Fördjupad statistik skador och tillbud SSF 2014

advertisement
Lisa
2015-02-23
Fördjupad statistik
Statistikurval
Statistikbegrepp
Händelser
Händelsetyper
Nollskada, Skada med frånvaro, Elevskada, Brukareskada, Tillbud, Elevtillbud, Brukaretillbud
Statistikgrupper
Händelse, Organisation nivå 2, Orsak
Organisation
1Skellefteå kommun / Socialnämnd / Socialkontoret / Stöd och Service
Lisa fördjupad statistik - Händelse
Diagram - Antal händelser
Diagram - Stapelförklaring
1 (Ej angivet)
10 Psykisk överbelastning (hot,
chock)
2 Annat tillbud (Beskriv händelsen i
19 Tillbud att bli skadad av person
(även oavsiktligt)
11 Risk för psykisk ohälsa
20 Tillbud för fordonsolycka eller
3 Belastningstillbud (lyft eller rörelse)
12 Skadad av djur
21 Tillbud kring psykisk
4 Den skadade föll
13 Skadad av fallande/flygande
22 Tillbud kring slog eller stötte mot
5 Den skadade slog eller stötte emot
14 Skadad av hanterat föremål (egen
fritext)
påkörning
överbelastning (hot, chock)
föremål (ej egen hantering)
något
6 Eltillbud, brandtillbud,
sprängningstillbud
7 Falltillbud
hantering)
15 Skadad av maskin, maskindel eller
föremål i rörelse
16 Skadad av person (fysiskt, även
något
23 Tillbud med fallande/flygande
föremål
24 Tillbud med maskin,maskindel eller
föremål i rörelse
25 Övrigt
oavsiktligt)
8 Fordonsolycka eller påkörd
17 Snedtramp, feltramp, spiktramp (ej
fall)
9 Fysisk överbelastning (lyft eller
18 Stickskada
ansträngande/häftig rörelse)
Diagram - Färgförklaring
Händelse
2015-02-23
Lisa fördjupad statistik av Miljödata AB
(Se förstasidan för urval)
Sida 2 av 7
Lisa fördjupad statistik - Händelse
Värdelista
1 (Ej angivet)
2 Annat tillbud (Beskriv
händelsen i fritext)
3 Belastningstillbud (lyft
eller rörelse)
4 Den skadade föll
5 Den skadade slog eller
stötte emot något
6 Eltillbud, brandtillbud,
sprängningstillbud
7 Falltillbud
8 Fordonsolycka eller
påkörd
9 Fysisk överbelastning (lyft
eller ansträngande/häftig
rörelse)
10 Psykisk överbelastning
(hot, chock)
11 Risk för psykisk ohälsa
12 Skadad av djur
13 Skadad av
fallande/flygande föremål
(ej egen hantering)
14 Skadad av hanterat
föremål (egen hantering)
15 Skadad av maskin,
maskindel eller föremål i
rörelse
16 Skadad av person
(fysiskt, även oavsiktligt)
17 Snedtramp, feltramp,
spiktramp (ej fall)
18 Stickskada
19 Tillbud att bli skadad av
person (även oavsiktligt)
20 Tillbud för fordonsolycka
eller påkörning
21 Tillbud kring psykisk
överbelastning (hot,
chock)
22 Tillbud kring slog eller
stötte mot något
23 Tillbud med
fallande/flygande föremål
24 Tillbud med
maskin,maskindel eller
föremål i rörelse
25 Övrigt
Totalt
2015-02-23
Totalt
Händelse
54
39
54
39
3
3
62
13
62
13
10
10
5
17
5
17
53
53
24
24
1
1
2
1
1
2
14
14
2
2
107
107
3
3
4
35
4
35
1
1
10
10
1
1
2
2
1
1
15
15
479
479
Lisa fördjupad statistik av Miljödata AB
(Se förstasidan för urval)
Sida 3 av 7
Lisa fördjupad statistik - Organisation nivå 2
Diagram - Antal händelser
Diagram - Stapelförklaring
1 Stöd och Service
4 Stöd och Service / SSF V-chef
Bo/Da / ...
2 Stöd och Service / SSF Avd chef /
...
