Studiehandledning - kulturvetenskapliga metoder (projektarbeten) ht

advertisement
KARLSTADS UNIVERSITET ht 2012
Kulturvetenskapliga metoder (KVGA03)
Inklusive projektarbeten (30 hp)
Kursansvarig: Eva Zetterman
STUDIEHANDLEDNING
Kursens syfte och innehåll
Kursens syfte är att kunna redogöra för centrala kulturvetenskapliga metoder och mot bakgrund
av dem genomföra ett projektarbete i form av en fallstudie (case). Kursen består av
metodföreläsningar och projekthandledningar på campus, samt arbete i grupp med planering,
genomförande och utvärdering av en fallstudie på uppdrag av en extern samarbetspartner. Till
varje metodföreläsning finns angiven kurslitteratur i schemat. Fullständig information om den
litteratur som ingår i kursen är angiven i kurslitteraturlistan. För varje extern samarbetspartner
finns en utsedd kontaktperson till respektive grupp.
Examination
Den första delen av kursen med metodföreläsningar examineras genom en hemskrivning
utgående från kurslitteraturen. Hemskrivningen kan genom eget val kompletteras med
kursdagböcker från metodföreläsningarna. Anvisningar för examinationen av kulturvetenskapliga
metoder lämnas i samband med kursintroduktion och läggs ut på kurshemsidan.
Progressionen med fallstudierna examineras i mitten av terminen genom en delexamination med
muntliga och skriftliga gruppredovisningar av respektive projektarbete. Vid detta tillfälle lämnas
även en skriftlig individuell redovisning av arbetet inom gruppen in, utgående från en personlig
reflektion över den egna arbetsinsatsen. Anvisningar för delexaminationen lämnas i samband
med ett handledningstillfälle och läggs ut på kurshemsidan.
Under den senare delen av kursen redovisar projektgrupperna sina respektive fallstudier för den
externa samarbetspartnern. Kursen avslutas med en slutredovisning på campus.
Slutredovisningen består av en muntlig gruppredovisning och en skriftlig rapport av respektive
grupps fallstudie. Anvisningar för slutredovisningen lämnas i samband med ett
handledningstillfälle och läggs ut på kurshemsidan. Anvisningar för rutiner för inlämning av
skriftliga rapporter och för upplägget av den muntliga delen av slutredovisningen läggs ut på
kurstorget minst en vecka i förväg.
Kravnivåer för betyg
Varje student bedöms individuellt utgående från enskilda redovisningar, från aktivitetsgrad i
grupparbeten, samt från gruppredovisningar av fallstudier.
För Godkänt krävs att samtliga examinerande moment är redovisade i enlighet med angivna
anvisningar, att studenten på ett grundläggande sätt kan redogöra för centrala kulturvetenskapliga
metoder och mot bakgrund av dem genomföra och utvärdera ett projektarbete i form av en
fallstudie, samt kan uppvisa tillfredställande färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation.
För Väl godkänt krävs därutöver att studenten på ett kvalificerat sätt kan redogöra för centrala
kulturvetenskapliga metoder och mot bakgrund av dem genomföra och utvärdera ett
projektarbete i form av en fallstudie, samt kan uppvisa goda färdigheter i skriftlig och muntlig
kommunikation.
________________
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards