Tentamen Sinne ht 2012, 66 p T3

advertisement
Tentamen Sinne ht 2012, 66 p T3
1. Varför är runda och ovala fönstret viktigt för cochleas funktion? Ge en enkel förklaring. (1 p).
2. Definiera begreppet sensorineural hörselnedsättning! (1 p)
3. Vad heter och hur fungerar den skyddsmekanism som uppträder vid kraftiga ljudbangar (till exempel
pistolskott)? (2 p)
4. Sinnesorganen, i synnerhet de som registrerar ljud har en tonotopisk organisation. Beskriv, gärna med
enkel teckning, basilarmembranets och auditoriska cortex tonotopiska ¨karta¨. (3 p)
5. Signe 69 år får rotatorisk yrsel på morgonen och kommer in med ambulans. Hon har kräkts på vägen
in. Läkarstudenten Anna undersöker hennes nervfunktioner noga och auskulterar hjärtat och lungorna,
mäter blodtryck och tar ett EKG. Hon undersöker även trumhinnorna med det otoskop som finns på
akutrummet. Allt är normalt förutom att hon ser att Signes ögon gör ryckande rörelser hastigt åt höger.
Anna misstänker att Signe har drabbats av vestibulär pares (balansnervförlamning).
a) vad kallas det ofrivilliga ögonrörelsemönster som Signe har och hur uppkommer dessa? (4 p)
b) när Anna ber Signe fixera ett föremål så ser hon att ögonrörelsen förändras på ett sätt som
stärker hennes misstanke om att Signe har en vestibulär pares . På vilket sätt förändras
ögonrörelsen? (1 p)
c) vilken sida har Signe sin vestibulära pares på? (1 p)
Signe läggs in på en vårdavdelning och förbättras efter ett par dygn.
e)
Hur har patientens hörsel påverkats om Annas diagnostik är rätt? (2 p)
f)
Hon skrivs ut efter ytterligare 2 dagar. Yrseln har avklingat och vid ett återbesök efter 2 månader
är hon nästa återställd från yrsel och balansproblem och ögonen rör sig inte ofrivilligt längre.
Vad kan den bakomliggande mekanismen vara till att Signe återhämtar sig så pass bra från sin
besvärliga yrsel? (4 p)
6. Karl, 68 år, söker för tilltagande hörselnedsättning. Han har svårt när många talar, vilket gör att han
avstår från sociala tillställningar med släkt och vänner. Han har också problem att höra barn-barnen. Det
blir även irritation mellan makarna då han ofta har hög ljudvolym på TV.
a) vad är den sannolika orsaken till Karls hörselnedsättning? (1 p)
b) hur ser det typiska audiogrammet ut vid denna typ av hörselnedsättning? Rita gärna en figur
(2 p)
c) ge några exempel på faktorer som bidrar till denna typ av hörselnedsättnnig (2 p)
d) vilken del av hörselsystemet och vilka celler är drabbade vid denna typ av hörselnedsättning?
(2 p)
7. Erik 5 år har haft 3 akuta öroninflammationer (akut mediaotit) varav 2 på bägge sidor. Han kommer
nu på kontroll 3 månader efter den senaste episoden. Pappan berättar att pojken sedan dess varit
förkyld ett par gånger med snuva och hosta men han har inte haft ont i öronen. Pappan har fått veta
att pojken verkar höra dåligt på dagis och pratar mindre. Erik själv verkar obekymrad. Läkaren som
undersöker Erik ser att trumhinnorna är medialställda och lite gulaktiga. Se nedan vänster och höger
trumhinna. Han konstaterar att Erik har sekretorisk otit.
a) Hur uppkommer sekretorisk otit? (4 p)
b) Hur påverkas hörseln av sekretorisk otit? (1 p)
8. Du har varit förkyld ett tag och har lock i ena örat som besvärar en del med svårigheter att lokalisera
ljud. När du gäspar kraftigt på kvällen så försvinner problemet. Förklara mekanismen för hur detta går
till! (2 p)
9. Smak och lukt är kemosensoriska sinnen och dylika perceptioner baseras på aktivitet i olika typer av
celler, som förmedlar lite olika submodaliteter och tillsammans ger en sensorisk upplevelse.
a) dietläsk sötas av ett väldigt potent artificiellt sötningsmedel (cirka en matsked till 100 liter)
och denna typ av läsk kan ha en lite bitter smak. Förklara varför? (2 p)
b) Familjen är på väg till mormor för att äta middag. Barnen är mindre glada då de tycker att
mormors mat alltid är så stark och mycket saltad. Förklara ur ett sinnesbiologiskt perspektiv
trolig orsak till att mormors mat är sådan? (1 p)
10. Det intraokulära trycket (IOP) beror på produktionen av kammarvatten, och är i normala fall 20-23
mm Hg. Kammarvattnet dräneras ut ur ögat via främre kammaren och när dräneringen störs (stoppas
upp) kan IOP öka.
a) Vilken struktur i ögat producerar kammarvatten? (1 p)
b) Beskriv hur kammarvattnet drivs från bakre kammare och dräneras ut ur främre kammaren. (3 p)
c) Vilken annan roll än tryckreglering har kammarvattnet? (1 p).
11. Vilken är den vanligaste orsaken till nedsatt syn (ej total blindhet) i världen idag? (1 p)
12. Ögat kan delas in i en optisk del (cornea, lins, vitreous) som reglerar ljusbrytning och en sensorisk del
(näthinnan) vilken omvandlar ljus till förändringar av membranpotentialer. Informationen lämnar ögat i
form av aktionspotentialer vilka till sist hamnar i cortex där perception (varseblivning) uppstår.
a) Nedanstående bild visar näthinna och underliggande strukturer. Namnge följande strukturer: 1, 4, 6,
7, 8, 11 (3 p)
b) Laterala geniculatkropparna (LGN) är första området där ganglioncellerna skapar synaptiska kontakter
med interneuron. Interneuronen i LGN är av tre typer (magno-, parvo- och koniocellulära) och kontaktas
av olika funktionella typer av ganglionceller. Vad kallas ganglioncellerna och vilken typ av information
bär de huvudsakligen från näthinnan? (3 p)
13. Fotoreceptorer kan hålla hela livet, men är i vissa fall väldigt känsliga strukturer. Välfungerande
fotoreceptorer behöver vara i kontakt med det underliggande pigmenterade epitelet (RPE), bland annat
för förnyelse av yttersegmenten (shedding), bildning av synpigment (retinoidcykeln) samt transport av
syre, näring och metaboliter.
a) vad innebär shedding? (2 p)
b) med ålder kan förändringar uppstå näthinnans makuladel, så kallad åldersrelaterad
makuladegeneration (AMD). AMD finns i två former som benämns våt eller torr. Beskriv
patogenesen för båda former. (4 p)
14. Hornhinnan ingår i det så kallade främre segmentet och svarar för 2/3 av ljusbrytningen. Hornhinnan
är även en barriär mot utsidan och är viktig för den så kallade tårfilmen. Hornhinnan byggs bland annat
upp av ett epitel och en kraftig transparent bindväv. Förändringar i bindvävens homeostas kan leda till
ödem och att vävnaden blir opak (mjölkig).
a) Vilken är den viktigaste orsaken till svullnad i hornhinnan? (1 p)
b) Förklara hur svullnaden uppkommer vid detta tillstånd? (2 p)
c) Hornhinnan är viktig för ögats optik och vid till exempel keratokonus ökar som regel
hornhinnans krökning. Hur ändras ögats brytning (refraktion) om hornhinnans krökning ökar?
Rita gärna en skiss (2 p)
d) Trots att epitelet är extremt motståndskraftigt mot de flesta mikroorganismer är infektioner i
hornhinnan (keratit) en viktig orsak till allvarlig synnedsättning. Hur uppkommer som regel en
hornhinneinfektion? (1 p).
e) Vad är den vanligaste orsaken till keratit hos unga (1p)
15. Sune 65 år börjar se lite suddigt och det finns en skugga i synfältet på hö öga. Pappa och farfar hade
grön starr. Sune uppsöker optiker som konstaterar att synen på hö öga är 0,8 och på vä 1,0 med bästa
glasögonkorrektion. Ögontrycket verkar dock lite förhöjt på hö så han får en remiss till ögonkliniken. Väl
där konstateras att trycket på hö är 34 mm Hg och vä 22 mm Hg. Synfältsundersökning visar en defekt i
hö öga (bild 2 mörka partier) och vid oftalmoskopi ser man att höger synnerv är något excaverad
(skadad se bild 1).
Bild 1.
Bild 2.
Sune får diagnosen glaukom (grön starr) och man startar behandling med trycksänkande ögondroppar,
betablockerare, och bestämmer ett återbesök om 3 veckor.
a) Vad är mekanismen- patofysiologin vid grön starr (glaukom). (2 p)
b) Nämn 3 former av grön starr. (3 p)
c) Varför riskerar man att bli blind av grön starr? (2 p)
Download