Krishantering, en handbok för vanligt folk

advertisement
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
Krishantering
Krisstöd Debriefing
1
Debriefingutbildning
Mål
Förbättra psykosociala miljön
Lindra effekter av stress- och krissituationer
Öka kompetens och kunskap om psykiska
förutsättningar och reaktioner
2
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
Målgrupp
Personer som kan komma i kontakt
med krisstödsarbete
3
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
Ur Larsson/Österdahl, ”Krishantering, en handbok för vanligt folk”
Krisstöd
Definition enligt AFS 1999:7
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
3§
Med krisstöd avses i dessa föreskrifter det psykiska
och sociala omhändertagande som behöver vidtas i
samband med olyckor, akuta krissituationer och
liknande allvarliga händelser som kan utlösa
krisreaktioner
4
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
Människors reaktioner
på traumatiska händelser.
5
Vad ger en reaktion?
Obearbetade
Stressor X upplevelser
X
= Reaktion
Träning
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
Socialt
stöd
Belastad
X person
6
Krisens förlopp
Chockfas
Reaktionsfas
Bearbetningsfas
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
Nyorienteringsfas
7
Överlevnadsmekanismer
Flykt, kamp och underkastelse
VIKTIGT:
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
– Gå igenom händelseförloppet,
– Utforska sinnesintrycken
– Utforska känslorna
8








9
Svårt att andas
Svettas och fryser
Nedsatt hörsel
Tunnelseende
Svaghetskänsla
Koordinationssvårigheter
Smärtor i rygg, bröst, huvudvärk
"Klump i halsen"
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
Kroppsliga reaktioner
Psykiska reaktioner
>
10
Tankemässiga > Känslomässiga
> Beteendemässiga
Tankemässiga
symtom & reaktioner
Minskad förmåga till
–
–
–
–
–

11
logiska bedömningar, fatta svåra beslut
alternativa handlingar
utföra beräkningar
koncentration, förståelse, tänka snabbt
att minnas
Desorientering, förvirring
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

Känslomässiga












12
Känner sig hög, heroisk, osårbar
Apatisk, lågt intresse för aktivitet
Ångest och rädsla
Irriterad, rastlös, hyperkänslig
Identifikation med drabbad/offer
Euforisk tacksamhet över livet
Vrede
Skuldkänslor hos överlevande, vanmakt
Känsla av isolering
Ledsen, nedstämd
Förnekar egna känslor
Överdriven oro för andras säkerhet
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
symtom & reaktioner
Beteendemässiga
symtom & reaktioner
Svårt att uttrycka sig i tal och skrift
 Hyperaktiv
 Försämrad effektivitet
 Vredesutbrott
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

13
Försvarsmekanismer:







Identifikation
Förskjutning
Utagerande
Regression
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

Isolering
Förnekande
Rationalisering
Projektion
14
Normala
sena stressreaktioner (PTSR)
Tankemässiga
 Känslomässiga
 Beteendemässiga
Klingar normalt av efter några månader till ett år
15
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

Katastrofpsykiatri-/psykologi
Hjälptrappan
Katastrofpsykiatri, kap 13
Forskning, ledning, rådgivning, utbildning
Psykiatrin, kap 12
PKL- och/eller krisgrupp vid akutsjukhusen
Sjukvården kap 12
Se psykiatri
Previa och företagshälsovård
Nätverken, kap 10
Familj, jobb, vänner, grannar, föreningar etc.
Kamratstöd, eftersnack, avlastningssamtal, debriefing
Hjälp till självhjälp, kap 10
Kunskap om överlevnadsmekanismer,
normalreaktioner, emotionell första hjälp
18
©Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
Hjälpare utanför sjukvården, kap 11
Kommunala beredskapsgrupper (POSOM)
Militära och polisiära krisstödsgrupper, kyrkan,
frivilligorganisationer
Polis
Ur Larsson/Österdahl: Krishantering, en handbok för vanligt folk
(med tillägg/komplettering)
19
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
(Haverikommission)
Bearbetning av krissituationer
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
Emotionell första hjälp
 Kamratstöd
 Eftersnack
 Avlastningssamtal
 Debriefing
20
Informell debriefing
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
Avtändningsmöte eller informell debriefing
genomförs omedelbart efter händelser som
försätter de inblandade i psykisk obalans
21
Formell debriefing
Syfte:
Eliminera skuldkänslor och känsla av att inte ha gjort
tillräckligt
22
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
Inom 48 timmar
Utgår från alla inblandades funktion under händelsen
Tar upp tankar kring det de anser de gjort mindre bra
Ledarprinciper vid debriefing


Tystnadsplikt
Upplevelser
Hjälp åt varandra



Finna egen form
Fråga, klargör
Låt alla få prata
Visa uppmärksamhet, ge tid
Stoppa diskussion om skuld
Stoppa diskussion om arbetsmetoder
Uppmärksam på reaktioner
Avsluta
23
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

Bearbetning – genomförandet
2. Sinnesintryck
– Återskapa intrycken
– Syn – hörsel – lukt – känsel
– Vilket var det starkaste intrycket?
24
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
1. Faktabas
– Vad var det som faktiskt hände?
– Från överblick till detaljer
– Vad gjorde personen
Bearbetning – genomförandet (2)
4. Personens livssituation
 Analoga stressorer – Har du upplevt något liknande tidigare?
 Parallella stressorer?– Hur var din livssituation när… hände?
25
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
3. Personens inre värld
 Känslor – Hur kändes det?
 Fantasier – Vad hände inom dig? – Vilka tankar fick du?
 Självbild – Hur var det att vara … då?
Bearbetning – genomförandet (3)
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
5. Avslutning
 Bind ihop yttre trauma med
personens reaktioner
 Erfarenheter från situationen
 Behov av fler möten?
26
Ur ”Det är som i dikter” Agneta Ara, f –45, finlandssvensk poet
27
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
”Du hade en sorg
och lät mig inte dela den
Jag hade en glädje
och fick behålla den
Vi är ensamma”
”Ett glatt hjärta är en god läkedom
men ett brutet mod tar märgen ur benen”
Den ärlige leds
av sin redbarhet
Den svekfulles falskhet
blir hans fall
Ords. 11:13
28
© Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet
Ords. 17:22
Download