Jennie Forsberg, 11-09-22 RetorikMagasinet nr 43, 2010: Roasting

advertisement
Jennie Forsberg, 11-09-22
RetorikMagasinet nr 43, 2010:
Roasting: Ironisk respekt (Axel Bruér)











Helt ny ty av genus demonstrativum (lovtal)
Ironiska smädelsetal som ska lovprisa en gäst – låter sig häcklas av en grupp komiker genom grova
förolämpningar
Poängen: att med glimten i ögat visa respekt och aktning genom ironisering
USA, 50-talet, slutna sällskap, stor ära, chans att visa sig ödmjuk
Grundidén är att det ska vara vänner/fans/lyckoönskare som roastar – detta kriterium uppfylls inte i
svenska program
Paradox: vänner som är elaka – däri ligger ironin/humorn
Om roastarna inte är vänner uteblir paradoxen och därmed går vi miste om ironin/humorn
Amerikanska komiker har ett helt annat ethos än svenska – megastjärnor, etablerad tradition
Svenska komiker kan inte komma undan med samma typ av skämt som amerikanska eftersom de
saknar ett liknande ethos – andra retoriska villkor (Bitzer) dvs attityder, värderingar, konventioner,
personer, händelser, känslor, intressen
Missar att förhålla sig till dessa villkor inom svensk roast
Vem är målgruppen? Programmen sänds kl 8 på fredagar – misslyckas med att anpassa sig till publiken
(decorum)
Av intresse för oss:


Hur retoriken utvecklas och antar nya former, samtidigt som grunden fortfarande bygger på
grundprinciperna i den retoriska kanon.
Hur de retoriska begreppen och den retoriska teorin kan hjälpa oss att förstå vad som händer i den här
typen av kommunikativ situation. När fungerar det/fungerar det inte?
Rethorica Scandinavica nr 42, 2007:
”Sørg hellere for en solid tremmeseng (spjälsäng) – Feministiske udfordringer (utmaningar) til retorikken”
(Charlotte Kroløkke och Karen Foss)






Kortfattad genomgång av retorikens, ”kvinnoforskningens” och genusforskningens utveckling
Kvinnoforskning: särartsfeminism
Genusforskning: kön (biologiskt) – genus (social konstruktion) Butler
Feministisk retorisk teori: målsättning att transformera retoriken genom att integrera feministiska
perspektiv i disciplinen – initiativ till att bedöma och förändra vad retorik är (exempelvis revidering av
kriterierna för vältalighet, av övertygandet som grund för retorisk teori, eller av den traditionella
placeringen av retorik i den offentliga sfären)
Foss och Griffin: inbjudande retorik – erbjuda sitt perspektiv
Retorisk artefakt för analysen: Spermabanken Scandinavian Cryobanks, websida som lanseras i USA –
marknadsför ”viking babies”, beskriver donatorerna som långa, blonda, atletiska, intellektuella,
referenser till skandinavisk inredning, nobels fredspris, vikingarnas robusthet och äventyrslystnad
Exempel på sätt att analysera denna retoriska artefakt utifrån olika perspektiv:
Kvinnoforskningen:
Fokus: kvinnor

kvinnor presenteras som ickeuppfyllda eller otillfredsställda om de inte får barn
Jennie Forsberg, 11-09-22

otraditionellt sätt att skaffa barn – ta saken i egna händer, ej romantik, välja säd
Strategi: inklusion

Fokuserar på hur det feminina inkluderas i retoriken
Representativ teori: feminin stil
Genusforskningen:
Fokus: skillnader








Identitetskonstruktioner
Hur framställs identitetsskillnader?
Hur bekräftar hemsidan betydelsen av biologi och kön som fastlåsta kategorier?
Sädshopping – gör skillnad på fysiska och sociala egenskaper, personifierar säden till någon slags minimän vars egenskaper vi implicit förväntas vilja överföra på vår avkomma
Mycket detaljerad beskrivning av tidigare generationer, exv morfar var med i motståndsrörelsen i
kriget, mormor fantastisk i köket – cementerar könsroller
Heteronormativt – donatorerna får ej ha haft homosexuella samlag
Dekonstruktion av vikingstereotypen
En genusanalys avslöjar hur identitet konstrueras och diskursivt sätts i spel på hemsidan på ett
bokstavligt talat rasistiskt vis så att identitetskategorier cementeras istället för att öppnas upp.
Strategi: differentiering

Istället för att differentiera identitet, kategoriseras den på traditionellt vis på hemsidan för att främja
försäljningen
Representativ teori: remixing
Feministisk retorisk teori:
Fokus: retorik






Vill transformera själva retoriken, snarare än att inlemma kvinnor eller fokusera på skillnader i
identitetskonstruktionerna
Undersöker exv ethosbegreppet – i det här fallet skapas det av donatorerna själva i deras personliga
brev samt genom de beskrivningar som personalen på kliniken gör (subjektivt, anonymt och flyktigt)
Ethos bygger här på en konstruerad identitet, vilket i traditionell retorisk analys inte hade levt upp till
etiska krav
Enligt den feministiska retoriska teorin innebär den typen av resonemang och traditionella definitioner
av ethos en begränsning
Framhäver istället ethos som en mer personlig aspekt
Kan man ha etisk anonymitet?
Strategi: transformation
Representativ teori: inbjudande retorik
Av intresse för oss:


Exempel på hur ett feministiskt, retoriskt perspektiv kan hjälpa oss att se hur stereotyper och
identitetskategorier cementeras.
Erbjuder alternativa synsätt på vad som är retorik och hur den kan förändras
Download