning av resurser utifrån
behov
© Fixsen & Blase, 2008
Download