Hur ser Gud på oss? - Filadelfiakyrkan Örebro

advertisement
AndersSundström,FiladelfiakyrkanÖrebro,2016-03-10
HurserGudpåoss?
Härföljerensammanfattningavpredikan+någrafrågorattreflekteraochsamtalakring.
”Vadinnebärnudetta?OmGudärföross,vemkandåvaramotoss?Hansominte
skonadesinegensonutanutlämnadehonomföratthjälpaossalla,varförskallhaninte
skänkaossalltmedhonom?”(Rom8:31-32)
”MenGud,somärrikpåbarmhärtighet,harälskatossmedsåstorkärlek”(Ef2:4)
”Dettaärkärleken:inteattviharälskatGudutanatthanharälskatossochsäntsinson
somförsoningsofferförvårasynder.”(1Joh4:10)
”Sepåhimlensfåglar,desårinte,skördarinteochsamlarinteilador,menerhimmelske
faderföderdem.Ärintenivärdamycketmerände?”(Matt6:26)
”SåälskadeGudvärldenatthangavdensinendeson,förattdesomtrorpåhonominte
skallgåunderutanhaevigtliv.”(Joh3:16)
DethärärettaxplockavtextersomsägernågotmycketcentraltochviktigtomhurGudserpåoss.Han
älskaross.Förendelärdetfullständigtsjälvklart.Förandraärdetensanning,meniblandändånågot
somärsvårtatttatillsigochlevai.Förytterligarenågraandraärdetinteallssjälvklart.ÄrGudverkligen
kärleksfullochomhanärdetärhandetverkligenmotmig?
BibelnsägerattGudskapademänniskantillsinavbild.Människanärnågotalldelesextra–detbästai
skapelsen.MänniskanvardockolydigochgickbortfrånGud,menhangerinteupp.Hanblirsjälven
människaföratträttatilldetmänniskanbrutit.JesusKristussändssomenkärleksgåvatillossförattvi
genomhonomskakunnablifriafråndetsomskiljerossfrånGud,nämligensynden.OchnärJesuslämnatjordenfårallamänniskormöjlighettillennygåva–denheligeAnde.Gudsjälvflyttarinivårahjärtan
ochbörjargörafantastiskasakeriochgenomvåraliv:AndensfruktochAndensgåvor.Dengåvangöross
odödligasåattvikommerattfåärvaettevigtlivtillsammansmedGud.
Dettaärengrundbultidenkristnatron.Gudälskarverkligenallamänniskor.Menhurkommerdetsigdå
attdetändåkanvarasvårtatttatillsigdettamedGudskärlek?Jagskulleviljalyftaupptreanledningar:
1)Våregenbakgrund
Vifödsinidenhärvärldenmedolikaförutsättningar.Någonkanskeinteharupplevtsigälskadavsin
mammaellerpappa.Någonkanskeharupplevtettstortsvek.Någonkanskeharupplevtsigutanföroch
intevaritomtycktavandramänniskorförsittsättattvaraellerseut.Andrakanskeharväxtuppiett
sammanhangdärmantalatmycketomGudsomhårdochsträng.Manmåsteellerbörbesiochså
mångagångeromdagenförattGudskablinöjd.Manmåstehaordningochredapåsittlivochgörabra
sakerosv.
2)Detklassiskateodicéproblemet
HurkanGudvaraengodGudnärdetfinnssåmycketondskaivärlden?EllervarförtillåterGuddetonda
attfinnasochmänniskorattlidaomhanärgod?HurkanhansjälviGamlatestamentet(GT)t.ex.döda
ochutplånamänniskor?
3)Mittegetliv
VarförärdetsåmycketmotgångarimittlivomGudälskarmig?Varförsvararhanintepåminaböner?
Varförgårdetintebättrenärjagförsökerföljahonomochhansvilja,utannästantvärtom?
2
Dettaärstoraochviktigafrågorsomvisjälvklartkanha.Detärverkligensåattvårbakgrundpräglaross
sommänniskor,menomviharpersonligasårellerfåttmedossGudsbildersomkanskeintestämmer,då
behöverviettinrehelandeoch/ellerettäktaGudsmöte.
