HÄ3
1. Forskningsprojekt: (1-4 elever)
 Välj ett forskningsobjekt som intresserar dig
 Formulera problemet
 Välj forskningsmetoder och uppläggning
 Samla in material
 Analysera materialet
 Skriv rapport enligt den vetenskapliga modellen
 Rapportera resultatet inför klassen
T.ex: Alkoholbruk, Rökning, Snusanvändning, Motionstjänster, Motion, Matvanor, Sömn,
Huvudvärk, ....
UNDERSÖKNINGENS OLIKA SKEDEN
1. TEMA Något som skall undersökas
2. Avgränsning av TEMAT.
Tidigare kunskap och fakta om temat anskaffas
3. PROBLEMFORMULERING.
- Huvudfråga och underfråga
- Kvalitativ eller kvantitativ information?
4. FORSKNINGSMETODER
- Tvärsnittsundersökning
- Trendundersökning
- Longitudinell undersökning
* Beskrivande underökning
* Korrelativ undersökning
* Experimentell forskning
Vilken metod / Vilka metoder används för att samla materialet?
5. INSAMLING AV MATERIAL
- Frågeformulär
- Strukturerad intervju
- Temaintervju
- Öppen intervju
- Observationer
- Mätningar
- Existerande material
- Dagböcker
6. ANALYS AV MATERIALET
7. RAPPORTERING AV RESULTATET
Forskningsplan (lämnas in 28.8):
- Skriftligen, lämnas in.
- Består av:
o Forskarens / forskarnas namn och klass
o Forskningstemat
o Problemformuleringen
o Metoderna du kommer att använda dig av:
 Tvärsnittsundersökning/Trendundersökning/Longitudinell
undersökning
 Beskrivande underökning / Korrelativ undersökning /
Experimentell forskning
 Vilken metod / Vilka metoder används för att samla materialet?
o Bilaga: Eventuella enkät / Intervjufrågor / Dagboksbottnar etc. som du
tänkt använda, litteratur/andra källor du tänkt forska i
- Ska vara så detaljerad att i princip en annan grupp skulle kunna genomföra
själva undersökningen med planen i hand.
Rapport (lämnas in 18.9):
1. Rubrik och forskare: temat och ditt/era namn
2. Abstrakt – sammandrag Ett kort sammandrag. (Ca 150-200 ord)
Berätta om bakgrunden till forskningen, målsättning, viktigaste metoderna,
resultat och slutsatser
3. Inledning – komprimerad litteraturstudie, hypotes
Anknytande undersökningar/ Fakta om ämnet (vad står t.ex. i
hälsokunskapsböckerna om ämnet?)
Vad har man vetat om undersökningsproblemet från tidigare?
Varför intresserade du/ni dig/er för detta tema?
Vilken ny kunskap medförde undersökningen?
Vilken är hypotesen?
4. Metoder och material
Berätta om det är fråga om en:
- Tvärsnittsundersökning
- Trendundersökning
- Longitudinell undersökning
* Beskrivande underökning
* Korrelativ undersökning eller
* Experimentell forskning
Berätta om vilka insamlingsmetoder du använt:
- Frågeformulär
- Strukturerad intervju
- Temaintervju
- Öppen intervju
- Observationer
- Mätningar
- Existerande material
- Dagböcker
Vem har du/ni undersökt?
Hur valde du/ni ut dem?
Beskriv så noggrant att vem som helst annan kunde upprepa försöket
5. Resultat
Berätta med hjälp av tabeller, grafer, diagram eller bilder resultatet vad du/ni
kommit till. Bara det viktigaste behöver tas med (så att det är lätt att förstå).
6. Diskussion och slutsatser – jämför den egen studie med andra, granska kritiskt
och påpeka eventuella brister. Vilka resultat är mera eller mindre tillförlitliga?
Varför? Ex. få försökspersoner, brister i mätmetoderna och andra problem. Vilka
nya frågor väcker undersökningen? Hur kan man tillämpa
undersökningsresultatet?
7. Källförteckning
Kursboken - och övrig litteratur eller nätsidor som använts
8. Tack – till personer och finansiärer
9. Bilagor T.ex. Bilder, tabeller… som inte rymdes med i rapporteringen.
Andra liknande rapporter…(Ej nödvändiga)