Gamla tentamensfrågor

advertisement
Fråga 6
Ett aktiebolag som genomfört en nyemission har
a
Fått en ny ledning
b
Minskat sina skulder
c
Minskat antalet aktier genom återköp
d
Tillfört bolaget nytt aktiekapital
Fråga 7
Bundet eget kapital i ett aktiebolag utgörs bl.a. av
a
Balanserad vinst
b
Reservfond
c
Periodiseringsfond
d
Inget av alternativ a-c
Fråga 8
Vilket av följande påståenden är korrekt ?
a
En fondemission påverkar företagets likvida medel
b
En fondemission kan innebära att företagets tillgångar ökar
c
En nyemission medför alltid en ökning av de likvida medlen
d
Om ett företags reservfond inte uppgår till 20 % av aktiekapitalet måste man göra avsättning till denna
Fråga 9
En balansräkning kan innehålla en grupp som benämns "obeskattade reserver". Dessa reserver kan bestå av
a
Vinster som ej tagits upp till beskattning
b
Anläggningstillgångar
c
Reservfonder
d
Uppskrivningsfond
Fråga 10
a
b
c
d
En balansräkning kan innehålla en grupp som benämns "obeskattade reserver". Dessa reserver kan bestå
av
Vinster som ej tagits upp till beskattning
Anläggningstillgångar
Reservfonder
Uppskrivningsfonder
Fråga 11
Vilket av följande påstående är korrekt ?
a
Om ett företag vid inventarieavskrivning använder sig av kompletteringsregeln får det inte använda
huvudregeln nästa år
b
Om ett företag är så litet att det omsätter mindre än 20 basbelopp får det inte använda huvudregeln eller
kompletteringsregeln som avskrivningsmetod
c
Huvudregeln kan ge lägre avskrivning än den planenliga avskrivningen
d
De ackumulerade planmässiga avskrivningarna motsvarar allt som är avskrivet på de inventarier som har
funnits i rörelsen
Fråga 12
Vilket av följande påståenden är korrekt?
a)
Överavskrivningar på maskiner görs för att uppnå ett bättre resultat.
b)
Avsättning till reservfonden görs för att öka kassamedlen.
c)
Avsättning till reservfonden görs för att förbättra årets resultat.
d)
Inget av ovanstående påståenden är korrekt
Fråga 13
Vilket av följande påståenden är korrekt:
a) De planmässiga avskrivningarna kan bestämmas med utgångspunkt från maskinernas återanskaffningsvärden
b) Eventuella överavskrivningar på maskinerna görs endast av skatteskäl
c) De planmässiga avskrivningarna på företagets maskiner görs endast av skatteskäl
d) Inget av ovanstående påståenden är korrekt
Fråga 14
Vilket av följande påstående är korrekt ?