Denhärvärldeninnehållersvårigheter,kampochondska.OchdetäringetsomBibelnmotsäger.IGTär
Gudsdödandeenkonsekvensavmänniskansondska.Visernödvändighetenavattenfrälsarekommer
tillossochdörpåettkors.Närhankommer,sägerhanattkärlekenkommerattkallnaochatthatet
mellanmänniskorintekommerattavta.AllaJesulärjungarblevdödade,utomJohannessomficklivstids
fängelse.Paulusskriveratthanmåstelidamycketförsintrosskull,ochviharegentligeningaexempel
påattommantrorpåGudsålevermanlyckligiallasinadagar.Däremotsåfinnsdetnågotannatsom
aldrigkommerattförsvinnanämligenfridenihjärtat,krafteniAndenochtronsomgerosshopp.
SanningenärattduärpersonligtälskadavGudihimlentrotsdinaomständigheter.Kandutrodet?Vill
dutrodet?Detfinnsenbildsomärettstarktbevisfördet,enbildsomanvändsavJohannesdöparen,
lärjungenJohannes,PaulusjatillochmedavJesus:
”’JagärinteMessiasutanharblivitutsändattgåframförhonom.’Brudgumärdensom
harbruden.Brudgummensvän,somstårochhörpåhonom,glädersigåtbrudgummens
röst.Denglädjenharnublivitminheltochfullt.Hanskallblistörreochjagblimindre.”
(JohannesdöpareniJoh3:28-30)
”Mendetskallkommaentiddåbrudgummentasifråndem,ochnärdentidenärinne
kommerdeattfasta.”(JesusLukas5:35)
”jagharjutrolovatermedenendaman,Kristus,ochvillöverlämnaenrenjungfrutill
honom.”(2Kor11:2)
”Kom,jagskallvisadigbruden,Lammetshustru.”(Uppenbarelseboken21:9)
Harduvaritpåbröllopnågongång?Portenslåsupp,brudmarschenspelasochbrudparetkommerin.De
älskarvarandra.Deskagiftasig.Deskalovavarandraattlevatillsammanstillslivettarslut.Närprästen
undervigselaktenställersinfrågasåvänderhansigtillbrudgummenförst.Hanfårfråganomhanvill
älskabrudenochlevatillsammansmedhenne.NärhansvaratJAsåharhanoffentligtförklaratsinkärlek
tillsinbrud.Sedanfårhonfrågan,ochhonharenannanförutsättningänvadmannenhar.Honskasäga
JAtillhonomsomredansagtatthanälskarhenne.
JesusharsagtsittJAtilldigochmig.Hanälskardig,hanvilllevatillsammansmeddigochhanvillgöra
detförevigtid.Förlivettillsammansmedhonomkanintetaslut.VilldusvaraJAtillJesukärleksförklaring?
”Ochsålevdedelyckligaiallasinadagar”sägermanisagansvärld,menallavetattiettäktenskapär
detmycketsomkanhändaochmycketsomskaslipas.Detfinnssvåradagar,mendetbetyderinte
kärlekenhartagitslut.
NärdetgälleräktenskapetmedJesusärintehelleralltiddetendanspårosor,utankaninnehållaprövningarochmotgångar.MendetbetyderinteattJesusinteälskardig.Hanvillvaradärständigtviddin
sidaochledadigochmiggenomlivet.
Läsde10versernaiRomarbrevet8:28-38varjedagdennaveckaomdutvivlarpåGudskärlektilldig.Läs
demävenomdukännerdigälskad.Ävendesomleveriettlyckligtäktenskapbehöverjufåhöradåoch
dåattmanärälskad.OchidessaverserskriverPaulusomatt
-vivetattGudpåalltsätthjälperdemsomälskarhonomattnådetgoda
-JesussitterpåGudshögrasidaochvädjarföross.
-ingetskallkunnaskiljaossfrånGudskärlekiKristusJesus,vårHerre
3
FRÅGORFÖRREFLEKTIONOCHSAMTAL:
1) HurserGudpådig?Vadärdetförstadukommeratttänkapå.Varförtänkerduså?
2) ÄrdetsjälvklartfördigattGudärenälskandeGudochatthanälskarjustdigförattduärdenduär
ellerharduenannanuppfattning?
3) Hursvarardupåteodicéproblemet?ÄrGudverkligenkärleksfullomhanlåtermänniskorfålidaoch
döidenhärvärlden?
4) Serdudetsomettproblemattkristnafårlidaförsintrosskull?Trorduattkristnat.o.m.kanfåmer
motgångarändesomintetror?Hurkankristnaförsamlingarväxaiförföljelse?
5) VadsägerduomBibelnsbeskrivningavJesussombrudgumochförsamlingensomhansbrud?Känns
bildenav”Kristibrud”relevantochviktigfördig?
Download