PDF1 Johannes brevet del.10

advertisement
hälsar
LÄRA FÖR ATT LEVA
till
hälsar
LÄRA FÖR ATT LEVA
till
1 Johannesbrevet 4:7–17 (SFB-98)
”7Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som
älskar är född av Gud och känner Gud. 8Den som inte älskar har inte lärt känna
Gud, ty Gud är kärlek. 9Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin
enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. 10Kärleken består inte
i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning
för våra synder. 11Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga
att älska varandra. 12Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir
Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. 13Vi vet att vi förblir i honom och
han i oss, därför att han har gett oss av sin Ande. 14Vi har sett och vittnar om att
Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. 15Den som bekänner att Jesus är
Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. 16Och vi har lärt känna
den kärlek som Gud har till oss och tror på den.
Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.
17I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty
sådan han är, sådana är också vi i den här världen.”
Tema i 1 Johannesbrevet:
”Guds kärlek oss emellan!”
1 Joh.2:7-11 Ett tecken på att man vandrar i Ljuset och inte i
mörkret.
Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går!
1 Joh.3:10-18 Ett tecken på vilka som är Guds barn eller djävulens
barn!
Både den som inte gör det rätta eller inte älskar sin
broder är inte Guds barn utan …
1 Joh4:7- I 4:de kapitlet läser vi om att vi älskar bröderna för
att vi fått Anden.
Kärleken är inte en prestation utan en Andens gåva
till oss!
1 Johannesbrevet 4:7–8 (SFB-98)
Låt oss älska varandra 1 Joh.4:7-8
”7Mina älskade, låt oss älska
”Mina älskade” = förtrogna / närstående / de
varandra, ty kärleken är av Gud, som lever i utgivande och mottagande kärlek!
och var och en som älskar är ”låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud”
född av Gud och känner Gud. 1) Kärleken mellan Johannes och brevets
8Den som inte älskar har inte
mottagare!
2) Den mellan kristna - kärleken som binder oss
lärt känna Gud, ty Gud är
kärlek.”
samman till ett folk.
Kärleken är den utgivande
”född av Gud och känner Gud”
kärleken och
Född av Gud = fått del av Guds kärleksnatur.
uppoffrande omsorgen
Känner Gud = att ständigt bli ”uppfylld” av Guds
om varandra och kommer
kärleks väsende!
utifrån Guds kärlek till oss!
En utgivande osjälvisk kärlek!
Fil.2:1-11 1 Pet.2:20-22 1 Joh.2:6
1 Johannesbrevet 4:7–8 (SFB-98)
Den som inte älskar har inte…
1 Joh.4:8
”7Mina älskade, låt oss älska
”inte älskar” = den som inte är uppfylld av
varandra, ty kärleken är av Gud, kärleken, [har] inte [lärt] känner* Gud, för Gud
och var och en som älskar är är kärleken!
född av Gud och känner Gud. ”inte känner Gud” inte låtit sig ”uppfyllas/
8Den som inte älskar har inte
befruktas” av Guds innersta väsen, kärleken!
lärt känna Gud, ty Gud är
Vår utgivande, uppoffrande och osjälviska
kärlek.”
kärlek visar på vem som finns på vår insida!
”ty Gud är kärlek”
Guds innersta drivkraft är den utgivande,
uppoffrande kärleken som tydliggörs i Jesu
utgivande på korset!
Detta är Guds personlighet; han har gjort det för
oss och hela skapelsen!
1 Joh.4:9 1 Joh.4:16 Resultat: 1 Joh.4:17
1 Johannesbrevet 4:9–11 (SFB-98)
”9Så uppenbarades Guds kärlek
till oss: han sände sin enfödde
Son till världen för att vi skulle
leva genom honom. 10Kärleken
består inte i att vi har älskat
Gud utan i att han har älskat
oss och sänt sin Son till
försoning för våra synder.
11Mina älskade, om Gud älskade
oss så högt, är också vi
skyldiga att älska varandra.”
OBS!
Kärleken visades genom Jesus 1 Joh.4:9-11
”kärleken uppenbarades genom Sonen” = ett
”evangelium” utan Jesus kommer innebära att
vi inte ser eller upplever Kärleken!
2 Kor.4:3-6
Vi får aldrig förvanska evangeliet till att bara
handla om god gemenskap och snälla
människor – det handlar uteslutande om Jesus!
”Kärleken består inte i att vi älskat Gud, utan i
att Han har älskat oss!”
Gud är initiativtagaren till den äkta Kärleken!
Vi kan besvara kärleken från Honom!
1 Joh.4:19
Vår kärlek till Gud och bröderna är inte vår,
kraften att älska utgivande får vi från Honom!
Ingen har sett Gud, men om vi… 1 Joh.4:12-14
”12Ingen har någonsin sett Gud. ”Ingen har någonsin sett Gud” = ingen har sett
Om vi älskar varandra förblir
Guds gestalt, men vi har sett Guds verkningar
Gud i oss, och hans kärlek har genom kärleken i oss!
nått sitt mål i oss. 13Vi vet att vi Johannes: om vi älskar (agapo) varandra förblir
förblir i honom och han i oss, Gud i oss och vi gör Gud synlig!
därför att han har gett oss av
2 Mos.33:20 Joh.1:18
Luk.10:22
14
sin Ande. Vi har sett och
”Vi vet att vi förblir i Honom och Han i oss,
vittnar om att Fadern har sänt genom Anden.” Vittnesbördet från Anden talar
sin Son som världens
om att vi är i Gud och Gud i oss!
Frälsare.”
Rom.8:16 2 Kor.1:22
1 Johannesbrevet 4:12–14
1 Johannesbrevet 4:15–17
som bekänner att Jesus är Herren 1 Joh.4:15-17
som bekänner att Jesus ”bekänner att…” ordet bekänner [homo-logéo] =
är Guds Son, i honom förblir
med sitt liv och lära är ”homogen med Jesu lära”.
Gud och han själv förblir i Gud. Inte i något stycke är oense med originalet!
16Och vi har lärt känna den
Handlar om mer än att säga att vi tror på Jesus,
kärlek som Gud har till oss och
vi kan med våra liv bekänna Honom!
tror på den.
1 Joh.2:6
1 Pet.2:21
Joh.15:4
Gud är kärlek och den som
förblir i kärleken förblir i Gud, ”Vi har lärt känna kärleken som Gud har till oss
(=Jesus) och tror på den (= Jesus). Kärleken
och Gud förblir i honom.
stavas JESUS! Det är Honom vi tror på
17I detta har kärleken nått sitt
Joh.3:36 1 Joh.5:10
mål hos oss: att vi är frimodiga
När kärleken i oss är fullbordad kan vi
på domens dag. Ty sådan han
vara frimodiga på domens dag!
är, sådana är också vi i den här
världen.”
Rom.5:1-9
”15Den
Download