3 Stöd och Service / SSF V-chef
Beslutsenhet / ...
5 Stöd och Service / SSF V-chef
PersAss/Adm / ...
6 Stöd och Service / SSF V-chef
Socialpsykiatri / ...
7 Stöd och Service / SSF
Verksamhet Boende Daglig / ...
8 Stöd och Service / SSF
Verksamhet PersAss / ...
9 Stöd och Service / SSF
Verksamhet Socialpsykiatri / ...
Diagram - Färgförklaring
Organisation nivå 2
2015-02-23
Lisa fördjupad statistik av Miljödata AB
(Se förstasidan för urval)
Sida 4 av 7
Lisa fördjupad statistik - Organisation nivå 2
Värdelista
Totalt
1 Stöd och Service
2 Stöd och Service / SSF
Avd chef / ...
3 Stöd och Service / SSF
V-chef Beslutsenhet / ...
4 Stöd och Service / SSF
V-chef Bo/Da / ...
5 Stöd och Service / SSF
V-chef PersAss/Adm / ...
6 Stöd och Service / SSF
V-chef Socialpsykiatri / ...
7 Stöd och Service / SSF
Verksamhet Boende
Daglig / ...
8 Stöd och Service / SSF
Verksamhet PersAss / ...
9 Stöd och Service / SSF
Verksamhet
Socialpsykiatri / ...
Totalt
2015-02-23
3
6
Organisation
nivå 2
3
6
8
8
7
7
6
6
2
2
281
281
77
77
89
89
479
479
Lisa fördjupad statistik av Miljödata AB
(Se förstasidan för urval)
Sida 5 av 7
Lisa fördjupad statistik - Orsak
Diagram - Antal händelser
Diagram - Stapelförklaring
1 Andra fysiska faktorer (vibrationer,
9 Hjälpmedel/utrustning ej tillhands
17 Psykosociala eller organisatoriska
orsaker
värme etc)
2 Annan orsak ange vilken
10 Ingen/bristande riskanalys
18 Smittämnen eller andra biologiska
3 Bristfällig utbildning/instruktion
11 Ingen/bristande skyddsutrustning
19 Tidspress
4 Brottslig handling
12 Inget/bristande underhåll
20 Tidspress/stress
5 Ergonomiska faktorer
13 Kemiska ämnen/produkter
21 Yttre ovanliga faktorer
6 Fel i utrustning/maskin
14 Missförstånd
22 Övriga orsaker
7 Felaktig hantering, riskbeteende
15 Obalans/häftig känsloyttring hos
faktorer
annan
8 För få personer för arbetsuppgiften
16 Okänd oförklarlig orsak
Diagram - Färgförklaring
Orsak
2015-02-23
Lisa fördjupad statistik av Miljödata AB
(Se förstasidan för urval)
Sida 6 av 7
Lisa fördjupad statistik - Orsak
Värdelista
1 Andra fysiska faktorer
(vibrationer, värme etc)
2 Annan orsak ange vilken
3 Bristfällig
utbildning/instruktion
4 Brottslig handling
5 Ergonomiska faktorer
6 Fel i utrustning/maskin
7 Felaktig hantering,
riskbeteende
8 För få personer för
arbetsuppgiften
9 Hjälpmedel/utrustning ej
tillhands
10 Ingen/bristande
riskanalys
11 Ingen/bristande
skyddsutrustning
12 Inget/bristande underhåll
13 Kemiska
ämnen/produkter
14 Missförstånd
15 Obalans/häftig
känsloyttring hos annan
16 Okänd oförklarlig orsak
17 Psykosociala eller
organisatoriska orsaker
18 Smittämnen eller andra
biologiska faktorer
19 Tidspress
20 Tidspress/stress
21 Yttre ovanliga faktorer
22 Övriga orsaker
Totalt
2015-02-23
Totalt
Orsak
4
4
20
7
20
7
4
19
12
26
4
19
12
26
9
9
14
14
9
9
1
1
31
3
31
3
17
93
17
93
12
19
12
19
1
1
1
9
7
161
1
9
7
161
479
479
Lisa fördjupad statistik av Miljödata AB
(Se förstasidan för urval)
Sida 7 av 7
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards