HANDLEDNING FÖR FISKERIFÖRETAG

advertisement
Kom med och utveckla och öka ditt företags omsättning, lönsamhet och
produktivitet!
HANDLEDNING FÖR
FISKERIFÖRETAG
Fiskkonsumtionen ökar stadigt och inhemsk naturfisk efterfrågas på livsmedelsmarknaden. Fiskråvara används också i stora mängder till andra ändamål. Företagen har möjlighet att utvecklas och det förutsätter
ett mångsidigt företagskunnande. Då samhällets stöd till fisket fortgående minskar, blir betydelsen av att
utveckla sin egen verksamhet allt viktigare. Nu erbjuder vi en möjlighet att delta i en ny, speciellt för fiskeriföretag anpassad handledningsverksamhet, vilken startar i januari 2017.
Målgrupp
Handledningen är riktad till yrkesutövare, ägare av fiskeriföretag, aktieägare och andra personer som fungerar i ansvarig position och vilka önskar att utveckla fiskeriföretagets produktion och produktivitet samt
öka omsättningen och lönsamheten. Den som deltar i handledningen kan fungera inom högsjö-, kust- eller
insjöfisket.
Mål
Handledningens mål är att öka deltagande företags och yrkesutövares produktivitet samt att förbättra omsättningen och den ekonomiska situationen samt utveckla företagets affärsverksamhet. Med en ökad produktivitet minskar det olönsamma arbetets mängd och man får ett ökat resultat med mindre arbete.
Genomförande och den nytta företaget får av handledningen
Handledningen byggs upp kring följande teman:





kartläggning av fiskeriföretagets utgångsläge
utvärdering av företagets ekonomi och lönsamhet samt stöd till utveckling
kartläggning av företagets olika funktioner samt stöd till utveckling
gemensamma handlednings- och arbetsverkstadsdagar med branschens övriga företag och aktörer
företagsspecifik vägledning
Företagsspecifik vägledning för förändring och
stöd:
Kartläggning av funktioner
under ledning av en produktivitetssakkunnig:
Störande faktorer som
hindrar utvecklandet av
verksamheten
Utvärdering av arbetsergonomi, arbetsmetoder och
anordningssäkerhet
Avlägsnande av improduktiv verksamhet i utvecklandet av arbetsprocesser och
arbetshelheter
Utformning av mätare i
produktivitetsplan och stöd
för utveckling
Produktivitet
Utvecklande
av
affärsverksamhet
Åtgärder med syftet att förbättra finansieringsstrukturen
Åtgärder med syftet att förbättra likviditeten och betalningsförmågan
Ekonomi och
lönsamhet
Företagsspecifika beräkningar och planer under ledning av en sakkunnig inom företagsekonomi:
Stresstest av finansieringssituationen
Intäktslogik och prisbildningsmodeller
Kund- och distributionskanaler
Investeringar
Tuotannon arvon nostamisen vaikutukset
Planer för tillväxt och lönsamhet
Utformning av mätare i förändringsplan och stöd till
utveckling
Längd och utförande
Handledningen utförs under tiden 1.1.2017 – 30.6.2018. Arbetseffektivitetsförening rf är den som huvudsakligen utför handledningen med Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf som partner under vissa delar. Dessutom
används i programmet externa sakkunniga.
Urvalskriterier
Under det första skedet tas tio (10) företag inom det kommersiella fisket från olika delar av Finland med i
programmet. Centrala kriterier för deltagande är en vilja att utveckla företagsverksamheten och en vilja att
satsa på och förbinda sig till att genomföra programmet. Valet av deltagare görs som ett samarbete mellan
Arbetseffektivitetsförening rf och Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf.
Deltagaravgift
Deltagaravgift uppbärs inte. Handledningen finansieras av Egentliga Finlands NMT-central och den är delvis
finansierad av Europeiska havs- och fiskerifonden.
Tilläggsuppgifter och ansökan till programmet
Ansökan till handledningsprogrammet bör lämnas senast 30.11.2016.
Tilläggsuppgifter och ansökan:
Kim Jordas, Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf
Gsm 0400-720 690
[email protected]
Tilläggsuppgifter och ansökan:
Anu Ahtela, Arbetseffektivitetsföreningen rf
Gsm 044 714 3719
[email protected]
Download