Information om Vårdavdelningen Ludvika lasarett

advertisement
Välkommen till Vårdavdelningen Ludvika lasarett
Vårdavdelningen i Ludvika är en allmän Medicin/Geriatrik- och rehabiliteringsavdelning som är
uppdelad i två sektioner med olika patientkategorier och vårdinriktning.
Vi har sammanlagt 34 vårdplatser, samt utrymme för 2 överbeläggningar på sektion 3. Avdelningen
erbjuder enkelrum till palliativa patienter inskrivna i palliativa teamet.
Sektion 3 har 21 vårdplatser.
Sektion 3 är en allmän medicinavdelning där vi vårdar många olika patientkategorier som t.ex.
eftervård av hjärtinfarkter, hjärtsvikt, arytmier KOL/Astma, diabetes och infektionssjukdomar. På
sektion 3 ansvarar två överläkare för varsin sida av avdelningen, och en underläkare tjänstgör per
sida. På A-sidan finns i nuläget 10 vårdplatser, och på B-sidan finns 11 vårdplatser.
Sektion 2 har 13 vårdplatser.
Sektion 2 är en geriatrisk rehabiliteringsavdelning där vi vårdar främst stroke- och ortopedpatienter,
men vid behov även medicinpatienter. På sektion 2 tjänstgör en överläkare, en underläkare samt en
läkare som gör sin ST-placering.
På rehab-sektionen jobbar man tätt tillsammans med sjukgymnaster samt arbetsterapeuter och har
regelbundna team-träffar och rehab-ronder.
Arbetet på Vårdavdelningen
Arbetet på Vårdavdelningen präglas av patientnäravård där vi arbetar i team. Vi vårdar 6-7 patienter
per team som består av 1 SSK samt 1 USK.
Ett kontinuerligt utvecklingsarbete präglar verksamheten. Arbetet fokuserar på att
kompetensutveckla samt organisationsförbättra.
All personal är starkt engagerad i förändringar och förbättringar och arbetet sker bland annat utifrån
områdesansvar.
Vi anser det vara viktigt att arbeta för en stark Vi-känsla och samhörighet i hela personalgruppen. Vi
tror att om du motiveras arr vara engagerad i ditt arbete, trivs på din arbetsplats och mår fysiskt bra,
så behärskar du i team och enskilt dina arbetsuppgifter bättre och kan låta de ibland svåra
arbetsuppgifterna endast tillhöra arbetet.
Download