Barn med sjukdomar/tillstånd som bör prioriteras att få tidig

advertisement
SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN
2009-10-12
Barn med sjukdomar/tillstånd som bör prioriteras att få tidig vaccination
mot Influensa A(H1N1).
För mer detaljerad information v.g. se resp. sektions eller arbetsgrupps hemsida inom parentes.
Neurologiska sjukdomar (Svensk Neuropediatrisk Förening)
1. Flerfunktionshinder (svår cerebral pares etc)
2. Neuromuskulär sjukdom som påverkar andning och/eller cirkulation
3. Andra tillstånd med restriktiv lungpåverkan (uttalad skolios, osteogenesis imperfekta,
skelettdysplasier etc)
4. Allvarlig neurologisk sjukdom som kan försämras av infektion
Lungsjukdomar (BLF’s sektion för barn- och ungdomsallergologi, Svenska neonatalsektionen)
1.
2.
3.
4.
CF
Svår astma
Reducerad lungvolym/emfysen
BPD
Hjärtsjukdomar (Svensk Barnkardiologisk förening)
1.
2.
3.
4.
5.
Enkammarcirkulation
Shuntberoende hjärtfel (BT-shunt, Glenn, central shunt, Sano-shunt)
Pulmonell hypertension
Pat med shuntcirkulation och svikt (VSD, ASD)
Dålig myokardfunktion i kammare (HK-belastad hjärtsjukdom (Fallot, Truncus, DORV etc
med belastning), VK-belastad hjärtsjukdom (status postinfarkt hos Kawasaki,
coronarkärlsaneurym, ALCAPA)
Cancer och Blodsjukdomar
(BLF-sektionen för Pediatrisk Hematologi & Onkologi )
1. Pågående cytostatikabehandling och därefter upp till 6 mån efter avslutad behandling.
2. Stamcellstransplantation upp till 1 år efter avslutad behandling. Individuellt ställningstagande
om GVHD eller tidigt i transplantationsförloppet.
3. Sickle-cell anemi
4. Splenectomi
5. Pat med högdos steroidbehandling
6. Övriga pat. med immunsupprimerande behandling.
Immunosupprimerade sjukdomar/patienter (Arbetsgruppen för barnreumatologi, BLF´s
sektion för gastroenterologi, hepatologi och nutrition, Arbetsgruppen för medfödda
ämnesomsättningssjukdomar, BLF´s arbetsgrupp för pediatrisk genetik, Svensk Neuropediatrisk Förening)
1.
2.
3.
4.
5.
Transplanterad (lever, njure etc)
Medfödda immunbristsjukdomar
Patienter under eller inför planerad behandling med immunosuppression
Kromosomdefekter (Downs syndrom, 22q11deletions-syndrom etc.)
HIV
Influensavacc, riskgrupper, BLF –Uppdaterad 2009-10-12
1(2)
Sviktande organfunktion
1.
2.
3.
4.
5.
Nefrotiskt syndrom (Svensk barnnefrologisk förening)
Kronisk njursvikt
Levercirrhos
Aspleni
Diabetes Alla barn som är i behov av kortisonsubstitution och är äldre än 6 månader,
prioriteras för tidig vaccination (Svenska Barnläkarföreningens sektion för endokrinologi och
diabetes)
Övriga
1. Ej fullständigt korrigerad läpp-käk-gomspalt
2. Extrem fetma
Personer i samma hushåll till barn med ovan beskrivna kroniska sjukdomar, samt föräldrar till barn inneliggande på
neonatalavdelning bör vaccineras tidigt mot den nya Influensan A(H1N1).
Influensavacc, riskgrupper, BLF –Uppdaterad 2009-10-12
2(2)
Download