a
Om ett företag vid inventarieavskrivning använder sig av kompletteringsregeln får det inte använda huvudregeln nästa år
b
Om ett företag är så litet att det omsätter mindre än 20 basbelopp får det
inte använda räkenskapsenlig avskrivningsmetod
c
Kompletteringsregeln kan ge högre avskrivning än huvudregeln redan första året för en enskild maskin
d
De ackumulerade planmässiga avskrivningarna motsvarar allt som är avskrivet på de inventarier
som nu finns i rörelsen
Fråga 15
En modern kassaflödesanalys skall innehålla följande sektorer:
a)
Använda medel / Tillförda medel
b)
Anläggningstillgångar / Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder
c)
Löpande verksamhet / Investeringar / Finansiering
d)
Inkomster / Utgifter / Resultat
Fråga 16
En sektorindelad kassaflödes analys skall innehålla sektorerna
a
Omsättningstillgångar / Investeringar / Finansiering
b
Löpande verksamhet / Kortfristiga skulder / Finansiering
c
Löpande verksamhet / Investeringar / Finansiering
d
Inget av alternativen a-c
Fråga 17
En sektorindelad kassaflödes analys skall innehålla sektorerna
a
Anläggningstillgångar / Investeringar / Kortfristiga skulder
b
Löpande verksamhet / Kortfristiga skulder / Finansiering
c
Löpande verksamhet / Investeringar / Kassamedel
d
Inget av alternativen a-c
Fråga 18
En sektorindelad kassaflödes analys skall innehålla sektorerna
a
Balansräkningen / Resultaträkningen / Förvaltningsberättelsen
b
Löpande verksamhet / Kortfristiga skulder / Finansiering
c
Löpande verksamhet / Investeringar / Finansiering
d
Inget av alternativen a-c
Fråga 19
Ett aktiebolag skall alltid upprätta finansieringsanalys (kassaflödesanalys) om:
a) Dess omsättning överstiger 20 basbelopp
b) Antalet anställda är fler än 5
c) Dess tillgångar överstiger 1000 prisbasbelopp
d) Inget av alternativen a-c
Fråga 20
Vid omläggning av räkenskapsår måste året minst omfatta
a
12 månader
b
18 månader
c
6 månader
d
Hur kort som helst
Fråga 21
Vid nystart av företag får räkenskapsåret vara
a
12 månader
b
18 månader
c
6 månader
d
Hur kort som helst
Fråga 22
Vid omläggning av räkenskapsår får räkenskapsåret mest omfatta
a
12 månader
b
18 månader
c
6 månader
d
Hur långt som helst
Kapitel 8
Fråga 23
Ett företags soliditet visar
a
Hur det står till med företagets betalningsförmåga på kort sikt
b
Att delägarna i ett handelsbolag har kommit överens om hur vinsten skall delas
c
Hur mycket tillgångar företaget har
d
Hur stor del som är eget kapital i förhållande till företagets tillgångar
Fråga 24
Företagets kassalikviditet visar
a
Företagets betalningsförmåga på kort sikt
b
Att kassan inte stämmer
c
Att kassan innehåller annat än pengar t.ex. frimärken
d
Företagets kassabehållning
Fråga 25
Räntabilitet är
a
Skillnaden mellan företagets ränteintäkter och räntekostnader
b
Företagets räntekostnader
c
Framtida ränteinkomster
d
Ett mått på företagets lönsamhet
Fråga 26
Räntetäckningsgraden är ett
a
Relationstal vars komponenter uteslutande bygger på balansräkningen
b
Lönsamhetsmått
c
Likviditetsmått
d
Kapitalprocentmått
Fråga 27
Räntetäckningsgraden är ett
a
Relationstal vars komponenter bygger på både resultaträkning och balansräkning
b
Lönsamhetsmått
c
Likviditetsmått
d
Kapitalprocentmått
Fråga 28
Räntetäckningsgraden är ett
a
Relationstal vars komponenter endast bygger på resultaträkningen
b
Kapitalprocentmått
c
Likviditetsmått
d
Inget av alternativen a-c
Fråga 29
Balanslikviditeten är ett relationstal
a
Som innehåller samma komponenter som rörelsekapitalet
b
Som utvisar balansen mellan tillgångar och skulder
c
Lönsamhetsmått
d
Inget av alternativen a-c
Fråga 30
En kostnad kan vara en
a
Periodiserad inkomst
b
En periodiserad utgift
c
En framtida utgift
d
Summan av alla utgifter i företaget under ett år
Fråga 31
Den 1 november betalade ett företag hyra i förskott för 6 månader. Hyran uppgick till 120 000 kronor. I bokslutet
per den 31 december skall
a) 120 000 kronor tas upp som en förutbetald kostnad
b) 40 000 kronor tas upp som en förutbetald kostnad
c) 80 000 kronor tas upp som en förutbetald kostnad
d) inget av alternativen a – c.
Fråga 32
I bokslutet år 1 bokas en upplupen räntekostnad på 30 000 kronor. Den 1 januari år 2 återförs denna interimspost.
