Mikrobiologi 6 hp 2011-10-20 Fråga-1 (2 p): Clostridium difficile är

Mikrobiologi 6 hp 2011-10-20
Fråga-1 (2 p):
Clostridium difficile är en bakterie många människor har i tarmen. Dock kan bakterien ge
upphov till blödande tjocktarmsinflammation vid behandling med vissa antibiotika. Varför?
Fråga-2 (3 p):
Förklara kortfattat följande begrepp:
a) horizontal gene transfer
b) opportunistisk infektion
c) log-fas
d) colony forming units
e) probiotika
f) Lipopolysackarid
Fråga-3 (4 p):
Rita en tillväxtkurva för bakterier samt ange de olika fasernas namn och vad som
karaktäriserar respektive fas.
Fråga-4 (4 p):
På vilken bakteriell struktur, och via vilken mekanism, fungerar
a) beta-laktam antibiotika
b) glykopeptider
c) kinoloner
d) tetracykliner
Fråga-5 (3 p):
Ange tre virulensfaktorer som kan finnas hos bakterier och ange kortfattat vilken funktion de
har.
Fråga-6 (2 p):
Du arbetar med två bakteriestammar på laboratorium och råkar av misstag odla upp dessa i en
och samma bakteriekultur. Den ena av stammarna uttrycker resistens mot ampicillin, den
andra mot tetracyklin, vilket gör det möjligt att i princip åter skilja på stammarna på basen av
resistenserna. Dock,till din förvåning märker du att en del av bakterierna från denna
blandodling utrycker resistens mot både ampicillin och tetracyklin. Beskriv i korthet vad Du
tror har hänt.
Fråga-7 (1 p):
Varför kan fager endast infektera vissa bakterier och inte alla?
Fråga-8 (2 p):
Virus kan orsaka olika infektionssjukdomar,
(1)
kan virus odlas i endast näringslösning för att diagnostisera virusinfektion?
Motivera.
(2)
kan patienter behandlas med antibiotika för att bota virusinfektion? Motivera.
Fråga-9 (3 p):
Vår normalflora spelar viktig roll i vår hälsa.
Vad är normalflora? (1 p)
Vad gör normalflora i vår kropp, ange två goda egenskaper! (1 p)
Ge två exempel på hur vår hälsa kan försämras om vi skulle förlora vår normalflora (t.ex. vid
långvarig antibiotikabehandling). (1p)
Fråga-10 (2 p):
Nämn fyra faktorer som kan påverka förvaring av ett livsmedel (tillväxten av
bakterier).
Fråga-11 (3 p):
Förklara följande enzymers funktion och hur de används inom molekylär kloning:
- Restriktionsendonukleas
- DNA ligaser
- DNA polymeraser