avtal/uppdragsbeskrivning

advertisement
AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING
Uppdragsgivare
Samordningsförbundet
SkövdeHjoTiBorg
Org.nr 222 000 - 2253
Mottagare
Skövde kommun
Kommunstyrelsens stab
Org.nr. 212 000 - 1710
Insatser av generell art
Insatser för grupper
Datum
2013-04-03
Diarienr
2013-0008
PROJEKTETS NAMN:
Förstudie psykisk ohälsa – unga vuxna
Ja □ Nej X
Ja X Nej □
Syfte
•
Genom samtal med målgruppen få kunskap om upplevda orsaker
till psykisk ohälsa och betydelsefulla behov som behöver
tillgodoses för att individen skall må bra och utvecklas
Bakgrund
Från början av 1980-talet fram till idag visar mätningar att ängslan,
oro och ångest ökar i gruppen 16 – 24 år. Ett stort antal ungdomar
slutför inte sina gymnasiestudier, ett större antal elever blir s.k.
hemmasittare under grundskolan och orsakssammanhangen är oklara.
Livssituationen i stort påverkar och tämligen stora skillnader råder
mellan kvinnor och män som upplever en ökad psykisk ohälsa. Allt
detta gör att det finns ett stort intresse för parterna att öka
kunskapen om målgruppen samt att samhället har mycket att vinna på
att inkludera gruppen istället för att exkludera.
Mål och målgrupp
•
•
Målgrupp:
Unga vuxna, ålder 18 – 25 år med psykisk ohälsa, men utan
någon diagnos på psykisk sjukdom, som inte åtnjuter vår
välfärd i form av ett stadigvarande arbete eller utbildning
Mål:
Att minska gruppen unga vuxna med psykisk ohälsa utifrån ett
främjande, preventiv och behandlande perspektiv
1
Plan för aktiviteten
Metod:
Semi-strukturerade intervjuer med 8 – 10 personer ur målgruppen
som finns inom socialförvaltningens verksamhet.
Innehåll:
• Söka/kartlägga/inventera liknande undersökningar/studier
• Välja ut 8 – 10 ungdomar ur målgruppen
• Utarbeta en frågeguide
• Genomföra intervjuer och eventuellt uppföljningsintervjuer
• Rapportskrivning och analys
Genomförande:
Litteratursökning, inläsning av material från liknande studier i
Sverige/Norden samt utarbetande av frågeguide genomförs av HiS
(Högskolan i Skövde).
Urval av 8 – 10 unga vuxna i åldersspannet 18 – 25 år i Skövde
kommun för respondentintervjuer sker genom samarbete mellan
Skövde kommun (socialförvaltningen) och HiS. Därefter genomför
HiS datainsamling av semi-strukturerade intervjuer med eventuellt
uppföljningsintervjuer. Intervjuerna planeras ske i en neutral och
trygg miljö av personer med minst magisterexamen. Personerna
kommer att handledas av Elisabeth Kylberg, bitr. professor i
folkhälsovetenskap och/eller Ali Kazemi, bitr. professor i
socialpsykologi.
HiS ansvarar därefter för transkribering av intervjuer, analys och
tolkning av intervjumaterialet, skriv- och avrapporteringsarbete
samt presentation av rapporten för uppdragsgivare och andra
intressenter. Rapporten beräknas vara klar vid årsskiftet
2013/2014.
Etik och kvalitet:
HiS ansvarar för att ett etiskt förhållningssätt och en hög kvalitet
genomsyrar förstudien. Det sker genom att erfarna forskare
handleder och ansvarar för genomförandet av studien. HiS ansvarar
dessutom för att vid behov, ansökning till forskningsetisk kommitté
genomförs.
Huvudstudien:
Efter förstudien planeras en fortsatt långsiktig samverkan mellan i
första hand HiS och Skövde kommun. Fler intressenter kommer
sökas för att bredda arbetet. Resultatet från förstudien kommer
ligga till grund för huvudstudien. Genom denna fås ett material som
bygger direkt på målgruppens upplevda behov. Därifrån söks
verktyg/modeller/aktiviteter som stödjer målgruppen att utveckla
2
en bättre psykisk hälsa, att utveckla ett socialt nätverk samt vägar
till egen försörjning. Slutligen kan efter denna sökning ett
pilotprojekt genomföras där metod prövas och utvärderas inför
eventuell implementering.
Organisation
Socialförvaltningen med kommunstyrelsens stabs folkhälsoråd driver
projektet tillsammans med HiS. Kontaktpersoner från HiS är
Elisabeth Kylberg och Ali Kazemi, se ovan, och från Skövde kommun
är socialchef Saeed Ardane och folkhälsostrateg Inger Hannu
kontaktpersoner.
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg deltar som del finansiär
och övrig samverkanspartner.
Kostnader, budget
Totalkostnaden är beräknad till 275 000 SEK. Skövde kommun
svarar för 175 000 SEK och Samordningsförbundet
SkövdeHjoTiBorg 100 000 SEK.
Uppdragstagaren fakturerar Samordningsförbundet efter
genomfört uppdrag med upplupna, godkända kostnader i enlighet med
lagd budget. Slutredovisning inklusive slutrapport tillsänds
förbundet efter genomfört uppdrag.
Uppföljning
Under tid som förstudien pågår informeras kontinuerligt
Samordningsförbundets beredningsgrupp om de erfarenheter och
slutsatser som kan utläsas av förstudien.
Återkoppling till styrelsen
Återkoppling till Samordningsförbundets styrelse sker i form av att
slutrapporten redovisas och presenteras i december 2013.
Beslut
Beslut att anta föreslagen uppdragsbeskrivning togs av
Samordningsförbundets styrelse den 10 december 2012, § 12.
Samordningsförbundet äger rätt att utföra kontroll, uppföljning och
utvärdering av den verksamhet som avtalet omfattar.
Samordningsförbundet skall för detta ändamål få tillgång till de
uppgifter och dokument som kan behövas och förbundet kan själv
eller genom att uppdra åt fristående konsult, revisor eller dylikt
utföra uppföljning och kontroll. Uppdragstagaren skall ha rutiner för
intern kvalitetskontroll och utvärdering.
3
Omförhandling
Om det under avtalsperioden sker väsentliga förändringar i
förutsättningarna för avtalet, har endera parten rätt att kräva
omförhandling. Sådan väsentlig förändring kan vara omorganisation,
personalförändringar, flyttning av verksamheten, lagenlig förändring
av verksamheten eller att i övrigt inte avtalet följs. Omförhandling
ska begäras skriftligt.
Ändringar och tillägg
Eventuella ändringar och tillägg angående detta avtal ska göras som
ett skriftligt tilläggsavtal mellan parterna.
Tvist
Tvist angående tolkning av ingångna överenskommelser ska i
första hand avgöras i förhandling mellan parterna, därefter
avgöras i domstol.
Giltighet och uppsägning av avtalet
Detta avtal gäller från och med den 1 april 2013 till och med
31 december 2013.
Om någon av parterna vill säga upp avtalet så är
uppsägningstiden tre månader. Uppsägningen ska vara skriftlig.
Fakturering
Kostnaden för projektet faktureras efter avslutat uppdrag till
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg.
Skövde 2013-04-03
________________________
Roland Wanner
Ordförande Samordningsförbundet
SkövdeHjoTiBorg
_______________________
Tomas Fellbrant
Kommundirektör
Skövde kommun
4
Download