Hur konteras återföringen ?
a) debet räntekostnadskontot med 30 000 kronor
kredit interimsskuldskontot med 30 000 kronor
b) kredit räntekostnadskontot med 30 000 kronor
debet interimsskuldskontot med 30 000 kronor
c) kredit räntekostnadskontot med 30 000 kronor
debet interimsfordringskontot med 30 000 kronor
d) inget av alternativen a – c.
Fråga 33
Var i balansräkningen hittar man de upplupna intäkterna ?
a
bland anläggningstillgångarna
b
bland omsättningstillgångarna
c
bland skulderna
d
Inget av a-c
Fråga 34
Var i balansräkningen hittar man de förutbetalda intäkterna ?
a
bland anläggningstillgångarna
b
bland omsättningstillgångarna
c
bland obeskattade reserver
d
Inget av a-c
Fråga 35
Vilken av nedanstående är en interimsskuld?
a) upplupen intäkt
b) förutbetald kostnad
c) förutbetald intäkt
d) inget av alternativen a – c
Fråga 36
Ett företag betalade sin försäkringspremie den 1 juli för ett år framåt. Årspremien uppgick till 18000 kr. I
bokslutet i december bör bolaget ta upp
a
18.000 kr som en upplupen kostnad
b
9.000 kr som en upplupen kostnad
c
9.000 kr som en interimsfordran
d
18.000 kr som en interimsfordran
Fråga 37
Ett företag betalade den 28 februari år 2 ränta retroaktivt för perioden december år 1 t.o.m. februari år 2 med
9.000 kr. I bokslutet december år 1 borde företaget vid oförändrat ränteläge under perioden ha bokfört en
periodiseringspost med
a
3.000 kr som en upplupen kostnad
b
6.000 som en upplupen kostnad
c
9.000 som en upplupen kostnad
d
3.000 som en förutbetald kostnad
Fråga 38
Ett företag som hyr ut lägenheter har den 31 december fått in hyror på sammanlagt 140.000 kr gällande januari
år 2. I bokslutet i december år 1 bör bolaget ta upp
a
140.000 kr som en intäkt
b
140.000 som en upplupen intäkt
c
140.000 som en interimsfordran
d
140.000 som en interimsskuld
Fråga 39
Ett företag har den 31 december utfört prestationer för kunder på sammanlagt 860.000 kr. Några fakturor har
man dock inte sänt ut före bokslutsdagen. Man bör då ta upp beloppet i bokslutet som en
a
b
c
d
upplupen kostnad
en förutbetald intäkt
en interimsfordran
inte ta upp beloppet förrän fakturering sker
Fråga 40
En tidning har fakturerat en prenumeration för perioden 1 juli år 1 till och med 30 juni år 2 på 3 000 kronor. I
tidningens bokföring är
a) 1500 kronor att betrakta som en kostnad i bokslutet år 1
b) 1500 kronor att betrakta som en intäkt i bokslutet år 1
c) 3000 kronor att betrakta som en intäkt för år 1
d) inget av alternativen a – c.
Fråga 41
En tidning har fakturerat en prenumeration för perioden 1 juli år 1 till och med 30 juni år 2 på 3 000 kronor. I
fakturamottagarens bokföring är
a) 1500 kronor att betrakta som en kostnad i bokslutet år 1
b) 1500 kronor är att betrakta som intäkt i bokslutet år 1
c) 3000 kronor är att betrakta som en intäkt för år 1
d) inget av alternativen a – c.
Fråga 42
Företagets resultat definieras som
a
Inbetalningar minus utbetalningar
b
Inkomster minus utgifter
c
Intäkter minus kostnader
d
Tillgångar minus skulder
Fråga 43
Företagets likviditetsbudget visar
a
Företagets beräknade inbetalningar och utbetalningar
b
Företagets tillgångar, eget kapital och skulder
c
Företagets resultat
d
Inget av alternativ a-c
Download