Månadsbrev från SPP Fonder

advertisement
Månadsbrev från SPP Fonder
Börserna senaste månaden
Sverige
+1,0%
Europa
+1,5%
USA
+7,5%
Japan
+1,9%
Sverige
-16,7%
Europa
-18,8%
USA
-11,9%
Japan
-12,9%
Augusti mätt i SEK
Börserna i år (sedan 31/12)
September 2008
Sverige: SIX PRX, Europa: MSCI Pan Euro, USA: MSCI USA, Japan: MSCI Japan
Varför välja tillväxtmarknader?
Vår värld går igenom stora förändringar och
tillväxtmarknaderna står i frontlinjen för denna
utveckling. Nu har vi ett turbulent börsklimat
och det har varit stora svängningar på
tillväxtmarknaderna. Generellt sett är dessa
marknader mer volatila än de mer mogna
marknaderna. Med ett långsiktigt sparande –
månadsvis – i tillväxtmarknadsfonder sprider
du ut risken över tiden.
FIDELITY EMEA
Emerging Europe, Middle East & Africa
Fonden investerar i en region med drygt en miljard invånare, 80%
av världens oljetillgångar och med gigantiska infrastrukturinvesteringar framför sig. Mellanösterns olja, Afrikas metaller och
Rysslands infrastruktur lockar investerare.
Rik på råvaror – här finns 97% av världens platinareserver, 95%
av världens kromreserver och 83% av världens oljereserver.
Ung och snabbt växande befolkning – mer än 1 miljard
människor som konsumerar allt mer.
Stark ekonomisk utveckling – en sammanlagd BNP större än
Indien och Kinas tillsammans.
Vad gör tillväxtmarknaderna så intressanta?
Snabb urbanisering – hälften av världens 20 snabbast växande
Ung befolkning driver ekonomisk tillväxt
städer ligger i EMEA regionen.
Mer än 80% av världens befolkning lever här. Över 75% är under
40 år. I takt med ökat välstånd ökar den inhemska konsumtionen.
Fonden har en koncentrerad portfölj med 50-70 bolag, startade
Enorma investeringar i infrastruktur
2007-06-08 och har en förvaltningsavgift på 1,5%.
Tillväxtmarknaderna spenderar allt mer på stora projekt för att
kunna möta ökade energibehov och urbanisering.
Läs om fler tillväxtmarknadsfonder på www.spp.se. För individuellt
anpassad fondrådgivning bör du vända dig till din försäkringsrådgivare/försäkringsförmedlare.
Marknadsutsikter
HETT
VARMT
LJUMMET
KALLT
Nordamerika
Europa
Asien
Östeuropa
Vi bedömer att den amerikanska
Oron blir allt större för den ekonomiska
Tillväxten fortsätter att vara god i regionen.
Vi är fortsatt positiva till tillväxt-
ekonomin är på god väg ut ur den
utvecklingen i Europa. Tillväxten avtar och
Fallande råvarupriser har gjort att
marknaderna. Investeringar i Ryssland
finansiella krisen vilket tillsammans med
infllationstrycket kvarstår. Vi bedömer
inflationsförväntningarna gått ned.
påverkas nu negativt av den geopolitiska
en starkare dollar gör att utsikterna för
framtidsutsikterna som mer osäkra än
Värderingarna ser attraktiva ut, men
oron. Den rådande osäkerheten kring den
den amerikanska börsen har förbättrats i
tidigare och justerar ned utsikterna från
marknaden kommer att vara styrd av
globala konjunkturen och de sjunkande
förhållande till övriga världen. Därför
”varmt” till ”ljummet”.
nyhetsflöde och ekonomisk statistik.
råvarupriserna gör att vi ändrar utsikterna
ändrar vi utsikterna till ”varmt”.
för Östeuropa från ”hett” till ”varmt”.
Norden
Japan
Latinamerika
Räntemarknad
USA verkar närma sig konjunkturbotten
Den senaste tidens tillväxtoro är negativ för
Vi är fortsatt positiva till tillväxt-
Vi tror att inflationen fortsätter vara hög de
och dollarn har stärkts, vilket är positivt
Japan som är beroende av sin export-
marknaderna. Den rådande osäkerheten
närmaste månaderna men når sin topp
för Norden. Vi tror att aktiemarknadens
sektor. Värderingarna ser däremot
kring den globala konjunkturen och de
under vintern. Konjunkturutvecklingen visar
värdering nu tar höjd för ett alltför mörkt
attraktiva ut. Det nyligen annonserade
sjunkande råvarupriserna gör dock att vi
allt tydligare tecken på avmattning. I och
scenario 2009 och att det finns möjlighet
stimulanspaketet bör ge stöd till
ändrar utsikterna för Latinamerika från
med Riksbankens höjning i början av
till en återhämtning på de nordiska
marknaden samtidigt som det ökar
”hett” till ”varmt”.
september är vi antagligen nära toppen av
börserna.
chansen för ett efterlängtat nyval.
räntecykeln.
En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Mer information finns på www.spp.se. Klicka på Fondkurser och välj den fond du är intresserad av.
Där finns faktablad och informationsbroschyr.
Download